");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 40301-40400 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
สินธร แปลว่า
ทรงไว้ซึ่งเงินทอง
ศุพีรพัฒน์ แปลว่า
ผู้เจริญในความกล้าหาญดี
ศุรพีพัฒน์ แปลว่า
ผู้เจริญรุ่งเรืองดี
วรรธน์ธนัน แปลว่า
ผู้เจริญด้วยทรัพย์
ปัญจนิพัทธ์ แปลว่า
เกี่ยวเนื่อง ๕ ประการ
วนน แปลว่า
ป่า
ศศิลักษณาพร แปลว่า
ผู้มีลักษณะที่ดีเลิศเหมือนดวงจันทร์
เอกชน แปลว่า
ส่วนบุคคล,คนที่เป็นหนึ่ง
แพรวพราวภา แปลว่า
แสงสว่างแวววาว
ลัลน์ณภัทร์ แปลว่า
หญิงสาวที่มีปัญญาอันประเสริฐ,หญิงสาวที่มีปัญญาเป็นเลิศ
อนุวัตน์ แปลว่า
ผู้ดำเนินไปย่อยๆ
ปัณณกร แปลว่า
ผู้สร้างตำรา
ปุณฑริก แปลว่า
บัวขาว
สุธีย์ แปลว่า
ผู้ปรารถนามีปัญญา
เมลินดา แปลว่า
ปณัฐกฤตย์ แปลว่า
เกียรติที่เกิดแต่ปัญญา
มัณยาวี แปลว่า
อัศม์พงศ์ แปลว่า
เชื้อสายของผู้มีความเข้มแข็งดุจหินผา
ธันย์วรท แปลว่า
ผู้ให้สิ่งประเสริฐและความเจริญงอกงาม
ธันยวรท แปลว่า
ผู้ให้สิ่งประเสริฐและความเจริญงอกงาม
ปิยะภัทรา แปลว่า
ผู้เป็นที่รักอันประเสริฐ
ศุภการณ แปลว่า
เหตุแห่งความเจริญ
วรพัณณ์ แปลว่า
วงศ์ตระกูลที่ประเสริฐ
ประคองพันธ์ แปลว่า
ประคองความผูกพัน
ปิยภัทรา แปลว่า
ผู้เป็นที่รักอันประเสริฐ
พิมชิด แปลว่า
ชัยชนะที่เป็นแบบอย่าง
ธนทรัพย์กนก แปลว่า
ทองที่เป็นทรัพย์
มโนทัย แปลว่า
ใจที่รุ่งเรือง
พินิจชญา แปลว่า
ผู้ใช้ปัญญาพิจารณา
เตชพัตร์ธิดา แปลว่า
ลูกสาวผู้ประดับตนด้วยอำนาจ
ทันต์ธนัท แปลว่า
ฟันของผู้ให้ทรัพย์
อรุณรดาวรรณ แปลว่า
วงศ์ตระกูลที่มีความสุขยามเช้า
ปวีร์ณิตา แปลว่า
ผู้มีปัญญาและความกล้าหาญ
สุคนธ์จิตร แปลว่า
มีกลิ่นหอมและงดงาม
นันทณัฐ แปลว่า
นักปราชญ์ที่มีความยินดี
เดชธนัตถ์ศรณ์ แปลว่า
อำนาจและประโยชน์ของทรัพย์อันเป็นที่พึ่ง
นันท์ณัฐ แปลว่า
นักปราชญ์ที่มีความสุข
วรรณวิรดี แปลว่า
วงศ์ตระกูลที่มีความกล้าหาญดี, วงศ์ตระกูลที่มีความสุขเป็นพิเศษ
ธัญรตี แปลว่า
มีความสุขความเจริญ
พงศ์อนันต์ แปลว่า
ผู้มากด้วยเชื้อสาย,ผู้มากด้วยวงศ์ตระกูล
สกุลทอง แปลว่า
เชื้อสายแห่งทอง
ปณัชศิริ แปลว่า
ความเจริญงอกงามที่เกิดจากความรู้
ณิชชานนท์ แปลว่า
ยู้ยินดีในการเกิดมาบริสุทธิ์
สิริภัค แปลว่า
โชคดี,เจริญงอกงาม
สุรัชพร แปลว่า
ผู้ประเสริฐที่เกิดจากความกล้าหาญ
ณัฎฐรดา แปลว่า
ความยินดีของนักปราชญ์
เพชรภูธาร แปลว่า
เพชรที่ทรงไว้ในแผ่นดิน,ความเข้มแข็งที่ทรงไว้ในแผ่นดิน
แปดดาว แปลว่า
ดาว ๘ ดวง
รช แปลว่า
สมบัติ, พระเจ้าแผ่นดิน
อคิรพัชร์ แปลว่า
เพชรของพระอาทิตย์,เข้มแข็งดุจพระอาทิตย์
ไตรรัตน แปลว่า
แก้ว ๓ ประการ
รุ่งทิพย์ภา แปลว่า
แสงสวรรค์ที่เรือง
สินเจริญ แปลว่า
ผู้เจริญงอกงามในเงินทอง
รัตนธรรม แปลว่า
ธรรมที่เปรียบดั่งดวงแก้ว
เทิดพงศ์ แปลว่า
ยกย่องวงศ์ตระกูบ
สัตตรัตน์ แปลว่า
แก้ว ๗ ประการ
ราเมนทร์ แปลว่า
เป็นใหญ่ดุจพระราม
เฌอลิณณ์ แปลว่า
เปรมทิพย์ แปลว่า
ความสุขมากดุจดั่งสวรรค์
ธมกานต์ แปลว่า
ที่รักอันยิ่งใหญ่
ภาณุวัตร แปลว่า
หน้าที่ของพระอาทิตย์,หน้าที่อันรุ่งเรือง
พิษณุกรณ์ แปลว่า
ผู้กระทำการปกป้อง
วโรรัชต์ แปลว่า
เงินที่ประเสริฐ
ภูวษา แปลว่า
ปณัฐฐานิดา แปลว่า
ผู้มั่นคงในความเป็นปราชญ์
ธัชกฤช แปลว่า
กริชและธงชัย
นิษฐ์ธรีย์ แปลว่า
ผู้ปรารถนาที่จะทรงไว้ซึ่งความสำเร็จ
บัณณวิชญ์ แปลว่า
ปัญญาของนักปราชญ์
วรรณมาศ แปลว่า
ผิวพรรณผุดผ่องดุจทองคำ
สรียา แปลว่า
ผู้ปรารถนาศร,ผู้ปรารถนาความฉลาดเฉียบแหลม
ศุภการย์ แปลว่า
ผู้เจริญในหน้าที่การงาน
สุรทิน แปลว่า
การให้ของเทวดา,เทพประทาน
พุฒิพัชร แปลว่า
ผู้รู้แจ้ง
รวิกานดา แปลว่า
ผู้เป็นที่รักของพระอาทิตย์
ศุภัสสร แปลว่า
รุ่งเรืองดี
พัทธนนท์ แปลว่า
ผู้เกี่ยวเนื่องด้วยความสุข,ผู้เกี่ยวเนื่องกับความยินดดี
นพวัตต์ แปลว่า
ผู้มีความประพฤติ ๙ ประการ
นวิดา แปลว่า
มีสิ่งใหม่ๆ,มีของ ๙ ประการ
ทรงศักดา แปลว่า
มีอำนาจ
ธีระเวทย์ แปลว่า
ความรู้ที่เกิดแต่นักปราชญ์
ธีรเวทย์ แปลว่า
ความรู้ที่เกิดแต่นักปราชญ์
สรินดา แปลว่า
ฉลาดหลักแหลม
ปราณกมล แปลว่า
ชีวิตและจิตใจ
รุ่งศิริ แปลว่า
เจริญรุ่งเรือง
บัณณวิทย์ แปลว่า
ความรู้อันเกิดจากตำรา
บรรณวิชญ์ แปลว่า
ปราชญ์แห่งตำรา
ยวนตา แปลว่า
น่ามอง
นพวัตน์ แปลว่า
ผู้ดำเนินไปในสิ่งใหม่ ๆ
พริมพิชา แปลว่า
ผู้มีความรู้เป็นเลิศ
ธมลธร แปลว่า
ทรงไว้ซึ่งความงดงาม
พรวินท์ แปลว่า
พบสิ่งประเสริฐ
ภัตรชีวา แปลว่า
อาหารเลี้ยงชีวิต
พิชยากร แปลว่า
ผู้สร้างชัยชนะ
วนัสวรรณ แปลว่า
เชื้อสายผู้มาจากป่า
รัตนโชติ แปลว่า
รุ่งเรืองดุจแก้วมณี
พรพจน์ แปลว่า
การกล่าวในสิ่งที่ประเสริฐ
แป้งหอม แปลว่า
แป้งที่มีกลิ่นหอม
พิมพิชา แปลว่า
ความรู้ที่เป็นแบบอย่าง
พิมพ์ธรา แปลว่า
ผู้ทรงไว้ซึ่งความเป็นแบบอย่าง
พิมธรา แปลว่า
ผู้ทรงไว้ซึ่งความเป็นแบบอย่าง
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี