");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 4101-4200 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
ชุติมา แปลว่า
ผู้เจริญรุ่งเรือง
ชัยกฤต แปลว่า
การกระทำแห่งชัยชนะ
ชวัลรัศมิ์ แปลว่า
รัศมีที่งดงาม
พิตรพิบูล แปลว่า
ผู้มีทรัพย์มาก
ชฎารัศมิ์ แปลว่า
ชฎาที่มีความรุ่งเรือง
ชญาณิศา แปลว่า
เจ้าแห่งความรู้
ชนานันท์ แปลว่า
ความยินดีของหมู่คน
ชยานันท์ แปลว่า
ชัยชนะที่น่ายินดี
ชุติภัทร แปลว่า
ความเจริญรุ่งเรือง
ชนภัชชา แปลว่า
คนที่เกิดมาจำแนก
ญาณธนัท แปลว่า
ผู้ร่ำรวยและมีความรุ้
ญาณตา แปลว่า
ผู้มีความรู้มาก
ญาสินี แปลว่า
หญิงผู้มีความรู้
ญาสิตา แปลว่า
รอยยิ้มอันเกิดจากความรู้
ญาณิชิศา แปลว่า
เป็นใหญ่ในความรู้ที่บริสุทธิ์
ญาติกา แปลว่า
ญาติ
ญารดา แปลว่า
ผู้พอใจในความรู้
ญาดาภัสร์ แปลว่า
ความรุ่งเรืองของนักปราชญ์
ญาณอดุล แปลว่า
ผู้มีความรู้มากจนมิอาจประมาณได้
ญาณิฌา แปลว่า
[ญาณิชา]
ญาณภัคศิลป์ แปลว่า
ผู้มีโชคในด้านศิลปะและความรอบรู้
ญาติมา แปลว่า
เชื้อสายพระจันทร์
ญาณวัฒน์ แปลว่า
ผู้เจริญในสติปัญญา
ญาณชัย แปลว่า
ชนะด้วยความรู้
ญาดาอร แปลว่า
หญิงที่มีความรอบรู้
หญิงอาภา แปลว่า
หญิงผู้มีความรุ่งเรือง,หญิงผู้มีแสงสว่าง
ญาณภร แปลว่า
ผู้ค้ำจุนความรู้
ญาณ์นภัส แปลว่า
ความรู้จากสวรรค์
ญาณโชติ แปลว่า
ผู้รุ่งเรืองด้วยปัญญา
ญาณโรจน์ แปลว่า
ผู้รุ่งเรืองด้วยปัญญา
ญาวเรศ แปลว่า
ผู้ประเสริฐและยิ่งใหญ่ด้วยความรู้
ญาณวิรุฬห์ แปลว่า
ผู้เจริญในสติปัญญา
ญาณดา แปลว่า
มีปัญญามาก
ญาดานันท์ แปลว่า
ความยินดีของนักปราชญ์
ญานิชนันท์ แปลว่า
ผู้ยินดีในความรู้ตลอดกาล
ญาฐีชา แปลว่า
ผู้เกิดมามั่นคงในความรู้
ญาสุมินตร์ แปลว่า
ผู้รู้ดีเกี่ยวกับต้นกระถิน
เบญญาดา แปลว่า
นักปราชญ์, ผู้มีปัญญามาก
ญาณ์สิริ แปลว่า
ผู้งดงามด้วยความรู้
ญาติวัตถุ์ แปลว่า
สิ่งของของญาติ
ญาตาวี แปลว่า
ผู้มีความรู้
ญาสินีย์ แปลว่า
[ญาสินี]
ญชิตา แปลว่า
ผู้ชนะด้วยปัญญา
ญานิกา แปลว่า
[ญาณิกา]
ญาสิริ แปลว่า
ผู้งดงามด้วยความรู้
ญาสิดา แปลว่า
รอยยิ้มที่เกิดจากความรู้
ญาณิษา แปลว่า
[ญาณิศา]
ญาราตรี แปลว่า
กลางคืนแห่งความรู้
ญาณธนัฏฐ์ แปลว่า
ความรู้ที่ทำให้ทรัพย์คงอยู่ตลอดไป
ญาณเทพ แปลว่า
ผู้มีความรู้อันเก่งกล้า, เทวดาแห่งความรู้
ญาณภัท แปลว่า
ผู้มีปัญญาอันประเสริฐ
หญิงอ่อน แปลว่า
หญิงที่มีอายุน้อย
ญาณธิชา แปลว่า
ผู้เกิดมายิ่งใหญ่ด้วยความรู้
ญาณนิธิธนา แปลว่า
ผู้มีปัญญาเป็นขุมทรัพย์
ญาดารัตน์ แปลว่า
ดวงแก้วของนักปราชญ์,นักปราชญ์ที่สูงส่ง
ญาดาภัทร แปลว่า
ผู้ประเสริฐเหมือนนักปราชญ์
ญาโณบล แปลว่า
ความรู้ที่บริสุทธิ์ดุจดอกบัว
ญาณีนาถ แปลว่า
นักปราชญ์ผู้เป็นที่พึ่ง
ญารุณี แปลว่า
หญิงผู้มีปัญญาอันรุ่งเรือง
ญดาพันธ์ แปลว่า
ผูกพันด้วยนักปราชญ์
ญภาดา แปลว่า
น้องชายที่มีปัญญา
ญาณภูธิป แปลว่า
ผู้ที่มีปัญญาและเป็นใหญ่ในแผ่นดิน
ญานิตา แปลว่า
ผู้ฝึกฝนแล้วซึ่งความรู้
ญาพัตน์ แปลว่า
การดำเนินไปของผู้มีปัญญา
ญาณ์สิรี แปลว่า
ความรู้ที่เป็นสิริ
ภิญญาลักษณ์ แปลว่า
ลักษณะของผู้มีความรู้
ญมน แปลว่า
ใจที่ประกอบด้วยปัญญา
ญธิดา แปลว่า
ลูกสาวที่มีปัญญา
ญาโณ แปลว่า
มีปัญญา
ญาณปวีณ์ แปลว่า
มีปัญญาและความเฉลียวฉลาด
ญาวดี แปลว่า
มีความรู้
ญาณินทร แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่ในด้านปัญญา,เจ้าปัญญา
ญานิน แปลว่า
ญารัตน์ แปลว่า
ความรู้ที่มีค่ายิ่ง
ญาณสิทธิ์ แปลว่า
ผู้ประสบความสำเร็จในความรู้
ญาริน แปลว่า
ความรู้ที่ไหลมาต่อเนื่องไม่ขาดสาย
ญาณสิริ แปลว่า
ปัญญาที่นำมาซึ่งความเจริญ,ผู้งดงามด้วยความรู้
โณ แปลว่า
ปัญญา, ความรู้
ญารินทร์ แปลว่า
ผู้มีปัญญาเหนือศัตรูทั้งปวง
มุญารินทร์ แปลว่า
ผู้มีความมั่งมั่นในการศึกษาและมีปัญญาอยู่เหนือศัตรูทั้งหลาย
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี