");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 40401-40500 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
พิชนาวี แปลว่า
ผู้มีความรู้เกี่ยวกับการเดินเรือ
พัชรานนท์ แปลว่า
ผู้ชื่นชอบเพชร
พัชรารักข์ แปลว่า
ผู้รักษาเพชร
พัชรารักษ์ แปลว่า
ผู้รักษาเพชร
พัชรารัก แปลว่า
ผู้รักเพชร
พัชรวลี แปลว่า
ถ้อยคำที่งดงามยิ่ง
เพชรารัก แปลว่า
ผู้รักเพชร
เพชราวลี แปลว่า
ถ้อยคำที่งดงามยิ่ง
เพชรธิดา แปลว่า
ลูกสาวที่งดงามและเข้มแข็งเหมือนเพชร,ลูกสาวที่เปรียบประดุจเพชร
เพชรนิดา แปลว่า
ฝึกอบรมด้วยความเข้มแข็ง
เพชรนัดดา แปลว่า
หลานที่มีความเข้มแข็งและงดงามดุจเพชร,ลูกสาวที่เปรียบประดุจเพชร
พัชรินทร์ดา แปลว่า
เจ้าแห่งเพชรมาก,เจ้าแห่งความเข้มแข็งมาก
พานิชชนก แปลว่า
ผู้ทำให้เกิดการค้าขาย
รมิศรา แปลว่า
เจ้าแห่งความสุข
เพชรมาดา แปลว่า
ผู้ให้กำเนิดเพชร,หญิงผู้ให้กำเนิดความเข้มแข็ง
รมิศา แปลว่า
เจ้าแห่งความสุข
เณรัญญา แปลว่า
เหล่ากอของสมณะผู้ทรงความรู้
สิรินนรี แปลว่า
หญิงสาวที่มีสิริ
พิชชาวีร์ แปลว่า
ผู้กล้าหาญในความรู้
อิงขวัญ แปลว่า
ใกล้สิ่งอันเป็นที่รักยิ่ง
พีระนันท์ แปลว่า
ผู้ยินดีในความกล้าหาญ
มนศักดิ์ แปลว่า
อำนาจที่เกิดจากใจ
พานิชกร แปลว่า
ผู้ทำให้เกิดการค้าขาย
เพชรเจียระไน แปลว่า
เพชรที่ทำเป็นรูปทรงต่างๆแล้ว
ภัสสร์มณฑ์ แปลว่า
ผู้ประดับตนด้วยแสงสว่าง
ภีมพล แปลว่า
มีกำลังน่าเกรงขาม
รมิศร แปลว่า
เจ้าแห่งความยินดี,เจ้าแห่งความสุข
พงศ์วิชญ์ แปลว่า
วงศ์ตระกูลของนักปราชญ์
สุราวดี แปลว่า
เทวดา
พลอยเพชร แปลว่า
พลอยและเพชร
ปราณภัสสร์ แปลว่า
แสงสว่างแห่งชีวิต
รัศมีรุ้ง แปลว่า
แสงอันเกิดจากรุ้งกินน้ำ
พีชญาภา แปลว่า
[พิชญาภา]
ณัฐฐิตานันท์ แปลว่า
ผู้ยินดีในความมั่นคงแห่งความเป็นนักปราชญ์
ภีมพัชร แปลว่า
เพชรที่น่าเกรงขาม,เข้มแข็งและน่าเกรงขาม
วิธินันท์ แปลว่า
ชนิดของความยินดี
ธนัญญ์ดา แปลว่า
ผู้มีความรู้เกี่ยวกับทรัพย์มาก
วิโมกข์ แปลว่า
ความพ้น, ความหลุดพ้นอันวิเศษ
นพณัฐ แปลว่า
นักปราชญ์ทั้ง ๙
นันทญาณ์ แปลว่า
ความรู้ที่ทำให้ยินดี
นันทญาณ แปลว่า
ความรู้ที่ทำให้เกิดความยินดี
วีระกานต์ แปลว่า
ผู้เป็นที่รักและมีความกล้าหาญ
เพชรปราการ แปลว่า
กำแพงเพชร,กำแพงที่แข็งแรง
ณชนิตย์ แปลว่า
ผู้เกิดมาเพื่อความรู้เสมอ
ณพิชญ์กนิษฐ์ แปลว่า
น้องสาวผู้มีปัญญาเหมือนนักปราชญ์
ปริญาภรณ์ แปลว่า
ผู้ประดับตนด้วยความรู้รอบ
นันท์ธนาดา แปลว่า
ผู้ยินดีในการมีทรัพย์มาก
ภัคปภัสร์ แปลว่า
แสงสว่างแห่งโชค
พรรณรัศม์ แปลว่า
ผิวพรรณผ่องใส, วงศ์ตระกูลที่รุ่งเรือง
สิริมน แปลว่า
ใจที่เป็นมงคล
พรพรรษา แปลว่า
ฝนที่ประเสริฐ
รณเดชวัฒน์ แปลว่า
ผู้เจริญด้วยความสามารถในการรบ
รวิพัชร์นันท์ แปลว่า
ผู้ยินดีในแสงที่เกิดจากเพชร
พิชญวิชช์ แปลว่า
ความรู้ที่เกิดแต่นักปราชญ์
ไภรัช แปลว่า
[ไพรัช]
พิมพ์วรรณชญา แปลว่า
วงศ์ตระกูลที่มีความรู้และเป็นแบบอย่าง
วิญญ์ แปลว่า
ผู้รู้แจ้ง
ภัสสรินท์ แปลว่า
เจ้าแห่งแสงสว่าง หมายถึง พระอาทิตย์
ไวทย์ชวิน แปลว่า
หมอที่มีเชาว์ปัญญา
ศศวรรณ์ แปลว่า
เชื้อสายของกระต่าย
ปรีชาพล แปลว่า
ผู้มีกำลังและความสามารถ
ทรรศน์ภรณ์ แปลว่า
ผู้ค้ำจุนความคิด
อริยุทธ แปลว่า
ผู้ต่อสู้กับศัตรู
วริศราลักษณ์ แปลว่า
ลักษณะของผู้เป็นใหญ่ในสิ่งประเสริฐ
ัธนันพัชญ์ แปลว่า
กรอบความรู้ของผู้มีทรัพย์
บูรณ์ภาคย์ แปลว่า
โชคที่บริบูรณ์
บรกรณ์ แปลว่า
การกระทำอื่น
ลลิษา แปลว่า
[ลลิศา]
ธวชินี แปลว่า
สตรีที่เป็นดั่งธงชัย
สุนิตยา แปลว่า
สม่ำเสมอดี
นนทิชา แปลว่า
ผู้เกิดมามีความสุข
นิลาวัณย์ แปลว่า
เชื้อสายแห่งนิล
อภิวิริยา แปลว่า
ผู้มีความเพียรสูงสุด
สุชาวรี แปลว่า
ผู้มาประเสริฐยิ่ง
ธนิตฐา แปลว่า
เศรษฐี
ณัฐกันย์ แปลว่า
หญิงสาวบริสุทธิ์และมีความรู้
รุจธีร์ แปลว่า
นักปราชญ์ที่รุ่งเรือง
เมทะนี แปลว่า
[เมทนี]
เมธปียา แปลว่า
ผู้เป็นที่รักของนักปราชญ์
วิรุตม์ แปลว่า
ผู้กล้าหาญที่สุด
สิริบุณย์ แปลว่า
ความดีที่นำมาซึ่งความเจริญ
ศรภัสสร แปลว่า
ศรที่มีแสงสว่าง
พัชภร แปลว่า
ผู้ค้ำจุนกฏระเบียบ
สุนิจ แปลว่า
ดีเสมอ
ปรมิณ แปลว่า
หนี้อันประเสริฐ
ปารณ แปลว่า
ความสุข, ความยินดี
ปรชัย แปลว่า
ชัยชนะอื่นๆ
สุภัคจิรา แปลว่า
ผู้ที่มีโชคดีตลอดกาล
นภัสธัญพร แปลว่า
โชคจากฟ้าที่ประเสริฐ
พิทักษ์คุณ แปลว่า
ผู้รักษาความดี
ปรีย์ณวรรณ แปลว่า
เชื้อสายผู้มีปัญญาและเป็นที่รัก
ธนะรัฐ แปลว่า
ประเทศที่มีทรัพย์
บุปผามาศ แปลว่า
ดอกไม้ทอง
วนิษฐา แปลว่า
ผู้ปรารถนาการอยู่ป่า
ไอรินทร์ แปลว่า
[ไอริน]
สิรภพปกรณ์ แปลว่า
ตำราที่ดีที่สุดในโลก
วิธาน แปลว่า
การจัดแจง การทํา กฎ เกณฑ์ ข้อบังคับ พิธี ธรรมเนียม
ณรดี แปลว่า
ความสุขที่เกิดจากปัญญา
สามพัน แปลว่า
สามสิบร้อย
สลิลรัศมิ์ แปลว่า
รัศมีที่งดงาม
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี