");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 39901-40000 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
วรสุดา แปลว่า
ลูกสาวที่ประเสริฐ
ธีร์รัช แปลว่า
สมบัติของนักปราชญ์
ทีปวิธ แปลว่า
ชนิดของแสงสว่าง
ธนเลิศวิทย์ แปลว่า
ผู้มีความรู้เรื่องทรัพย์เป็นเลิศ
ธีร์ณัชชนม์ แปลว่า
นักปราชญ์ที่เกิดมาเพื่อความรู้
บุญญิษา แปลว่า
[บุญญิสา]
นววรรณ แปลว่า
วงศ์ตระกูลทัั้ง ๙
นรศักดิ์ แปลว่า
คนที่มีอำนาจ
ปุณณ์ณิศา แปลว่า
เจ้าแห่งความรู้ที่บริบูรณ์
พัชร์วรัญ แปลว่า
ผู้รู้ในสิ่งอันประเสริฐดุจดั่งเพชร
พงศ์กฤษฎา แปลว่า
วงศ์ตระกูลที่ประสบความสำเร็จ
ปวินท์พงศ์ แปลว่า
วงศ์ตระกูลที่ประสบความสำเร็จ
ณัฐศราพร แปลว่า
นักปราชญ์ที่มีปัญญาเฉียบแหลม,นักปราชญ์ผู้มีศรอันประเสริฐ
ศิวราช แปลว่า
พระราชาที่ปราศจากกิเลส, พระอิศวรผู้เป็นใหญ่
ณัชลาพร แปลว่า
ผู้มีความรู้ยิ่งเกี่ยวกับสายน้ำ
ณัฏฐ์ศรุต แปลว่า
ผู้ฟังนักปราชญ์
ภูมิพิพัฒน์ แปลว่า
ผู้เจริญงอกงามในแผ่นดิน
พรหมยุพา แปลว่า
สตรีที่บริสุทธิ์
บิณฑ์ แปลว่า
ก้อนข้าว
เปรมศินี แปลว่า
[เปรมสินี]
พรประภัสสร์ แปลว่า
พรที่บริสุทธิ์
สุรินทร์ธรณ์ แปลว่า
ทรงไว้ซึ่งเทวดาผู้เป็นใหญ่
สมนิตย์ แปลว่า
ประจำ, สม่ำเสมอ
อิศราณ์ แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่ด้วยปัญญา
รัตนกันยา แปลว่า
นางแก้ว
พริมวิรกานต์ แปลว่า
ผู้ประเสริฐด้วยความกล้าหาญยิ่ง
วิริยะพงศ์ แปลว่า
วงศ์ตระกูลที่มีความกล้าหาญ, เชื้อสายผู้มีความกล้าหาญ
ทัศเทพ แปลว่า
เทวดาทั้ง ๑๐
เปรมใจ แปลว่า
สุขใจ
ปวีกานต์ แปลว่า
ผู้รักความความกล้าหาญ
ภัทรมุนินทร์ แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่ในหมู่นักปราชญ์ที่ประเสริฐ
เศรษฐวัจน์ แปลว่า
คำพูดที่ประเสริฐ
พุทธาดา แปลว่า
ผู้มีปัญญามาก
พุทธิญา แปลว่า
ผู้มีปัญญารู้แจ้ง
พุฒิมา แปลว่า
มีความรู้
วิลาสินีย์ แปลว่า
สตรีที่ปรารถนาความงดงาม
ปริฉัตร แปลว่า
รอบฉัตร
ทีปธนะ แปลว่า
ทรัพย์ที่เป็นเครื่องนำทาง
ปริษา แปลว่า
[ปาริศา]
ศิตอร แปลว่า
สตรีที่มีรอยยิ้ม
ทศาธรา แปลว่า
ผู้ทรงไว้ ๑๐ ประการ
ธนัชชานันท์ แปลว่า
ผู้ยินดีในการเกิดมามีทรัพย์
ภาริดา แปลว่า
ผู้มีหน้าที่
เธียรธิดา แปลว่า
บุตรสาวของนักปราชญ์
พรรณิสา แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่ในวงศ์ตระกูล,ผู้มีผิวพรรณงามกว่าคนทั้งหลาย
ประสงค์ชัย แปลว่า
มุ่งหวังในชัยชนะ
พิริดา แปลว่า
ผู้มีความกล้าหาญ
รัตน์วารี แปลว่า
น้ำแก้ว, น้ำที่มีค่ายิ่ง
นภัทรสร แปลว่า
ผู้มีสติปัญญาเฉียบแหลมเป็นเลิศกว่าคนทั้งหลาย
วรษา แปลว่า
พรมศรี แปลว่า
พรมที่งดงาม
วิษณุศักดิ์ แปลว่า
อำนาจของพระนารายณ์
นัชชานันท์ แปลว่า
ผู้มีความยินดีต่อแม่น้ำ
อิติพล แปลว่า
ผู้มีกำลังมาก
ปีย์ณัฐ แปลว่า
นักปราชญ์ผู้เป็นที่รัก
วรินทร์พัชร แปลว่า
เพชรที่เป็นเจ้าแห่งความประเสริฐ
เอกศิษฏ์ แปลว่า
ผู้มีปัญญาเป็นหนึ่ง
ปวิร์ธิดา แปลว่า
บุตรสาวที่มีความกล้าหาญ
อัครวัสส์ แปลว่า
ฝนที่ยิ่งใหญ่
ดนวัต แปลว่า
ผู้ประพฤติดีตลอดกาล
นรินทร์ทิตา แปลว่า
คนที่เป็นใหญ่และรุ่งเรือง
เลิศพันธุ์ แปลว่า
วงศ์ตระกูลที่ดีที่สุด
พลวุฒิ แปลว่า
ความรู้คือพลัง
ปรางค์ทอง แปลว่า
เจดีย์ทอง
สุวรภณ แปลว่า
กล่าวด้วยสิ่งที่ประเสริฐดี
สัณห์ชัย แปลว่า
ชัยชนะที่เกิดจากความสุภาพ
อตินันท์ แปลว่า
ยินดียิ่ง
เทพภมร แปลว่า
เทวดาแห่งแมลง
ภูกัญญา แปลว่า
หญิงสาวที่มีความหนักแน่นดุจแผ่นดิน
เทิดเดช แปลว่า
ยกย่องอำนาจ
ทิพย์ธารีย์ แปลว่า
น้ำทิพย์ที่น่าปรารถนา
ณัฐศราภรณ์ แปลว่า
ค้ำจุนปัญญาที่เฉียบแหลมเหมือนนักปราชญ์
ณัฐศราภร แปลว่า
ค้ำจุนปัญญาที่เฉียบแหลมเหมือนนักปราชญ์
พันวลี แปลว่า
พันถ้อยคำ
ปานฤดี แปลว่า
ดั่งดวงใจ
ฐิติยาภรณ์ แปลว่า
ผู้ค้ำจุนความมั่นคง
ประธีป แปลว่า
[ประทีป]
มโนศักดิ์ แปลว่า
ความสามารถที่เกิดจากความคิด
ธิตา แปลว่า
บุตรสาว
ณัฏฐากาญจน์ แปลว่า
นักปราชญ์ที่งดงามดุจทองคำ
วรรณวร แปลว่า
ผู้มีผิวพรรณประเสริฐ, ผู้ประเสริฐด้วยวงศ์ตระกูล
สิริชล แปลว่า
สายน้ำที่นำมาซึ่งความเจริญ
สุรัส แปลว่า
เทวดา
ฐิติณัฐพงศ์ แปลว่า
วงศ์ตระกูลของนักปราชญ์ที่มีความมั่นคง
มนัชนันทน์ แปลว่า
ความยินดีที่เกิดจากใจ, ความสุขที่เกิดจากใจ
ฐณิตญา แปลว่า
ผู้มีความรู้และปัญญาที่มั่นคง
ฐณิตชา แปลว่า
ผู้ที่เกิดมามีปัญญามั่นคง
ณัฏฐาชนันท์ แปลว่า
ผู้ยินดีในการเกิดมาเป็นนักปราชญ์
เสมอรัตน์ แปลว่า
เสมอด้วยแก้วมณี
เสมอดาว แปลว่า
เสมอด้วยดวงดาว
พัฒน์พงศ์ แปลว่า
วงศ์ตระกูลที่มีความเจริญงอกงาม
เสมอรัช แปลว่า
เสมอด้วยพระราชา
เสมอนาถ แปลว่า
เสมอด้วยการเป็นที่พึ่ง
เสมอนาค แปลว่า
เสมอด้วยพญานาค
เสมอทอง แปลว่า
เสมอด้วยทองคำ
มงคลเศรษฐี แปลว่า
นำพาซึ่งความเจริญงอกงามและมีทรัพย์มาก
สิริกฤติมุข แปลว่า
งดงามเหมือนนักปราชญ์
พุฒ แปลว่า
เจริญ
สกุลลักษณ์ แปลว่า
ลักษณะของวงศ์ตระกูล
มัทธิรา แปลว่า
ผู้หลงไหลด้วยความรู้
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี