");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 42101-42200 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
รัฐกฤษณ์ แปลว่า
ประเทศของพระกฤษณะ
เต็มยศ แปลว่า
เต็มยศ
บูรณินทร์ญา แปลว่า
ความรู้อันยิ่งใหญ่และเต็มบริบูรณ์
บุญพราว แปลว่า
ความดีที่งดงาม
ตฤปตา แปลว่า
ผู้มีความยินดี
ลภัสอินทุ์ แปลว่า
ลาภจากพระจันทร์
เปี่ยมปราชญ์ แปลว่า
ผู้เพียบพร้อมเหมือนนักปราชญ์
ณัทิกา แปลว่า
ผู้ให้ความรู้
ณัฐชานันทน์ แปลว่า
ความยินดีที่เกิดจากนักปราชญ์
นรเศรษฐี แปลว่า
คนที่ร่ำรวย
ปัทมนิภา แปลว่า
เสมอดอกบัว
ศรีวิมล แปลว่า
งดงามบริสุทธิ์
ชินฐิติชญา แปลว่า
ผู้มีชัยชนะด้วยความรู้อันมั่นคง
รักสิตา แปลว่า
รักยิ้ม
วิชัยกร แปลว่า
ผู้สร้างชัยชนะ
ชัญชนา แปลว่า
คนที่มีปัญญา
ชรีรัตน์ แปลว่า
น้ำแก้ว
สุนันท์รัตน์ แปลว่า
ดวงแก้วแห่งความยินดี
ธฤติมัต แปลว่า
แน่วแน่,มั่นคง
ศุภภรณ์ แปลว่า
ผู้ค้ำจุนความเป็นมงคล
ภัคนารา แปลว่า
ผู้มีโชคและความรุ่งเรือง
นุชนันท์ แปลว่า
หญิงที่น่ายินดี
รบิล แปลว่า
[ระบิล]
พิพัฒน์อาภา แปลว่า
ผู้มีแสงสว่างที่รุ่งเรือง
รุ่งประทุม แปลว่า
รุ่งเรืองและบริสุทธิ์
พนอจิต แปลว่า
เอาใจ
นิชกมล แปลว่า
ดอกบัวที่เป็นนิรันดร์
นีราวัลย์ แปลว่า
เชื้อสายของผู้รุ่งเรือง
สตรีญาภรณ์ แปลว่า
หญิงผู้ค้ำจุนปัญญา
โรจน์กร แปลว่า
ผู้สร้างความรุ่งเรือง
ชัยนิธิคุณ แปลว่า
ผู้มีชัยชนะและมีคุณที่เกิดจากขุมทรัพย์
วรางค์ แปลว่า
องค์ประกอบอันประเสริฐ
ภรวรรณ แปลว่า
ผู้ค้ำจุนวงศ์ตระกูล
อิศสิริยาภรณ์ แปลว่า
ผู้ค้ำจุนความเป็นมงคลอันยิ่งใหญ่
อรัชนนท์ แปลว่า
ผู้ไม่ยินดีในทรัพย์ทั้งหลาย
ณัฐชพรรณ แปลว่า
วงศ์ตระกูลที่เกิดแต่นักปราชญ์
สรรค์ธนัฐ แปลว่า
ผู้สร้างสรรค์และมีความมั่นคงในทรัพย์
เอมธิดา แปลว่า
ลูกสาวที่มีความสุข
ปุญญิกา แปลว่า
ประกอบด้วยความดี
ไอยพัชร แปลว่า
เพชรอันยิ่งใหญ่
อรกาน แปลว่า
หญิงที่ตัดขาด
ภัทรวดีฐ์ แปลว่า
ผู้มั่นคงในสิ่งประเสริฐ
ชัยธำรง แปลว่า
ทรงไว้ซึ่งชัยชนะ
อนันตยศ แปลว่า
มียศมากจนมิอาจประมาณได้
อนันตะ แปลว่า
มากจนมิอาจประมาณได้
อนุทัช แปลว่า
ผู้เกิดมาให้สิ่งย่อย
ภัคเณศร์ แปลว่า
มีปัญญามากและเจริญรุ่งเรือง
ธิติณัฐ แปลว่า
มั่นคงเหมือนนักปราชญ์
รวินท์รดา แปลว่า
ผู้ยินดีในความรุ่งเรือง
พจนปกรณ์ แปลว่า
ตำราว่าด้วยการพูด
ลัลน์ลลิน แปลว่า
สวยเหมือนพระจันทร์
ชวนิชย์ แปลว่า
เอื้อบังอร แปลว่า
หญิงสาวที่ได้รับการช่วยเหลือ
พิมพวง แปลว่า
ปิยาภัทร แปลว่า
ผู้เป็นที่รักในสิ่งประเสริฐ
พิระยุทธ แปลว่า
การรบที่กล้าหาญ
ธนวรัท แปลว่า
ผู้ให้ทรัพย์อันประเสริฐ
ธรวรัท แปลว่า
ผู้ทรงไว้ซึ่งการให้ทรัพย์
พริมรัศมิ์ แปลว่า
แสงสว่างอันประเสริฐ
ดิฐา แปลว่า
ท่าน้ำ
ฐปนา แปลว่า
มั่นคง
มาศสลิล แปลว่า
น้ำทอง
อัญชริกา แปลว่า
สายน้ำแห่งความรู้
ภานุวัฒน แปลว่า
เจริญรุ่งเรืองเหมือนพระอาทิตย์
สมศักดิ แปลว่า
มีอำนาจ
วิตรา แปลว่า
เครื่องหมายอันวิเศษ
ณฐพรหม แปลว่า
นักปราชญ์ผู้บริสุทธิ์ดุุจพรหม
ปิ่นวรินทร์ แปลว่า
เจ้าแห่งความประเสริฐสุด
ปิ่นวริณ แปลว่า
หนี้ที่ประเสริฐสุด
ปิ่นปรินทร์ แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่โดยรอบที่สุด
ปิ่นนรินทร์ แปลว่า
จอมกษัตริย์
พิราม แปลว่า
งดงามยิ่ง
ชยภัท แปลว่า
ชัยชนะอันประเสริฐ
ชยพัต แปลว่า
ความประพฤติที่ทำให้เกิดชัยชนะ
ชยพัฒน์ แปลว่า
ผู้เจริญในชัยชนะ
ณัธนัน แปลว่า
ผู้มีทรัพย์และปัญญา
ณัฐธนน แปลว่า
ผู้มีทรัพย์และปัญญาที่มั่นคง
ณัฐวัตร์ แปลว่า
ผู้มีความประพฤติเหมือนนักปราชญ์
ตรัยรัตน แปลว่า
แก้ว ๓ ประการ
ตรัยรัต แปลว่า
ความยินดี ๓ ประการ
สุประมวล แปลว่า
คิดดี
ธัญนพ แปลว่า
ความเจริญ ๙ ประการ
ธัญนภ แปลว่า
ฟ้าที่งดงาม
นันทยศ แปลว่า
เกียรติศักดิ์ที่น่ายินดี
นารีภัสร์ แปลว่า
หญิงผู้เป็นดั่งแสงสว่าง
อัคภัณฑ์ แปลว่า
สิ่งของที่ยิ่งใหญ่
ณัทนนท์ แปลว่า
ผู้ยินดีในการให้ความรู้
วัชวุธ แปลว่า
ความรู้ที่อยู่ในกรอบ
ป้อง แปลว่า
บังเพื่อกักหรือกั้นไว้
ปริตตรา แปลว่า
เครื่องหมายน้อย
ฌานิศาภัท แปลว่า
เจ้าแห่งการเพ่งพินิจในสิ่งอันประเสริฐ
ภัทฐานิษฐ์ แปลว่า
ผู้ประสบความสำเร็จ ผู้มีความมั่นคง และประเสริฐ
ธัญลัลน์ แปลว่า
สาวสวยที่เจริญรุ่งเรือง
พรรณมนัส แปลว่า
ผู้เป็นดวงใจของวงศ์ตระกูล
สกุณี แปลว่า
นก
ตรรปนีย์ แปลว่า
เป็นที่พอใจ
บูรชิต แปลว่า
อำไพภรณ์ แปลว่า
ผู้ค้ำจุนความงดงาม
นวลตอง แปลว่า
ละอองสีขาวที่เกิดบนใบตอง
ธีระวุธ แปลว่า
ความรู้ที่เกิดแต่นักปราชญ์
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี