");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 40701-40800 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
แม้นมาศ แปลว่า
เหมือนทองคำ
้เอก แปลว่า
เป็นที่หนี่ง
ภัทมณี แปลว่า
ดวงแก้วที่ประเสริฐ
ภัทรินมณี แปลว่า
ดวงแก้วที่ประเสริฐ
เพ็ญรดี แปลว่า
ผู้มีความยินดียิ่ง,ผู้เต็มเปี่ยมด้วยความยินดี
นราสิริ แปลว่า
คนที่เจริญงอกงาม
ณัฐนิตย์ แปลว่า
สม่ำเสมอเหมือนนักปราชญ์
มุกดาวัลย์ แปลว่า
สร้อยมุก
เริงวิชญ์ แปลว่า
นักปราชญ์ผู้ร่าเริง
นพนา แปลว่า
ปาณัสม์กัญ แปลว่า
สตรีที่รักเสมอด้วยชีวิต
ปาหนัน แปลว่า
ต้นลำเจียก
เพลินวรา แปลว่า
ประเสริฐและมีความสุข
ร้อยกรอง แปลว่า
แต่งหนังสือดีให้มีความไพเราะ เรียบเรียงถ้อยคําให้เป็นระเบียบตามบัญญัติแห่งฉันทลักษณ์
ภพสิริ แปลว่า
ผู้เป็นสิริของแผ่นดิน
ภพศิริ แปลว่า
ผู้นำมาซึ่งความเจริญในแผ่นดิน
ธัญธนา แปลว่า
ทรัยพ์ที่นำมาซึ่งความเจริญ
สมิตตา แปลว่า
[สมิตา]
ผ่อง แปลว่า
พรจิรา แปลว่า
ประเสริฐตลอดกาล
ภณธนิน แปลว่า
ทรัพย์ที่เกิดจากการกล่าว
ภรชา แปลว่า
ผู้เกิดมาค้ำจุน
ณัชวรา แปลว่า
ผู้เกิดมาเพื่อความรู้อันประเสริฐ
ภวิศการ แปลว่า
งานที่ยิ่งใหญ่ในโลก
ธฤตา แปลว่า
มั่นคง
ธีร์พิรา แปลว่า
กล้หาญเหมือนนักปราชญ์
อริยพล แปลว่า
กำลังอันประเสริฐ
พิมพ์ผ้าแพร แปลว่า
ผ้าแพรที่งดงาม
ทัศนภรณ์ แปลว่า
ผู้ค้ำจุนความคิด
ภคลดา แปลว่า
เชื้อสายแห่งความเจริญ
อภิธวัช แปลว่า
ธงชัยอันยิ่งใหญ่
สิริกัญญาณี แปลว่า
นักปราชญ์สตรีที่นำมาซึ่งความเจริญ
พรหมภัสสรณ์ แปลว่า
แสงสว่างอันเป็นที่พึ่งและบริสุทธิ์
ภทรกช แปลว่า
ดอกบัวที่ประเสริฐ
ณภัทปภา แปลว่า
แสงสว่างแห่งปัญญาที่ประเสริฐ
ปณัสม์กัญ แปลว่า
สตรีที่รักเสมอด้วยปัญญา
พุฒิภูริพัฒน์ แปลว่า
ผู้รู้แจ้งและเจริญในแผ่นดิน
พิชญาภัทร แปลว่า
ผู้ประเสริฐเหมือนนักปราชญ์
ศรีสมบูรณ์ แปลว่า
งามพร้อม
ปูชิดากาญจน์ แปลว่า
ทองคำที่เขาบูชา
ปัญวรัตม์ แปลว่า
ผู้มีปัญญาประเสริฐที่สุด
ธนัญพัทธ์ แปลว่า
ผู้เกี่ยวเนื่องกับทรัพย์
ปวรัตน์ แปลว่า
[ปวรัตม์]
ปัญวรัตน์ แปลว่า
[ปัญวรัตม์]
ธนันนิษฐา แปลว่า
ผู้ประสบความสำเร็จในทรัพย์,ผู้ประสบความสำเร็จในการเป็นผู้มีทรัพย์
นาฏสมร แปลว่า
หญิงคนรัก
ภัททาวดี แปลว่า
สิ่งประเสริฐ
สรปรัชญ์ แปลว่า
นักปราชญ์ที่ฉลาดเฉียบแหลม
ทวีสิน แปลว่า
ทรัพย์ที่เพิ่มขึ้น
เทวากร แปลว่า
บ่อเกิดของเทวดา
ดวงพิมาย แปลว่า
ชะตาที่ปราศจากมายา
บรรณกฤศ แปลว่า
หนังสือเล่มน้อย
นพวินท์ แปลว่า
ผู้ได้รับสิ่งทั้ง ๙
พรินท์พิดา แปลว่า
ณธัญภัคมน แปลว่า
ผู้มีความรู้ที่ดีและมีจิตใจงดงาม
นภัสภร แปลว่า
ผู้ค้ำจุนท้องฟ้า
นุชฤดี แปลว่า
ความยินดีของหญิงสาว
เบญจภาภรณ์ แปลว่า
ผู้ค้ำจุนแสงทั้ง ๕
อลิน แปลว่า
ผึ้ง
เธียรจิรา แปลว่า
มั่นคงเหมือนนักปราชญ์
บรรณา แปลว่า
ตำรา
ธรรมิน แปลว่า
ธรรมะ
ณัฏฐชนก แปลว่า
ผู้ทำให้เกิดความรู้ที่มั่นคง
ณัฏฐาชนก แปลว่า
ผู้ทำให้เกิดความรู้ที่มั่นคง
สรัลล์ แปลว่า
[สรัล]
สิริภัสสร์ แปลว่า
แสงสว่างที่งดงาม
ปิยะชยุตม์ แปลว่า
ผู้มีชัยชนะสูงสุดและเป็นที่รักยิ่ง
พัชรสุดา แปลว่า
ลูกสาวที่มีความเข้มแข็งเหมือนเพชร
นภนันท์ แปลว่า
ผู้ยินดีในท้องฟ้า
ยศกุล แปลว่า
เชื้อสายของผู้มียศ
ปวีณ์ธิดาภรณ์ แปลว่า
ลูกสาวที่ทรงไว้ซึ่งความฉลาด
สุรดนัย แปลว่า
บุตรของเทวดา, บุตรของผู้ที่มีความกล้าหาญ
ประดิชญา แปลว่า
บรรยง แปลว่า
ทําให้งาม ทําให้ดี
พิมพ์เพทาย แปลว่า
งดงามเหมือนเพทาย
ปิยะภูมิ แปลว่า
แผ่นดินอันเป็นที่รัก
อรนิสา แปลว่า
หญิงสาวยามค่ำคืน
เพิ่มพูนสุข แปลว่า
เพิ่มความสุข
สิริประพัทธ์ แปลว่า
ผู้เกี่ยวเนื่องด้วยสิ่งที่นำมาซึ่งความเจริญ
อริย์สร แปลว่า
ศรที่ประเสริฐ
อนิลนนท์ แปลว่า
ผู้ไม่ยินดีในลม
พิมดาว แปลว่า
งดงามดุจดวงดาว
วรพิสิษฐ์ แปลว่า
ประเสริฐสุด
สิทธิ์พิทักษ์ แปลว่า
ผู้รักษาความสำเร็จ
ฐิตราพร แปลว่า
เครื่องหมายอันมั่นคงและประเสริฐ
ปรีดิ์ชาวัจน์ แปลว่า
ผู้เกิดมามีถ้อยคำที่ให้เกิดความสุข
ลัดดาวร แปลว่า
วงศ์ตระกูลที่ประเสริฐ
อรลักษณ์ แปลว่า
หญิงที่มีลักษณะดี
ปรีดิ์ชาวัตน์ แปลว่า
ผู้เกิดมาดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข
ปรีดิ์ชาวัตร์ แปลว่า
ผู้เกิดมาทำหน้าที่อย่างมีความสุข
ธิติพร แปลว่า
ผู้มั่นคงในสิ่งประเสริฐ
มิ่งขวัญใจ แปลว่า
ผู้เป็นที่รักดุจดวงใจ
มิ่งขวัญรักษ์ แปลว่า
ผู้รักษามิ่งขวัญ
ประกายศักดิ์ แปลว่า
อำนาจอันรุ่งเรือง
ภาสวี แปลว่า
[ภาสวีร์]
ทองเลื่อน แปลว่า
ทองที่เคลื่อนไป
ปัณจักษณ์ แปลว่า
ผู้มีปัญญามาก
ลักขณาวรรณ แปลว่า
ผิวพรรณงดงาม
นัทธฤดี แปลว่า
ใจที่ผูกพันกัน
ณัฏฐ์ภัทร แปลว่า
ประเสริฐเหมือนนักปราชญ์
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี