");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 41401-41500 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
ธรรม์สติ แปลว่า
ผู้ระลึกถึงธรรม,ผู้ระลึกถึงความดี
มีทอง แปลว่า
มีทอง
ธีร์วัช แปลว่า
กรอบของนักปราชญ์
วันประเสริฐ แปลว่า
วันที่ดีที่สุด
ณฐนพ แปลว่า
นักปราชญ์ทั้ง ๙
วรวนัน แปลว่า
ป่าไม้ที่ประเสริฐ
ชนวินท์ แปลว่า
คนที่พบเจอ
สุเชฎฐ์ แปลว่า
ยิ่งใหญ่ดี
วรวลัญชน์ แปลว่า
สิ่งใช้สอยอันประเสริฐ
ภรภัสสรณ์ แปลว่า
แสงสว่างอันเป็นที่พึ่งและการค้ำจุน
สิงหณวัฒน์ แปลว่า
ผู้เจริญด้วยปัญญาเหมือนราชสีห์
สินินาฏ แปลว่า
หญิงงาม
ปรัชญานันท์ แปลว่า
ผู้ยินดีในความรู้
ณัฏฐาวดี แปลว่า
ผู้มีปัญญามั่นคง หมายถึงนักปราชญ์
ณฐปกรณ์ แปลว่า
ตำราของนักปราชญ์
โสมอุษา แปลว่า
การขึ้นของพระจันทร์
ไตรทิพย์ แปลว่า
ของสวรรค์ ๓ ประการ
วริฏฐ์กานต์ แปลว่า
ผู้เป็นที่รักและปรารถนาในสิ่งประเสริฐ
วิรัญพัช แปลว่า
ผู้มีกรอบและมีปัญญาอันกล้าหาญ
ปัทม์ชญาณ์ภัส แปลว่า
แสงสว่างแห่งปัญญาอันบริสุทธิ์เหมือนดอกบัว
สิริวิสาข์ แปลว่า
เดือน ๖ ที่นำมาซึ่งความเจริญ
สิริวิสา แปลว่า
[สิริวิสาข์]
ศิรติชา แปลว่า
ผู้เกิดมาเป็นยอด ๓ ประการ
พงษ์ธเนศ แปลว่า
เชื้อสายของผู้เป็นใหญ่ในทรัพย์
สมยง แปลว่า
รุ่งเรืองเสมอ
สิรหิรัณย์ แปลว่า
ยอดแห่งทองคำ
อนงค์รักษ์ แปลว่า
หญิงสาวผู้ปกป้อง
ธามธนัตถ์ แปลว่า
ผู้รู้ประโยชน์แห่งทรัพย์และมียศศักดิ์
ธนาอนันต์ แปลว่า
ผู้มีทรัพย์มากมิอาจประมาณได้
สหรัช แปลว่า
รวมสมบัติ
พิมพ์สุภางค์ แปลว่า
ผู้มีรูปงาม,แบบอย่างของความเจริญงอกงาม
ณัฏฐชญา แปลว่า
ความรู้ของนักปราชญ์
ณฐพรรณ แปลว่า
เชื้อสายของนักปราชญ์
มัทนวีร์ แปลว่า
กล้าหาญเหมือนกามเทพ
พรวนิดา แปลว่า
หญิงสาวผู้ประเสริฐ
ทิพย์ภาพร แปลว่า
แสงสว่างจากสวรรค์ที่ประเสริฐ
ธันยภัสสร แปลว่า
แสงสว่างแห่งความเจริญงอกงาม
ภัชณภา แปลว่า
ผู้จำแนกแสงสว่างแห่งปัญญา
เอกศิริ แปลว่า
ผู้เป็นที่หนึ่งในความเจริญรุ่งเรือง
ประวีร์ณัฐ แปลว่า
ผู้มีความกล้าหาญเหมือนนักปราชญ์
ต้นตระการ แปลว่า
ต้นแบบของความงดงาม
ช้องมาศ แปลว่า
ผมสําหรับเสริมผมให้ใหญ่หรือยาวอันงดงามดุจทองคำ
ชนศักดิ์ แปลว่า
คนที่มีอำนาจ
สุฑาทิพย์ แปลว่า
[สุธาทิพย์]
เอื้อมจันทร์ แปลว่า
ไขว่คว้าสิ่งสูงค่า
อลงกฤต แปลว่า
อนันตพร แปลว่า
ประเสริฐมากจนมิอาจประมาณ
ฐณัฎฐ์ แปลว่า
นักปราชญ์ที่มีความมั่นคง
มนัสตา แปลว่า
ผู้ที่มีใจกว้าง
นวพัทธ์ แปลว่า
เกี่ยวเนื่องด้วยสิ่ง ๙ ประการ
วีระศักด์ แปลว่า
อำนาจที่เกิดจากความกล้าหาญ
ชุณหวิทย์ แปลว่า
แสงสว่างแห่งปัญญา
เลิศลักษณ์ แปลว่า
ผู้มีลักษณะดีที่สุด
ชฎาวรรณ แปลว่า
วงศ์ตระกูลที่เป็นยอด
อัญชนะ แปลว่า
ชัยชนะที่เกิดแต่ความรู้
อาภาพิม แปลว่า
แสงสว่างที่งดงาม
นิชญาพัทธ์ แปลว่า
ผู้เกี่ยวเนื่องด้วยความรู้ตลอดไป
นภสรณ์ แปลว่า
ผู้เป็นที่พึ่งของท้องฟ้า
วัฒนเชษฐ์ แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่ในความเจริญ
พงษเณศ แปลว่า
วงศ์ตระกูลที่เป็นใหญ่ในสติปัญญา
ณัชชาจารย์ แปลว่า
อาจารย์ที่เกิดมาเพื่อความรู้
ภัทรียาพร แปลว่า
ผู้ประเสริฐยิ่ง
ภาริญญา แปลว่า
ผู้มีปัญญาและหน้าที่
ภริญญา แปลว่า
ผู้ทรงไว้ซึ่งปัญญา
ชัชฐาณิช แปลว่า
บริสุทธิ์และมั่นคงในการเป็นนักรบ
พงษคเณศ แปลว่า
เชื้อสายของพระพิฆเณศ,เชื้อสายของผู้เป็นใหญ่เหนือหมู่คณะ
พงษ์คเณศ แปลว่า
เชื้อสายของพระพิฆเณศ,เชื้อสายของผู้เป็นใหญ่เหนือหมู่คณะ
ปานสิริ แปลว่า
งดงาม,เหมือนนำมาซึ่งความเจริญ
รุ่งเพ็ชร แปลว่า
รุ่งเรืองเหมือนเพชร
อมลฉวี แปลว่า
ผิวพรรณผุดผ่อง
ภัชสรินทร์ แปลว่า
การจำแนกศรที่ยิ่งใหญ่
พงศ์ธวัช แปลว่า
ธงชัยของวงศ์ตระกูล
พจนานุกรม แปลว่า
หนังสือว่าด้วยถ้อยคำในภาษาใดภาษาหนึ่งเรียงตามลำดับตัวอักษร โดยทั่ว ๆ ไปจะบอกความหมายและที่มาของคำเป็นต้นด้วย
ปณาวีร์ แปลว่า
กล้าหาญและมีปัญญา
นิษฐากานต์ แปลว่า
ผู้รักความสำเร็จ
สุพัชรา แปลว่า
เพชรที่ดี
อรณิศวร์ แปลว่า
หญิงสาวผู้เป็นใหญ่ในปัญญา
รัตน์ณัชกัญจน์ แปลว่า
มหิธร แปลว่า
ผู้ทรงแผ่นดิน คือ ภูเขา, ชื่อหนึ่งของพระนารายณ์, พระเจ้าแผ่นดิน
ณัฐชนากานต์ แปลว่า
ผู้เป็นที่รักของคนทั้งปวงและนักปราชญ์
ปภิณเมธ แปลว่า
นักปราชญ์ผู้ทำลายแล้ว(ซึ่งสิ่งไม่ดี)
อรนิศวร์ แปลว่า
[อรณิศวร์]
ณัฏฐรินทร แปลว่า
ธรรม์นที แปลว่า
สายน้ำแห่งธรรมะ
ณอัญญา แปลว่า
ผู้มีความรู้และปัญญา
เมธานันต์ แปลว่า
ผู้มากด้วยความรู้
บุญญธิดา แปลว่า
ลูกสาวที่มีบุญ
อาจ แปลว่า
กล้า
สลิลรยา แปลว่า
กระแสน้ำ
ชัยวัตน์ แปลว่า
การดำเนินไปซึ่งชัยชนะ
พิมลภรณ์ แปลว่า
ผู้ค้ำจุนความบริสุทธิ์
ณพัชร์ แปลว่า
ผู้มีปัญญาเข้มแข็ง
ณัฏฐ์กาญจน์ แปลว่า
นักปราชญ์ผู้สูงค่าดุจทองคำ
พรัชกร แปลว่า
ผู้สร้างสิ่งประเสริฐ
อันน์ธนิต แปลว่า
หนักแน่นเหมือนข้าว
ภูธนินภัทร แปลว่า
ผู้ประเสริฐในการมีทรัพย์
วิลาวดี แปลว่า
ผู้มีความงดงาม
ภาชินี แปลว่า
ผู้เกิดมามีแสงสว่าง
สกุล แปลว่า
ตระกูล วงศ์ เชื้อสาย เผ่าพันธุ์ เชื้อชาติผู้ดี
ทิกร แปลว่า
ผู้สร้าง ๒ สิ่ง
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี