");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 41801-41900 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
ทักษวีร์ แปลว่า
กล้าหาญและมีความสามารถ
ธัชวีร์ แปลว่า
ผู้มีความกล้าหาญเป็นธงชัย
วงแข แปลว่า
ดวงจันทร์
พจณีย์ แปลว่า
[พจนี]
ปณิสา แปลว่า
เจ้าปัญญา
ศุทธิ์ทักษ์ แปลว่า
ความสามารถที่บริสุทธิ์
ปรีดิ์โรจน์ แปลว่า
รุ่งเรืองในความสุข
ภัทรสิริย์ แปลว่า
งดงามยิ่ง
พรรณภัสสร แปลว่า
ผิวพรรณผ่องใส, วงศ์ตระกูลที่รุ่งเรือง
พันภัสสร แปลว่า
พระอาทิตย์
พิมพ์ภัสสร แปลว่า
ผู้เป็นแบบอย่างและเครื่องนำทาง,แสงสว่างที่งดงาม
พรพิสา แปลว่า
ชนิกาญจน์ แปลว่า
คนที่มีคุณค่าดุจทองคำ
วลัญช์ภัทร แปลว่า
หนทางอันประเสริฐ
ธัญวดี แปลว่า
มีโชค
ณพิศุทธิ์ แปลว่า
ความรู้ที่บริสุทธิ์
ดารานัย แปลว่า
สำคัญเหมือนดวงดาว
วรรณจิรา แปลว่า
วงศ์ตระกูลที่มีความมั่นคง
สมานสุข แปลว่า
เชื่อมต่อความสุข
รุ่งรัฐ แปลว่า
ประเทศที่รุ่งเรือง
ณัชภัทรพงษ์ แปลว่า
เชื้อสายที่ประเสริฐและเกิดมาเพื่อความรู้
ชวธร แปลว่า
ทรงไว้ซึ่งเชาว์ปัญญา
พริมธิดาวรรณ แปลว่า
วงศ์ตระกูลของบุตรสาวที่ประเสริฐ
ชยานนท์ แปลว่า
ผู้มีความยินดีในชัยชนะ
รัตศรณ์ แปลว่า
ผู้เป็นที่พึ่งที่มีความสุข
ันรณัฏฐ์ แปลว่า
คนที่เป็นนักปราชญ์
ทักษะอร แปลว่า
หญิงที่มีความสามารถ
วรพชร แปลว่า
เพชรที่ประเสริฐ
สรพชร แปลว่า
ศรเพชร
วิศิษฎ์สิริ แปลว่า
ประเสริฐและเป็นมงคลยิ่ง
วนาลักษณ์ แปลว่า
ลักษณะแห่งป่าไม้
ทิวเทวะ แปลว่า
เชื้อสายของเทวดา
ชัยไพศาล แปลว่า
มากด้วยชัยชนะ
ทักษิอร แปลว่า
หญิงที่มีความสามารถ
ปิยชนก แปลว่า
บิดาผู้เป็นที่รัก,ผู้ทำให้เกิดสิ่งอันเป็นที่รัก
นันทเดช แปลว่า
อำนาจที่น่ายินดี
รุ่งวิกรัย แปลว่า
ผู้รุ่งเรืองในการค้า
พัชธร แปลว่า
ทรงไว้ซึ่งกฎระเบียบ
ชลชนัย แปลว่า
คนที่เป็นใหญ่ในสายน้ำ
ภรมนัส แปลว่า
ผู้รักษาใจ
พรหมธีรักษ์ แปลว่า
ผู้รักษานักปราชญ์ที่บริสุทธิ์
รสนันท์ แปลว่า
ผู้ยินดีในความไพเราะ
วรรณจันทร์ แปลว่า
เชื้อสายพระจันทร์
ภรมัย แปลว่า
สำเร็จด้วยการค้ำจุน
ณจันทร์ แปลว่า
ความรู้เกี่ยวกับพระจันทร์
ปันรัก แปลว่า
ให้ความรัก
ชณัฐ แปลว่า
ผู้ที่เกิดมาเป็นปราชญ์
พลอยพร แปลว่า
พลอยที่ประเสริฐ
พลอยฝัน แปลว่า
พลอยแห่งความฝัน
ณรัญชน์ แปลว่า
ผู้ยินดินในความรู้
ธนาวรรธน์ แปลว่า
ผู้เจริญในทรัพย์
สวัสดิพัทธ์ แปลว่า
ผู้เกี่ยวเนืองด้วยความเจริญรุ่งเรือง
ืิทิพย์วิภา แปลว่า
แสงสว่างจากสวรรค์
ศรีอานนท์ แปลว่า
ผู้ยินดีในความเป็นมงคล
พัชภิรมย์ แปลว่า
ความสุขที่อยู่ในกรอบ
ธนมน แปลว่า
ผู้มีใจเป็นทรัพย์
รตนะ แปลว่า
แก้วมีค่า
วรุณา แปลว่า
สายฝน
พราวกมล แปลว่า
ใจที่ผุดผ่อง
เสียงพิณ แปลว่า
เสียงที่เกิดจากพิณ
ณัฏฐเศรษฐ์ แปลว่า
ประเสริฐเหมือนนักปราชญ์
ธัญญชาต แปลว่า
ผู้ที่เกิดมาเจริญรุ่งเรือง
พรสมิทธิ์ แปลว่า
ผู้ที่สมบูรณ์พร้อมในสิ่งประเสริฐ
ธัญญ์ปวีณ แปลว่า
ผู้ที่ฉลาดและมีโชคดี
สืบสวรรค์ แปลว่า
ผู้ที่สืบเชื้อสายมาจากสวรรค์
นนทิตา แปลว่า
ผู้มีความยินดี
อัจฉราภา แปลว่า
แสงสว่างที่เกิดแต่นางฟ้า
อัจฉราภร แปลว่า
นางฟ้าที่ค้ำจุน
อัจฉราพิชญ์ แปลว่า
ผู้มีความรู้และมีความงดงามยิ่ง
อัจฉรามน แปลว่า
ใจดีเหมือนนางฟ้า
อัจฉราดา แปลว่า
นางฟ้า,จิดใจดีมาก
ชรัญ แปลว่า
ความรู้เกี่ยวกับน้ำ
อรณัฐกุล แปลว่า
สตรีผู้มีเชื้อสายของนักปราชญ์
รุสมัน แปลว่า
ทิตาธร แปลว่า
ผู้ทรงไว้ซึ่งความรุ่งเรือง
สิริน์ธรา แปลว่า
ทรงไว้ซึ่งสิริ
เตชภัทร แปลว่า
ผู้ประเสริฐด้วยความสามารถ
ปาริสุทธิ์ แปลว่า
บริสุทธิ์
ศุรัมภา แปลว่า
นางฟ้าที่ดี
สุวณัฐ แปลว่า
นักปราชญ์ที่ดี
ศุภศร แปลว่า
ศรที่นำมาซึ่งความเจริญ,ศรที่เป็นมงคล
นิรุติ แปลว่า
[นิรุตติ]
มณฑ์ณัฏฐา แปลว่า
ประดับด้วยความรู้อันมั่นคง
ชัญญธนัน แปลว่า
ผู้มีทรัพย์และความรู้
รัฐกาล แปลว่า
เวลาของประเทศ
วาสิษฐ์พล แปลว่า
ภูมิกา แปลว่า
แผ่นดิน
พลอยมน แปลว่า
พลอยใจ
ภาคย์ณุรัชต์ แปลว่า
วงศ์แข แปลว่า
เชื้อสายพระจันทร์
อังกาบ แปลว่า
ชื่อไม้ล้มลุกชนิดหนึ่ง ลําต้นไม่มีหนาม ดอกสีม่วง
สุจิกา แปลว่า
มีความบริสุทธิ์
ณัชจิราวีร์ แปลว่า
ผู้เกิดมามีปัญญาและมีความกล้าหาญที่มั่นคง
ชัยณุภักดิ์ แปลว่า
ณัฐนา แปลว่า
มีปัญญามั่นคง
ฐนิศชา แปลว่า
ผู้เกิดมามั่นคงยิ่ง
ปริณยา แปลว่า
[ปริญญา]
ชัชวดี แปลว่า
มีความเป็นนักรบ
นลินนาถ แปลว่า
ที่ี่พึ่งอันบริสุทธิ์
วีระนันท์ แปลว่า
ผู้ยินดีในความกล้าหาญ
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี