");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 41601-41700 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
วรรณกนก แปลว่า
ผิวพรรณผ่องใสเหมือนทองคำ
พัชรพัณณ์ แปลว่า
เชื้อสายแห่งเพชร
สิริพิณ แปลว่า
พิณที่งดงาม
ลภัสวรินทร์ แปลว่า
เจ้าแห่งความประเสริฐและมีลาภ
ณัฎฐลภัส แปลว่า
ลาภที่เกิดแต่นักปราชญ์
ณัฐฐาลภัส แปลว่า
ผู้มีลาภอันมั่นคงเหมือนนักปราชญ์
อัญนิชา แปลว่า
ผู้มีความรู้ตลอดกาล
ชาญณัฐ แปลว่า
นักปราชญ์ผู้มีความชำนาญ
วัชราวลี แปลว่า
ถ้อยคำที่มีค่ายิ่ง
พริมธิดา แปลว่า
ลูกสาวที่ประเสริฐ
สุณัฐพร แปลว่า
ผู้ประเสริฐดีดุจนักปราชญ์
ณัฐภัทรสรณ์ แปลว่า
นักปราชญ์ผู้เป็นที่พึ่งอันประเสริฐ
เดือนรุ้ง แปลว่า
พระจันทร์และสายรุ้ง
วีรินทร์ณภัทร แปลว่า
ผู้มีปัญญาอันประเสริฐและเป็นใหญ่ในความกล้าหาญ
บุณยรัฐ แปลว่า
ประเทศแห่งความดี
ราชวัต แปลว่า
ความประพฤติของพระราชา
ศารินีย์ แปลว่า
[สารินี]
ธีรไนย แปลว่า
คนที่แนะนำได้โดยนักปราชญ์
พรรณพัช แปลว่า
ผู้อยู่ในกรอบของวงศ์ตระกูล
พลอยชิดจันทร์ แปลว่า
พลอยที่แนบชิดพระจันทร์
ธิชานันท์ แปลว่า
ผู้ยินดีในความเป็นปราชญ์
นนท์ธนพัทธ์ แปลว่า
ผู้ยินดีและผูกพันเกี่ยวกับทรัพย์
ภูมิภัค แปลว่า
โชคของแผ่นดิน
เทวากฤต แปลว่า
การกระทำที่สำเร็จดุจเทวดา
สุมินตร์ญา แปลว่า
ความรู้เกี่ยวกับต้นกระถิน
พนมวรรธน์ แปลว่า
เจริญดุจภูเขา
ชมภัค แปลว่า
โชคที่เกิดจากแมว
ภูนาท แปลว่า
ผู้เป็นที่พึ่งในแผ่นดิน
สนงาม แปลว่า
ต้นสนงาม
ณัทวรท์ แปลว่า
ผู้ให้สิ่งประเสริฐและให้ความรู้
อัญญารีย์ แปลว่า
ผู้เจริญในปัญญา
พงศ์ลัดดา แปลว่า
เชื้อสาย
ชัญปภา แปลว่า
แสงสว่างแห่งปัญญา
ณิชภาดา แปลว่า
แสงสว่างที่บริสุทธิ์
นพพิมาน แปลว่า
วิมานทั้ง ๙
บุษยพัชร แปลว่า
แก้วขาว
สุรินทร์ญา แปลว่า
ความรู้ของเทวดาผู้เป็นใหญ่
วารุณีย์ แปลว่า
[วารุณี]
ณัฐติญา แปลว่า
นักปราชญ์ผู้มีความรู้ ๓ ประการ
วศินวุฒิ แปลว่า
ผู้มีปัญญาชำระกิเลสตนเอง
โชติพิสิฐ แปลว่า
ประเสริฐและรุ่งเรือง
อนุเชษฐ์ แปลว่า
เป็นใหญ่ย่อยๆ
ภูมิพศุตม์ แปลว่า
ผู้มีอำนาจสูงสุดในแผ่นดิน
ชยพันธุ์ แปลว่า
วงศ์ตระกูลที่มีชัยชนะ
ธนะพจน์ แปลว่า
ถ้อยคำที่มีค่าดุจทรัพย์
สุธีรเสฎฐ แปลว่า
ผู้ประเสริฐเหมือนนักปราชญ์
ธนะยชญ์ แปลว่า
เกียรติที่เกิดจากทรัพย์
พรหมชัย แปลว่า
ชัยชนะที่บริสุทธิ์
รัฐไชย แปลว่า
ประเทศที่ดีกว่า
รัฐฤทธิ์ แปลว่า
อำนาจแห่งรัฐ
พงษ์ณวีร์ แปลว่า
เชื้อสายของผู้มีปัญญาและความกล้าหาญ
ตรียาธาร แปลว่า
ปุณณกัณฑ์ แปลว่า
ส่วนที่บริบูรณ์
นนท์ณภัส แปลว่า
ผู้ยินดีในแสงสว่างแห่งปัญญา
๋บุญณพัฒน์ แปลว่า
ผู้เจริญด้วยปัญญาและความดี
พุฒิพนธุ์ แปลว่า
เชื้อสายของผู้มีปัญญา
ณภชา แปลว่า
ผู้เกิดมามีแสงสว่างแห่งปัญญา
มัทนาปวีณ์ แปลว่า
คำสรรเสริญว่าฉลาด
ภูมิธเนศวร์ แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่ในทรัพย์และแผ่นดิน
เพชรประกาย แปลว่า
ประกายที่เกิดจากเพชร,เพชรที่ส่องแสง
ภูนารถ แปลว่า
[ภูนาท]
ไอญาดา แปลว่า
ไอของนักปราชญ์
ไอมณี แปลว่า
ไอแก้ว
อริชัยพงษ์ แปลว่า
วงศ์ตระกูลที่มีชัยชนะเหนือศัตรู
นรินทร์รัช แปลว่า
สมบัติของพระเจ้าแผ่นดิน
พัทธกมล แปลว่า
ผูกพันด้วยใจ
วรินท์พร แปลว่า
ประเสริฐยิ่ง
ณัฐริณี แปลว่า
ธนูวิชญ์ แปลว่า
ความรู้เกี่ยวกับธนู
สว่างชาติ แปลว่า
เกิดมาสว่าง
อิศริยาภรณ์ แปลว่า
ตราเครื่องประดับเกียรติยศ เรียกเป็นสามัญว่า เหรียญตรา
สุวัชร แปลว่า
เพชรดี
สุชาวรีย์ แปลว่า
ผู้เกิดมาดีและประเสริฐ
สุธิรดา แปลว่า
ผู้ยินดีในความรู้
อิสรัศมิ์ แปลว่า
แสงสว่างอันยิ่งใหญ่
สิริสหรัตน์ แปลว่า
รวมแก้วมงคล
ฐาวดี แปลว่า
หญิงที่มีความมั่นคง
ฐวดี แปลว่า
หญิงที่มีความมั่นคง
อัชชะ แปลว่า
วันนี้
อำพลศักดิ์ แปลว่า
มีอำนาจมาก
พงศ์พิช แปลว่า
เชื้อสายของผู้มีความรู้
สุวิณา แปลว่า
มีปัญญาดี
เพิ่มสุข แปลว่า
ทำให้มีความสุขเพิ่มขึ้น
ตติย์ แปลว่า
สาม(๓)
ศิริญภัสสร์ แปลว่า
แสงสว่างแห่งปัญญาที่นำมาซึ่งความเจริญ
เสลภูมิ แปลว่า
แผ่นดินที่เต็มไปด้วยหิน
ปณะวัจน์ แปลว่า
ถ้อยคำที่อาศัยปัญญา
ธาดารัตน์ แปลว่า
แก้วมณีที่ถูกสร้างขึ้นมา
ศศิยา แปลว่า
ผู้ปรารถนาพระจันทร์ หมายถึง กระต่าย
สิรัชชา แปลว่า
วันนี้ที่ดีที่สุด
สิรัชชากร แปลว่า
ผู้สร้างวันนี้ให้ดีที่สุด
รัชชากร แปลว่า
ผู้ทำให้เกิดทรัพย์สมบัติ
อรกาญจณ์ แปลว่า
[อรกาญจน์]
ทศธร แปลว่า
ผู้ทรงไว้ซึ่งสิ่งของ ๑๐ ประการ
พงศ์ภวัน แปลว่า
พงษ์นรา แปลว่า
เชื้อสายของคน
เพชรนรา แปลว่า
คนที่เข้มแข็งเหมือนเพชร
พันนรา แปลว่า
พันคน
ธวัฒน์พล แปลว่า
กำลังแห่งความเจริญที่เกิดแต่พระเจ้าแผ่นดิน
พรรณนรา แปลว่า
คนที่มีวงศ์ตระกูลที่ดี
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี