");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 4201-4300 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
ฐปนรรฆ์ แปลว่า
ผู้ดำรงอยู่อย่างมีคุณค่า
ฐิดาพัชร์ แปลว่า
หญิงที่มั่นคงดุจเพชร
ฐิตพร แปลว่า
การตั้งอยู่ของความประเสริฐ
ฐิติพัชร แปลว่า
เข้มแข็งและมั่นคงดุจเพชร
ฐิตวัฒน์ แปลว่า
ผู้เจริญและมั่นคง
ฐิตารี แปลว่า
ผู้มีความเอื้อเฟื้ออันมั่นคง
ฐานิตชการณ์ แปลว่า
เหตุที่ทำให้เกิดความมั่นคง
ฐานิญา แปลว่า
ผู้มีความรู้มั่นคง
ฐิติภัทรา แปลว่า
ผู้ประเสริฐและมั่นคง
ฐวีร์สุดา แปลว่า
ลูกสาวผู้มีความกล้าหาญอันมั่นคง
ฐิติกมล แปลว่า
ผู้มีใจมั่นคง
ฐาปณี แปลว่า
[ฐาปนีย์]
ฐชนม์กฤต แปลว่า
ผู้กระทำให้ชีวิตมั่นคง
ฐิตาภร แปลว่า
ผู้ค้ำจุนความมั่นคง
ฐิติพันธ์ แปลว่า
ผู้มีความผูกพันอันมั่นคง
ฐิตาวรรณ แปลว่า
วงศ์ตระกูลที่มีความมั่นคง
ฐิติดากรณ์ แปลว่า
การกระทำที่มีความมั่นคง
ฐิรภัทร แปลว่า
ผู้มั่นคงในความประเสริฐ
ฐิติวราภรณ์ แปลว่า
ผู้มีความมั่นคงในเครื่องประดับอันประเสริฐ
ฐาปกรณ์ แปลว่า
ตำราอันมั่นคง,ผู้มั่นคงในวิชาความรู้
ฐาณวดี แปลว่า
ความรู้อันมั่นคง
ฐานะพงศ์ แปลว่า
เชื้อสายผู้มีตำแหน่งหน้าที่
ฐิรัญโชค แปลว่า
ผู้มีความรู้และโชคอันมั่นคง
ฐิติพันธุ์ แปลว่า
วงศ์ตระกูลที่มั่นคง
ฐรัญชน์สันต์ แปลว่า
ผู้มีความยินดีอันมั่นคงในความเงียบสงบ,ผู้รักในความเงียบสงบ
ฐิติภูมิ แปลว่า
แผ่นดินที่มั่นคง
ฐณรักษ์ แปลว่า
ผู้ปกป้องความรู้อันมั่นคง
ฐิรนันท์ แปลว่า
ความยินดีอันมั่นคง
ฐนรักษ์ แปลว่า
ปกป้องความมั่นคง
ฐณฐ์รักษ์ แปลว่า
ปกป้องให้มั่นคงในความเป็นปราชญ์
ฐณขวัญ แปลว่า
ผู้เป็นมิ่งขวัญและมั่นคงในความรู้
ฐานทัต แปลว่า
ผู้ให้ความมั่นคง
ฐาปนิตย์ แปลว่า
มั่นคงเสมอ
ฐนวัฒน์ แปลว่า
ความเจริญอันมั่นคง
ฐนพล แปลว่า
ผู้มีกำลังมั่นคง
ฐณัชญ์ธรณ์ แปลว่า
ทรงไว้ซึ่งความรู้อันมั่นคง
ฐณธรณ์ แปลว่า
ทรงไว้ซึ่งความรู้อันมั่นคง
ฐิติมาภรณ์ แปลว่า
ค้ำจุนให้คงอยู่
ฐิตามินทร์ แปลว่า
ฐณิรดา แปลว่า
ฐิระอรรถ แปลว่า
ผู้มีการงานที่มั่นคง, ผู้มีรายได้มั่นคง
ฐิติมนต์ แปลว่า
คาถาอันมั่นคง
ฐานิตดา แปลว่า
[ฐานิดา]
ฐิตธรรม แปลว่า
ผู้มีความดีอันมั่นคง
ฐานันดร แปลว่า
ลําดับในการกําหนดชั้นบุคคล
ฐานนิดา แปลว่า
[ฐานิดา]
ฐปกร แปลว่า
ผู้สร้างความมั่นคง
ฐิรกานดา แปลว่า
ที่รักอันมั่นคง,ผู้มั่นคงในความรัก
ฐิติ์ณัฏฐิญา แปลว่า
ผู้มีความรู้อันมั่นคงดุจนักปราชญ์
ฐานทัพ แปลว่า
ที่ตั้งของกองทหาร
ฐิวรรณภรณ์ แปลว่า
ผู้ค้ำจุนเชื้อสายให้มีความมั่นคง
ฐานิสา แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่ในความมั่นคง
ฐานิสธ์ แปลว่า
[ฐานิศร์]
ฐยศ แปลว่า
[ธยศ]
ฐปนีย์ แปลว่า
ผู้มีความตั้งมั่น
ฐิตรัตน์ แปลว่า
การตั้งอยู่ของแก้วมณี
ฐิติชญาน์ แปลว่า
มีความรู้อันมั่นคง
ฐณวรรณ แปลว่า
[ฐนวรรณ]
ฐานะเศรษฐ์ แปลว่า
ตำแหน่งหน้าที่อันดีเลิศ
ฐิติรัตณ์ แปลว่า
[ฐิติรัตน์]
ฐานันท์ แปลว่า
ความยินดีอันมั่นคง
ฐณกฤต แปลว่า
สำเร็จด้วยความรู้อันมั่นคง
ฐิรกานต์ แปลว่า
[ฐิตกานต์]
ฐิรญาภัทร์ แปลว่า
มีความรู้และความเจริญอันยั่งยืน
ฐิติพงค์ แปลว่า
[ฐิติพงศ์]
ฐิตามร แปลว่า
เทวดาผู้มั่นคง มั่นคงดุจเทวดา
ฐานวลี แปลว่า
ถ้อยคำที่ตั้งมั่น
ฐิระวิชญ์ แปลว่า
การดำรงอยู่ของความรู้
ฐาปนา แปลว่า
การก่อสร้าง การแต่งตั้ง การซ่อมแซม การตั้งขึ้น
ฐิตาภัทร์ แปลว่า
ผู้ตั้งอยู่ในความดีงาม,ตั้งอยู่ในความเจริญ
ฐิติเทพ แปลว่า
เทวดาผู้ตั้งมั่น
ฐาวรีย์ แปลว่า
ผู้ปรารถนาในความเจริญที่มั่นคง
ฐิติดานันท์ แปลว่า
ความยินดีที่มั่นคง
ฐปิยา แปลว่า
เป็นที่รักอันมั่นคง
ฐปนี แปลว่า
ผู้มีความมั่นคง
ฐิติณัฐ แปลว่า
การตั้งอยู่ของนักปราชญ์
ฐาปนันท์ แปลว่า
ผู้ยินดีในการดำรงอยู่
ฐานวัฒน์ แปลว่า
เจริญในตำแหน่งหน้าที่
ฐนัชญ์พร แปลว่า
ผู้ดำรงมั่นด้วยภูมิปัญญาอันประเสริฐ
ฐิติวลัญดา แปลว่า
ฐิติวิวัฒน์ แปลว่า
การตั้งอยู่ในความเจริญ
ฐณดล แปลว่า
บันดาลความรู้ให้มั่นคง
ฐานกร แปลว่า
ผู้ทำให้เกิดที่ตั้ง
ฐิณัฐตา แปลว่า
[จิณัฐตา]
ฐปนกุล แปลว่า
เชื้อสายอันมั่นคง
ฐาปกร แปลว่า
[ฐาปกรณ์]
ฐิติวิชญ์ แปลว่า
ผู้ตั้งมั่นในความรู้ นักปราชญ์ผู้ตั้งมั่น
ฐาปนะพงษ์ แปลว่า
การตั้งขึ้นของเชื้อสาย
ฐานุตม์ แปลว่า
ผู้เจริญในตำแหน่งหน้าที่
ฐานะวุธ แปลว่า
ผู้มีความรู้มั่นคง
ณัฏฐ์ชญาดา แปลว่า
นักปราชญ์ผู้มีความรู้มาก
ณัฏฐ์ชญา แปลว่า
นักปราชญ์ผู้มีความรู้
ณัฏฐณิชา แปลว่า
บริสุทธิ์ดุจนักปราชญ์
ณัชวดี แปลว่า
ผู้เกิดมามีความรู้
เณศรากร แปลว่า
ผู้สร้างความรู้อันยิ่งใหญ่
ณภัสนันท์ แปลว่า
ผู้ยินดีในแสงสว่างแห่งความรู้
ณัฐกร แปลว่า
ผู้สร้างนักปราชญ์, ผู้สร้างความรู้ให้มั่นคง
ณัฐปัณฑ์ แปลว่า
ปัญญาของนักปราชญ์
ณัฏฐ์ชกฤตา แปลว่า
นักปราชญ์ที่เกิดมาประสบความสำเร็จ
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี