");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 42001-42100 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
วารินทร์รัต แปลว่า
ผู้ยินดีในความเจริญอันยิ่งใหญ่
ปวรวรินทร์ แปลว่า
เจ้าแห่งความประเสริฐยิ่ง
รัตวารินทร์ แปลว่า
เจ้าแห่งน้ำและมีความยินดี
เรืองวารินทร์ แปลว่า
รุ่งเรืองและเป็นเจ้าแห่งน้ำ
นิชรดา แปลว่า
ผู้มีความยินดีตลอดกาล
บัณฑิยา แปลว่า
ผู้ปรารถนาความรู้
สุวรรณ์อำไพ แปลว่า
สุกใสดั่งทองคำ
ทยาภร แปลว่า
ผู้ทรงไว้ซึ่งความกรุณา
พุฒตาล แปลว่า
[พุดตาล]
ศุภเลิศ แปลว่า
เป็นเลิศในสิ่งที่เป็นมงคล
ณิชาปวีณ์ แปลว่า
ผู้มีปัญญาบริสุทธิ์
ศิระภัสสร แปลว่า
ยอดแห่งแสงสว่าง
วรรณิศรา แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่ในวงศ์ตระกูล
ศิวัชวริษฐ์ แปลว่า
ผู้ปรารถนาสิ่งประเสริฐที่เกิดแต่พระอิศวร
วัลลภาภรณ์ แปลว่า
ผู้ทรงไว้ซึ่งคนรัก
พิชญาวดี แปลว่า
มีความเป็นนักปราชญ์
นุตประวีร์ แปลว่า
ความกล้าหาญที่ควรสรรเสริญ
ศรีสรรค์ แปลว่า
ผู้สร้างสิ่งที่เป็นมงคล
พงษ์พิศุทธิ์ แปลว่า
วงศ์ตระกูลที่บริสุทธิ์
วาริส แปลว่า
เจ้าแห่งสายน้ำ
ณัฐธนินท์ แปลว่า
ผู้เป็นนักปราชญ์และเจ้าแห่งทรัพย์
วรสุดารัตน์ แปลว่า
นางแก้วผู้ประเสริฐ
ชริสรา แปลว่า
เจ้าแห่งสายน้ำ
ปอง แปลว่า
มุ่งหวัง
ศุทธิรัตน์ แปลว่า
ดวงแก้วที่บริสุทธิ์
นรีลดา แปลว่า
หญิงที่มีตระกูล
เศวตฉัตร แปลว่า
ฉัตรขาว ใช้เป็นเครื่องหมายแห่งความเป็นพระเจ้าแผ่นดิน
ณัฐปภสร์ แปลว่า
แสงสว่างแห่งนักปราชญ์
อรชนก แปลว่า
หญิงที่ทำให้เกิด
เลิศเลอ แปลว่า
ดีเลิศ
วันศักด์ แปลว่า
อำนาจแห่งป่าไม้
น้ำเพ็ชร แปลว่า
น้ำเพชร
วรินทร์วดี แปลว่า
ผู้มีความเป็นเลิศในสิ่งประเสริฐ
สลิลภร แปลว่า
ผู้ค้ำจุนน้ำ
ณัฏฐ์ชัช แปลว่า
นักรบที่มีความรู้มั่นคง
ชมเศรณี แปลว่า
หมู่ที่น่าชื่นชม
วรินทร์รตา แปลว่า
ผู้ยินดีในเจ้าแห่งความประเสริฐ
อมรพิศมัย แปลว่า
ผู้หลงไหลในความงามของท้องฟ้า
สิมาทิพย์ แปลว่า
พรเพ็ชร แปลว่า
เพชรที่ประเสริฐ
ดอกคูณ แปลว่า
ดอกราชพฤกษ์
พิมสุรีย์ แปลว่า
เหมือนพระอาทิตย์
นรินทร์ธันยธร แปลว่า
พระเจ้าแผ่นดินที่ทรงไว้ซึ่งความดี
ศิริปรียา แปลว่า
ผู้เป็นที่รักและเป็นมงคลยิ่ง
ณัฏฐ์ฐิรญา แปลว่า
นักปราชญ์ผู้มีความรู้มั่นคง,ผู้มีความรู้มั่นคงเหมือนนักปราชญ์
ลัลน์ลลิล แปลว่า
ปรรณวัฒน์ แปลว่า
ผู้เจริญด้วยความรู้
ณัชวิกา แปลว่า
ผู้มีเชาว์ปัญญามาก
สิกขวัช แปลว่า
กรอบแห่งการศึกษา
แพรพิศมัย แปลว่า
ผ้าแพรที่งดงาม
ณัฏฐ์ปพน แปลว่า
บริสุทธิ์ดุจนักปราชญ์
ณณัฐศิริ แปลว่า
ความรู้ของนักปราชญ์ที่งดงาม
พชรนนท์ แปลว่า
ผู้ยินดีในเพชร
ศิรนนท์ แปลว่า
ความยินดียิ่ง
พชรภูมิ แปลว่า
แผ่นดินที่เป็นเพชร
ดุลยรัตน์ แปลว่า
ผู้มีแก้วมากจนมิอาจประมาณได้
พร้อมทรัพย์ แปลว่า
มีทรัพย์มาก
โปรดปราน แปลว่า
ชอบ
พิมทิพย์ แปลว่า
ผู้มีเทวดาเป็นแบบอย่าง,งดงามเหมือนเทวดา,งดงามเหมือนมาจากสวรรค์
ปฐมกรณ์ แปลว่า
การกระทำที่เป็นเบื้องต้น
ลักษณาพร แปลว่า
ลักษณะอันประเสริฐ
รติวันต์ แปลว่า
ป่าไม้ที่น่ายินดี
ธนชิตทอง แปลว่า
ผู้ชนะในทรัพย์และทองคำ
ปภัสสิริย์ แปลว่า
แสงสว่างอันงดงาม
ดลลภัส แปลว่า
ลาภที่เกิดจากการบันดาล
ฐปน แปลว่า
มั่นคง
ธนะวรรธน์ แปลว่า
ผู้เจริญในทรัพย์
อริยกร แปลว่า
ผู้สร้างความเจริญ
พันธุ์ชัย แปลว่า
เชื้อสายของผู้มีชัยชนะ
เสรีวัฒน์ แปลว่า
เจริญอย่างใจคิด
ลักษณาวดี แปลว่า
ผู้มีลักษณะดี
เลิศศักดา แปลว่า
ผู้เป็นเลิศในด้านความสามารถ
วัฒนินทร์ แปลว่า
เจ้าแห่งความเจริญ
ฐิติชญาณ แปลว่า
ผู้มีปัญญามั่นคง หมายถึง นักปราชญ์
นิติศา แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่ในด้านกฏหมาย
เด่นดาว แปลว่า
เด่นดุจดวงดาว
รัฐสรรค์ แปลว่า
สร้างประเทศ
ณิชอุดม แปลว่า
สมบูรณ์พร้อมในความบริสุทธิ์
วิรุทย์ แปลว่า
เริ่มความกล้าหาญ
นรัญธร แปลว่า
ทรงไว้ซึ่งผู้มีความรู้
สาทิตย์ แปลว่า
[สาทิตย์]
สโรบล แปลว่า
สระบัว
ไชยานุภักดิ์ แปลว่า
ผู้มีความภักดีอันย่อยและดีกว่า
ปัทมณัฏฐ์ แปลว่า
นักปราชญ์ที่ประเสริฐเหมือนดอกบัว
พัสธันยา แปลว่า
ประเสริฐดุจฝน
พิณลักษณ์ แปลว่า
ลักษณะแห่งพิณ
ณัชชยารัตน์ แปลว่า
ผู้เกิดมาชนะด้วยความรู้ที่มีค่ายิ่ง
ตุลาทัต แปลว่า
ผู้ให้ความเป็นธรรม
พรพิศุทธิ์ แปลว่า
พรอันประเสริฐ
ดรัลอร แปลว่า
หญิงผู้มีความงดงามดุจทับทิบ
พุฒิภูริภัทร แปลว่า
ผู้มีปัญญาอันประเสริฐในแผ่นดิน
อภิสดา แปลว่า
ิยิ่งใหญ่มาก
เมธิศา แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่ในหมู่นักปราชญ์
ลันลลิน แปลว่า
อัญ แปลว่า
ความรู้
เพชรปราณี แปลว่า
ผู้มีชีวิตที่เข็มแข็ง
อัฏฐณิศา แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่ในความรู้ ๘ ประการ
สินสมุทร แปลว่า
ทรัพย์ในทะเลใหญ่
จิราภัท แปลว่า
ประเสริฐตลอดไป
เวียงแก้ว แปลว่า
เมืองแก้ว,เมืองที่งดงามยิ่ง
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี