");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 40101-40200 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
ทวีคูณ แปลว่า
เพิ่มขึ้น
ธันยากร แปลว่า
ผู้สร้างความเจริญงอกงาม
อิทธิภาคย์ แปลว่า
ผู้ประสบโชคดี
ศักรนันทร์ แปลว่า
อัจฉรินธร แปลว่า
ทรงไว้ซึ่งนางฟ้า
ลิขิตอักษร แปลว่า
เขียนอักษร
เอื้อมดาว แปลว่า
ไขว่คว้าดาว
สุภนิตย์ แปลว่า
เป็นมงคลเสมอ
ปิยะวุฒิ แปลว่า
ผู้ที่รักในความรู้
สมสวย แปลว่า
สวยเสมอ
ศรันย์ภัทร์ แปลว่า
ผู้ประเสริฐด้วยการเป็นที่พึ่ง
ศรุตญา แปลว่า
ความรู้ที่ทำให้เกิดชื่อเสียง
ศศิพิชามญชุ์ แปลว่า
ผู้มีความรู้ที่งดงามดุจพระจันทร์
อดิ แปลว่า
มาก
ปานวีร์ แปลว่า
มีความกล้าหาญ
ปิยภูมิ แปลว่า
แผ่นดินอันเป็นที่รัก
วีรคุณ แปลว่า
ความดีที่เกิดจากความกล้าหาญ
สิริธนา แปลว่า
ทรัพย์ที่นำมาซึ่งความเจริญ
วัชรพัชญ์ แปลว่า
กรอบความรู้ที่เข้มแข็งดุจเพชร
ธัญญวลัชญ์ แปลว่า
เครื่องหมายของความเจริญ
สกุลสุชา แปลว่า
ผู้ที่เกิดมาในตระกูลที่ดี
วัชวิศ แปลว่า
ผู้ที่มองในกรอบ
รุจิตราภรณ์ แปลว่า
ผู้ค้ำจุนเครื่องหมายแห่งความงาม
ปริยวิศว์ แปลว่า
ผู้เป็นที่รักของทุกสิ่ง
ธารธาดา แปลว่า
ผู้สร้างการค้ำจุน
พัชญกรณ์ แปลว่า
การกระทำด้วยความรู้ที่อยู่ในกรอบ
ตรีวสุ แปลว่า
เทวดาทั้ง ๓
ธรธาร แปลว่า
ทรงไว้ซึ่งสายน้ำ
พลธรรม์ แปลว่า
กำลังความดี
สมพระทัย แปลว่า
สมใจ
ธันย์ธาดา แปลว่า
ผู้สร้างสิ่งที่ทำให้เจริญงอกงาม
ธันย์ธรรม์ แปลว่า
ธรรมะที่ทำให้เจริญงอกงาม
ธรรม์ธันย์ แปลว่า
ผู้เจริญงอกงามด้วยธรรมะ
ธาราธรรม์ แปลว่า
ทรงไว้ซึ่งธรรมะ
ธรรม์ แปลว่า
ความดี
ธรรณเทพ แปลว่า
ผู้ทรงไว้ซึ่งการรบอย่างกล้าหาญ
วณิชชญา แปลว่า
ผู้ที่มีความรู้ในการค้าขาย
ณัฏฐ์ปัณชญา แปลว่า
ปัญญาความรู้ของนักปราชญ์
ตนุพล แปลว่า
กำลังของตนเอง
ณัฐวราพร แปลว่า
นักปราชญ์ผู้ประเสริฐยิ่ง
เณรีณัฏฐ์ แปลว่า
เณรสตรีที่เป็นนักปราชญ์
บุญสวรรค์ แปลว่า
บุญจากฟ้า
ตนุพน แปลว่า
ป่าของตนเอง
ดนุพน แปลว่า
ป่าของตนเอง
ศศิรัช แปลว่า
สมบัติของพระจันทร์
ปรียาธร แปลว่า
ผู้ทรงไว้ซึ่งคนที่รัก
ธนานันต์ แปลว่า
ผู้มีทรัพย์มากจนมิอาจประมาณได้
ปรียานุต แปลว่า
ชมเชยในสิ่งอันเป็นที่รัก
อารุณี แปลว่า
[อรุณี]
พิณมันตรา แปลว่า
ผู้หลงไหลในพิณ
สลิลพลอย แปลว่า
พลอยในน้ำ
ณัฏฐวีณ์ แปลว่า
พิณของนักปราชญ์
ธนาการ แปลว่า
งานที่เกี่ยวเนื่องกับทรัพย์
นรวัตน์ แปลว่า
คนที่ดำเนินไป
นันทวิทย์ แปลว่า
ความรู้ที่ทำให้เกิดความยินดี
นิธิกฤษฎิ์ แปลว่า
ผู้ที่มีความฉลาดเป็นขุมทรัพย์
รัศมิ์ฤดี แปลว่า
ผู้ยินดีในแสงสว่าง
ณปกุล แปลว่า
อรสิริพิมพ์ แปลว่า
สตรีที่เป็นแบบอย่างที่ดี
ณภัทรตรัย แปลว่า
ผู้มีความรู้อันประเสริฐ ๓ ประการ
รัตนศยา แปลว่า
ผู้อาศัยแก้วมณี
พุทธิพัชร์ แปลว่า
ผู้รู้แจ้งดุจเพชร
ศตภพ แปลว่า
ร้อยโลก
พลัฏฐ์ศุภกฤต แปลว่า
ผู้ประสบความสำเร็จอย่างงดงามด้วยกำลังอันมั่นคง
พัชรศิษย์ แปลว่า
ผู้รับการสอนที่เข้มแข็งมาก
ตรีเพชร แปลว่า
สามเพชร
อัญญาณัฐ แปลว่า
นักปราชญ์ผู้แตกต่าง
รัตน์วรี แปลว่า
ผู้ประเสริฐเหมือนแก้วมณี
รัตนดล แปลว่า
ผู้บันดาลแก้วมณี
นาทชนก แปลว่า
ผู้ทำให้เกิดชื่อเสียง
เพียรรัตน์ แปลว่า
ความเพียรอันมีค่ายิ่ง
รัตนาดล แปลว่า
ผู้บันดาลแก้วมณี
พีชญา แปลว่า
เมล็ดพันธุ์แห่งความรู้
ดนุโชติ แปลว่า
ผู้รุ่งเรือง
ปาณิตา แปลว่า
ลมหายใจ,มีชีวิต
ฐาณิชนิยา แปลว่า
ตนเองที่บริสุทธิ์และมั่นคง
ฐิณิชากุญช์ แปลว่า
ช้างที่บริสุทธิ์และมั่นคง
เขตต์ แปลว่า
เขต, แดนที่กําหนดขีดคั่นไว้
ฐิณิดากุญช์ แปลว่า
ผู้มีความรู้เกี่ยวกับช้างที่มั่นคง
ฐิติปวิชญา แปลว่า
นักปราชญ์ที่มั่นคง
ฐปวิชญา แปลว่า
นักปราชญ์ที่มั่นคง
ฐิตินิชดา แปลว่า
ยั่งยืนและมั่นคงมาก
ฐิตินันทิตา แปลว่า
ผู้มีความสุขอันมั่นคง
ฐิตินัชชา แปลว่า
ผู้มีความมั่นคงเหมือนแม่น้ำ
ฐิติธัญรดา แปลว่า
ผู้มีความมั่นคงในความสุขและความเจริญงอกงาม
ฐิติธยาน์ แปลว่า
ผู้ใช้ปัญญาพิจารณาอันมั่นคง
ฐิธนัฏฐา แปลว่า
ผู้มั่นคงในทรัพย์
ฐิเตชินี แปลว่า
สตรีที่มีอำนาจอันมั่นคง
ฐิติเตชินี แปลว่า
สตรีที่มีิอำนาจอันมั่นคง
ฐิติตุลยดา แปลว่า
ผู้มีความมั่นคงมากจนมิอาจประมาณได้
ฐิติดารินทร์ แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่ในหมู่ดาวอันมั่นคง
นลินดา แปลว่า
มีดอกบัวมาก
เมธิรา แปลว่า
นักปราชญ์,ผู้มีปัญญา
นันท์ทิยา แปลว่า
[นันทิยา]
มนสิริ แปลว่า
จิตใจงดงาม
ภัสชญามณฑ์ แปลว่า
ผู้ประดับตนด้วยความรู้อันเป็นแสงสว่าง
นาถณดา แปลว่า
มีปัญญามากและเป็นที่พึ่ง
พิมพ์วดี แปลว่า
ผู้เป็นแบบอย่าง
ฐิติกิตติญา แปลว่า
ความรู้ที่ควรสรรเสริญและมั่นคง
ฐิตาณัฐญา แปลว่า
ความรู้ที่เกิดแต่นักปราชญ์อันมั่นคง
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี