");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 42701-42800 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
พิมลนาฏ แปลว่า
หญิงสาวที่มีความบริสุทธิ์, หญิงสาวที่ปราศจากความมัวหมอง
พิริยากร แปลว่า
ผู้สร้างความเพียร
พิรัลพัชร แปลว่า
งดงามเหมือนเพชร,หายากเหมือนเพชร
รพินท์นิภา แปลว่า
เสมอด้วยพระอาทิตย์
ธิติพันธ์ แปลว่า
เกี่ยวเนื่องกับความมั่นคง
ไทวิกา แปลว่า
ชญาทิพย์ แปลว่า
ความรูของเทวดา,ผู้มีความรู้มากเหมือนเทวดา
ธนัชญาณ์ แปลว่า
ความรู้ที่เกิดแต่ทรัพย์
เวณิดา แปลว่า
ผู้เป็นช่างจักสาน
ณิชชญาณ์ แปลว่า
ความรู้ที่เกิดจากความบริสุทธิ์
สุธิภรณ์ แปลว่า
ผู้ค้ำจุนความเป็นนักปราชญ์
นิธิปวินท์ แปลว่า
ผู้ค้นพบขุมทรัพย์
เอกอานันท์ แปลว่า
ผู้มีความยินดีเป็นที่หนึ่ง
อินทุภา แปลว่า
แสงจันทร์
ภคพจ แปลว่า
ถ้อยคำแห่งโชค
ณัทกฤช แปลว่า
ผู้ให้ปัญญาที่มีความเฉลียวฉลาด
ดลรัตน์ แปลว่า
ดวงแก้วที่เกิดจากการบันดาล
พงศ์สุภา แปลว่า
วงศ์ตระกูลที่เจริญงอกงาม
นฤพัชร แปลว่า
คนที่มีความเข้มแข็ง
ชัญชญา แปลว่า
ผู้มีความรู้มาก
ตุลลดา แปลว่า
เชื้อสายผู้มีความเป็นธรรม
ตุลลภา แปลว่า
ลาภและความเป็นธรรม
ชลลภา แปลว่า
ลาภที่เกิดแต่สายน้ำ
ดลญา แปลว่า
ความรู้ที่เกิดจากการบันดาล
นทีนาถ แปลว่า
สายน้ำอันเป็นที่พึ่ง
ธนัชดา แปลว่า
ผู้เกิดมามีทรัพย์มาก
ธนชฎา แปลว่า
ยอดแห่งทรัพย์
จุน แปลว่า
ค้ำ หรือยันไว้เพื่อไม่ให้ล้ม
วิชฎา แปลว่า
ชฎาวิเศษ
ฐวนิดา แปลว่า
หญิงสาวผู้มีความมั่นคง
ศิวารักข์ แปลว่า
ผู้ที่พระอิศวรปกป้องรักษา
ศิตางศุ์ แปลว่า
สอนศรี แปลว่า
สอนในสิ่งที่นำมาซึ่งความเจริญ
วีระณัฐ แปลว่า
นักปราชญ์ผู้มีความกล้าหาญ
มะลิแย้ม แปลว่า
ดอกมะลิกำลังจะบาน
วิบูลย์ศักดิ์ แปลว่า
ผู้มีอำนาจเต็ม
ลัดดารัตน์ แปลว่า
เชื้อสายที่ดีที่สุด
นิธิป แปลว่า
ธนญาณ แปลว่า
ผู้มีความรู้เกี่ยวกับทรัพย์
วชมล แปลว่า
ความมัวหมองที่อยู่ในกรอบ
วธูสิริ แปลว่า
หญิงสาวที่มีสิริ
นุชญาภา แปลว่า
หญิงผู้มีแสงสว่างที่เกิดแต่ปัญญา
วงแหวน แปลว่า
เรียกสิ่งที่มีลักษณะเป็นวงคล้ายคลึงเช่นนั้น
ณรสา แปลว่า
รสชาติแห่งความรู้
นัทธญาณ์ แปลว่า
ผู้เกี่ยวเนื่องด้วยความรู้
ณัฏฐชยาน์ แปลว่า
การไตร่ตรองด้วยนักปราชญ์
ฐายินี แปลว่า
สตรีผู้ตั้งมั่น,สตรีผู้มีความมั่นคง
ร่มเย็น แปลว่า
สุขสบาย, มีความสุข, ไม่เดือดร้อน
ธันย์วรรณ แปลว่า
วงศ์ตระกูลที่เจริญงอกงาม
วิไลศรี แปลว่า
งดงามและเป็นมงคลยิ่ง
ศิวะรักข์ แปลว่า
ผู้ที่มีพระอิศวรคอยปกป้อง
อาภารัศมิ์ แปลว่า
แสงสว่าง
ณัฐจักร์ แปลว่า
แว่นแคว้นของนักปราชญ์
สิษฐณัฐ แปลว่า
ภัททนันท์ แปลว่า
ความยินดีอันประเสริฐ
วิชฐพงศ์ แปลว่า
เชื้อสายของผู้ที่มั่นคงในความรู้
ณารตา แปลว่า
ผู้ยินดีในความรู้
บัวรัตน์ แปลว่า
บัวแก้ว
วีรชา แปลว่า
ผู้เกิดมากล้าหาญ
ปิยนารถ แปลว่า
พิรัชย์ภูมิ แปลว่า
แผ่นดินที่ชนะด้วยความกล้าหาญ
สุทันต์ แปลว่า
ผู้ที่มีฟันดี
วนิสรา แปลว่า
เจ้าป่า
ชมารัตน์ แปลว่า
แมวแก้ว
ละออรัตน์ แปลว่า
เกร็ดแก้ว
ณกุลภพ แปลว่า
วงศ์ตระกูลที่มีปัญญาในแผ่นดิน
ยอดทิพย์ แปลว่า
สูงสุดดุจเทวดา
วิสัญญา แปลว่า
ความหมายแห่งการรู้แจ้ง
พิมพ์อำไพ แปลว่า
แบบอย่างอันงดงาม
อาทิตย์เทพ แปลว่า
พระอาทิตย์
ภัสทิพยภรณ์ แปลว่า
แสงสว่างที่ค้ำจุนความเป็นทิพย์
พัชรากรณ์ แปลว่า
ผู้กระทำให้เกิดความเข้มแข็ง
ณวรินพร แปลว่า
ผู้มีปัญญาประเสริฐยิ่ง
พิมพ์อารยา แปลว่า
แบบอย่างที่ดี
พิมอารยา แปลว่า
แบบอย่างที่ดี
ปานตา แปลว่า
เหมือนดวงตา
ทองล้วน แปลว่า
ทองทั้งหมด
ธนัชยา แปลว่า
ผู้ชนะในทรัพย์
ลัลน์วรินทร์ แปลว่า
เจ้าแห่งความดีและความงดงาม
ลัลน์ แปลว่า
งดงาม
ณัชชาพัณณ์ แปลว่า
เชื้อสายผู้เกิดมาเพื่อความรู้
ลัลน์พักตร์ แปลว่า
ใบหน้างดงาม
ตุลย์ณวัฒน์ แปลว่า
ผู้เจริญด้วยปัญญาและความยุติธรรม
ลัลนชา แปลว่า
ผู้เกิดมางดงาม
วฤณ แปลว่า
ทำให้ยินดี
ณัฐธรินีย์ แปลว่า
สตรีผู้ทรงไว้ซึ่งความปรารถนาในความเป็นนักปราชญ์
ธรินีย์ แปลว่า
สตรีผู้ทรงไว้ซึ่งความปรารถนา
ไอย์ แปลว่า
เป็นใหญ่
พิมพ์อนพัช แปลว่า
แบบอย่างของผู้ที่ไม่อยู่ในกรอบ
พีรสรณ์ แปลว่า
ผู้มีความกล้าหาญเป็นที่พึ่ง
พิมพ์รวินท์ แปลว่า
เจ้าแห่งความรุ่งเรืองและความงดงาม
ฐาฤทัย แปลว่า
ใจที่มั่นคง
ชัชชวิน แปลว่า
ทหารที่มีปัญญาเฉลียวฉลาด
ปุญญวีร์ แปลว่า
กล้าหาญและมีบุญ
ชัยรักษ์ แปลว่า
ผู้ปกป้องชัยชนะ
พิมพ์พิเศษ แปลว่า
แบบอย่างที่ดีเลิศ
พัตพิมล แปลว่า
ผู้บริสุทธิ์ด้วยความประพฤติ
ภรากร แปลว่า
ผู้สร้างการค้ำจุน
รัชวนา แปลว่า
ป่าไม้ของพระเจ้าแผ่นดิน
ภัทรมาศ แปลว่า
ทองที่ประเสริฐ
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี