");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 40501-40600 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
รตนลักษณ์ แปลว่า
มีลักษณะที่มีค่ายิ่ง
ธรรมวดี แปลว่า
ผู้มีธรรมะ
สุธรรมาวดี แปลว่า
ผู้มีคุณความดี
รัฐกูล แปลว่า
ฝั่งประเทศ
ธรรมประกาย แปลว่า
แสงธรรม
ยุรเยศ แปลว่า
ศกลรัตน์ แปลว่า
ซีกที่มีค่า
อัคคเมธ แปลว่า
นักปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่
สรวงสุวรรณ แปลว่า
ฟ้าทอง
ธเนศวร์ แปลว่า
เจ้าแห่งทรัพย์
ภูสิริไชย แปลว่า
แผ่นดินที่งดงามกว่า
อุ่นคำ แปลว่า
อาณิศา แปลว่า
ไพลินดา แปลว่า
มากด้วยไพลิน
บารมิตา แปลว่า
มีบารมี
ดุจฉัตร แปลว่า
เปรียบดั่งเป็นร่มเงา
ธรรมาวดี แปลว่า
ผู้มีธรรมะ
พัชนียา แปลว่า
พัด
ภิญญ์ฤทัย แปลว่า
ความรู้ที่เกิดจากใจ
พันธวัช แปลว่า
มากด้วยธงชัย,ผู้ผูกพันด้วยกฏระเบียบ
วชิรพงศ์ แปลว่า
เชื้อสายพระอินทร์
ปิลันธน์ทิพย์ แปลว่า
เครื่องประดับของเทวดา
มนสันติ แปลว่า
ใจที่สงบ
พรณัชชา แปลว่า
ผู้เกิดมาเพื่อความรู้ที่ประเสริฐ
สุธัญดา แปลว่า
ผู้เจริญงอกงามดีมาก
ศีรวรรณ์ แปลว่า
วงศ์ตระกูลที่สูงสุด
มนันญา แปลว่า
ความรู้ที่เกิดจากใจ
ธีรสาร แปลว่า
ภาณิดา แปลว่า
ผู้พูด, ผู้บอก
ทิมาพร แปลว่า
[ธิมาพร]
วีรคณิศร์ แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่เหนือหมู่คณะด้วยความกล้าหาญ
ภิญญานิษฐ์ แปลว่า
ผู้ประสบความสำเร็จด้วยความรู้
พงศ์ดนัย แปลว่า
ลูกชายที่เป็นผู้สืบชื้อสาย
เพชรกล้า แปลว่า
กล้าแข็งดุจเพชร
ฐิตาภากร แปลว่า
ผู้กระทำให้เกิดแสงสว่างอันมั่นคง
พัฒน์ธีรา แปลว่า
นักปราชญ์ผู้เจริญ
ศิริธรณ์ แปลว่า
ทรงไว้ซึ่งสิริ
รณพงศ์ แปลว่า
เชื้อสายของผู้ทำการรบ
วิทยุตม์ แปลว่า
ผู้มีความรู้สูงสุด
ภูมิชนะพัฒน์ แปลว่า
ผู้เจริญงอกงามด้วยชัยชนะในแผ่นดิน
ธันย์ชยา แปลว่า
ชัยชนะที่ดี
มังคละ แปลว่า
เป็นมงคล
ณฐพัช แปลว่า
กรอบของนักปราชญ์
สุรภาพ แปลว่า
เก่งกล้า
ตฤณพัชญ์ แปลว่า
กรอบความรู้และต้นหญ้า
ตุลานนท์ แปลว่า
ผู้ยินดีในความยุติธรรม
ประภาพินท์ แปลว่า
พบแสงสว่าง
ทองทิน แปลว่า
ให้ทอง
ณัฏฐ์ปรัณ แปลว่า
[ณัฏฐ์ปารัณ]
พงศ์เพ็ชร แปลว่า
วงศ์ตระกูลที่เข็มแข็ง
พัชร์วลีย์ แปลว่า
ผู้ปรารถนาที่จะกล่าวด้วยความแข้มแข็ง
อภิวัชร แปลว่า
เพชรที่เหนือกว่าเพชรทั้งปวง
วสิธร แปลว่า
ณัชรต แปลว่า
ผู้้ยินดีในการเกิดมามีความรู้
ศิริมน แปลว่า
จิตใจงาม
ณัฐศิรินพร แปลว่า
ประเสริฐและเจริญงอกงามดุจนักปราชญ์
ณัฐภัทรศร แปลว่า
ผู้มีปัญญาเฉียบแหลมดุจนักปราชญ์
เทวาฤทธิ์ แปลว่า
อำนาจของเทวดา
นีลุบล แปลว่า
บัวสีเขียวแก่
ณวิทย์ แปลว่า
ปัญญาและความรู้
ณัฏฐ์ปารัณ แปลว่า
ความยินดีที่เกิดแต่นักปราชญ์
แสนวารี แปลว่า
มีน้ำมาก
แสนสินี แปลว่า
หญิงที่มาก
แสนวาสน์ แปลว่า
ผู้มีวาสนาดีมาก
ศุภิญญาวดี แปลว่า
ผู้มีความรู้ดี
มาสสิริ แปลว่า
งดงามดุจพระจันทร์
ปารวรีย์ แปลว่า
ผู้ปรารถนาในสิ่งประเสริฐคือพระนิพพาน
พักต์ละมุน แปลว่า
ใบหน้าที่นุ่มนวล
พิมพ์พักตรา แปลว่า
ใบหน้างดงาม
พิมพัชรา แปลว่า
เพชรที่เป็นแบบ
ไมตรีธรรม แปลว่า
ผู้หวังดีต่อธรรมะ
สุวคนธ์ แปลว่า
มีกลิ่นหอมดี
พีรเชษฐ์ แปลว่า
เป็นใหญ่ในความกล้าหาญ,เจ้าแห่งความกล้าหาญ
ภาคิณ แปลว่า
ส่วนแห่งหนี้
ภัทร์ไพลิน แปลว่า
ไพลินที่งดงาม
ตติยาภรณ์ แปลว่า
เครื่องประดับอันที่ ๓
ติยาภรณ์ แปลว่า
[ตติยาภรณ์]
พรหมพิสิทธิ์ แปลว่า
ความสำเร็จที่บริสุทธิ์
สุรศักด์ แปลว่า
มีอำนาจดุจเทวดา,มีอำนาจมาก
สมกิจ แปลว่า
งานที่ประสบความสำเร็จตามที่มุ่งหวัง
พรทิพย์ภา แปลว่า
แสงสว่างของสวรรค์ที่ประเสริฐ
ณัทนิชา แปลว่า
ผู้ให้ความรู้ตลอดกาล
วัฒนจิตต์ แปลว่า
ใจที่มีความเจริญ
ฐวิชญ์ แปลว่า
นักปราชญ์ที่มีควมมั่นคง
ศิรินาค แปลว่า
นาคมงคล
เสริมสิทธิ์ แปลว่า
เพิ่มความสำเร็จ
สุนทรพิชญ์ แปลว่า
นักปราชญ์ที่ดี
สิทธิญา แปลว่า
ผู้ประสบความสำเร็จในการศึกษา
ศักดิ์สุริยัน แปลว่า
อำนาจของพระอาทิตย์,มีอำนาจดุจพระอาทิตย์
อัยย์สวรรยา แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่ในสมบัติ
ปัญชญานันทน์ แปลว่า
ผู้มียินดีในความรู้
สิยาพัฐ แปลว่า
ผู้อาศัยความสามารถ
ณคเณศวร์ แปลว่า
ผู้มีปัญญาดุจพระพิฆเนศ
ฐิวัชร์ แปลว่า
มั่นคงเหมือนเพชร
ปราณิน แปลว่า
ชีวิต,ลมหายใจ
ปพนวัจน์ แปลว่า
ถ้อยคำที่บริสุทธิ์
ณัฏฐิดา แปลว่า
ผู้มีปัญญามั่นคง,นักปราชญ์
บุริมสิทธิ์ แปลว่า
ได้รับสิทธิ์ก่อนคนอื่น
อาริยพร แปลว่า
ประเสริฐยิ่ง
อังสวรรยา แปลว่า
ใกล้สมบัติ
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี