");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 40801-40900 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
ทองศีระ แปลว่า
สูงสุดดุจทองคำ
ประพัฒน์ แปลว่า
เจริญรุ่งเรือง
ธัญญ์ขวัญ แปลว่า
มิ่งขวัญที่ดียิ่ง
ธัญกมลพัชญ์ แปลว่า
ใจที่อยู่ในกรอบแห่งความเจริญงอกงาม
บุญนภา แปลว่า
บุญจากฟ้า
พิมศิริ แปลว่า
แบบอย่างที่งดงาม
ป้อมเพชร แปลว่า
ป้อมที่แข็งแรงและมั่นคงเหมือนเพชร
สรัญวิชญ์ แปลว่า
นักปราชญ์ที่มีความรู้เรื่องศร
ณัฐมนกาญจน์ แปลว่า
นักปราชญ์ที่มีใจงดงามดุจทองคำ
อนรรฆวัต แปลว่า
ผู้ประพฤติดีจนมิอาจประมาณได้
เศรษฐศิริ แปลว่า
งดงามและประเสริฐ
สมชาต แปลว่า
ผู้เกิดมาดี
ภัสส์ชนัญญ์ แปลว่า
แสงสว่างที่เกิดแต่ผู้มีความรู้
ธนียา แปลว่า
ผู้มุ่งหวังในทรัพย์
ฐิวัฒน์ แปลว่า
ผู้เจริญอย่างมั่นคง
มงคลกิตติ์ แปลว่า
ชื่อเสียงที่นำมาซึ่งความเจริญ
ณัฏฐ์ณิชศรา แปลว่า
ผู้ที่ฉลาดเฉียบแหลมและบริสุทธิ์เหมือนนักปราชญ์
ภัทริตราภรณ์ แปลว่า
ผู้ค้ำจุนเครื่องหมายแห่งความเป็นเลิศ
ธัญญรัจน์ แปลว่า
การเขียนในสิ่งที่นำมาซึ่งความเจริญ
สุภัควัน แปลว่า
ป่าที่นำมาซึ่งความเจรืญงอกงามดี
นับพร แปลว่า
การนับที่ดี
ณัฏฐวิมล แปลว่า
ผู้ที่มีความบริสุทธิ์เหมือนนักปราชญ์
คิม แปลว่า
เลื่อมใส, ศรัทธา, เคารพ(ภาษาจีน)
ศุภาภัณฑ์ แปลว่า
สิ่งของที่เป็นมงคล
ฐิติดา แปลว่า
ผู้มีความมั่นคงมาก
ภทรกมล แปลว่า
ผู้มีจิตใจประเสริฐ, ดอกบัวที่ประเสริฐ
เพ็ญภัคร แปลว่า
ผู้มีแสงสว่างที่บริบูรณ์และยิ่งใหญ่
วรฐ แปลว่า
ผู้มั่นคงในสิ่งที่ประเสริฐ
บุษชา แปลว่า
ณัฏฐะ แปลว่า
นักปราชญ์
วีร์ธวัช แปลว่า
ธงชัยแห่งความกล้าหาญ
วีระภรณ์ แปลว่า
ผู้ค้ำจุนความกล้าหาญ
ธัญวรัชญ์ แปลว่า
ผู้ที่เกิดมาประเสริฐและเจริญงอกงาม
สุธามาส แปลว่า
น้ำทิพย์ของพระจันทร์
สะกาวรัตน์ แปลว่า
ดวงแก้วที่สว่างสุกใส
เทวัน แปลว่า
พี่เขย, น้องเขย
พงศ์พัทธ์ แปลว่า
ผู้เกี่ยวเนื่องด้วยวงศ์ตระกูล
ปัทมรัตน์ แปลว่า
บัวแก้ว
ฐิติภร แปลว่า
ผู้ค้ำจุนความมั่นคง
ภารณี แปลว่า
[ภรณี]
วิริยากร แปลว่า
ผู้สร้างความเพียร
ภทิรา แปลว่า
ประเสริฐ
วิชชุ แปลว่า
ความรุ่งเรือง
พลไพศาล แปลว่า
ผู้มีกำลังมาก
ณัฐชบา แปลว่า
ชบาของนักปราชญ์
ณัติยากร แปลว่า
วรภิญญา แปลว่า
ผู้มีความรู้อันประเสริฐ
พันธกิจ แปลว่า
มิตรสันต์ แปลว่า
เพื่อนที่สงบ
ลักษมีแข แปลว่า
พระจันทร์และพระลักษมี
ประภัสสุดา แปลว่า
หญิงสาวที่บริสุทธิ์
ณชุมา แปลว่า
ผู้มีความรู้มาก
พิชญ์ทยา แปลว่า
ความกรุณาของนักปราชญ์
อภิญญ์ทยา แปลว่า
ผู้มีความกรุณาในการให้ความรู้
ธนันรัฐ แปลว่า
ประเทศที่มีทรัพย์สมบัติ
ประเจิด แปลว่า
แสนภัทร แปลว่า
ประเสริฐมาก
เพชรรุ้ง แปลว่า
เพชรรุ้ง
พงษ์สฤษดิ์ แปลว่า
ปภัสญา แปลว่า
แสงสว่างแห่งปัญญา
ณัชชวกร แปลว่า
ผู้สร้างเชาว์ปัญญาและเกิดมามีความรู้
ทัศศรี แปลว่า
ความงดงาม ๑๐ ประการ
นาราบัว แปลว่า
แสงสว่างแห่งดอกบัว,รุ่งเรืองเหมือนดอกบัว
อัณณิกา แปลว่า
สตรีผู้รู้หนังสือ
มินทร์มันตรา แปลว่า
ศิร์พร แปลว่า
ประเสริฐสุด
มีโชค แปลว่า
มีโชคดี
พันธการณ์ แปลว่า
ผู้เกี่ยวเนื่องด้วยเหตุ
พรรณิน แปลว่า
ผู้มีผิวพรรณงาม
เมธานนท์ แปลว่า
ความยินดีของนักปราชญ์
พูลสวัสดิ์ แปลว่า
ีีรดาณัฐ แปลว่า
นักปราชญ์ผู้มีความยินดี
ณพสิทธิ์ แปลว่า
ผู้ประสบความสำเร็จในอำนาจอันเกิดแต่ปัญญา
สิริปัญญ์ แปลว่า
ผู้มีปัญญาและนำมาซึ่งความเจริญ
ฐนณกฤต แปลว่า
ความสำเร็จที่เกิดจากปัญญาและมีความมั่นคง
วิรินทร์รักษ์ แปลว่า
ผู้รักษาและเป็นใหญ่ด้วยความกล้าหาญ
ปัญชลิภา แปลว่า
ภาวี แปลว่า
[ปภาวี]
ศราธิป แปลว่า
เจ้าแห่งศร
ศราธร แปลว่า
ผู้ทรงไว้ซึ่งศร
ศรัณย์ภัสร แปลว่า
แสงสว่างที่เป็นที่พึ่ง
ณัทวรรณ แปลว่า
เชื้อสายของผู้ให้ความรู้
บุณรดา แปลว่า
มีความสุขบริบูรณ์
ฐากิจจ์ แปลว่า
มีหน้าที่การงานมั่นคง
รติญา แปลว่า
ความรู้ที่ทำให้เกิดความสุข
เอกพัฒน์ แปลว่า
ผู้เจริญเป็นที่หนึ่ง
รวิมนต์ แปลว่า
ผู้หลงไหลพระอาทิตย์
รวิ แปลว่า
พระอาทิตย์
พีรนุช แปลว่า
หญิงสาวผู้มีความกล้าหาญ
ทศนพรรณ แปลว่า
วงศ์ตระกูลของผู้มีความคิด
ณรงคกร แปลว่า
ผู้สร้างการต่อสู้
พิภักดิ์ แปลว่า
มีความจงรักภักดีมาก
สรัญวลี แปลว่า
ถ้อยคำคมคาย
ปุณยธร แปลว่า
ผู้ทรงไว้ซึ่งความดี
สร้อยตระกูล แปลว่า
สร้อยของวงศ์ตระกูล
เอื้อสกุล แปลว่า
ผู้ช่วยเหลือวงศ์ตระกูล
วรรณาธิชา แปลว่า
ผู้เกิดมายิ่งใหญ่กว่าวงศ์ตระกูล
ศมากร แปลว่า
[ษมากร]
สิริปวัน แปลว่า
งดงามและบริสุทธิ์
พรธนกร แปลว่า
ผู้สร้างทรัพย์ที่ประเสริฐ
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี