");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 42501-42600 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
แสวงศักดิ์ แปลว่า
ผู้ค้นหาความสามารถของตน,ผู้ค้นหาอำนาจ
พชรณัฏฐ์ แปลว่า
นักปราชญ์ที่มีความเข้มแข็ง
พัชรวิทย์ แปลว่า
ผู้มีความรู้มาก
ธิติพัชร์ แปลว่า
มั่นคงดุจเพชร
ณิศศรณ์ แปลว่า
ผู้เป็นที่พึ่งและเป็นเจ้าแห่งความรู้
ศศิรัตติกาญจน์ แปลว่า
พระจันทร์ยามค่ำคืนที่งดงามดุจทองคำ
ชลภัสสรณ์ แปลว่า
ผู้เป็นที่พึ่งและมีแสงสว่างดุจสายน้ำ
ชาวดี แปลว่า
มีการเกิดมา
โสภินนรา แปลว่า
คนสวย
สรัลธร แปลว่า
ผู้ทรงไว้ซึ่งความซื่อตรง
สุเรนทร์ แปลว่า
เทวดาผู้เป็นใหญ๋
บุญเทียม แปลว่า
ปัณณ์ธารี แปลว่า
ผู้ทรงไว้ซึ่งตำรา
สุรีย์ลักษณ์ แปลว่า
ผู้มีลักษณะอันรุ่งเรืองดุจดวงอาทิตย์
วรียารัศม์ แปลว่า
รัศมีอันประเสริฐ,แสงอันประเสริฐ
ณัฐชนาธิป แปลว่า
นักปราชญ์ผู้เป็นใหญ่เหนือคนทั้งปวง
ศุพิชชา แปลว่า
ผู้ที่มีความรู้ดี,ผู้ที่มีปัญญาดี
นวภู แปลว่า
โลกทั้ง ๙
ปัญยุทธ แปลว่า
การต่อสู้ด้วยปัญญา
ชัยพิศิษฏ์ แปลว่า
ผู้มีชัยชนะและมีปัญญารู้แจ้ง
รพิญา แปลว่า
ผู้มีปัญญารุ่งเรืองมาก
รัฐฉัตร แปลว่า
ผู้เป็นร่มเงาของประเทศ หมายถึง พระเจ้าแผ่นดิน
รวิชา แปลว่า
ผู้เกิดมาเจริญรุ่งเรือง
ณรตา แปลว่า
ผู้ยินดีในความรู้
บรรณสิทธิ์ แปลว่า
ผู้ประสบความสำเร็จในการศึกษา
บุลิน แปลว่า
หาดทราย กว้างขวาง ไพศาล
สุวศิน แปลว่า
ผู้มีความสามารถดี,ผู้มีอำนาจดี
ภาสพงศ์ แปลว่า
เชื้อสายผู้มีแสงสว่าง
บวรลภัส แปลว่า
ลาภอันประเสริฐ
เอกมณี แปลว่า
แก้วที่เป็นที่หนึ่ง
ธรณ์เทพ แปลว่า
ผู้ที่เทวดาคุ้มครองรักษา
ปุณลภัส แปลว่า
มีลาภบริบูรณ์
พลังทรัพย์ แปลว่า
กำลังแห่งทรัพย์
พัชสรรค์ แปลว่า
ผู้สร้างกรอบ
พัชรวิชย์ แปลว่า
ผู้มีชัยชนะที่เข้มแข็ง
ดาราภรณ์ แปลว่า
ผู้ค้ำจุนดวงดาว,ประดับดาว
มดแดง แปลว่า
มดแดง
รัศมิชโลทร แปลว่า
รัศมีแห่งท้องทะเล
ฐิติพรรณ์ แปลว่า
วงศ์ตระกูลที่มั่นคง
อรุ แปลว่า
แผล
ธีรากร แปลว่า
ผู้สร้างความรู้
แสงฤกษ์ แปลว่า
แสงสว่างในเวลาที่ดี
รุ้งรดา แปลว่า
ผู้ชื่นชอบรุ้ง
ลำเงิน แปลว่า
ณัทพัสส์ แปลว่า
ผู้ให้ความรู้ตลอดปี
ปานจิต แปลว่า
ดั่งดวงใจ
รัฐภัทร์ แปลว่า
ผู้ประเสริฐในประเทศ
ชุติพันธุ์ แปลว่า
วงศ์ตระกูลที่รุ่งเรือง
ธีรพจน์ แปลว่า
ถ้อยคำของนักปราชญ์
ชนิญญา แปลว่า
คนที่มีปัญญา
ชัยริน แปลว่า
ผู้มีชัยชนะต่อเนื่องไม่ขาดสาย
ณพลพงศ์ แปลว่า
เชื้อสายผู้มีกำลังอันเกิดแต่ปัญญา
พงศ์ธรรศ แปลว่า
เชื้อสายของผู้กล้าหาญ
ชยพันธ์ แปลว่า
ผู้เกี่ยวเนื่องด้วยชัยชนะ
พิศรัณย์ แปลว่า
ผู้เป็นที่พึ่งอันแสนวิเศษ
นรเมธ แปลว่า
คนที่มีวิชาความรู้
เอกดนัย แปลว่า
ลูกชายผู้เป็นที่หนึ่ง
พันธ์ณรงค์ แปลว่า
ผู้เกี่ยวเนื่องกับการรบ
ณัฏฐ์ชนากานต์ แปลว่า
นักปราชญ์ผู้เป็นที่รักของคนทั้งปวง
พัชญาดา แปลว่า
กรอบของนักปราชญ์
พรรณภพ แปลว่า
เชื้อสายของแผ่นดิน
ศิลปชัย แปลว่า
ผู้ชนะในศิลปะ
ปัญญพัทธ์ แปลว่า
ผู้เกี่ยวเนื่องด้วยปัญญา
สิริโชติ แปลว่า
รุ่งเรืองและเป็นมงคล
พิมจุฬาลักษณ์ แปลว่า
ผู้งดงามสูงสุด,ผู้เป็นแบบอย่างที่ดีที่สุด
ชัญญ์ชญา แปลว่า
วิชาความรู้
วัจน์พล แปลว่า
ถ้อยคำที่มีพลัง
ศรัณย์ชัย แปลว่า
ชัยชนะอันเป็นที่พึ่ง
ปฏิพันธ์ แปลว่า
ชมาพล แปลว่า
กำลังของแมว
ฐิชาพัฒน์ แปลว่า
ผู้เกิดมามั่นคงในความเจริญ
ทรงสิทธิ แปลว่า
ผู้ประสบความสำเร็จ,ผู้ที่มีสิทธิ์
วัชรนันทน์ แปลว่า
ผู้ยินดีในเพชร
นนท์นภัสร์ แปลว่า
ความยินดีของเทวดา
รฐรัศม์ แปลว่า
ผู้เป็นแสงสว่างของประเทศ หมายถึง พระเจ้าแผ่นดิน
นาฏลดา แปลว่า
หญิงที่มีวงศ์ตระกูล
อรสิริ แปลว่า
หญิงที่งดงาม
วิสุทธิพล แปลว่า
กำลังอันบริสุทธิ์
เพ็ญกมล แปลว่า
เต็มใจ
ชนาวจี แปลว่า
ถ้อยคำของคนทั้งหลาย
ปุริม แปลว่า
แรก
นันท์วิชกรณ์ แปลว่า
การกระทำด้วยความรู้และความยินดี
วรณัฏฐ์ แปลว่า
นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ
เพชรชนก แปลว่า
ผู้ทำให้เกิดความเข้มแข็ง,ผู้ทำให้เกิดเพชร
ปรียาลักษณ์ แปลว่า
ผู้มีลักษณะอันเป็นที่รัก
พิชญ์พิมล แปลว่า
บริสุทธิ์ดุจนักปราชญ์
ปวรพักตร์ แปลว่า
ใบหน้างดงาม
พิชญ์ชยุตม์ แปลว่า
ผู้มีชัยชนะสูงสุดดุจนักปราชญ์
ชนัญพัฒน์ แปลว่า
คนที่เจริญในความรู้
สุรินทร์ทิพย์ แปลว่า
เทวดาผู้เป็นใหญ่ในสวรรค์ หมายถึง พระอินทร์
สุรัติยา แปลว่า
ผู้รักดี
ณัฏฐวีรพล แปลว่า
นักปราชญ์ผู้มีกำลังที่เกิดแต่ความกล้าหาญ
ปริญภาวุธ แปลว่า
แสงสว่างแห่งปัญญารู้รอบ
อรินทร แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่เหนือข้าศึกศัตรู
สุรีพันธ์ แปลว่า
ผู้เกี่ยวเนื่องกับเทวดา
สุนีภร แปลว่า
ผู้ทรงไว้ซึ่งการเป็นผู้นำ
ณัฐนรินทร์ แปลว่า
พระเจ้าแผ่นดินที่ทรงเป็นนักปราชญ์
ณนรินทร์ แปลว่า
พระเจ้าแผ่นดินผู้ทรงปัญญา
ปุณณิชา แปลว่า
บริสุทธิ์และเพียบพร้อม
ศักดาเดช แปลว่า
ผู้มีอำนาจและความสามารถ
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี