");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 39301-39400 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
ทิศา แปลว่า
เบื้อง,ทิศ
สิริญญาธาร แปลว่า
ผู้ทรงไว้ซึ่งความรู้อันประเสริฐ
ณัฎฐ์กฤตา แปลว่า
[ณัฏฐ์กฤตา]
บุศราภรณ์ แปลว่า
ณฐกฤษฏิ์ แปลว่า
มีปัญญาเหมือนนักปราชญ์
พัสภรพรรณ์ แปลว่า
วงศ์ตระกูลที่ส่งเสริมความสามารถ
สิริธาทิพย์ แปลว่า
สุภทพงษ์ แปลว่า
วงศ์ตระกูลที่ประเสริฐ
หลักเพชร แปลว่า
หลักที่มั่นคง
อริส แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่เหนือศัตรูทั้งปวง
ดลภัทร์ แปลว่า
ผู้ทำให้เกิดความเจริญ
ฐิสา แปลว่า
เจ้าแห่งความมั่นคง
ศิวพัชร์ แปลว่า
เพชรของพระอิศวร, ผู้ที่มีความเข้มแข็งเหมือนพระอิศวร
สุภรี แปลว่า
สตรีผู้ค้ำจุนสิ่งที่ดี
ธันย์พศิน แปลว่า
ผู้มีอำนาจและนำมาซึ่งความเจริญ,ผู้เจริญในความสามารถ
ภคกร แปลว่า
ผู้สร้างความเจริญ
ธีระวัตน์ แปลว่า
การดำเนินไปของนักปราชญ์
นวพรรณภัทร แปลว่า
วงศ์ตระกูลที่มีความประเสริฐ ๙ ประการ
ธีร์เศรษฐ์ แปลว่า
ผู้ประเสริฐเหมือนนักปราชญ์
สกนธ์ภัทร์ แปลว่า
รูปร่างงดงาม
ทองพรรณ แปลว่า
ผิวพรรณงามดั่งทอง,สีทอง
วินิตธิดาภรณ์ แปลว่า
ลูกสาวที่ค้ำจุนปกครอง
มารดี แปลว่า
หญิงอันเป็นที่รัก,ผู้ยินดีในพระจันทร์
ณภัสนภา แปลว่า
แสงสว่างแห่งปัญญาที่กว้างไกลเหมือนท้องฟ้า
ณัทนิษฐ์ แปลว่า
ผู้ประสบความสำเร็จในการให้ความรู้
นาฏนภา แปลว่า
นางสวรรค์, นางฟ้า
สีลา แปลว่า
ศีล
บุณยารัตน์ แปลว่า
ดวงแก้วแห่งความดี
นัทธมนัส แปลว่า
ผู้ที่มีใจผูกพัน
นัจพันธ์ แปลว่า
ผู้เกี่ยวเนื่องการการฟ้อนรำ
สุวารีย์ แปลว่า
ความเจริญงอกงาม
ยศกาญจน์ แปลว่า
เกียรติคุณที่รุ่งเรืองดุุจทองคำ
รัศมิ์รวี แปลว่า
แสงอาทิตย์
พีรวดี แปลว่า
มีความกล้าหาญ
เปรมจีร์ลักษณ์ แปลว่า
ลักษณะแห่งความสุขอันยั่งยืน
ธัญรส แปลว่า
รสดี
ดาราธร แปลว่า
ทรงไว้ซึ่งดวงดาว
นาทลดา แปลว่า
เชื้อสายของผู้มีชื่อเสียงบรรลือ
มงคลลัคน์ แปลว่า
เวลาที่เป็นมงคลขณะเจ้าชะตาเกิด
พศ แปลว่า
อำนาจ, ความสามารถ
หน่อย แปลว่า
เล็กน้อย
รัชต์รวี แปลว่า
แสงเงิน
สุพิศา แปลว่า
งดงามมาก
ธีระตา แปลว่า
ดวงตาของนักปราชญ์
ปานิศรา แปลว่า
เจ้าแห่งเครื่องดื่ม
เพ็ชรไฉไล แปลว่า
งดงามดั่งเพชร
เลิศหัสดินทร์ แปลว่า
พญาช้างที่เป็นเลิศ
พริกหวาน แปลว่า
พริกชนิดหนึ่งมีรสหวาน
นันท์กมล แปลว่า
ใจที่มีความสุข
ภูวไนย แปลว่า
พระเจ้าแผ่นดิน
อลินภัทร แปลว่า
ประเสริฐดุจผึ้ง
ปุณวัจน์ แปลว่า
คำพูดที่บริบูรณ์
ตฤณธันย์ แปลว่า
ประเสริฐเหมือนต้นหญ้า
สุขจิตต์ แปลว่า
สุขใจ
ตฤณธนัตถ์ แปลว่า
ประโยชน์ของทรัพย์และต้นหญ้า
ตฤณณต แปลว่า
อ่อนน้อมเหมือนต้นหญ้า
ตฤณชยธร แปลว่า
ทรงไว้ซึ่งชัยชนะเหมือนต้นหญ้า
ตฤณชยทัต แปลว่า
ผู้ชนะในการให้เหมือนต้นหญ้า
ตฤณชัช แปลว่า
ทหารที่มีความอดทนดุจต้นหญ้า
ตฤณรฐนนท์ แปลว่า
ความสุขของประเทศที่เหมือนต้นหญ้า
ตฤณชัย แปลว่า
ชัยชนะที่เกิดจากความอดทนดุจต้นหญ้า
ตฤณฉัตร แปลว่า
ร่มเงาแห่งต้นหญ้า
ตฤณชนัญ แปลว่า
คนที่มีปัญญาดุจต้นหญ้า
สาธุชน แปลว่า
คนดี
พิรุฬห์ลักษณ์ แปลว่า
ลักษณะของความเจริญงอกงาม
ตฤณชณัฏฐ์ แปลว่า
นักปราชญ์ที่เกิดมาอดทนเหมือนต้นหญ้า
มนุญณศักดิ์ แปลว่า
อำนาจแห่งความรู้ที่ทำให้ใจมีความสุข
วุฒิญาณ แปลว่า
ผู้ที่มีปัญญามาก
บุษบามินตรา แปลว่า
ดอกกระถิน
สหัสณัฏฐ์ แปลว่า
ผู้มากด้วยความรู้ที่มั่นคง
สรศิลป์ แปลว่า
ศร
รัชศิลา แปลว่า
หินของพระราชา,ผู้มีความมั่นคงในสมบัติ
โสภาเพ็ญ แปลว่า
งดงามเพียบพร้อม
เดชศิลา แปลว่า
อำนาจอันมั่นคงดุจหิน
ณัฐจุฑาพัทธ์ แปลว่า
ผูกพันกับกับความรู้ที่มั่นคง
ศรีวิชชา แปลว่า
ความรู้ที่นำมาซึ่งความเจริญ
ธิติคุณ แปลว่า
ทรงไว้ซึ่งความดี
ธิติภูมิ แปลว่า
ภูมิปัญญา
พัชรรัตน์ แปลว่า
เพชร
พิมพ์รัตน์ แปลว่า
แก้วที่งดงาม
พลากฤษณ์ แปลว่า
ผู้มีกำลังดุจพระกฤษณะ
สุภัสราวรรณ แปลว่า
ผู้มีผิวพรรณผ่องใสดี
วรรณวิเศษ แปลว่า
ผิวพรรณงดงาม
ธรณ์ธเนศ แปลว่า
ผู้ทรงไว้ซึ่งความเป็นใหญ่ในทรัพย์
หนูแดง แปลว่า
ชื่อเรียกเด็กหญิงชื่อแดง
นิภาจันทร แปลว่า
งดงามเสมอพระจันทร์
พิมพัชญา แปลว่า
กรอบความรู้ที่เป็นแบบอย่าง
พิมพ์พัชญา แปลว่า
กรอบความรู้ที่เป็นแบบอย่าง
พิมพ์มินตรา แปลว่า
ต้นกระถินที่งดงาม
พิมมินตรา แปลว่า
ต้นกระถินที่งดงาม
รินฤดี แปลว่า
มีความสุขต่อเนื่องไม่ขาดสาย
เอื้อจิต แปลว่า
ใจที่มีความเอื้อเฟื้อ
รตินธร แปลว่า
ทรงไว้ซึ่งความสุข
เบญญานิษฐ์ แปลว่า
ผู้ประสบความสำเร็จด้วยปัญญา
พรรณ์สิชา แปลว่า
ผู้เกิดในวงศ์ตระกูลที่ดี
ณัฐราช แปลว่า
ราชาแห่งนักปราชญ์
รุตา แปลว่า
เสียง
พิรุฬห์ แปลว่า
เจริญงอกงาม
นนทวัช แปลว่า
ผู้ยินดีในระเบียบแบบแผน
ศรีโสภา แปลว่า
งดงามยิ่ง
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี