");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 40601-40700 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
เสมอแข แปลว่า
งามเสมอจันทร์
พัชร์พรรณี แปลว่า
ผิวพรรณงามดุจเพชร
วิชญาพา แปลว่า
ผู้นำพานักปราชญ์
ณัฏฐิยากร แปลว่า
ผู้สร้างความปรารถนาในการมีความรู้มั่นคง
ปิยะวิญญ์ แปลว่า
นักปราชญ์ผู้เป็นที่รัก
ปิยะวิชย์ แปลว่า
ชัยชนะอันเป็นที่รัก
ปิยะวัตน์ แปลว่า
ผู้ดำเนินไปในสิ่งอันเป็นที่รัก
เตชิภา แปลว่า
แสงสว่างแห่งอำนาจ
พัชรพันธุ์ แปลว่า
เชื้อสายผู้มีความเข้มแข็ง,เชื้อสายแห่งเพชร
มีรดา แปลว่า
มีความสุข
สิวะสิทธิ์ แปลว่า
ความสำเร็จในการกำจัดกิเลสให้สิ้นไป
บุษกรณ์ แปลว่า
[บุษกร]
ภาภรอัณณ์ แปลว่า
ตัวอักษรที่ค้ำจุนแสงสว่าง
ธีรญา แปลว่า
ความรู้ของนักปราชญ์
วิชัยพร แปลว่า
ชัยชนะอันประเสริฐ
ปุญญาลักษณ์ แปลว่า
ลักษณะของผู้มีบุญ
โบณิตา แปลว่า
บรรณดิษย์ แปลว่า
หนังสือที่เป็นมงคล
ศศรัช แปลว่า
สมบัติของกระต่าย
ปิยะวิทย์ แปลว่า
ความรู้อันเป็นที่รัก
อัยสวรรยา แปลว่า
เจ้าแห่งสมบัติ
ฐปิตา แปลว่า
ผู้มีความมั่นคง
เปี่ยมหทัย แปลว่า
เต็มใจ
สิริวรรณนภา แปลว่า
ผู้มีผิวพรรณงามเหมือนท้องฟ้า
ณริดา แปลว่า
[นริดา]
มธุกัญญา แปลว่า
หญิงที่มีความอ่อนหวาน
ปติภัท แปลว่า
สามีที่ประเสริฐ
ธนวรกฤต แปลว่า
ผู้ประสบความสำเร็จในทรัพย์อันประเสริฐ
นัฐพล แปลว่า
[ณัฐพล]
ภัสร แปลว่า
แสงสว่าง
เอื้องวิมล แปลว่า
กล้วยไม้ที่บริสุทธิ์
เทพโภคา แปลว่า
เทวดาแห่งทรัพย์
เตมิสา แปลว่า
[ตมิสา]
ทัสมา แปลว่า
สุดจิต แปลว่า
สุดใจ
อินทชา แปลว่า
ผู้เกิดมาเป็นใหญ่
ติกานต์ แปลว่า
ที่รัก ๓ ประการ
พิชย แปลว่า
ผู้มีชัยชนะ
พลอยฉาย แปลว่า
พลอยที่ส่องสว่าง
นริพรรณ แปลว่า
วงศ์ตระกูลของสตรี
นภารดา แปลว่า
ผู้ยินดีในท้องฟ้า
พิชญ์สุการณ์ แปลว่า
นักปราชญ์ผู้มีเหตุที่ดี
ดนุตา แปลว่า
ธีวรา แปลว่า
ผู้ประเสริฐเหมือนนักปราชญ์
ปัญชารีย์ แปลว่า
[ปัญชาลี]
สุธาริณี แปลว่า
ผู้ทรงไว้ซึ่งสิ่งดี
อวิโรธน์ แปลว่า
ความไม่ประพฤติผิดธรรม ความไม่คลาดจากธรรม เป็นธรรมข้อ ๑ ในทศพิธราชธรรม
วรัลย์พัชร แปลว่า
นพพริษฐ์ แปลว่า
ผู้ปรารถนาในสิ่งประเสริฐ ๙ ประการ, สิ่งประเสริฐสุด ๙ ประการ
ณัฐวรรธน แปลว่า
ผู้เจริญเหมือนนักปราชญ์
พงศ์ธนากร แปลว่า
วงศ์ตระกูลของผู้สร้างทรัพย์
ปัญชาลี แปลว่า
ข่ายปัญญา
ทัศมา แปลว่า
[ทัศนา]
พรรณจรรยพร แปลว่า
วงศ์ตระกูลที่ประเสริฐด้วยความประพฤติ
อภิดาภา แปลว่า
แสงสว่างที่ยิ่งใหญ่มาก
สุภปรีชา แปลว่า
ความสามารถที่นำมาซึ่งความเจริญ
ศตนันทน์ แปลว่า
มีความยินดีมาก
วัชฤทธิ์ แปลว่า
อำนาจที่อยู่ในกรอบ
อติสันต์ แปลว่า
สงบมาก
สิริเชษฐ์ แปลว่า
เจ้าแห่งสิริ, ผู้เป็นใหญ่ในสิริ
พิสินี แปลว่า
สตรีที่เป็นเลิศ
ปวัน แปลว่า
ผู้บริสุทธิ์
ณฐกฤตย์ แปลว่า
ผู้ประสบความสำเร็จเหมือนนักปราชญ์
ธ้ญพิมล แปลว่า
บริสุทธิ์และเจริญงอกงาม
เพ็ชรไพลิน แปลว่า
เพชรและไพลิน
สุขสวรรค์ แปลว่า
มีความสุขดุจอยู่บนสวรรค์
นิศานุช แปลว่า
หญิงสาวยามค่ำคืน
อรียา แปลว่า
ความเจริญงอกงาม
อิงครัตน์ แปลว่า
ดวงแก้วแห่งความรู้
ศนิปัทม์ แปลว่า
ดอกบัวที่ยืนนาน
มธุรภาณี แปลว่า
ผู้มีวาจาอ่อนหวาน
พรวรา แปลว่า
พรที่ประเสริฐ
มธุภาณี แปลว่า
ผู้มีวาจาอ่อนหวาน
มนภร แปลว่า
ผู้ค้ำจุนจิตใจ
นพธนพล แปลว่า
กำลังแห่งทรัพย์ ๙ ประการ
ทิพย์อุษา แปลว่า
แสงเงินแสงทองจากฟ้า
ณธนัท แปลว่า
ผู้ให้ทรัพย์และความรู้
ศริญาภัสร์ แปลว่า
แสงสว่างแห่งปัญญาที่งดงาม
นภากาศ แปลว่า
ท้องฟ้า
ณัฏฐมณฑน์ แปลว่า
ผู้ประดับตนด้วยความรู้ที่มั่นคง
ณัฏฐ์จิราพร แปลว่า
นักปราชญ์ผู้ประเสริฐตลอดกาล
รุ่งดาว แปลว่า
รุ่งเรืองเหมือนดวงดาว
ัวัชรสิทธิ์ แปลว่า
ผู้สำเร็จด้วยความเข้มแข็ง
ปีดิ์ติวัจน์ แปลว่า
คำพูด ๓ ประการที่ทำให้เกิดความยินดี
ภูสิตา แปลว่า
รอยยิ้มของแผ่นดิน
ปรีดิ์ติวัจน์ แปลว่า
คำพูด ๓ ประการที่ทำให้เกิดความยินดี
พัชร์ณัฐรดา แปลว่า
ผู้ยินดีในความรู้ที่มั่นคงดุจเพชร
นันท์ฉัตรา แปลว่า
ร่มเงาที่น่ายินดี
วิรวรรณ แปลว่า
วงศ์ตระกูลที่มีความกล้าหาญ,เชื้อสายของผู้กล้าหาญ
สุภณี แปลว่า
ผู้กล่าวสิ่งที่ดี
ไปรยาภร แปลว่า
ค้ำจุนสิ่งอันเป็นที่รัก
มณีพันธ์ แปลว่า
ผู้เกี่ยวเนื่องด้วยแก้วมณี
นรกานต์ แปลว่า
ผู้เป็นที่รักของคนทั้งหลาย
ไอยวริญญ์ แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่ด้วยความรู้อันประเสริฐ
เทพกร แปลว่า
ผู้สร้างที่มีความสามารถเหมือนเทวดา
ศุภภัค แปลว่า
โชคดี
รชนี แปลว่า
เวลาค่ำ กลางคืน
ศศิพิมพ์ปภา แปลว่า
แสงสว่างที่งดงามเหมือนแสงจันทร์
นันทกิจ แปลว่า
หน้าที่ที่ทำให้เกิดความยินดี
นพรัตน แปลว่า
แก้ว ๙ ประการ
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี