");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 41101-41200 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
ศักดิ์วรินทร์ แปลว่า
มีอำนาจและเป็นใหญ่ในสิ่งประเสริฐ
รัตนปภพ แปลว่า
ผู้นำที่ทรงคุณค่า
ภูมิปภพ แปลว่า
ผู้นำในแผ่นดิน
ปุณศยา แปลว่า
ผู้อาศัยความบริบูรณ์
เพ็ญวิสาร แปลว่า
ผู้รู้แจ้งในเนื้อหา
ภีรนีย์ แปลว่า
[ภรณี]
รักษ์ศักดิ์ แปลว่า
ผู้ปกป้องและรักษาอำนาจ
ณัฐติภานันท์ แปลว่า
นักปราชญ์ผู้ยินดีในแสงสว่าง ๓ ประการ
สุรวิกา แปลว่า
ผู้มีรุ่งเรืองดี
วัชรชล แปลว่า
น้ำเพชร
รชตกร แปลว่า
ผู้สร้างเงิน,ช่างเงิน
ภัชวัฒน์ แปลว่า
ความเจริญที่จำแนกแล้ว
อดิพงษ์ แปลว่า
ผู้มากด้วยวงศ์ตระกูล
สุดาชา แปลว่า
ลูกสาวที่เกิดมา
ศราลี แปลว่า
[สราลี]
สุเมศ แปลว่า
[สุเมธ]
พลอยภาณุ แปลว่า
พลอยของพระอาทิตย์
สุวิกรม แปลว่า
กล้าหาญดี
ลักษณ์วรา แปลว่า
ลักษณะอันประเสริฐ
ศรารี แปลว่า
มีความเอื้อเฟื้อดุจศร
วรายา แปลว่า
ยาที่ดีเลิศ
เนตรนารี แปลว่า
เด็กหญิงที่ได้รับการฝึกให้เป็นผู้นำในทางความประพฤติ สมาชิกแห่งองค์การที่มีวัตถุประสงค์ในการฝึกหัดอบรมบ่มนิสัยเด็กหญิงให้เป็นพลเมืองดีตามจารีตประเพณี มีอุดมคติ และความรับผิดชอบตัวเองและต่อผู้อื่น
ณัฐฐิวรรณ แปลว่า
วงศ์ตระกูลที่มั่นคงเหมือนนักปราชญ์
ยุพาวรรณ์ แปลว่า
วงศ์ตระกูลของหญิงสาว
ศลินา แปลว่า
บุษยปวัน แปลว่า
บริสุทธิ์เหมือนดอกบัว
ศิริภพ แปลว่า
แผ่นดินที่เจริญรุ่งเรือง
ลลิลภัทร แปลว่า
ผู้ประเสริฐและน่ารัก
ลิลภัทร แปลว่า
วิไลภา แปลว่า
แสงสว่างที่งดงาม
วนศักดิ์ แปลว่า
อำนาจที่เกิดจากป่าไม้
พูนลาภ แปลว่า
ลาภที่เพิ่มขึ้น
ณิชาสินี แปลว่า
หญิงสาวที่บริสุทธิ์
พิญาภรณ์ แปลว่า
ผู้ทรงไว้ซึ่งปัญญาที่รู้แจ้ง
ภวลัญช์ แปลว่า
เครื่องหมายแห่งแสงสว่าง
ภพวลัญช์ แปลว่า
เครื่องหมายในแผ่นดิน
พรหมพชร์ แปลว่า
เพชรของพระพรหม,เพชรที่บริสุทธิ์
ดวงภรณ์ชนก แปลว่า
ผู้ทำให้เกิดการค้ำจุนชะตา
เพชรอำนาจ แปลว่า
เพชรแห่งอำนาจ
ณฤทธิ์ศรา แปลว่า
มีอำนาจที่เกิดจากปัญญาที่เฉียบแหลม
ธนันกมลลักษณ์ แปลว่า
ลักษณะของผู้มีทรัพย์ที่บริสุทธิ์
อัญชนก แปลว่า
ผู้ให้กำเนิดความรู้
รัตนรักษ์ แปลว่า
ผู้รักษาดวงแก้ว,ผู้รักษาสิ่งมีค่ายิ่ง
บุณฑริก แปลว่า
บัวขาว
ศิรินัดดา แปลว่า
หลานที่นำมาซึ่งความเจริญ
หล่อ แปลว่า
งาม
พนัสมน แปลว่า
ผู้เป็นดวงใจของป่า
ฐานินี แปลว่า
สตรีผู้มีความมั่นคง
ณฐวีรกานต์ แปลว่า
ผู้รักความกล้าหาญเหมือนนักปราชญ์
อภิ แปลว่า
ยิ่งใหญ่
ศิริภัสสรณ์ แปลว่า
ผู้เป็นที่พึ่งและเป็นแสงสว่างแห่งความเจริญ
ลภัสสร แปลว่า
การเคลื่อนของลาภ
ทิพย์ภัสสรณ์ แปลว่า
เทวดาผู้เป็นที่พึ่งและแสงสว่าง
ทิพย์ภัสสร แปลว่า
แสงสว่างของเทวดา
พิชญ์ภัสสร แปลว่า
แสงสว่างของนักปราชญ์
วรนารี แปลว่า
สตรีที่ประเสริฐ
อุดรจิตร แปลว่า
ผู้อยู่เหนือความคิด
ปวริสรณ์ แปลว่า
[ปวริสร]
ธิดากร แปลว่า
แสงสว่างที่เกิดแต่ลูกสาว
ธนาดิฐ แปลว่า
การคงอยู่แห่งทรัพย์
มธุรวันต์ แปลว่า
ผู้พูดด้วยวาจาอ่อนหวาน
วรกฤช แปลว่า
กริชที่ประเสริฐ
ศิวประภาพรรณ แปลว่า
ผู้มีผิวพรรณผ่องใสเหมือนพระอิศวร
้เปรมสินี แปลว่า
หญิงที่มีความสุข
ศิลาลัย แปลว่า
ที่อาศัยอันมั่นคง
ณัทวัช แปลว่า
กรอบแห่งการให้ความรู้
นัทธ์หฤทัย แปลว่า
ใจที่ผูกพัน
นันทมาศ แปลว่า
ทองคำที่น่ายินดี
วรนา แปลว่า
นาที่ประเสริฐ
ณัทอร แปลว่า
หญิงที่ให้ความรู้
ศศิเกศ แปลว่า
สูงสุดดุจพระจันทร์
พัฐจักร แปลว่า
ผู้มีความสามารถในแว่นแคว้น
พงศ์ณกันต์ แปลว่า
เชื้อสายผู้มีความน่ารักและมีปัญญา
ณัฐณพัส แปลว่า
นักปราชญ์ผู้มีอำนาจที่เกิดจากปัญญา
ปัณฑภัณฑ์ แปลว่า
สิ่งของและความรู้
ศักดิ์สุกฤษฎิ์ แปลว่า
อนงค์ปวีณ์ แปลว่า
หญิงสาวผู้ที่มีความเฉลียวฉลาด
อรประภา แปลว่า
หญิงผู้เป็นดั่งแสงสว่าง
พงษ์พิศ แปลว่า
วงศ์ตระกูลที่มีความงดงาม
นัทธ์ชวัล แปลว่า
ผู้รุ่งเรืองด้วยความผูกพัน
พัทธกฤต แปลว่า
ผู้กระทำด้วยความผูกพัน
ณัฏฐธิชา แปลว่า
ผู้เกิดแต่นักปราชญ์
พัทธ์ธนกฤต แปลว่า
ผู้เกี่ยวเนื่องกับการกระทำให้เกิดทรัพย์
ปุลิน แปลว่า
กว้างขวาง ไพศาล หาดทราย
ณธัญญา แปลว่า
ผู้เจริญงอกงามด้วยความรู้
วรธร แปลว่า
ผู้ทรงไว้ซึ่งสิ่งประเสริฐ
รพิชาธรณ์ แปลว่า
ผู้ทรงไว้ซึ่งการเกิดมารุ่งเรือง
นิธิศา แปลว่า
เจ้าแห่งขุมทรัพย์
เมญา แปลว่า
ผู้ทำให้เกิดปัญญา
พิษณุวัชร์ แปลว่า
เพชรของพระนารายณ์, เข้มแข็งดุจพระนารายณ์
ธิมากร แปลว่า
ผู้สร้างปัญญา
ณภาดล แปลว่า
ความรู้ที่ทำให้เกิดแสงสว่าง
อธิณัท แปลว่า
ผู้ให้ความรู้อันยิ่งใหญ่
ศรีสุนทร แปลว่า
เจริญงอกงาม
ประณพ แปลว่า
กลองเล็ก
พีรวัสธารา แปลว่า
ทรงไว้ซึ่งอำนาจที่เกิดจากความกล้าหาญ
นาวิก แปลว่า
คนเรือ, เกี่ยวกับเรือ
อากรณ์ แปลว่า
[อากร]
ภูพิงค์ แปลว่า
สุภจิรา แปลว่า
เป็นมงคลตลอดไป
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี