");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 41701-41800 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
พนนรา แปลว่า
คนและป่าไม้
ภัคคนันท์ แปลว่า
ผู้ยินดีในโชค
รักษ์ภูมิ แปลว่า
ผู้ปกป้องแผ่นดิน
รัฐชฎาภรณ์ แปลว่า
ผู้ทรงไว้ซึ่งสิ่งสูงสุดของรัฐ
วาณิชย์ แปลว่า
การค้าขาย
ณัชธิมา แปลว่า
นักปราชญ์ผู้เกิดมาเพื่อความรู้
น้ำเพียง แปลว่า
นิชามา แปลว่า
พระจันทร์ที่คงอยู่นิรันดร์
ชมนิต แปลว่า
ผู้ชื่นชอบการฝึกตน
ชาณิภา แปลว่า
[ชานิภา]
ธิริดา แปลว่า
มีปัญญามาก
อังคนิภา แปลว่า
มีความรู้เสมอ
นภาเกตน์ แปลว่า
ตะวัน , ธงบนฟ้า , พระอาทิตย์
อติชัย แปลว่า
ผู้ชนะมาก
บุญญานิตย์ แปลว่า
มีบุญเสมอ
พิสมาภรณ์ แปลว่า
รสวรินทร์ แปลว่า
ไพเราะยิ่ง
สันติภพ แปลว่า
ความสงบในแผ่นดิน
สุธีรเสฎฐ์ แปลว่า
ผู้ประเสริฐเหมือนนักปราชญ์
อภิศกร แปลว่า
ผู้สร้างความยิ่งใหญ่
วงศ์วิไล แปลว่า
เชื้อสายที่มีความงดงาม
ไชยกฤต แปลว่า
กระทำในสิ่งที่ดีกว่า
ภักดิพร แปลว่า
ประเสริฐและภักดี
ศุภกฤษ แปลว่า
อัศวะนันท์ แปลว่า
ผู้ชื่นชอบม้า
ศุภัทชาต์ แปลว่า
ผู้เกิดมาประเสริฐดี
สุมนตรา แปลว่า
ผู้หลงไหลในสิ่งดี
อัทธ์ แปลว่า
ทาง ทางไกล ระยะไกล กาล กาลยาวนาน
นาฏณียา แปลว่า
ผู้พอใจในความรู้เกี่ยวกับการร่ายรำ
ณกุลรัต แปลว่า
ผู้ยินดีในตระกูลแห่งความรู้
แพรพรรณราย แปลว่า
ผ้าแพรที่งามผุดผ่อง
ฐิวริญญ์ แปลว่า
ความรู้ที่ประเสริฐและมั่นคง
แสงลดา แปลว่า
ลำแสง
พรรณอัปสร แปลว่า
เชื้อสายนางฟ้า
อัญชบา แปลว่า
ชบาที่แตกต่าง
ไอชญา แปลว่า
ไอความรู้
สุพน แปลว่า
ป่าไม้ที่ดี
เฌอณัชชา แปลว่า
ผู้เกิดมามีความรู้เกี่ยวกับต้นไม้
ภูริยศ แปลว่า
ผู้มียศในแผ่นดิน
ดาพิชชา แปลว่า
ผู้มากด้วยความรู้
เฌอเกศ แปลว่า
ยอดแห่งต้นไม้
เฌอมณี แปลว่า
ต้นไม้แก้ว
ศิริพิชญ์ชา แปลว่า
ผู้เกิดมาเป็นปราชญ์และนำมาซึ่งความเจริญ
อชิร์ญา แปลว่า
ผู้เรียนรู้อย่างรวดเร็ว
ปรัชญากร แปลว่า
ผู้สร้างความรอบรู้
นิศามณี แปลว่า
ดวงแก้วแห่งราตรี หมายถึง พระจันทร์
พิชญ์สุดา แปลว่า
ลูกสาวที่เป็นนักปราชญ์,ลูกสาวที่รู้แจ้ง
วรัทติยา แปลว่า
ผู้ให้สิ่งประเสริฐ ๓ ประการ
ภูริวัฒน แปลว่า
ผู้เจริญในแผ่นดิน
รัชกวี แปลว่า
สมบัติของนักประพันธ์
พิภัชพร แปลว่า
ประเสริฐและจำแนกอย่างวิเศษ
ดรัล แปลว่า
ทับทิม
พรรณรายวดี แปลว่า
มีความงดงามผุดผ่อง
พิมพ์พรรณราย แปลว่า
แบบอย่างที่งดงามผุดผ่อง
พิชญ์พรรณราย แปลว่า
งามผุดผ่องเหมือนนักปราชญ์
ชนัย แปลว่า
คนที่เป็นใหญ่
ดนุนัย แปลว่า
คนสำคัญ
ธนาพรรณ แปลว่า
เชื้อสายผู้มีทรัพย์
สิริพรรณราย แปลว่า
งดงามผุดผ่องและเป็นมงคล
เวธัส แปลว่า
เว-ทัด
ไวชยันต์ แปลว่า
ผู้ชนะอย่างรวดเร็ว
โสรัญธน์ แปลว่า
ผู้มีทรัพย์และมีความรู้เกี่ยวกับพระเสาร์
ทิธิติ แปลว่า
ความมั่นคงสองประการ
เวทัส แปลว่า
ไตรวิทย์ แปลว่า
ความรู้ ๓ ประการ
ชัญชกร แปลว่า
ผู้ทำให้เกิดความรู้
ฌานชนะ แปลว่า
ผู้ชนะด้วยฌาน
พรเทวา แปลว่า
พรของเทวดา
สิรดารัตน์ แปลว่า
ดวงแก้วที่สูงค่ายิ่ง
ศรวริษฐา แปลว่า
ผู้ปรารถนาศรที่ประเสริฐ
ไชยเมธ แปลว่า
นักปราชญ์ที่ดี
ณิษฎา แปลว่า
ผู้ปรารถนาในความรู้
เฌอญดา แปลว่า
ต้นไม้ของนักปราชญ์
อิสราพรรณ แปลว่า
วงศ์ตระกูลที่เป็นใหญ่
ณัฐธัญญณิช แปลว่า
เจริญงอกงามบริสุทธิ์เหมือนนักปราชญ์
ธรรศิน แปลว่า
ความกล้าหาญ
วิชชรัชต์ แปลว่า
มีเงินและความรู้
ธัชพัช แปลว่า
ผู้มีกรอบเป็นธงชัย
สินธนากร แปลว่า
ผู้สร้างทรัพย์และเงินทอง
สุภมาศ แปลว่า
ทองที่เป็นมงคล
ธีริทธิ์ แปลว่า
อำนาจของนักปราชญ์
ณัฏฐ์กิตต์ แปลว่า
เกียรติของนักปราชญ์
ฐิติสุทธิ์ แปลว่า
ความบริสุทธิ์ที่มั่นคง
พิมพิศ แปลว่า
งดงามยิ่ง,แบบอย่างที่งดงาม
วิธิเนศวร์ แปลว่า
สุรกิตติ์ แปลว่า
มีชื่อเสียงมาก
วรรณาภา แปลว่า
ผู้เป็นแสงสว่างของวงศ์ตระกูล
สิริชาภา แปลว่า
แสงสว่างที่เกิดแต่ความเจริญ
ณัฎฐ์พศุตม์ แปลว่า
นักปราชญ์ที่มีอำนาจสูงสุด
ชัยวัลย์ แปลว่า
เชื้อสายของผู้มีชัยชนะ
ชัยวงศ์ แปลว่า
วงศ์ตระกูลที่มีชัยชนะ
ณิศราวรรณ แปลว่า
เชื้อสายที่เป็นใหญ่ในความรู้
พิมพ์สกุลญา แปลว่า
แบบอย่างของวงศ์ตระกูลที่มีความรู้
ชัชวิน แปลว่า
[ชัชวินท์]
เทพสิริรัตน์ แปลว่า
ดวงแก้วที่งดงามของเทวดา
ศรินยานันท์ แปลว่า
ผู้ยินดีในความเจริญ
เสาวรจน์ แปลว่า
ถ้อยคำที่ดี
อริย์ธัชชัย แปลว่า
ธงชัยแห่งความเจริญ
นิตย์พัชนี แปลว่า
พัดเสมอ
อธิญา แปลว่า
มีปัญญามาก
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี