");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 39601-39700 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
วรุณชัย แปลว่า
ชัยชนะของพระพิรุณ
ฐาปวีณ์ แปลว่า
ผู้มีปัญญาอันมั่นคง
อัคระ แปลว่า
ยิ่งใหญ่
รังสินนท์ แปลว่า
ผู้ยินดีในแสงสว่าง
สุณัฐชญาน์พร แปลว่า
นักปราชญ์ผู้มีความรู้อันประเสริฐ
ณัฏฐญาทิพ แปลว่า
นักปราชญ์ผู้มีปัญญาเก่งกล้า
ธุวดารา แปลว่า
ดาวเหนือ
ณธารา แปลว่า
ทรงไว้ซึ่งความรู้
อัญญพัศ แปลว่า
อำนาจที่เกิดจากความรู้
ณัชธัญญ์ แปลว่า
ผู้เกิดมาเพื่อความรู้อันประเสริฐ
ณัฏฐ์คณิน แปลว่า
หมู่คณะของนักปราชญ์
วรินท์ยาพร แปลว่า
ผู้ประเสริฐด้วยการให้ในสิ่งที่ดีที่สุด
อิศรานุวัฒน์ แปลว่า
ผู้เจริญอย่าง
รักสิริ แปลว่า
รักความงาม,รักในสิ่งที่นำมาซึ่งความเจริญ
พีรพจน์ แปลว่า
พูดอย่างกล้าหาญ
วีรธรรม แปลว่า
ผู้กล้าหาญในธรรม
ณัฏฐภรณ์พัช แปลว่า
กรอบที่ค้ำจุนนักปราชญ์
ปรียาวรรณ์ แปลว่า
ผู้เป็นที่รักของวงศ์ตระกูล
อัฐภิญญาพร แปลว่า
ความรู้ที่ประเสริฐ ๘ ประการ
วิมลวัน แปลว่า
ป่าไม้ที่บริสุทธิ์,วันที่บริสุทธิ์
กลิ่น แปลว่า
สิ่งที่รู้ได้ด้วยจมูก
ศิวภูมิ แปลว่า
โลกของพระอิศวร,โลกพระนิพพาน
ธนพัตน์ แปลว่า
ผู้ดำเนินไปด้วยทรัพย์
ณัฐธรินี แปลว่า
สตรีผู้ค้ำจุนความรู้ที่มั่นคง, สตรีที่ค้ำจุนความรู้ที่มั่นคง
ศิร์วัฒน์ แปลว่า
ความเจริญสูงสุด
นันรภัท แปลว่า
[นันท์ลภัส]
ธามอุทร แปลว่า
เกิดยศศักดิ์
นันทวรรณ์ แปลว่า
วงศ์ตระกูลที่มีความสุข
ยุทธเดช แปลว่า
ผู้มีความสามารถในการรบ
ภัสราพร แปลว่า
แสงสว่างอันประเสริฐ
ณสิริ แปลว่า
ผู้มีปัญญาที่นำมาซึ่งความเจริญ
ศิระกร แปลว่า
ผู้สร้างสิ่งสูงสุด
อัญพัส แปลว่า
สายฝนที่เกิดจากความรู้,ฝนเทียม
ณัฐประธาน แปลว่า
ผู้ที่เป็นผู้นำของนักปราชญ์
พฤกษ์ลดา แปลว่า
เถาของต้นไม้
ธาราทร แปลว่า
ห่วงใยและค้ำจุน
มณฑ์ณพัชญ์ แปลว่า
ผู้ประดับตนด้วยความรู้อันอยู่ในกรอบ
สกุลศุภา แปลว่า
ผู้นำพาซึ่งความเจริญมาสู่วงศ์ตระกูล
นิธิยากร แปลว่า
ผู้สร้างขุมทรัพย์
พัชร์ธนวัลลภ แปลว่า
ผู้ชอบพอเพชรและทรัพย์
ภูริส แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดิน,พระเจ้าแผ่นดิน
ณภัทรชนันท์ แปลว่า
ผู้ยินดีในการเกิดมารู้ในสิ่งประเสริฐ
หนึ่งกัญญา แปลว่า
สตรีผู้เป็นที่หนึ่ง
กรด แปลว่า
วิดาวรรณ แปลว่า
ผิวพรรณดีมาก
ปรียพัฒน์ แปลว่า
ผู้เจริญในสิ่งอันเป็นที่รัก
ปรียาพัฒน์ แปลว่า
ผู้เจริญในสิ่งอันเป็นที่รัก
ปรียรัตน์ แปลว่า
ดวงแก้วอันเป็นที่รัก
ปรียพัช แปลว่า
ความรักที่อยู่ในกรอบ
ปรียภัทร แปลว่า
ผู้ประเสริฐด้วยสิ่งอันเป็นที่รัก
ปิ่นพัตร แปลว่า
ประดับด้วยปิ่น
พรวลัญช์ แปลว่า
เครื่องหมายอันประเสริฐ
พุทธเดช แปลว่า
ผู้สามารถรู้แจ้ง
ศิวณัฏฐา แปลว่า
นักปราชญ์ที่ปราศจากกิเลส
ศิวณัฏฐ์ แปลว่า
นักปราชญ์ที่ปราศจากกิเลส
พลพรรค แปลว่า
พวกพ้อง
ปฏิมากรณ์ แปลว่า
ผู้ทำให้เกิดพระพุทธรูป
มนุตม์กร แปลว่า
ผู้ทำให้ใจสูงสุด
มิลินทร์ แปลว่า
[มิลินท์]
สวัสดิวงษ์ แปลว่า
เชื้อสายของผู้มีความสุข
ศิรินลักษณ์ แปลว่า
ลักษณะอันงดงาม
ภัททิญา แปลว่า
ความรู้อันประเสริฐ
อรรฆรัตน์ แปลว่า
แก้วที่มีค่า
ไว แปลว่า
รวดเร็ว
ศศิรัตน์ แปลว่า
แก้วของพระจันทร์
ภูริวัชร์ แปลว่า
เพชรในดิน
ศรัณยรัตน์ แปลว่า
ดวงแก้วที่เป็นที่พึ่ง
ปิยกรณ์ แปลว่า
กระทำด้วยความรัก
ทัศน์พัชร์พร แปลว่า
ความคิดเห็นที่มีค่ามากและประเสริฐ
เมธาสิทธ์ แปลว่า
ผู้ประสบความสำเร็จเหมือนนักปราชญ์
สิริวันรัตน์ แปลว่า
ป่าแก้วที่งดงาม
สิรินพัฒน์ แปลว่า
ผู้เจริญงอกงามดี
ณัฐทวี แปลว่า
ความรู้อันมั่นคงที่เพิ่มขึ้น
สุพรธิตา แปลว่า
ลูกสาวผู้ประเสริฐดี
ศิวา แปลว่า
พระอิศวร
ภาวีรญา แปลว่า
แสงสว่างแห่งความรู้และความกล้าหาญ
นิลพัฒน์ แปลว่า
เจริญเหมือนนิล
ศิรพัทธ์ แปลว่า
ความผูกพันที่สุด
อัญณิศา แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่ด้วยปัญญาและความรู้,ผู้เป็นใหญ่ด้วยความรู้ที่แตกต่าง
โอบเอื้อ แปลว่า
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
ปองศักดิ์ แปลว่า
มุ่งหวังในอำนาจ,มุ่งหวังในความสามารถ
นิติเกียรติ แปลว่า
ผู้ที่ได้รับการสรรเสริญจากกฏหมาย
นวลผ่อง แปลว่า
ผิวพรรณขาวงาม
สุทิวา แปลว่า
วันดี
ทัสเทพ แปลว่า
[ทัศเทพ]
ณัฐธีวัฒน์ แปลว่า
ผู้เจริญในความเป็นนักปราชญ์
รัตภรณ์ แปลว่า
ผู้ค้ำจุนความยินดี
ศุราภรณ์ แปลว่า
เครื่องประดับของเทวดา
อาทิชา แปลว่า
ผู้เกิดมาเป็นแบบอย่าง
รัติญา แปลว่า
ความรู้ที่น่ายินดี
ภควรรธน์ แปลว่า
ผู้ที่มีความเจริญรุ่งเรือง
อรลภัสญา แปลว่า
สตรีที่มีความรู้เป็นลาภ
เศรษฐศิลป แปลว่า
ผู้มีความเป็นเลิศในด้านศิลปะ
พัชรดนัย แปลว่า
ลูกชายที่มีความเข้มแข็งเหมือนเพชร
ปัญณพงศ์ แปลว่า
วงศ์ตระกูลของผู้มีปัญญาและความรู้
นันทนีย์ แปลว่า
ผู้ปรารถนาความสุข
ณัฐฐากร แปลว่า
ผู้สร้างความมั่นคงในความเป็นปราชญ์
พิชญ์ชารัตน์ แปลว่า
นักปราชญ์ที่เกิดมามีค่าดุจแก้วมณี
ทรงวุฒ แปลว่า
ผู้ทรงไว้ซึ่งความเจริญแล้ว
ณตรัย แปลว่า
ความรู้ ๓ ประการ
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี