");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 41301-41400 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
ศศลักษณ์ แปลว่า
ผู้มีลักษณะเหมือนกระต่าย
ภูผาภูมิ แปลว่า
ผู้มีความมั่นคงเหมือนแผ่นดินและภูเขา
ณัฐศิษฎ์ แปลว่า
ผู้มีปัญญาเหมือนนักปราชญ์
วิวัจนา แปลว่า
ถ้อยคำที่แจ้งชัด
พิมพ์สุริโย แปลว่า
งดงามดุจพระอาทิตย์, แบบอย่างแห่งความรุ่งเรือง
เมธาดา แปลว่า
นักปราชญ์,ผู้มีปัญญามาก
ปุนิกา แปลว่า
[ปุณิกา]
สิวนาท แปลว่า
ผู้ยิ่งใหญ่ดุจพระอิศวร
อภิสมา แปลว่า
ยิ่งใหญ่เสมอ
ลัดดาณพร แปลว่า
เชื้อสายของผู้ผู้มีปัญญาอันประเสริฐ
ปรภัค แปลว่า
โชคอื่นๆ
ภิรัญชญา แปลว่า
ผู้มีความรู้ยิ่ง
อุบลลักษณ์ แปลว่า
ลักษณะอันบริสุทธิ์
ธิติพล แปลว่า
ผู้มีกำลังมั่นคง
ภูติณณ์ แปลว่า
ผู้ข้ามพ้นภพ,ผู้ข้ามผ่านการเกิด
รุจิฬา แปลว่า
[รุจิรา]
นรนาท แปลว่า
คนที่มีชื่อเสียง
นิศานาท แปลว่า
ผู้มีชื่อเสียงยามค่ำคืน
น้อยหน่า แปลว่า
ต้นไม้ชนิดหนึ่งผลขรุขระเป็นปุ่มๆ เนื้อรับประทานได้
อรอัญญา แปลว่า
หญิงที่ต่างไปจากคนอื่น, หญิงที่มีปัญญา
อธิรยา แปลว่า
รวดเร็วมาก, กระแสน้ำที่ยิ่งใหญ่
ณปนรรณย์ แปลว่า
ศิโรรัคน์ แปลว่า
[ศิโรรัตน์]
ประทับใจ แปลว่า
รู้สึกฝัง อยู่ในใจนาน
นวลักษณ์กฤต แปลว่า
ลักษณะแห่งความสำเร็จ ๙ ประการ
นารีนารถ แปลว่า
[นารีนาถ]
ธีรวรรธน์ แปลว่า
ผู้เจริญงอกงามเหมือนนักปราชญ์
ปณัย แปลว่า
เจ้าปัญญา
ปรีย์ชญารัตน์ แปลว่า
ความรู้อันเป็นที่รักยิ่งและสูงค่ามาก
ณทิยา แปลว่า
ผู้ปรารถนาในการให้ความรู้
ณัทพัฒน์ แปลว่า
ผู้เจริญงอกงามในการให้ความรู้
สหรัก แปลว่า
มีความรักร่วมกัน
ภาณุชพิชญ์ แปลว่า
นักปราชญ์ที่เกิดมารุ่งเรืองเหมือนพระอาทิตย์
ธนวันท์ แปลว่า
ทรัพย์ที่ควรเคารพ
ลิขิตา แปลว่า
หนังสือ, จดหมาย, เขียน
ปัญญารัสมิื์ แปลว่า
รัศมีแห่งปัญญา,แสงสว่างที่เกิดแต่ปัญญา
พงษ์ประภากรณ์ แปลว่า
เชื้อสายพระอาทิตย์, เชื้อสายผู้กระทำให้เกิดแสงสว่าง
เพชรเกษม แปลว่า
ผู้มีความสุขดุจเพชร
วัชรภักดิ์ แปลว่า
ผู้มีความจงรักภักดีที่มั่นคง
นิติพรชัย แปลว่า
กฏหมายที่ทำให้เกิดชัยชนะอันประเสริฐ
ปัญรัสมิ์ แปลว่า
รัศมีแห่งปัญญา,แสงสว่างที่เกิดแต่ปัญญา
ปัญญะรัศมิ์ แปลว่า
รัศมีแห่งปัญญา,แสงสว่างที่เกิดแต่ปัญญา
วรวรรณนรัชญ์ แปลว่า
เชื้อสายของผู้ที่มีปัญญาอันประเสริฐ
วาสุนีย์ แปลว่า
เธียรวิชย์ แปลว่า
ชัยชนะที่เกิดแต่นักปราชญ
อดิรัตน์ แปลว่า
มีคุณค่ายิ่ง,มีแก้วมณีมาก
สยาพร แปลว่า
ผู้อาศัยในที่ประเสริฐ
ภรญรัสมิ์ แปลว่า
ผู้ค้ำจุนแสงสว่างแห่งปัญญา
ปุญรัศมิ์ แปลว่า
แสงสว่างแห่งความดี
อธิกคุณ แปลว่า
ผู้มีความดีมาก
มาริศา แปลว่า
ผู้อยู่เหนือมารทั้งปวง, ผู้อยู่เหนือสิ่งกีดขวางทั้งปวง
ปัณพร แปลว่า
ผู้มีปัญญาอันประเสริฐ
ณิมากร แปลว่า
ผู้สร้างความรู้
ปรีดีวัฒน์ แปลว่า
ผู้เจริญงอกงามด้วยความสุข
ปริดิวัฒน์ แปลว่า
ผู้เจริญงอกงามด้วยความสุข
ปัณณภัสส์ แปลว่า
แสงสว่างแห่งปัญญา
อังควิภา แปลว่า
ความรู้ที่งดงามดี
อริธัช แปลว่า
ธงชัยที่อยู่เหนือข้าศึกศัตรู
อ่อนฤดี แปลว่า
มีความสุข
วีระเชษฐ์ แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่ในความกล้าหาญ
ณัฏฐาพงษ์ แปลว่า
เชื้อสายของนักปราชญ์
ปฤษฎางค์ แปลว่า
หลัง
ณัชกานดา แปลว่า
ผู้เป็นที่รักและเกิดมามีปัญญา
นุสสรา แปลว่า
เมรีญา แปลว่า
นฤปนาท แปลว่า
คนที่มีชื่อเสียงกึกก้อง
ปุลญา แปลว่า
มีความรู้มาก
อลิกันตา แปลว่า
น่ารักเหมือนผึ้ง
รักษ์คุณ แปลว่า
ผู้รักษาความดี
มุสิกพงษ์ แปลว่า
เชื้อสายแห่งหนู
รจน แปลว่า
เขียน
ยุรีรัตน์ แปลว่า
นกยูงแก้ว(ตัดมาจากมยุรีรัตน์)
บรรจงจิต แปลว่า
คิดอย่างรอบคอบ
ณทศพร แปลว่า
ผู้มีปัญญาและมีความประเสริฐ ๑๐ ประการ
ณตกร แปลว่า
กระพุ่มมือ
ศมราศี แปลว่า
กองความสุข
ชนะภูมิ แปลว่า
ผู้ชนะในแผ่นดิน,ผู้ชนะในแผ่นดิน
โยธา แปลว่า
งานที่ต้องใช้กําลังกายเกี่ยวกับการก่อสร้างมีแบก หาม ทําความสะอาดเป็นต้น, พลรบ ทหาร
พิณฤดี แปลว่า
ผู้ยินดีในพิณ
ชนัฐปภา แปลว่า
คนที่มีแสงสว่าง ๘ ประการ
วณิชธิดา แปลว่า
ลูกสาวที่ทำการค้าขาย
ณิช แปลว่า
บริสุทธิ์
ภารัณ แปลว่า
แสงสว่างในการรบ
ภิธาน แปลว่า
หนังสืออธิบายศัพท์เฉพาะเรื่อง ตัดมาจากคำอภิธาน
รจนกร แปลว่า
ผู้ประพันธ์, ผู้เรียบเรียง
พิมพ์ชมพู แปลว่า
ต้นหว้าที่งดงาม
ชนันธัช แปลว่า
คนที่เป็นดั่งธงชัย
มานะพันธ์ แปลว่า
ผู้เกี่ยวเนื่องกับความกล้าหาญ
สุวัณวรี แปลว่า
ประเสริฐดุจทองคำ
อาชิรญาณ์ แปลว่า
[อชิรญาณ์]
ปณลา แปลว่า
[ปณยา]
ธนงศักดิ์ แปลว่า
[ทนงศักดิ์]
พัชรธร แปลว่า
ผู้ทรงไว้ซึ่งเพชร,ผู้ทรงไว้ซึ่งความเข้มแข็ง
พรหมภัสนันท์ แปลว่า
ผู้ยินดีในแสงสว่างอันบริสุทธิ์
วรพรรณ์ แปลว่า
ผู้มีผิวพรรณดี,วงศ์ตระกูลที่ประเสริฐ
นันทาลัย แปลว่า
ที่อาศัยที่น่ายินดี,อาศัยอยู่อย่างมีความสุข
สุรจักร์ แปลว่า
จักรของเทวดา
มหิศธร แปลว่า
ทรงไว้ซึ่งความยิ่งใหญ่
สุภโชติ แปลว่า
ความเจริญรุ่งเรือง
พีรพงศ์พัชร แปลว่า
วงศ์ตระกูลที่มีความเพียรอันมั่นคง
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี