");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 39401-39500 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
พรภัสร์ชนก แปลว่า
ผู้ทำให้เกิดแสงสว่างอันประเสริฐ
พรนภัสร์ แปลว่า
พรของเทวดา
อัทธนีย์ แปลว่า
ยั่งยืน
สุรศรี แปลว่า
งดงามด้วยความกล้าหาญ
อมรพล แปลว่า
กำลังของเทวดา
พชญ์ แปลว่า
กรอบความรู้
ทัตติญาพร แปลว่า
ผู้เป็นเลิศในการให้ความรู้ ๓ ประการ
ศันสนะ แปลว่า
การสรรเสริญ การบอกเล่า
วิราวัลย์ แปลว่า
เชื้อสายผู้มีความกล้าหาญ
ณัฏฐ์จรินทร์ แปลว่า
นักปราชญ์ที่เป็นใหญ่ในหมู่นักเดินทาง
เพชรรวี แปลว่า
แสงเพชร
ณัฐจรินทร์ แปลว่า
นักปราชญ์ที่เป็นใหญ่ในหมู่นักเดินทาง
ระวีรำไพ แปลว่า
แสงสว่างที่งดงาม
ตะวันวาด แปลว่า
พระอาทิตย์ที่วาดขึ้น
ภวริศา แปลว่า
พูลทรัพย์ แปลว่า
ปานเรขา แปลว่า
งดงามดุจภาพเขียน
สุมิตรตรา แปลว่า
เครื่องหมายของมิตรที่ดี
ชัยกฤช แปลว่า
ผู้ชนะด้วยกริช
วรรณวีร์ แปลว่า
เชื้อสายผู้มีความกล้าหาญ
อติวุฒิ แปลว่า
ผู้มีปัญญามาก
ภานิ แปลว่า
[ภาณี]
พัชริกา แปลว่า
สตรีที่มีความเข้มแข็งเหมือนเพชร
พชาธร แปลว่า
ผู้ทรงไว้ซึ่งกรอบ
รัฐโรจ แปลว่า
ประเทศที่รุ่งเรือง
ณรัฐ แปลว่า
ประเทศแห่งความรู้
ประสูติ แปลว่า
เกิด
ณเอก แปลว่า
ผู้มีความรู้เป็นหนึ่ง
รัตนกรณ์ แปลว่า
การกระทำที่มีค่า
ธรรมมงคล แปลว่า
ธรรมที่นำมาซึ่งความเจริญ
ภัทติญา แปลว่า
ความรู้ ๓ ประการอันประเสริฐ
พงธาดา แปลว่า
ผู้สร้างป่าไม้
พงษธาดา แปลว่า
ผู้สร้างวงศ์ตระกูล
พงศธาดา แปลว่า
ผู้สร้างวงศ์ตระกูล
ดนุ แปลว่า
ตนเอง
ณัฐณิดา แปลว่า
มีปัญญาเหมือนนักปราชญ์
ธฤษณัช แปลว่า
ชัยชนะที่เกิดจากปัญญา
ธัญญ์ดารินทร์ แปลว่า
เจ้าแห่งดวงดาวที่นำมาซึ่งความเจริญ
ปิติเวช แปลว่า
แพทย์ผู้มีความสุข
พลหัสดิน แปลว่า
ผู้มีกำลังมากดุจช้าง
รยาภัทร แปลว่า
ผู้มีความเร็วเป็นเลิศ
นัทธวรรณพร แปลว่า
ผู้เกี่ยวเนื่องด้วยวงศ์ตระกูลอันประเสริฐ,ผู้ที่เกี่ยวเนื่องด้วยผิวพรรณที่งดงาม
พฤทธิกร แปลว่า
ผู้สร้างความเจริญ
ศุภธัช แปลว่า
ธงชัยแห่งความเจริญ
อชาตศัตรู แปลว่า
ผู้ไม่เป็นศัตรูกับผู้ให้กำเนิด,ผู้ที่ไม่เกิดมาเป็นผู้ศัตรูกับผู้ให้กำเนิด
ระมิตา แปลว่า
[รมิตา]
ชนะเวช แปลว่า
แพทย์ที่มีชัยชนะ
รุจิภรณ์ แปลว่า
ค้ำจุนความงดงาม
อรรถชาต์ แปลว่า
ผู้เกิดมามีประโยชน์
พีรวัชร์ แปลว่า
ผู้มีความกล้าหาญและเข้มแข็ง
วรรณสุรีย์ แปลว่า
ผู้มีผิวพรรณผ่องใส, เชื้อสายของพระอาทิตย์
ลักขณี แปลว่า
สตรีที่มีลักษณะดี
ธนาธิวัฒน์ แปลว่า
ผู้เจริญงอกงามยิ่งในทรัพย์
วิรัญดา แปลว่า
ผู้มีความกล้าหาญและมีความรู้มาก
วิสุตา แปลว่า
ลูกสาวผู้วิเศษ
ปิยพัฒน์ แปลว่า
ผู้เจริญในสิ่งอันเป็นที่รัก
อำภาศรี แปลว่า
อภิธัญวรัตม์ แปลว่า
ความเจริญงอกงามที่ยิ่งใหญ่ที่สุด
เอี่ยมโฉม แปลว่า
รูปงาม
วราภา แปลว่า
แสงสว่างที่ประเสริฐ
พิมพันธ์ แปลว่า
ความผูกพันที่ดีงาม,ความผูกพันที่เป็นแบบอย่าง
วิวิธชัย แปลว่า
ชัยชนะที่แตกต่างกันไป
ธรกร แปลว่า
ผู้สร้างการค้ำจุน
ณัฏฐชนันท์ แปลว่า
ผู้ที่มีความสุขที่เกิดมามีความรู้มั่นคง
พันกวี แปลว่า
นักประพันธ์พันคน
พัฒนพร แปลว่า
ผู้ประเสริฐและความเจริญงอกงาม
สณฑพร แปลว่า
ป่าที่ประเสริฐ
พิมวิจิตร แปลว่า
แบบอย่างที่งดงาม,รูปงาม
ยุวภัค แปลว่า
หนุ่มสาวที่มีโชค
พงษ์นภา แปลว่า
เชื้อสายของผู้ที่มาจากฟ้า
สุรัตน์พร แปลว่า
ดวงแก้วที่ดีและประเสริฐ
พุฒิศรีรัตน์ แปลว่า
ผู้ที่มีความเจริญและงดงามยิ่ง
สุธีร์วัฒน์ แปลว่า
ผู้ที่มีความเจริญดุจนักปราชญ์
พัฒน์สมิทธ์ แปลว่า
ผู้ประสบความสำเร็จในความเจริญ
อนันตวุฒิ แปลว่า
ผู้ที่มีความรู้มากจนมิอาจประมาณได้
วีรลักษณ์ แปลว่า
ลักษณะของความกล้าหาญ
ประวีณวิทย์ แปลว่า
ผู้ที่มีความรู้และฉลดา
สัณฑมาศ แปลว่า
ทองที่เกิดในป่า
ลัลนารัศม์ แปลว่า
แสงสว่างที่งดงาม
สหัสวดี แปลว่า
มีหนึ่งพัน
วณิษา แปลว่า
[วนิศา]
นวสินธุ์ แปลว่า
สายน้ำใหญ่ทั้งเก้า ๙
ณัฏฐวิสิษฐ์ แปลว่า
ผู้เป็นเลิศดุจนักปราชญ์
ปิ่นพัฒน์ แปลว่า
ความเจริญสูงสุด
สุณีรัตน์ แปลว่า
[สุนีย์รัตน์]
พรหมวรมน แปลว่า
ใจที่บริสุทธิ์และประเสริฐ
ธีรธีตา แปลว่า
บุตรสาวของนักปราชญ์, บุตราสาวที่มีปัญญา
ธีรธิติกาญจน์ แปลว่า
ผู้มีปัญญารุ่งเรืองดุจนักปราชญ์
ปรียปราณ แปลว่า
ผู้เป็นที่รักดุจลมหายใจ
ทัชวัฒน์ แปลว่า
ผู้ที่เจริญงอกงามในการให้ความรู้
ประทุมภรณ์ แปลว่า
ผู้ค้ำจุนดอกบัว
ปรพัฒน์ แปลว่า
ความเจริญงอกงามอื่นๆ
ปิ่นพัช แปลว่า
กรอบปิ่น
ศรีณัฏฐ์ แปลว่า
นักปราชญ์ที่นำมาซึ่งความเจริญ
นภาภัช แปลว่า
ผู้จำแนกท้องฟ้า
พิพิธพร แปลว่า
สิ่งประเสริฐต่างๆ
วิรติกานต์ แปลว่า
ผู้ยินดีในสิ่งอันเป็นที่รักยิ่ง
นรวุฒิ แปลว่า
คนที่มีปัญญา
ทัตธน แปลว่า
ผู้ให้ทรัพย์
ราชภัฏ แปลว่า
ข้าของพระเจ้าแผ่นดิน
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี