");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 40901-41000 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
สุมันต์ แปลว่า
พงศ์กิตติ แปลว่า
เชื้อสายของผู้มีชื่อเสียง
สุภาวลักษณ์ แปลว่า
ผู้มีภาพลักษณ์ที่ดี
สุวิพันธ์ แปลว่า
ผู้เกี่ยวเนื่องด้วยสิ่งที่ดียิ่ง
เนื้อแพร แปลว่า
ผ้าแพร
นภนัย แปลว่า
ผู้มีความสำคัญดุจท้องฟ้า
ศุทธหทัย แปลว่า
ใจที่บริสุทธิ์
วรณัช แปลว่า
ผู้เกิดมาเพื่อรู้ในสิ่งประเสริฐ
พรภท แปลว่า
พระที่ประเสริฐ
รจนพร แปลว่า
ผู้เขียนในสิ่งประเสริฐ
รวีรัตน์ แปลว่า
ดวงแก้วแห่งความเจริญรุ่งเรือง
ภูริภาส แปลว่า
ผู้เป็นแสงสว่างของแผ่นดิน
ณัฏฐ์ญาณ แปลว่า
ผู้มีปัญญาเหมือนนักปราชญ์
มาศสุภา แปลว่า
เจริญรุ่งเรืองดุจทองคำ
วิลาภรณ์ แปลว่า
ผู้ค้ำจุนความงดงาม
ไพรวลิน แปลว่า
โสวัชร์ แปลว่า
ณัฐพิสิษฐ์ แปลว่า
สุทิตตา แปลว่า
ณปฎล แปลว่า
ระดับความรู้
ูภูวกร แปลว่า
ผู้สร้างโลก
รัติยาภรณ์ แปลว่า
ผู้ค้ำจุนความยินดี
บัณฑินี แปลว่า
สตรีผู้มีปัญญา
วันวดี แปลว่า
ป่า,วัน
พลอยทิวา แปลว่า
พลอยเวลากลางวัน
อนรรฆิยา แปลว่า
หาค่ามิได้,มีค่ามากจนมิอาจประมาณได้
พัทธ์ธนาวรรณ แปลว่า
วงศ์ตระกูลที่เกี่ยวเนื่องด้วยทรัพย์
วัชธวัช แปลว่า
ธงชัยที่อยู่ในกรอบ
พงศ์ชมปกรณ์ แปลว่า
เชื้อสายผู้ที่ชื่นชอบในตำรา
ณรงค์ทศ แปลว่า
การรบทั้ง ๑๐
วรพรต แปลว่า
ผู้ประพฤติในสิ่งที่ดี
อนุสสรา แปลว่า
เป็นที่ระลึกถึง
นพณภัชสรณ์ แปลว่า
ผู้เป็นที่พึ่งและจำแนกความรู้ ๙ ประการ
พรรณธนภร แปลว่า
ผู้ค้ำจุนทรัพย์และวงศ์ตระกูล
อรธิมา แปลว่า
นักปราชญ์สตรี
สุชานุช แปลว่า
หญิงสาวผู้เกิดมาดี
ศิวกานต์ แปลว่า
ผู้เป็นที่รักของพระอิศวร
พงษ์พัศ แปลว่า
อำนาจของวงศ์ตระกูล
สิริภัทร์ แปลว่า
ผู้ประเสริฐและนำมาซึ่งความเจริญงอกงาม
อรจีรา แปลว่า
สตรีผู้ยั่งยืน
ทองยิ้ม แปลว่า
ณิชชาพัณณ์ แปลว่า
เชื้อสายที่เกิดมาบริสุทธิ์
โสนน้อย แปลว่า
ปรเศรษฐ์ แปลว่า
สิ่งประเสริฐอื่นๆ
พหุคุณ แปลว่า
ผู้มากด้วยความดี
เนวิน แปลว่า
กรอง แปลว่า
กำไล
ศุชญา แปลว่า
ผู้มีความรู้ดี
ภัทรญาดา แปลว่า
นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ
ณัฐธัญณัช แปลว่า
ผู้เกิดมาเพื่อความรู้อันประเสริฐเหมือนนักปราชญ์
บุญญาธิกานต์ แปลว่า
ผู้รักในการทำความดีมาก
ประเสริฐชัย แปลว่า
ชัยชนะอันประเสริฐ
ณวดี แปลว่า
มีปัญญา
ศุธาทิพย์ แปลว่า
น้ำทิพย์
วรภีม แปลว่า
ผู้มีความน่าเกรงขามยิ่ง
ทัศนะ แปลว่า
ความคิด
ภีมวัจน์ แปลว่า
วาจาที่น่าเกรงขาม
ธัญญ์บุษยา แปลว่า
ประเสริฐเหมือนปุยฝ้าย
โศภาณัฏฐา แปลว่า
นักปราชญ์ผู้งดงาม
วราชัย แปลว่า
ชัยชนะอันประเสริฐ
ณฐปนนท์ แปลว่า
ผู้มีความยินดีและมีความรู้ที่ตั้งมั่น
สุธีเดช แปลว่า
ความสามารถของนักปราชญ์
บุญวีร์ แปลว่า
ผู้มีบุญและความกล้าหาญ
นันทน์ภัสสร แปลว่า
แสงสว่างแห่งความสุข
ธัญพัชร์ แปลว่า
ผู้เข้มแข็งและเจริญงอกงาม
วรรณดารัตน์ แปลว่า
วงศ์ตระกูลที่มีแก้วมณีมาก
ิอารียา แปลว่า
ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
หยกมนต์ แปลว่า
ผู้หลงไหลในหยก
อัญญานิล แปลว่า
นิลที่แตกต่างกัน
วุฑฒิวัตน์ แปลว่า
ผู้ดำเนินชีวิตด้วยความเจริญงอกงาม
ฐานิกนิภา แปลว่า
ผู้มีฐานะเสมอกัน
ลลิตาภัทร แปลว่า
ผู้สวยงามยิ่ง
ดนุภัทรา แปลว่า
ผู้ประเสริฐ
ภูริชนาฏ แปลว่า
หญิงสาวผู้เกิดมาในแผ่นดิน
ณิชานรี แปลว่า
สตรีที่บริสุทธิ์
พิชญ์ไพลิน แปลว่า
ไพลินของนักปราชญ์
รัศมีภัค แปลว่า
แสงสว่างแห่งโชค
พิชญ์ชญานิษฐ์ แปลว่า
ผู้ประสบความสำเร็จในความรู้เหมือนนักปราชญ์
สุภกิตติ์ แปลว่า
ผู้มีชื่อเสียงและความเจริญงอกงาม
รตี แปลว่า
ความยินดี
อุดรจิต แปลว่า
ผู้อยู่เหนือความคิด
ศิร์ภากร แปลว่า
ผู้สร้างยอดแห่งแสงสว่าง
ศรีภากร แปลว่า
ผู้สร้างแสงสว่างอันงดงาม
บุญวิภา แปลว่า
งดงามด้วยความดี
อภิรัชต์ แปลว่า
ผู้มีเงินอันยิ่งใหญ่
สุวราธรณ์ แปลว่า
ผู้ทรงไว้ซึ่งสิ่งที่ประเสริฐดี
ปานฟ้า แปลว่า
เหมือนท้องฟ้า
พงศพัทธ์ แปลว่า
ผู้เกี่ยวเนื่องด้วยวงศ์ตระกูล
พงศภัทท์ แปลว่า
ประเสริฐเหมือนวงศ์ตระกูล
สุขสันติ แปลว่า
มีความสุขและความสงบ
ภรินทร์พัชร์ แปลว่า
เข้มแข็งและเป็นเจ้าแห่งการค้ำจุน
อภิพัฒน์วรรณ แปลว่า
เชื้อสายของผู้เจริญอันยิ่งใหญ่
พิมลฐิพัชร์ แปลว่า
เข้มแข็งมั่นคงและบริสุทธิ์
ศิริวารินทร์ แปลว่า
เจ้าแห่งสายน้ำและความงดงาม
ลูกแก้ว แปลว่า
ลูกที่ดี
ทันยา แปลว่า
อังมณี แปลว่า
แนบดวงแก้วมณี
ภส แปลว่า
แสงสว่าง
ภัคมน แปลว่า
ใจดี,ใจประเสริฐ
เนติ์ธนัฐ แปลว่า
ผู้มีความรู้ด้านกฎหมายและมีทรัพย์มั่นคง
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี