");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 42201-42300 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
เพ็ญศิริรัตน์ แปลว่า
ดวงแก้วที่งดงามบริบูรณ์
วีราตรี แปลว่า
ความกล้าหาญ ๓ ประการ
พิชชาธรรม์ แปลว่า
ผู้รู้ธรรม
ดาปนีย์ แปลว่า
มีคุณค่าสูงดั่งทอง
ภัทราภา แปลว่า
แสงสว่างอันประเสริฐ
ยุวลดา แปลว่า
เชื้อสายน้อย
เตชพิทย์ แปลว่า
ความรู้ที่ทำให้เกิดอำนาจ
ตรอง แปลว่า
คิดทบทวน
นิธิศศักดิ์ แปลว่า
ผู้มีอำนาจและเป็นเจ้าแห่งขุมทรัพย์
มกร แปลว่า
มังกร ชื่อดาวราศีที่ ๑๐
พุทธพันธ์ุ แปลว่า
เชื้อสายของผู้รู้
อัจฉริยาพร แปลว่า
ผู้มีความเก่งกาจเป็นเลิศ
ใหม่จิรา แปลว่า
ใหม่ตลอดกาล
ศุภเกษร แปลว่า
เกสรแห่งความเป็นมงคล
มนภัค แปลว่า
ใจที่เจริญ
ดารินกร แปลว่า
ผู้สร้างดวงดาว
รัฐอรุณ แปลว่า
ความรุ่งเรืองของประเทศ
ศิวพงศ์ แปลว่า
เชื้อสายของพระอิศวร
สุณัฐกานต์ แปลว่า
ผู้เป็นที่รักของนักปราชญ์
เบญญานันทน์ แปลว่า
ผู้ยินดีในปัญญา
อังสุมาลี แปลว่า
แนบชิดดอกไม้
ศิรัชกรณ์ แปลว่า
การกระทำของผู้ที่เกิดมาสูงสุด
สายทิม แปลว่า
ห้องแถวสำหรับพักหรือไว้ของในพระราชวัง
เบญจกาญจน์ แปลว่า
ทองคำ ๕ ประการ
วรรณชนะ แปลว่า
ชัยชนะของวงศ์ตระกูล
มรรค แปลว่า
ทาง, หนทาง
ธนชล แปลว่า
สายน้ำแห่งทรัพย์
สุพิสิฐ แปลว่า
ประเสริฐดี
ศิริกรณ์ แปลว่า
การกระทำที่เป็นมงคล
อัณณาภา แปลว่า
แสงสว่างแห่งตัวหนังสือ
ศุพิชญ์ชญา แปลว่า
ความรู้ของนักปราชญ์ที่ดี
ทองสา แปลว่า
นาถญา แปลว่า
ผู้มีความรู้เป็นที่พึ่ง
สรินทรา แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่ด้วยศร
ชาญรบ แปลว่า
ผู้ชำนาญในการรบ
ภัทชา แปลว่า
ผู้เกิดมาประเสริฐ
เนติวิทย์ แปลว่า
ความรู้ด้านกฎหมาย
ศศิมาภร แปลว่า
ผู้ค้ำจุนอันบริสุทธิ์เหมือนพระจันทร์
ธีรวัช แปลว่า
กรอบของนักปราชญ์
ธรวัช แปลว่า
ผู้ทรงไว้ซึ่งกรอบ
พลอยนภัสสร แปลว่า
พลอยที่ส่องแสง
ดวงเพ็ญ แปลว่า
เต็มดวง
พิชญะภูมิ แปลว่า
แผ่นดินของนักปราชญ์
วรรณลักษณ์ แปลว่า
ลักษณะของวงศ์ตระกูล
มรรษกร แปลว่า
ผู้สร้างความเพียร
โชคอมร แปลว่า
โชคจากฟ้า
มาฆนาฎ แปลว่า
หญิงสาวที่เกิดในเดือนสาม
ณัฏฐชนุตร์ แปลว่า
นักปราชญ์ผู้อยู่เหนือคนทั้งปวง
ภัทริชา แปลว่า
ผู้เกิดมาประเสริฐ
ภัทร์ธมล แปลว่า
งดงามและประเสริฐ
สุวรรณเทพ แปลว่า
เทวดาแห่งทอง
ยุธิดา แปลว่า
ลูกสาวที่ได้รับการส่งเสริม
สันติพงษ์ แปลว่า
เชื้อสายของผู้สงบ
อนงค์พร แปลว่า
หญิงผู้ประประเสริฐ
ทัพพสาร แปลว่า
ผู้มีทรัพย์เป็นแก่น
ภัทร์ธมนต์ แปลว่า
ผู้เป็นเลิศในการกำจัดมลทิน
สบันงา แปลว่า
ธรรมโชค แปลว่า
ผู้มีโชคในธรรม
เวียงชัย แปลว่า
เมืองแห่งชัยชนะ
ปริย์ณัฎฐา แปลว่า
นักปราชญ์ผู้เป็นที่รัก
เภณิดา แปลว่า
นนทศร แปลว่า
ศรที่น่ายินดี
อักษระ แปลว่า
ตัวอักษร
วิเดช แปลว่า
อำนาจวิเศษ
ดาวดลยา แปลว่า
ดวงดาวในแผ่นดิน
เปม แปลว่า
มีความสุข
รัชดาวดี แปลว่า
มีเงิน
ฐานิกานุช แปลว่า
หญิงผู้มีความมั่นคง
พิทย์สิตา แปลว่า
ผู้มีความสุขและมีความรู้,ผู้มีความสุขที่เกิดแต่ปัญญา
พิชีพ แปลว่า
ผู้รู้แจ้งในชีวิต
ปัณาภูมิ แปลว่า
ภูมิรู้,ภูมิปัญญา
ปัณณาภูมิ แปลว่า
ภูมิรู้,ภูมิปัญญา
ปัณณ์ภูมิ แปลว่า
ภูมิรู้,ภูมิปัญญา
อรรถเศรษฐ์ แปลว่า
ประเสริฐด้วยเนื้อหา
อติพัชร์ แปลว่า
ผู้มีเพชรมาก, ผู้มีความเข้มแข็งมาก
ชญาพา แปลว่า
ผู้นำพาความรู้
ณัชรัช แปลว่า
สมบัติที่เกิดจากปัญญา
ธรณสิรี แปลว่า
ทรงไว้ซื่งสิริ
ธัญญนิธิ์ แปลว่า
ขุมทรัพย์แห่งความเจริญรุ่งเรือง
ณัฐภณฑ์ แปลว่า
เครื่องใช้ของนักปราชญ์
ฐานิสร แปลว่า
เจ้าแห่งความร่ำรวย, เจ้าแห่งความมั่นคง
พีชญาดา แปลว่า
เมล็ดพันธุ์แห่งนักปราชญ์
ศิริญาลักษณ์ แปลว่า
ลักษณะของปัญญาที่นำมาซึ่งความเจริญ
อาชวัน แปลว่า
เรียงพลอย แปลว่า
เรียงพลอย
พนิตสุภา แปลว่า
หญิงสาวผู้ประเสริฐ
พีชญาภัค แปลว่า
เจริญด้วยเมล็ดแห่งปัญญา
สรัลยา แปลว่า
ซื่อสัตย์
รัตน์ชฎาภรณ์ แปลว่า
ดวงแก้วที่ทรงไว้สูงสุด,ดวงแก้วที่ประดับชฎา
ปะตง แปลว่า
ชื่อตำบลหนึ่งในอำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
ภูคุณัชญ์ แปลว่า
ประโยชน์ของความรู้ที่มั่นคง
วัลลีพร แปลว่า
เครือเถาที่ประเสริฐ
บดินทร แปลว่า
นายผู้เป็นใหญ่, พระเจ้าแผ่นดิน
ยุทธวิชัย แปลว่า
ผู้ชนะในการรบ
ปริชมน แปลว่า
ดีใจ แปลว่า
มีความสุข
ปรียาทิพย์ แปลว่า
เป็นที่รักของหมู่เทวดา
ชัยยาปฐพี แปลว่า
ผู้ชนะในแผ่นดิน
สิรีนาท แปลว่า
มีชื่อเสียงอันประเสริฐ
ศิริชล แปลว่า
สายน้ำที่นำมาซึ่งความเจริญ
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี