");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 41201-41300 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
มณฑ์กิตติญา แปลว่า
การกระทำด้วยความรู้ที่มีเกียรติ
ธันยารัศมิ์ แปลว่า
แสงสว่างแห่งความเจริญ
ทิพยากรณ์ แปลว่า
ผู้กระทำดุจเทวดา
สิริเพชร แปลว่า
เพชรที่เป็นมงคล
มิณฑิกา แปลว่า
นราภักดิ์ แปลว่า
คนที่มีอำนาจ
ณิชาวรรณ แปลว่า
ผู้มีผิวพรรณผ่องใส
ณิชชาวรรณ์ แปลว่า
ผู้เกิดมามีผิวพรรณบริสุทธิ์
ณิชชาวรรณ แปลว่า
ผู้เกิดมามีผิวพรรณบริสุทธิ์
วัชระรัศมี แปลว่า
แสงเพชร
อังค์ศรา แปลว่า
ผู้มีปัญญาฉลาดเฉียบแหลม
อุ้มขวัญ แปลว่า
โอบอุ้มสิ่งอันเป็นที่รัก
ณัฏฐ์จรีย์ แปลว่า
ผู้มีความประพฤติดีเหมือนนักปราชญ์
รามกร แปลว่า
ผู้สร้างความงดงาม
เมธาทัศ แปลว่า
ผู้มีปัญญา ๑๐ ประการ
สุริตา แปลว่า
ผู้มีความเก่งกล้าเหมือนเทวดา
สุวิทย์ชฎา แปลว่า
ผู้มีความรู้ดีที่สุด
พิมพ์ศุภางค์ แปลว่า
ผู้มีรูปร่างงดงาม
ธัญญาเนตร แปลว่า
ดวงตาที่เป็นเลิศ
สุภัทท์ชา แปลว่า
ผู้เกิดมาประเสริฐมาก
เสฏฐวงศ์ แปลว่า
วงศ์ตระกูลที่ประเสริฐ
ศุภราพร แปลว่า
ผู้ทรงไว้ซึ่งสิ่งดีและประเสริฐ
อริยภา แปลว่า
แสงสว่างแห่งความเจริญรุ่งเรือง
พีรพันธุ์ แปลว่า
เชื้อสายของผู้ที่มีความกล้าหาญ
ณัฏฐ์ฐาพัศ แปลว่า
ผู้มีอำนาจที่มั่นคงเหมือนนักปราชญ์
ธมลกัลย์ แปลว่า
สตรีที่งดงาม บริสุทธิ์ และมีทรัพย์
ภามภากร แปลว่า
ผู้มีอำนาจดุจพระอาทิตย์
รดาปาน แปลว่า
เหมือนมีความยินดี,มีความยินดี
วิธิดา แปลว่า
ผู้รู้ธรรมเนียม, ผู้มีระเบียบแผน
วิธิตา แปลว่า
ผู้รู้ธรรมเนียม, ผู้มีระเบียบแผน
เตชะ แปลว่า
อำนาจ
วดีรัตนาภรณ์ แปลว่า
ผู้มีเครื่องประดับเพชรพลอย
พิมพ์ลภา แปลว่า
ภรณ์นภัส แปลว่า
ทรงไว้ซึ่งท้องฟ้า
วรรณสโรบล แปลว่า
ผิวพรรณบริสุทธิ์ดุจบัวที่อยู่ในสระ
สมบัติไพศาล แปลว่า
ผู้มีทรัพย์มาก
ณัชวรท แปลว่า
ผู้เกิดมาเพื่อความรู้และให้ในสิ่งประเสริฐ
ทิชาพร แปลว่า
ผู้ที่ประเสริฐและเกิดสองครั้ง หมายถึง พราหมณ์
ภูรีย์ญา แปลว่า
ผู้มีความรู้ในแผ่นดิน
สิกขดิตถ์ แปลว่า
หนทางแห่งการศึกษา
รฐาภักดิ์ แปลว่า
ผู้จงรักภักดีต่อประเทศ
สันต์ทัต แปลว่า
ผู้ให้ความสงบสุข
เดวิกา แปลว่า
[ดาวิกา]
ศศะ แปลว่า
กระต่าย
นันทจิตร แปลว่า
ใจที่มีความยินดี
ธนันท์ แปลว่า
ความยินดีที่เกิดแต่พระเจ้าแผ่นดิน
เตชอนันต์ แปลว่า
มีอำนาจมากจนมิอาจประมาณได้
สมัยพร แปลว่า
เวลาที่ดีที่สุด
พิมพ์พิรัฐ แปลว่า
แบบอย่างของผู้มีความกล้าหาญอันมั่นคง
ศิลป์ แปลว่า
ศร,ผู้มีฝีมืออย่างยอดเยี่ยม
ศตธนทรัพย์ แปลว่า
ผู้มีทรัพย์สินเงินทองมาก
ศต แปลว่า
ร้อย
ศังข แปลว่า
หอยชนิดหนึ่งสีขาว ใช้สำหรับหลั่งน้ำมนต์หรือเป่าในการมงคล
ศิลปะ แปลว่า
ฝีมือ ฝีมือทางการช่าง การทำให้วิจิตรพิศดาร
ศังขะ แปลว่า
หอยชนิดหนึ่งสีขาว ใช้สำหรับหลั่งน้ำมนต์หรือเป่าในการมงคล
เศรษฐ แปลว่า
ประเสริฐ
สังขะ แปลว่า
หอยชนิดหนึ่งสีขาว ใช้สำหรับหลั่งน้ำมนต์หรือเป่าในการมงคล
อัคราภรณ์ แปลว่า
เครื่องประดับที่ยิ่งใหญ่
นุจรี แปลว่า
ณัฏฐพงษ์ แปลว่า
เชื้อสายของนักปราชญ์
ภิญญาวดี แปลว่า
ผู้มีปัญญา
มิรันดา แปลว่า
วีรศิลป์ แปลว่า
ศรแห่งความกล้าหาญ
ไทรงาม แปลว่า
ต้นไทรงาม
ศาสตร์ แปลว่า
ความรู้
ภคพิชญา แปลว่า
นักปราชญ์ผู้เจริญรุ่งเรือง
ปัญญปุริส แปลว่า
บุรุษผู้มีความรู้
ยอดสร้อย แปลว่า
สร้อยที่งดงามกว่าสร้อยทั้งปวง
สุกัญรัตน์ แปลว่า
หญิงที่ดีงามและมีคุณค่ามาก
ดิศวรเวช แปลว่า
แพทย์ที่เป็นใหญ่
พิรวรรณ แปลว่า
เชื้อสายของผู้ที่มีความกล้าหาญ
นรินทร์ธิดา แปลว่า
ลูกสาวที่เป็นใหญ่เหนือคนทั้งปวง
สิทธนนท์ แปลว่า
ผู้ยินดีในความสำเร็จ
ภทิยา แปลว่า
ผู้ปรารถนาสิ่งประเสริฐ
พันธ์ศิริ แปลว่า
เกี่ยวเนื่องในสิ่งอันเป็นมงคล
ติณณ์นิติ แปลว่า
ผู้ข้ามพ้นความทุกข์ด้วยอุบายอันดี
พิริยาพัชร์ แปลว่า
ผู้มีความเพียรและพยายามไม่ย่อท้อ,ผู้มีความเพียรอันเข้มแข็ง
วาววจี แปลว่า
ถ้อยคำที่ไพเราะ
อารีมาศ แปลว่า
ความเอื้อเฟื้อที่งดงามดุจทองคำ
ธงพร แปลว่า
ธงที่ประเสริฐ
ศิรวิชญ์ แปลว่า
ผู้มีความรู้สูงสุด
ศรรัก แปลว่า
ศรของกามเทพ
ปรียาภัสสร์ แปลว่า
แสงสว่างอันเป็นที่รักยิ่ง
ภัครัช แปลว่า
ผู้เจริญในสมบัติ
ศิมาภรณ์ แปลว่า
วีริศา แปลว่า
เจ้าแห่งความกล้าหาญ
ฐิชารัตน์ แปลว่า
ผู้เกิดมามั่นคงและมีค่ายิ่ง
พัฒน์ธนะเศรษฐ์ แปลว่า
ผู้เจริญและมีทรัพย์ที่ประเสริฐ
พัฒนะเศรษฐ์ แปลว่า
ผู้เจริญและประเสริฐ
พัฒน์ธนเสฏฐ์ แปลว่า
ผู้เจริญในทรัพย์อันประเสริฐ
ภัทระเศรษฐ์ แปลว่า
ประเสริฐยิ่ง
ภัทระเสฏฐ์ แปลว่า
ประเสริฐยิ่ง
ณนนทเศรษฐ์ แปลว่า
ผู้ยินดีในความรู้อันประเสริฐ
ณัฐณดา แปลว่า
ผู้มีปัญญามากเหมือนนักปราชญ์
ศุภศิษฏ์ แปลว่า
ผู้มีปัญญาและนำมาซึ่งสิ่งอันเป็นมงคล
วิชญ์ชพล แปลว่า
กำลังอันเกิดแต่ความรู้แจ้ง
บุณยภู แปลว่า
แผ่นดินแห่งความดี
อาทิตยพงษ์ แปลว่า
วงศ์ตระกูลของพระอาทิตย์
พรวรท แปลว่า
ผู้ให้พรอันประเสริฐ
เอกฐวุฒิ แปลว่า
ผู้มีความรู้มั่นคงเป็นที่หนึ่ง
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี