");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 3901-4000 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
จิณณฉัตร แปลว่า
ร่มเงาที่เกิดจากความประพฤติดี
จิตต์วิรัช แปลว่า
ความคิดของผู้เกิดมากล้าหาญ
จีรภา แปลว่า
ผู้รุ่งเรืองตลอดกาล
จรรยภร แปลว่า
ผู้ค้ำจุนความประพฤติดี
จรรยพร แปลว่า
ผู้ประเสริฐด้วยความประพฤติ
เจตน์สฤษฎ์ แปลว่า
สร้างความคิด
จิตรวรรณ แปลว่า
เชื้อสายผู้มีความงดงาม
จิราภา แปลว่า
รุ่งเรืองตลอดกาล
จันทรา แปลว่า
พระจันทร์
จิตติยาพร แปลว่า
ผู้ประเสริฐในการคิด
จีรวดี แปลว่า
มีอายุยืน
จันเพ็ญ แปลว่า
เต็มไปด้วยต้นจัน
จันทรวิมล แปลว่า
บริสุทธิ์เหมือนพระจันทร์
จรรยาวุฒิ แปลว่า
ผู้รอบรู้ในความประพฤติดี
จิตตา แปลว่า
ความคิด
จิรเมธ แปลว่า
นักปราชญ์ที่มีความมั่นคง
เจตติพงษ์ แปลว่า
วงศ์ตระกูลที่มีความคิดเห็น ๓ ประการ
จุฬาลักษณ์ แปลว่า
ผู้มีลักษณะที่สูงสุด
เจตน์ศจี แปลว่า
ผู้มีความคิดที่ดี, ความคิดที่งดงาม
เจษฏา แปลว่า
[เจษฎา]
จงกร แปลว่า
ทำให้มีแสงสว่าง
จุลกานต์ แปลว่า
ลูกที่รัก
จุฬาภรณ์ แปลว่า
ค้ำจุนสิ่งสูงสุด, เครื่องประดับที่สูงสุด
จิณณาพัต แปลว่า
ผู้ประพฤติดี
จิรันธนิน แปลว่า
ผู้มีทรัพย์ตลอดกาล
จีรัชญ์ แปลว่า
ผู้มีความรู้ตลอดกาล
จิรัฏฐ์ แปลว่า
ดำรงมั่น
จิรัชญาณิช แปลว่า
ผู้มีปัญญาบริสุทธิ์ตลอดกาล
แจ่มนภา แปลว่า
ฟ้าที่กระจ่าง
จตุรภัทร แปลว่า
ความประเสริฐ ๔ ประการ
ฉันท์หทัย แปลว่า
ถูกใจ ชอบใจ
เฉลิมเกียรติ แปลว่า
ยกย่องและเชิดชูเกียรติ
ฉัตรธิษณิชา แปลว่า
[ฉัตรธิษณ์ณิชา]
ฉัตรสุดา แปลว่า
ลูกสาวผู้เป็นร่มเงา
ฉัตรนำชัย แปลว่า
ร่มเงาที่นำชัยชนะมาสู่
ฉัตรฐา แปลว่า
การดำรงอยู่แห่งร่มเงา
ฉัตรสิริ แปลว่า
ร่มเงาแห่งความเจริญ ฉัตรอันเป็นมงคล
ฉัฐภูมิ แปลว่า
โลกทั้ง ๖
ฉัตรพงศ แปลว่า
ร่มเงาของสกุล
ฉัตรชฎา แปลว่า
ฉัตรและชฎา
เฉลิมพร แปลว่า
การยกย่องอันประเสริฐ
ฉัฐวัฒน์ แปลว่า
ความเจริญลำดับที่ ๖
ฉัตรระวี แปลว่า
ร่มเงาของพระอาทิตย์
โฉมนารี แปลว่า
หญิงสวย
ฉัตติกาญจน์ แปลว่า
ผู้มีร่มฉัตรทอง
ฉันทชา แปลว่า
ผู้ยินดีในการเกิด เกิดจากความพอใจ
ฉันทิกา แปลว่า
มีความพอใจ
ฉัตรสุดาภรณ์ แปลว่า
หญิงผู้มีฉัตรเป็นเครื่องประดับ
โฉมเฉลา แปลว่า
รูปร่างหล่อเหลา หญิงงามหล่อเหลา
ฉันทัชกานต์ แปลว่า
ผู้เกิดมาด้วยความรักความพอใจ
ฉันทัสกานต์ แปลว่า
[ฉันทัชกานต์]
ฉัตรฑริกา แปลว่า
ร่มเงาแห่งดอกบัวขาว
ฉัตรธนัศรณ์ แปลว่า
ร่มเงาของทรัพย์อันเป็นที่พึ่ง
ฉัตรกวิน แปลว่า
ร่มเงาที่ดีงาม
ฉัตรพิไล แปลว่า
ฉัตรที่มีความงาม
ฉัตรพัฒน์ แปลว่า
ร่มเงาของความเจริญ
เฉลิมเดช แปลว่า
อำนาจที่น่ายกย่อง
ฉัตรทิพย์ แปลว่า
ร่มเงาของสวรรค์
ฉัตรดนัย แปลว่า
ร่มเงาของลูกชาย
ฉัตรสวีย์ แปลว่า
[ฉัตรสรวีย์]
เฉลย แปลว่า
อธิบายหรือชี้แจงข้อปัญหาต่าง ๆ ให้เข้าใจ
ฉัตรบดินทร์ แปลว่า
ร่มเงาแห่งองค์พระมหากษัตริย์
ฉัตรตรา แปลว่า
เครื่องหมายรูปฉัตร
ฉัตรา แปลว่า
ร่มเงา
ฉลองยศ แปลว่า
ยศที่สรรเสริญ
ฉัตรชฎาพร แปลว่า
ร่มเงาแห่งพระมหากษัตริย์อันประเสริฐ
ฉัตรณภา แปลว่า
ร่มเงาที่เกิดจากแสงสว่างแห่งปัญญา
ฉัตรนภา แปลว่า
ร่มเงาแห่งฟ้า
ฉัตรณปภา แปลว่า
ร่มเงาแห่งแสงสว่างของนักปราชญ์
ฉัตรสรวีย์ แปลว่า
ร่มเงาแห่งผู้เหมาะแก่งานทั้งปวง
ฉายากรณ์ แปลว่า
การกระทำของหญิงงาม
ฉัตรรดา แปลว่า
ร่มเงาอันน่ายินดี
ฉันทิสา แปลว่า
เจ้าแห่งความพอใจ,เจ้าแห่งความยินดี
ฉมาพร แปลว่า
แผ่นดินอันประเสริฐ
ฉัตรพล แปลว่า
กำลังแห่งฉัตร
ฉัตรฐพงษ์ แปลว่า
ร่มเงาของวงศ์ตระกูลที่มีความมั่นคง
ฉัตรวิมล แปลว่า
ร่มเงาอันบริสุทธิ์
ฉลาดลักษณ์ แปลว่า
ลักษณะของความฉลาด
ฉันทพัทธ์ แปลว่า
ผูกพันด้วยความรัก
ไฉไล แปลว่า
งดงาม
ฉิมพลี แปลว่า
ไม้งิ้ว,ชื่อวิมานของพญาครุฑ
ฉัตรภูมิ แปลว่า
ร่มเงาของแผ่นดิน
ฉวีวงษ์ แปลว่า
เชื้อสายผู้มีความงาม
ฉัตรพิสุทธิ์ แปลว่า
ร่มเงาอันบริสุทธิ์
ฉัตรวิชญ์ แปลว่า
ร่มเงาแห่งความรู้
ฉัตรภัทร แปลว่า
ร่มเงาอันประเสริฐ
ฉัตราวรี แปลว่า
ร่มเงาอันประเสริฐ
ฉัตรารวี แปลว่า
ร่มเงาของพระอาทิตย์
ฉัชชา แปลว่า
[ธัชชา]
ฉัตรชภัทร แปลว่า
[ฉัตรภัทร]
ฉัตรรวินท์ แปลว่า
ร่มเงาของพระอาทิตย์ผู้เป็นใหญ่
ฉัตรภารวี แปลว่า
ร่มเงาของแสงอาทิตย์
ฉลองศักดิ์ แปลว่า
ฉลองอำนาจ
ฉัตรปวีร์ แปลว่า
ร่มเงาแห่งความกล้าหาญ
ฉัตรวีย์ แปลว่า
[ฉัตรวีร์]
ฉัตรวีร์ แปลว่า
ร่มเงาแห่งความกล้าหาญ
ฉัตรวรรษ แปลว่า
ร่มเงาของฝน
เฉลิมขวัญ แปลว่า
เสริมมิ่งขวัญ
ฉัตรเพชร แปลว่า
ฉัตรที่ทรงคุณค่า ร่มเงาอันทรงค่า
ฉมา แปลว่า
แผ่นดิน
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี