");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 42301-42400 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
ณัฏฐ์ณภัท แปลว่า
นักปราชญ์ผู้รู้ในสิ่งประเสริฐ
มธุริมา แปลว่า
ผู้มีความอ่อนหวาน
ปรียทิพย์ แปลว่า
ผู้เป็นที่รักของหมู่เทวดาทั้งหลาย
ภัทริตา แปลว่า
มีความประเสริฐ
พรพิบูลย์ แปลว่า
ประเสริฐมาก
พลอยธิดา แปลว่า
ลูกสาวที่งดงามดุจพลอย
พิสุดา แปลว่า
ลูกสาวที่วิเศษ
สุริพร แปลว่า
ประเสริฐเหมือนเทวดา
ภัทลภา แปลว่า
ลาภอันประเสริฐ
ภัทรรดา แปลว่า
ความยินดีในสิ่งประเสริฐ
มณีหยก แปลว่า
หยกที่เป็นแก้วมณี
อัคราพิชญ์ แปลว่า
นักปราชญ์ผู้เป็นใหญ่
สวยเสมอ แปลว่า
สวยตลอดกาล
ถวาย แปลว่า
ให้
ตฤณฤทธิ์ แปลว่า
ผู้มีความสามารถเหมือนต้นหญ้า
ติณณโชติ แปลว่า
ผู้ข้ามผ่านความรุ่งเรืองแล้ว
ภัทรีญา แปลว่า
ความรู้ที่ประเสริฐ
นราสิญจน์ แปลว่า
คนที่รดน้ำ
มาลีพร แปลว่า
ประเสริฐเหมือนดอกไม้
บุญเจือ แปลว่า
ผสมด้วยความดี
วรรษนันท์ แปลว่า
ผู้ยินดีในสายฝน
ฐนมณฑ์ แปลว่า
ผู้แต่งกายมั่นคง
สุกฤษฏ์ แปลว่า
ข้าวกล้าที่ดี
วริยาพัชร แปลว่า
ผู้ปรารถนาสิ่งประเสริฐเหมือนเพชร
สุติมา แปลว่า
ผู้ได้ยินได้ฟัง
พิสาร แปลว่า
ผู้รู้แจ้งในเนื้อหา
ดาณัชชา แปลว่า
ผู้เกิดมาเพื่อให้ความรู้มากมาย
ปพนรัตน์ แปลว่า
แก้วที่บริสุทธิ์
เมธนิยา แปลว่า
มารดาผู้ปรารถนาในทรัพย์
ศยาพัชร แปลว่า
อาศัยความเข้มแข็ง,อาศัยเพชร
สุมนทิพย์ แปลว่า
ใจดีเหมือนเทวดา
มหาชนก แปลว่า
ผู้ทำให้เกิดความยิ่งใหญ่
เยาวศรี แปลว่า
สาวรุ่นที่นำมาซึ่งความเจริญ,สาวรุ่นที่งดงาม
วลัยอร แปลว่า
กำไลของหญิงสาว
ชาญภพ แปลว่า
ผู้ชำนาญในแผ่นดิน
ศักดิ์สง่า แปลว่า
งดงามด้วยอำนาจ,งดงามด้วยความสามารถ
พิณสุภางค์ แปลว่า
พิณที่งดงามยิ่ง
ศรวิรินทร์ แปลว่า
ศรของผู้เป็นใหญ่ในความกล้าหาญ
วีรกร แปลว่า
ผู้สร้างความกล้าหาญ
สุรณัฐ แปลว่า
นักปราชญ์ที่มีความสามารถสูง
มะลิษา แปลว่า
สุทธินาถ แปลว่า
ผู้เป็นที่พึ่งอันประเสริฐ
ธนสุกานต์ แปลว่า
ผู้เป็นที่รักยิ่งและมีทรัพย์
มณิฐกานต์ แปลว่า
ณทพร แปลว่า
ผู้ประเสริฐในการให้ความรู้
มุกแพร แปลว่า
ไข่มุกและผ้าแพร
พิชาติ แปลว่า
ผู้เกิดมารู้แจ้ง
พรหมเมศวร์ แปลว่า
พระพรหมผู้เป็นใหญ่,เป็นใหญ่ในความบริสุทธิ์
ฐานรินทร์ แปลว่า
จอมกษัตริย์ที่มั่นคง
เปี่ยม แปลว่า
บริบูรณ์
ธนพูน แปลว่า
ทรัพย์ที่เพิ่มขึ้น
ภูมิวรพล แปลว่า
ผู้มีกำลังอันประเสริฐในโลก
อิศราพล แปลว่า
ผู้มีกำลังมาก,ผู้มีกำลังและเป็นใหญ่
ภีมวัชช์ แปลว่า
กรอบแห่งความน่าเกรงขาม
พลอยน้ำค้าง แปลว่า
ศรัณย์วิชญ์ แปลว่า
ผู้มีความรู้เป็นที่พึ่ง
ศุภร แปลว่า
ผู้ค้ำจุนสิ่งที่ดี
สุวิชญ์ชัย แปลว่า
ชัยชนะของนักปราชญ์ที่ดี
รุ่งญดา แปลว่า
ผู้มีปัญญารุ่งเรือง
อริยวรรต แปลว่า
การหมุนเวียนของความเจริญ
ณทมน แปลว่า
ผู้มีความตั้งใจให้ความรู้แก่ผู้อื่น
พิมลลักษณ์ แปลว่า
ลักษณะอันบริสุทธิ์
เอื้องทิพย์ แปลว่า
กล้วยไม้สวรรค์
ศุลกากร แปลว่า
อากรที่เรียกเก็บจากสินค้าเข้าและสินค้าออก
เบญจภาณี แปลว่า
ผู้กล่าว ๕ ประการ
สิริพา แปลว่า
ผู้นำพาสิ่งเจริญงอกงาม
ธีรินี แปลว่า
สตรีที่มีความรู้
ดิษฐ์ลดา แปลว่า
สายน้ำ
ภูมิชัย แปลว่า
ผู้มีชัยชนะในแผ่นดิน
วิทยากร แปลว่า
ผู้ให้ความรู้
ปวรชัย แปลว่า
ชัยชนะที่ประเสริฐ
ชัญชลีย์ แปลว่า
ผู้ปรารถนาสายน้ำและความรู้
เทียมแข แปลว่า
เสมอกับพระจันทร์
ฐานวัตน์ แปลว่า
ผู้ดำเนินไปด้วยความมั่นคง
ศักดิ์สรชัย แปลว่า
อำนาจที่เกิดแต่ชัยชนะกันเก่งกล้าเหมือนเทวดา
ตรีภควดี แปลว่า
ผู้มีโชค ๓ ประการ
ธนศิลป์ แปลว่า
ผู้มีศิลปะและมีทรัพย์
บุญญ์ฉัตร แปลว่า
ร่มเงาของความดี,ร่มเงาของบุญ
พิศญา แปลว่า
ความรู้ที่ดี
ปานจรีย์ แปลว่า
เหมือนความประพฤติดี
เกื้อ แปลว่า
ช่วยเหลือ
บุญญฉัตร แปลว่า
ร่มเงาของความดี,ร่มเงาของบุญ
สิรสุกานต์ แปลว่า
ผู้เป็นยอดแห่งที่รักดี
เพชรดาว แปลว่า
ชาติภูสิทธิ์ แปลว่า
ผู้เกิดมาประสบความสำเร็จในโลก
ธรณ์ชยะ แปลว่า
ผู้ทรงไว้ซึ่งชัยชนะ
วิรัลหทัย แปลว่า
จิตใจดีงาม
ติณณกานต์ แปลว่า
ผู้ข้ามผ่านสิ่งอันเป็นที่รัก
พุทธิญาณ์ แปลว่า
ปัญญารู้แจ้ง
สรรค์ชัย แปลว่า
ผู้สร้างชัยชนะ
พิชยธิดา แปลว่า
ลูกสาวที่มีชัยชนะ
อธิบดินทร์ แปลว่า
หัวหน้าผู้เป็นใหญ่
ศศิลลิตา แปลว่า
งดงามดุจจันทร์
ณัชธิรา แปลว่า
นักปราชญ์ผู้เกิดมาเพื่อความรู้
ศศมณฑ์ แปลว่า
ผู้ประดับตนด้วยกระต่าย
จิรบดินทร์ แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่ตลอดกาล
อุษามณีย์ แปลว่า
ชวัลรัช แปลว่า
ผู้รุ่งเรืองในสมบัติ,พระเจ้าแผ่นดินที่รุ่งเรือง
บุณยวรีย์ แปลว่า
ผู้เจริญด้วยบุญ
ธนัฏฐ์ แปลว่า
ผู้มั่นคงในทรัพย์, เศรษฐี
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี