");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 41001-41100 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
สกาวกาญจน์ แปลว่า
ทองคำอันรุ่งเรือง
สกาวกานต์ แปลว่า
น่ารักและรุ่งเรือง
ศิรเศรษฐ์ แปลว่า
ประเสริฐสุด
นัทธชนม์ แปลว่า
ชีวิตที่มีความผูกพัน
ปิติชนม์ แปลว่า
ชีวิตที่มีความสุข
วิรัต แปลว่า
มีความสุขมาก
ศิริยุคล แปลว่า
งดงามทั้งคู่
ยศวรุตม์ แปลว่า
ผู้มียศและประเสริฐสุด
เนรมิตร แปลว่า
มิตรชั่ว->[เนรมิต]
อัมพาวรรณ แปลว่า
ผู้เป็นเชื้อสายของมารดา,ผู้มีผิวพรรณเหมือนมารดา
พงศ์พิง แปลว่า
ผู้เป็นที่พึ่งของวงศ์ตระกูล
ธนันสิน แปลว่า
ผู้มีทรัพย์สิน
ศีลวัตร แปลว่า
ผู้ประพฤติตนอยู่ในศีลธรรม
วีรัต แปลว่า
[วิรัต]
ประภาสินี แปลว่า
สตรีผู้เป็นดั่งแสงสว่าง
ดุลยภาพ แปลว่า
ความเท่ากัน ความเสมอกัน
ทรัพย์อนันต์ แปลว่า
มีทรัพย์มาก
มะลิจันทร์ แปลว่า
ดวงจันทร์และมะลิ
ไตรพล แปลว่า
กำลัง ๓ ประการ
เศรษฐโชค แปลว่า
โชคที่ประเสริฐ
ภาณุพิชญ์ แปลว่า
นักปราชญ์ผู้รุ่งเรืองดุจพระอาทิตย์
รชตพล แปลว่า
กำลังที่เกิดจากเงิน
ศรัณย์พัชร แปลว่า
เพชรที่เป็นที่พึ่ง
วรนารถ แปลว่า
[วรนาถ]
เนติธัช แปลว่า
ธงชัยแห่งกฏหมาย
ปวีร์ธนกรณ์ แปลว่า
ความกล้าหาญอันทำให้เกิดทรัพย์
ปุญญชา แปลว่า
ผู้เกิดมามีบุญ
วรพจ แปลว่า
ถ้อยคำอันประเสริฐ
ปรานปวีณ์ แปลว่า
วงศ์ตระกูลที่เฉลียวฉลาด
เบญจกุล แปลว่า
เชื้อสายทั้ง ๕
สุพรรณทิพย์ แปลว่า
ทองคำสวรรค์
ณัฐรีย์ยา แปลว่า
ยาของนักปราชญ์
นาฏฤดี แปลว่า
ความยินดีของหญิงสาว
ธรัฏฐ์สร แปลว่า
ผู้ทรงไว้อย่างมั่นคงซึ่งศร,ผู้ทรงไว้ซึ่งปัญญาอย่างมั่นคง
ศิ แปลว่า
[ศิร์]
ภัทร์ณรัฐ แปลว่า
ผู้มีปัญญาที่สุดในประเทศ
พลังจิตต์ แปลว่า
พลังความคิด
ศริรัตน์ แปลว่า
ดวงแก้วที่งดงาม
ยศหิรัญ แปลว่า
ผู้มียศและเงินทอง
สรรค์สุชัย แปลว่า
ผู้สร้างชัยชนะที่ดี
ณขจร แปลว่า
ผู้มีปัญญาแผ่กว้าง
ภานุชาญ แปลว่า
ผู้ชำนาญและรุ่งเรือง
พัตราวดี แปลว่า
ผู้แต่งกายดี
สาระ แปลว่า
แก่น, เนื้อใน
สิริกรกาญจน์ แปลว่า
ผู้สร้างสิ่งอันเป็นมงคลเหมือนทองคำ
ศิร์ แปลว่า
สูงสุด
พรรษิษฐ์ แปลว่า
ผู้ปรารถนาสายฝน
ทรงสิน แปลว่า
มีเงิน
อภิสราภรณ์ แปลว่า
ผู้ค้ำจุนความยิ่งใหญ่,เครื่องประดับอันยิ่งใหญ่
อภิสราพร แปลว่า
ผู้ประเสริฐและยิ่งใหญ่
เบญจพักตร์ แปลว่า
ห้าหน้า
ธุรีรัตน์ แปลว่า
ผู้ทำงานเกี่ยวกับอัญมณี
พลอยนรินทร์ แปลว่า
พลอยของพระเจ้าแผ่นดิน
พลอยนารินทร์ แปลว่า
พลอยของนางกษัตริย์
ธนัตถ์ภัทร แปลว่า
ผู้ประเสริฐด้วยการรู้ประโยชน์แห่งทรัพย์
ณชลนิภา แปลว่า
เสมอด้วยสายน้ำแห่งปัญญา
ศรันยภัทร แปลว่า
ผู้เป็นที่พึ่งอันประเสริฐ
ธันย์ณภัทร แปลว่า
ผู้เจริญงอกงามด้วยความรู้อันประเสริฐ
เปมยุดา แปลว่า
ผู้ประกอบด้วยความรัก
ศรัญภัทร แปลว่า
ผู้มีความรู้เรืองศรที่ประเสริฐ
เอมนิภา แปลว่า
อ่อนหวานเสมอ
อภิญพรรณ แปลว่า
วงศ์ตระกูลที่มีปัญญามาก
ณัฏฐสุดา แปลว่า
ลูกสาวของนักปราชญ์, ลูกสาวที่มีปัญญามั่นคง, ลูกสาวที่เป็นนักปราชญ์
ศุภฐาดา แปลว่า
ผู้มั่นคงมากในความเจริญงอกงาม
รถหทัย แปลว่า
ความสำเร็จที่เกิดจากใจ
ภคพรชนก แปลว่า
ผู้ทำให้เกิดโชคอันประเสริฐ
ณธัญกานต์ แปลว่า
ผู้มีความรู้ดีและเป็นที่รัก
ปิยกานดา แปลว่า
ผู้เป็นที่รักยิ่ง
ธนะวรา แปลว่า
ทรัพย์ที่ประเสริฐ
ปภัทชญา แปลว่า
วรัญธญา แปลว่า
ความรู้ที่ประเสริฐและเจริญงอกงาม
บัวสี แปลว่า
บัวสี
สิงหวัฒน์ แปลว่า
เจริญงอกงามเหมือนราชสีห์, ผู้เจริญงอกงามด้วยความน่าเกรงขาม
พราววดี แปลว่า
มีความแวววาว
รำแพน แปลว่า
กางปีกหางออกแล้วกรีดกรายไป (สำหรับนกยูง)
ศรีธรา แปลว่า
ทรงไว้ซึ่งความเจริญงอกงาม,ทรงไว้ซึ่งสิ่งงดงาม
รตนาภรณ์ แปลว่า
เครื่องประดับที่เป็นเพชรพลอย
ศักดิ แปลว่า
อำนาจ
สิทธิชน แปลว่า
คนที่ประสบความสำเร็จ
วีร์ณัฐชยา แปลว่า
ชัยชนะของนักปราชญ์และมีความกล้าหาญ
น้ำข้าว แปลว่า
นํ้าที่ได้จากข้าวเมื่อหุงแล้วเช็ดนํ้าหรือตักนํ้าออก
พงศ์รัตน์ แปลว่า
วงศ์ตระกูลที่เป็นดั่งแก้วมณี
อมลวัทน์ แปลว่า
ใบหน้าหมดจด, คำพูดที่บริสุทธิ์
ณิชจารีย์ แปลว่า
ผู้ประพฤติดีและมีความบริสุทธิ์
รัตนบดินทร์ แปลว่า
พระเจ้าแผ่นดินที่สูงส่ง
พุทธภูมิ แปลว่า
ผู้รู้แจ้งแผ่นดิน
ทิพมาส แปลว่า
พระจันทร์บนฟ้า
นทิชา แปลว่า
ผู้เกิดในน้ำ
รัมภาพร แปลว่า
ประเสริฐเหมือนนางฟ้า
รำภาพร แปลว่า
[รัมภาพร]
ศรันย์ภร แปลว่า
ผู้ค้ำจุนและเป็นที่พึ่ง
ศรีนรินทร์ แปลว่า
พระเจ้าแผ่นดินที่ทรงนำมาซึ่งความเจริญ
ปพิชญ์ศรา แปลว่า
ผู้มีความเฉลียวฉลาดเหมือนนักปราชญ์
ตรีพรหม แปลว่า
พรหมทั้ง ๓ ,สิ่งที่บริสุทธิ์ ๓ ประการ
สุปารณีย์ แปลว่า
ผู้ถึงฝั่งที่ดี,ผู้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี
สุทธณัฐรดา แปลว่า
ความยินดีของนักปราชญ์ที่บริสุทธิ์
ภัสธนมน แปลว่า
ผู้มีใจเป็นทรัพย์และเครื่องนำทาง(แสงสว่าง)
ภาณุธัช แปลว่า
ธงชัยแห่งพระอาทิตย์,ธงชัยแห่งความรุ่งเรือง
ณัทดนัย แปลว่า
ลูกชายที่ให้ความรู้
อาภาพิชญ์ แปลว่า
นักปราชญ์ผู้เป็นดั่งแสงสว่าง
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี