");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 42801-42900 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
ธรณ์พัฒน์ แปลว่า
ผู้ค้ำจุนความเจริญ
อัญนรา แปลว่า
คนที่มีปัญญา
อายุภา แปลว่า
แสงสว่างของชีวิต
อัตชัย แปลว่า
ผู้มีชัยชนะ
มานพพงษ์ แปลว่า
หนุ่มผู้มีวงศ์ตระกูลที่ดี
พัณพัช แปลว่า
กรอบสี,ระเบียบของวงศ์ตระกูล
โสภาคย์ แปลว่า
โชคดี
ดิเรกฤทธิ์ แปลว่า
มีอำนาจมาก
อิษฐ์อนิก แปลว่า
กองทัพที่น่ายกย่อง
ดรุณีย์ แปลว่า
ผู้ปรารถนาความเป็นหนุ่มสาว
ธัญฤทธิ์ แปลว่า
อำนาจอันประเสริฐ
ศุภัสรา แปลว่า
แสงสว่างที่ดี
พรโกสินทร์ แปลว่า
พรของพระอินทร์
พันธ์นันท์ แปลว่า
ผู้ยินดีในความผูกพัน
พัชช์พสุ แปลว่า
เทวดาผู้อยู่ในกรอบ
ธนกุล แปลว่า
วงศ์ตระกูลของผู้มีทรัพย์
ชยภัทร์ แปลว่า
ผู้ประเสริฐในชัยชนะ
ดารัณกร แปลว่า
ผู้สร้างชัยชนะเหนือความยากลำบาก
ภิญพัชร์ แปลว่า
ผู้มีความรู้เข้มแข็งเหมือนเพชร
สิรินันท์ลดา แปลว่า
เชื้อสายของผู้มีความยินดีในสิริ
แพงศรี แปลว่า
งดงามและเป็นที่รัก
อภิชชญา แปลว่า
ผู้เกิดมายิ่งใหญ่ด้วยความรู้
อิงสุดา แปลว่า
หญิงที่น่าหลงไหล,หญิงที่น่าแนบชิด
ทัชชพร แปลว่า
ผู้เกิดมาให้ในสิ่งประเสริฐ
อรมณี แปลว่า
สตรีที่สูงค่า
อินทนนท์ แปลว่า
ความยินดีอันยิ่งใหญ่
ณิสา แปลว่า
เจ้าปัญญา
ฐิตรตา แปลว่า
ผู้มีความมั่นคงในความยินดี
พันดาว แปลว่า
มีดาวพันดวง
อนุกัญจน์ แปลว่า
ทองน้อย
วงศพันธ์ แปลว่า
ผู้ผูกพันด้วยวงศ์ตระกูล
อนันต์ธวัช แปลว่า
มีธงชัยมาก
ชำเลือง แปลว่า
ชายตาดู, ดูด้วยหางตา, เหลือบดู
ภัคธิดา แปลว่า
ลูกสาวที่มีโชค
ธรรมพจน์ แปลว่า
ถ้อยคำที่กล่าวถึงธรรม
ชนวรรณ์ แปลว่า
คนที่มีวงศ์ตระกูล
ุปภัชญา แปลว่า
แสงสว่างแห่งปัญญา
สุเชษฐ แปลว่า
เป็นใหญ่ในสิ่งดี
ทศณรงค์ แปลว่า
การต่อสู้ ๑๐ ประการ
นิยากร แปลว่า
ผู้สร้างการพึ่งตนเอง
ปัณณศักดิ์ แปลว่า
ผู้มีความสามารถและมีปัญญา
ณิชมาศ แปลว่า
ทองคำที่บริสุทธิ์
ธิบดี แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่ (ตัดจากอธิบดี)
ฐิดารัตน์ แปลว่า
ผู้มีความมั่นคงในสิ่งอันสูงค่า
พิมพ์พีชญา แปลว่า
แบบอย่างของเมล็ดแห่งปัญญา
นพวรรณ์ แปลว่า
๙ สี , วงศ์ทั้ง ๙
เบ็ญจมาภรณ์ แปลว่า
เครื่องประดับ ๕ ประการ
สาทิน แปลว่า
ปาณปริยา แปลว่า
ผู้เป็นที่รักและมีลมหายใจ
ธัญญณรัชกร แปลว่า
ผู้สร้างสมบัติ ปัญญาและสิ่งที่ดี
ปณิธาน์ แปลว่า
การตั้งความปรารถนา, ความมุ่งมั่นทำตามสิ่งที่ตั้งใจ
ลัดดาวดี แปลว่า
เชื้อสาย
ณัฐมนกานต์ แปลว่า
ผู้เป็นที่รักและมีใจเหมือนนักปราชญ์
ณัฐพิมลกานต์ แปลว่า
ผู้เป็นที่รักและบริสุทธิ์เหมือนนักปราชญ์
ณคม แปลว่า
ผู้มีปัญญาฉลาดเฉียบแหลม
พลอยนฤมล แปลว่า
คนที่บริสุทธิ์ดุจพลอย
ศิวะชัย แปลว่า
ชัยชนะของพระอิศวร
วิภาวรี แปลว่า
งดงามและประเสริฐ
ปัญจรินทร์ แปลว่า
ผู้มีปัญญาและเป็นใหญ่ในหมู่นักเดินทาง
วงศ์ผกา แปลว่า
เชื้อสายของดอกไม้
อุษาวสันต์ แปลว่า
ต้นฤดีใบไม้ผลิ
มหิธร์ แปลว่า
ทรงไว้ซึ่งความยิ่งใหญ่
นันทวิภา แปลว่า
ความงดงามที่น่ายินดี
พูนพิพัฒน์ แปลว่า
เจริญงอกงาม
สภาวดี แปลว่า
ผู้มีองค์กร
นิจณฉัตร แปลว่า
ผู้มีร่มเงาที่เกิดแต่ปัญญา
เปรมปราง แปลว่า
แก้มที่มีความสุข หมายถึง มีรอยยิ้ม
พานเพ็ญ แปลว่า
เต็มพาน
ปริชัย แปลว่า
ผู้มีชัยชนะรอบ
ณัทชนิภรณ์ แปลว่า
คนที่ค้ำจุนคนอื่นและให้ความรู้
ฐานิศรา แปลว่า
เจ้าแห่งความมั่นคง ผู้มีฐานะดี
ชาลิก แปลว่า
ผู้ประกอบด้วยข่าย
สุคนธ์ธรณ์ แปลว่า
ผู้ทรงไว้ซึ่งกลิ่นหอม
สุณิตา แปลว่า
ผู้มีปัญญาดี
ณภัทรกร แปลว่า
ผู้สร้างความรู้อันประเสริฐ
ณภัทร์กร แปลว่า
ผู้สร้างความรู้อันประเสริฐ
ณภัทรพงศ์ แปลว่า
เชื้อสายผู้มีความรู้ที่ประเสริฐ
สุกันตภัทร แปลว่า
ประเสริฐและงดงามดี
ทัชรวี แปลว่า
ผู้เกิดมาให้แสงสว่าง
นัทธิชา แปลว่า
ผู้เกิดมาเกี่ยวเนื่อง
ธนัทกฤต แปลว่า
ผู้ให้ทรัพย์แล้ว
รักษ์ใจ แปลว่า
ผู้ปกป้องใจ
ปลื้มฤดี แปลว่า
ใจที่มีความสุข
รณเดช แปลว่า
อำนาจในการรบ
ธรรมฤทธ์ แปลว่า
อำนาจที่เกิดแต่ความดี
ดารินเพ็ญ แปลว่า
เต็มไปด้วยดาว
อรภากรณ์ แปลว่า
สตรีผู้กระทำให้เกิดแสงสว่าง
ธีณภัทร์ แปลว่า
นักปราชญ์ผู้มีปัญญาอันประเสริฐ
สิริณัฐ แปลว่า
งดงามเหมือนนักปราชญ์
สวนสวรรค์ แปลว่า
สวนของเทวดา
เยาวนุช แปลว่า
หญิงวัยรุ่น
พิรันดา แปลว่า
กล้าหาญมาก
ชื่นชม แปลว่า
ยินดี
ุสุรีรัตน์ แปลว่า
ดวงแก้วของเทวดา
ปุญญพิมพ์ แปลว่า
แบบอย่างที่ดีงาม
สิรินธราทิพย์ แปลว่า
ทรงไว้ซึ่งสิริจากสวรรค์
หนูดาว แปลว่า
ชื่อเรียกเด็กหญิงที่ชื่อดาว
พิชญ์ชญาลักษณ์ แปลว่า
ผู้มีปัญญาเหมือนนักปราชญ์
วิภาพรรณ แปลว่า
ผิวพรรณผ่องใส
ธารณ์ธรรมา แปลว่า
ทรงไว้ซึ่งความดี
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี