");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 41501-41600 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
ศิวดล แปลว่า
การบันดาลของพระอิศวร
โสรัจจ์ แปลว่า
ความสงบเสงี่ยม
ดลณภัส แปลว่า
บันดาลแสงสว่างแห่งปัญญา
นรารักษ์ แปลว่า
คนที่ปกป้องคนอื่น
ฐานิตย์ แปลว่า
มั่นคงเสมอ
เชาวราช แปลว่า
ผู้ยิ่งใหญ่ในเชาว์ปัญญา
ณัฐชคุณ แปลว่า
ความดีที่เกิดแต่นักปราชญ์
ปัญจณัฐ แปลว่า
ผู้มีความมั่นคงในความรู้ ๕ ประการ
สุภัฒน์ แปลว่า
[สุพัฒน์]
ศุภัฒน์ แปลว่า
[สุพัฒน์]
ปรวิทย์ แปลว่า
ความรู้อื่นๆ
สุภรัตน์ แปลว่า
ดวงแก้วที่นำมาซึ่งความเจริญ
ประทับ แปลว่า
อยู่ที่, อยู่กับที่
พงศ์ภพ แปลว่า
วงศ์ตระกูลของแผ่นดิน
พิชชลิตา แปลว่า
รุ่งเรืองด้วยความรู้
อภิเชฎฐ์ แปลว่า
ผู้ยิ่งใหญ่
รถติชัย แปลว่า
รถแห่งชัยชนะ ๓ ประการ
วนา แปลว่า
ป่า
ปุญญภา แปลว่า
แสงสว่างแห่งความดี
วรศิลิณ์ แปลว่า
ผู้มีหนี้เป็นศีลที่ประเสริฐ
สุรนันทน์ แปลว่า
มีความสุขเหมือนเทวดา
สุจิตพัฒน์ แปลว่า
ผู้เจริญและจิตใจดี
อารชา แปลว่า
ดารารัฐ แปลว่า
ประเทศและดวงดาว
วรภาดา แปลว่า
น้องชายที่ประเสริฐ
พิริยะพงศ์ แปลว่า
เชื้อสายผู้มีความเพียร
ชนกนาฏ แปลว่า
หญิงสาวสวยที่ทำให้เกิด
สิริวีรากุล แปลว่า
วงศ์ตระกูลที่กล้าหาญและนำมาซึ่งความเจริญ
ภิรมย์ภักดี แปลว่า
ผู้จงรักภักดีและมีความสุข
ณัฐธนากาญจน์ แปลว่า
นักปราชญ์ผู้มีทองคำเป็นทรัพย์
ธิติวรรณ แปลว่า
วงศ์ตระกูลที่มั่นคง
บุญญนุช แปลว่า
หญิงผู้มีบุญ
วริฏฐิกา แปลว่า
ผู้ประกอบด้วยการบูชาอันประเสริฐ
สุคนทิพย์ แปลว่า
คนที่ดีเหมือนเทวดา
พัชร์ณภัค แปลว่า
ผู้เจริญในปัญญาอันเข้มแข็ง
ประวีร์เกียรติ แปลว่า
เกียรติที่เกิดแต่ความกล้าหาญ
ประวีรเกียรติ แปลว่า
เกียรติที่เกิดแต่ความกล้าหาญ
ศรินทร์ลักษณ์ แปลว่า
ผู้มีลักษณะยิ่งใหญ่ด้วยศร
ศุภเกสร แปลว่า
เกสรดอกไม้ที่ประเสริฐ
ชนานนท์ แปลว่า
ความยินดีของคนทั้งปวง
ปภาวิชย์ แปลว่า
ปะ-พา-วิด
ปภาวัช แปลว่า
กรอบแห่งแสงสว่าง
ปรวินท์ แปลว่า
ผู้พบสิ่งอื่น
ปรวิชช์ แปลว่า
ความรู้อื่นๆ
ลภัสฐานะ แปลว่า
ผู้มีลาภอันมั่นคง
ภูมิรักษ์ แปลว่า
ผู้รักษาแผ่นดิน
ปุลวัชร แปลว่า
มีเพชรมาก
ปุณณวงศ์ แปลว่า
วงศ์ตระกูลที่มีความเพียบพร้อม
ปุณวงศ์ แปลว่า
วงศ์ตระกูลที่มีความเพียบพร้อม
พิชยพงศ์ แปลว่า
วงศ์ตระกูลที่มีชัยชนะ
ธันย์กร แปลว่า
ผู้สร้างความเจริญงอกงาม
ชิตาวิภา แปลว่า
แสงสว่างแห่งชัยชนะ
ฐิติธัญญ์กร แปลว่า
ผู้สร้างความเจริญอันมั่นคง
ปัญญะพัทธ์ แปลว่า
ผู้เกี่ยวเนื่องด้วยปัญญา
รัตน์สิรี แปลว่า
เป็นมงคลที่สุด
ศรณ์ธนัตถ์ แปลว่า
ทรัพย์ที่มีประโยชน์และเป็นที่พึ่ง
เชษฐวิทย์ แปลว่า
ความรู้ที่เป็นใหญ่
ธนาพัฒน์ แปลว่า
ผู้เจริญในทรัพย์
ศิรวัช แปลว่า
ยอดแห่งกรอบ
สนั่นชัย แปลว่า
ชัยชนะที่ได้รับการแซ่ซ้อง
เอมคชา แปลว่า
ช้างที่ทำให้เกิดความสุข
นันท์ภัสสรณ์ แปลว่า
ผู้ยินดีในแสงสว่างอันเป็นที่พึ่ง
ลภัชธนัน แปลว่า
ผู้ที่ทำให้เกิดลาภและทรัพย์
ทรัพย์ไพศาล แปลว่า
มีทรัพย์มาก
ชวนิช แปลว่า
ผู้มีเชาว์ปัญญาตลอดกาล
สุภางค์รัตน์ แปลว่า
รูปงามยิ่ง
ทวิพล แปลว่า
กำลัง ๒ ประการ
เทวาพิทักษ์ แปลว่า
ผู้ที่เทวดาคุ้มครองรักษา
ธรรมราช แปลว่า
พระราชาผู้ทรงธรรม
อังควิธัช แปลว่า
ธงชัยแห่งปัญญารู้แจ้ง
วิวาห์พร แปลว่า
การแต่งงานอันประเสริฐ
อัมพุชินี แปลว่า
สระบัว หนองบัว
พัสตรา แปลว่า
เสื้อผ้า
พัศพณิช แปลว่า
อำนาจที่เกิดจากการค้า
ราชวัติ แปลว่า
มีพระเจ้าแผ่นดิน
ณัฐปภัสสร แปลว่า
บริสุทธิ์เหมือนนักปราชญ์
เนติกาญจน์ แปลว่า
กฎระเบียบที่งดงามเหมือนทองคำ
ธีร์รัฐ แปลว่า
ประเทศแห่งนักปราชญ์
เปรมปวีร์ แปลว่า
กล้าหาญและมีความสุข
ศุกลภัทร แปลว่า
ประเสริฐสุกใส
พรแมน แปลว่า
พรจากสวรรค์
ศุภกฤษณ์ แปลว่า
เจริญรุ่งเรืองดุจพระกฤษณะ
ณัฐปภัสสรา แปลว่า
นักปราชญ์ที่บริสุทธิ์
ณปภัสสรา แปลว่า
ความรู้ที่บริสุทธิ์
มนวลัยสรณ์ แปลว่า
พิณพัชรา แปลว่า
พิณเพชร
พิณนรา แปลว่า
คนและพิณ
มุนี แปลว่า
นักปราชญ์ ฤษี พระสงฆ์
ณฐาภัทร แปลว่า
ประเสริฐเหมือนนักปราชญ์
ดลชา แปลว่า
เกิดจากการบันดาล
วาปี แปลว่า
หนองนํ้า บึง
นริณศยา แปลว่า
อาศัยหนี้ของคน
เอกจิต แปลว่า
ผู้มีใจเดียว,ผู้เป็นที่หนึ่งในด้านความคิด
ิอรอินทุ์ แปลว่า
หญิงสาวที่งดงามดุจพระจันทร์
ณัฐวสพล แปลว่า
ผู้มีกำลังและอำนาจเหมือนนักปราชญ์
นิอร แปลว่า
พรรณธิรา แปลว่า
เชื้อสายของนักปราชญ์
สิติมา แปลว่า
ผู้มีความบริสุทธิ์,ผู้มีรอยยิ้ม
นนทพงศ์ แปลว่า
เชื้อสายของผู้มีความสุข
อรวรรณา แปลว่า
หญิงสาวผู้มีวงศ์ตระกูล
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี