");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 42601-42700 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
พจน์พิชชา แปลว่า
ถ้อยคำที่เกิดจากความรู้
ฐิติโชติ แปลว่า
ผู้รุ่งเรืองและมั่นคง
ภูธเนษฐ์ แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่ในทรัพย์และเป็นใหญ่ในแผ่นดิน
นลินภัทร แปลว่า
ประเสริฐดุจดอกบัว
ปิ่นญา แปลว่า
ความรู้สูงสุด, ยอดแห่งความรู้
โชติกามาส แปลว่า
รุ่งเรืองเหมือนพระจันทร์
รัตน์ฐาน์อร แปลว่า
หญิงที่มีความมั่นคงดุจดวงแก้ว
นิธิบดี แปลว่า
เจ้าแห่งขุมทรัพย์
ปรมี แปลว่า
ประเสริฐ
ธนันดา แปลว่า
ผู้มีทรัพย์มาก
อัญญสินี แปลว่า
หญิงผู้มีปัญญา หญิงที่มีความแตกต่าง
ปวิณญาดา แปลว่า
มีความเฉลียวฉลาดเหมือนนักปราชญ์
ชัยดาภา แปลว่า
ผู้มีชัยชนะและมีแสงสว่างมาก
ณิชิศ แปลว่า
เจ้าแห่งความบริสุทธิ์
เปรมปรวีร์ แปลว่า
มีความสุขและกล้าหาญอื่น
ลดาเกล้า แปลว่า
เชื้อสายที่ดีที่สุด
ธยาน์นิษฐ์ แปลว่า
ผู้ประสบความสำเร็จด้วยการใช้ปัญญาพิจารณา
ธนะสันต์ แปลว่า
ผู้สงบในทรัพย์ หมายถึง ผู้ไม่ยินดีในทรัพย์
ชินารี แปลว่า
ผู้ชนะด้วยความเอื้อเฟื้อ
อัญภรณ์ แปลว่า
ผู้ทรงไว้ซึ่งความรู้
อรภากร แปลว่า
หญิงที่ทำให้เกิดแสงสว่าง
ชนารัตน์ แปลว่า
คนที่มีคุณค่ามาก
ธนนันท์ปกรณ์ แปลว่า
ตำราที่ทำให้เกิดความยินดีในทรัพย์
มารุติ แปลว่า
นามของหนุมาน
ดาวิน แปลว่า
ดวงดาว
พลวิชญ์ แปลว่า
กำลังของนักปราชญ์
ถิรพร แปลว่า
ดีและมั่นคง
อนงค์ทิพย์ แปลว่า
นางสวรรค์, นางฟ้า
ณพงษ์ชยธร แปลว่า
ผู้ทรงไว้ซึ่งชัยชนะและเป็นเชื้สายของผู้มีปัญญา
ธนัญญนันท์ แปลว่า
ผู้ยินดีในความรู้ที่ทำให้เกิดทรัพย์
อรรถวรรธน์ แปลว่า
ผู้เจริญในประโยชน์
สร้อยคํา แปลว่า
สร้อยทองคำ
สิริบูรณ์ แปลว่า
ผู้เต็มไปด้วยสิริ
ภีมพศ แปลว่า
ผู้มีอำนาจและความน่าเกรงขาม
พงษ์ทอง แปลว่า
เชื้อสายผู้มีทองคำ
รวิภัสสร์ แปลว่า
แสงพระอาทิตย์ หรือแสงแดด
ปรชญา แปลว่า
ผู้รู้เรื่องต่างๆ
ณธันย์ภรณ์ แปลว่า
ผู้ค้ำจุนความเจริญในปัญญา
มณีญาภา แปลว่า
แสงสว่างที่เกิดแต่ดวงแก้วแห่งปัญญา
ปวิธศักดิ์ แปลว่า
ความสามารถที่เกิดจากความสร้างสรรค์
อรรถภากร แปลว่า
ผู้สร้างแสงสว่างแห่งคุณประโยชน์
อัยยาริน แปลว่า
ความยิ่งใหญ่ที่ต่อเนื่องไม่ขาดสาย
ศรีประภาส แปลว่า
แสงสว่างอันงดงาม,แสงสว่างแห่งความเจริญ
ยวมนต์ แปลว่า
ข้าวเหนียวมนต์
อรภาณ์ แปลว่า
หญิงผู้ที่บอกกล่าว
มณีโชค แปลว่า
โชคที่มีค่า
เวคินทร์ แปลว่า
เจ้าแห่งความเร็ว
ธีรพุฒิ แปลว่า
ผู้ที่มีความรู้เหมือนนักปราชญ์
ศุธาทิพ แปลว่า
น้ำทิพย์
ทิพศุธา แปลว่า
น้ำทิพย์
เวคินท์ แปลว่า
เจ้าแห่งความเร็ว
ธีชญาดา แปลว่า
นักปราชญ์ผู้รอบรู้
ศิวาเมศร์ แปลว่า
ปิยนิตย์ แปลว่า
เป็นที่รักเสมอ
ปลายพรรษา แปลว่า
ปลายฤดูฝน
ภัสรัญภร แปลว่า
ผู้ค้ำจุนแสงสว่างแห่งปัญญา
อินทร์ชญา แปลว่า
เป็นใหญ่ด้วยปัญญา
รุ่งวิไล แปลว่า
รุ่งเรืองและงดงาม
สุรเชาว์ แปลว่า
มีเชาว์ปัญญามาก
พรเจริญ แปลว่า
ประเสริฐและเจริญรุ่งเรือง
ปกรณ์ชาติ แปลว่า
การเกิดขึ้นของวิชาความรู้
สถิตาภรณ์ แปลว่า
ค้ำจุนการคงอยู่
ณิชศยา แปลว่า
อาศัยความบริสุทธิ์
อัคพล แปลว่า
มีกำลังมาก
ป้อมศักดิ์ แปลว่า
ปราการที่มีความสามารถต่อต้านศัตรู
บุญญวัตร แปลว่า
ผู้ประพฤติแต่ความดี
เด่นจันทร์ แปลว่า
เด่นดุจพระจันทร์
นันทิยาภรณ์ แปลว่า
ผู้ค้ำจุนความยินดี
ปกรณ์ชาต แปลว่า
การเกิดขึ้นของวิชาความรู้
ศิริกัลยาพร แปลว่า
หญิงที่ประเสริฐและงดงาม
ติณณภาพ แปลว่า
ภาวะแห่งการข้ามพ้นแล้ว
ธนัต แปลว่า
ผู้มีทรัพย์
ธนาดิตถ์ แปลว่า
ท่าแห่งทรัพย์
ธนพัทธ แปลว่า
ผู้เกี่ยวเนื่องด้วยทรัพย์
นิติพัทธ์ แปลว่า
ผู้เกี่ยวเนื่องด้วยกฎหมาย
พิไลรัมภา แปลว่า
นางฟ้าที่งดงาม
ไอยาริน แปลว่า
ความยิ่งใหญ่ที่ไหลมาต่อเนื่องไม่ขาดสาย
ศุภราภรณ์ แปลว่า
เครื่องประดับที่ค้ำจุนความดี
ณัฏฐศรันย์ แปลว่า
ผู้เป็นที่พึ่งเหมือนนักปราชญ์
เพรียวพันธุ์ แปลว่า
เชื้อสายที่งดงาม
ฮูดี แปลว่า
หยดน้ำเพชร แปลว่า
พรวรัชญ์ แปลว่า
ความรู้ที่ประเสริฐยิ่ง
รัชชญดา แปลว่า
สมบัติของนักปราชญ์
รัฐติภัทร แปลว่า
ประเทศที่มีความประเสริฐ ๓ ประการ
วิริยะพงษ์ แปลว่า
วงศ์ตระกูลที่มีความกล้าหาญ
ยงฤดี แปลว่า
ความยินดีที่มั่นคง
บริภัทร์ แปลว่า
ผู้ที่เจริญรอบ
เพรียวชัย แปลว่า
ชัยชนะที่งดงาม
ศตญา แปลว่า
ผู้มีความรู้มาก
พิมพ์ปภามาศ แปลว่า
แสงทองที่งดงาม
ณัฏฐ์ชยาน์ภา แปลว่า
แสงสว่างที่เกิดจากการไตรตรองของนักปราชญ์
เสฏฐา แปลว่า
ประเสริฐ
ธงไทย แปลว่า
ธงชาติไทย
พุทธาวดี แปลว่า
ผู้มีปัญญารู้แจ้ง
วิบูลศักดิ์ แปลว่า
มีอำนาจมาก
ณภัทชนนท์ แปลว่า
ผู้เกิดมายินดีในความรู้อันประเสริฐ
ชนัญนิดา แปลว่า
ผู้ที่ฝึกฝนตนเองเพื่อให้มีปัญญาเหนือคนอื่น
ณภัสสร แปลว่า
แสงสว่างแห่งปัญญา
ณัฐจรี แปลว่า
ผู้มีปัญญาฉลาดเฉียบแหลมเหมือนนักปราชญ์
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี