");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 39501-39600 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
อัณณ์ปัณณ์ แปลว่า
ปัญญาที่เกิดแต่ตัวอักษร,ตัวอักษรในหนังสือ
ทิพย์วนีย์ แปลว่า
สวนสวรรค์
ศรีรุ้ง แปลว่า
รุ้งที่งดงาม
รุ้งสิริ แปลว่า
รุ้งที่งดงาม
ปิยสิริ แปลว่า
ผู้ที่เจริญเจริญงอกงามในสิ่งอันเป็นที่รัก
ปิยาพัฒน์ แปลว่า
ผู้ที่เจริญงอกงามในสิ่งอันเป็นที่รัก
ภูริธัช แปลว่า
ธงชัยของแผ่นดิน
ปิ่นพัชร แปลว่า
ปิ่นเพชร
รัชพัฒน์ แปลว่า
ผู้เจริญงอกงามในทรัพย์สมบัติ
ศุภธนิศร์ แปลว่า
เจ้าแห่งทรัพย์ที่นำมาซึ่งความเจริญ
ภควตา แปลว่า
ผู้ที่เจริญงอกงามด้วยความประพฤติ
พิณพัฒน์ แปลว่า
เจริญงอกงามดุจพิณ
พิมพัตร์ แปลว่า
ใบหน้างดงาม
ปัญรัตน์ แปลว่า
ดวงแก้วแห่งปัญญา
ปิ่นรัตน์ แปลว่า
ปิ่นแก้ว
ศรีพัชร แปลว่า
เพชรที่งดงาม
อริชยา แปลว่า
ผู้มีชัยชนะเหนือศัตรู
ไอยรัช แปลว่า
พระเจ้าแผ่นดินที่ยิ่งใหญ่
ไอยรัตน์ แปลว่า
ดวงแก้วที่ยิ่งใหญ่
เปรมณพัฒน์ แปลว่า
ผู้มีความสุขที่เกิดจากความเจริญงอกงามในความรู้
รัฏฐมณฑล แปลว่า
เขตการปกครองของรัฐ
ภัทริญา แปลว่า
ความรู้อันประเสริฐ
วีนัสชยา แปลว่า
ชัยชนะของเทพีวีนัส
พัชพัฒน์ แปลว่า
ผู้เจริญงอกงามด้วยกรอบ
ตู่ แปลว่า
ทึกทัก
อาภัสร์สิรี แปลว่า
แสงสว่างที่งดงาม
เปรมสิริ แปลว่า
ผู้เจริญงอกงามไปด้วยความสุข
รัชการ แปลว่า
งานของพระเจ้าแผ่นดิน
ธีญานุช แปลว่า
น้องสาวผู้มีปัญญา,หญิงสาวผู้มีปัญญา
เวนิตา แปลว่า
มาก แปลว่า
หลาย
ฐานินทรา แปลว่า
เจ้าแห่งความมั่นคง
เพ็ญสวัสดิ์ แปลว่า
ผู้มีความสุขบริบูรณ์
บุษยชัย แปลว่า
ดอกไม้แห่งชัยชนะ
ปณตพงศ์ แปลว่า
เชื้อสายที่มีความอ่อนน้อม
ณัทพงษ์ แปลว่า
วงศ์ตระกูลของผู้ให้ความรู้, วงศ์ตระกูลของครูบาอาจารย์
ต่อรบ แปลว่า
ทำการรบ
วาทศิลป์ แปลว่า
ผู้มีศิลปะในการเจรจา
พัชตา แปลว่า
ตาที่อยู่ในกรอบ
ภครัตน์ แปลว่า
ดวงแก้วแหงความเจริญ
อธิติญาพร แปลว่า
ผู้ประเสริฐด้วยความรู้ที่ยิ่งใหญ่ ๓ ประการ
สีริยา แปลว่า
ปรารถนาสิ่งที่เป็นสิริ, ปรารถนาความเจริญงอกงาม
ประวริทธิ์ แปลว่า
ความสำเร็จอันประเสริฐ
ณัทธรณ์ แปลว่า
ทรงไว้ซึ่งการให้ความรู้
ณัทธร แปลว่า
ทรงไว้ซึ่งการให้ความรู้
ืทัศ แปลว่า
สิบ(๑๐)
ปิติคุณ แปลว่า
ความดีที่ทำให้เกิดความปีติ
เสริฐสินธ์ แปลว่า
สิวรินทร์ แปลว่า
[สิรินทร์]
สุทธิธรรม แปลว่า
ธรรมะอันบริสุทธิ์
ปวีณวัช แปลว่า
กรอบความรู้
นราวรรณ แปลว่า
คนที่มีวงศ์ตระกูล
นพกิจ แปลว่า
หน้าที่ ๙ ประการ
นิลจารีย์ แปลว่า
ผู้มีความประพฤติดีดุจนิล
บุญญพัฒน์ แปลว่า
ผู้เจริญด้วยความดี
เพชรแท้ แปลว่า
เพชรแท้
พัชรพรรณ์ แปลว่า
เชื้อสายที่เข้มแห็งดุจเพชร
ภาริตา แปลว่า
มีหน้าที่
ปานประภัสสร แปลว่า
เหมือนบริสุทธิ์
ศุภสิทธ์ แปลว่า
ความสำเร็จที่นำมาซึ่งความเจริญ
พนิตพรรณ แปลว่า
หญิงสาวผู้เกิดในวงศ์ตระกูลที่ีดี
นิลวรีย์ แปลว่า
ประเสริฐดุจนิล
พรหมภูรี แปลว่า
แผ่นดินอันบริสุทธิ์,โลกของพรหม
ศุทธดา แปลว่า
บริสุทธิ์มาก
พิรัช แปลว่า
เกิดมากล้าหาญ
ณกานต์ แปลว่า
เป็นที่รักและมีปัญญา
ณิชภากมล แปลว่า
ดวงใจที่บริสุทธิ์และผ่องใส
พัสสรณ์ แปลว่า
ความสามารถอันเป็นที่พึ่ง
ลัญฉกร แปลว่า
[ลัญจกร]
ปริมปราศัย แปลว่า
การกล่าวครั้งแรก
เนตรฟ้า แปลว่า
ดวงตาสวรรค์
ภูมินราธิป แปลว่า
ผู้ที่เป็นใหญ่ในแผ่นดิน
พรนภัสสรณ์ แปลว่า
ผู้ที่อาศัยฟ้าอันประเสริฐ,เทวดาที่ประเสริฐ
ภาวัน แปลว่า
ป่าไม้อันรุ่งเรือง
ธาดาพงศ แปลว่า
เชื้อสายของผู้สร้าง, ผู้สร้างวงศ์ตระกูล
รัตวารี แปลว่า
น้ำแห่งความยินดี,ยินดีในสายน้ำ
อิติมา แปลว่า
ภาวิตรี แปลว่า
ความมี ๓ ประการ
นำหนึ่ง แปลว่า
เป็นที่หนึ่ง
ประนิดา แปลว่า
[ปณิดา]
ศิร์รัตติยา แปลว่า
ผู้ปรารถนาความสุขอันสูงสุด
สมทวี แปลว่า
ติณณ์ปรีชา แปลว่า
ผู้ที่มีความสามารถข้ามพ้นความทุกข์
พสุวัน แปลว่า
ป่าไม้ของเทวดา
ณฐธันยา แปลว่า
ผู้เจริญงอกงามเหมือนนักปราชญ์
ศุณิชณัฏฐ์ แปลว่า
นักปราชญ์ที่บริสุทธิ์ดี
ปรัศนียาภรณ์ แปลว่า
ค้ำจุนคำตอบ
พรรณธิยา แปลว่า
ปิยะชนม์ แปลว่า
รักมาก, รักมากดุจลมหายใจ
พาคุณ แปลว่า
นำพาความดี
ปารเมศ แปลว่า
บารมีอันยิ่งใหญ่
ปริวรรธน์ แปลว่า
เจริญโดยรอบ
ดรัลพัชร แปลว่า
เพชรและทับทิบ
ปฤน แปลว่า
[ปฤณ]
วิทย์ธารกร แปลว่า
ผู้สร้างการค้ำจุนความรู้
ธีรเตชินทร์ แปลว่า
นักปราชญ์ผู้มีอำนาจอันยิ่งใหญ่
ปญิสรา แปลว่า
เจ้าปัญญา
วัตรชัย แปลว่า
มีชัยชนะในหน้าที่
พุทธณัฏฐ์ แปลว่า
นักปราชญ์ผู้รู้แจ้ง
ณัฐรุจ แปลว่า
รุ่งเรืองเหมือนนักปราชญ์
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี