");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 39201-39300 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
ฐิณัฏฐ์ดา แปลว่า
ผู้มีความรู้มั่นคงมาก
รัญชน์วรัตถ์ แปลว่า
ผู้ยินดีในประโยชน์ที่ประเสริฐ
ทินาธิป แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่เหนือคนอื่นในการให้
อดิศรา แปลว่า
ผู้เป็นเจ้าผู้เป็นใหญ่
นลินลภัส แปลว่า
ลาภที่เกิดจากดอกบัว
ยชญ์ชวินทร์ แปลว่า
เจ้าแห่งปัญญาที่มีเกียรติ
เพชรรพี แปลว่า
แสงเพชร, เพชรของพระอาทิตย์
ภัทวริน แปลว่า
ผู้เจริญงอกงาม
ปารย์พิชชา แปลว่า
ผู้มีความรู้ความสามารถ
วรรณภักดี แปลว่า
ผู้จงรักต่อวงศ์ตระกูล,วงศ์ตระกูลที่มีความจงรักภักดี
ศิววัฒน์ แปลว่า
ผู้เจริญงอกงามในการขจัดกิเลสให้สิ้นไป, ผู้เจริญงอกงามดุจพระอิศวร
สุชีร์พัฒน์ แปลว่า
ผู้เจริญงอกงามในความเชื่ยวชาญ
อริยะกานต์ แปลว่า
ผู้เจริญในความรัก
สินสิทธิ์ แปลว่า
ผู้ประสบความสำเร็จเกี่ยวกับเงินทอง
ภูเวียง แปลว่า
ชื่ออำเภอหนึ่งในจังหวัดขอนแก่น, เมืองหลวง
พิทักษพล แปลว่า
กำลังที่ปกป้องรักษา
บงกชณศร แปลว่า
ผู้มีปัญญาฉลาดเฉียบแหลมและบริสุทธิ์
อธิวิช แปลว่า
ผู้มีความรู้อันยิ่งใหญ่
นภคุณ แปลว่า
ความดีของท้องฟ้า
ศศิรัชต์ แปลว่า
เงินพระจันทร์
เนตรนิภา แปลว่า
ตางาม
ปณัฏฐ์สรณ์ แปลว่า
ผู้มีปัญญาอันมั่นคงเป็นที่พึ่ง
วนัฐนันท์ แปลว่า
ผู้มีความสุขอันมั่นคงในการอยู่ป่า
สุณัชาภรณ์ แปลว่า
ผู้ค้ำจุนและเกิดมาเพื่อความรู้ที่ดี
ดลภคพร แปลว่า
เนรมิตให้เกิดโชคอันประเสริฐ
ธนันปภัสร์ แปลว่า
แสงสว่างของผู้มีทรัพย์
วชร แปลว่า
เพชร,สายฟ้า
วรัญชิตา แปลว่า
ผู้ชนะด้วยความรู้อันประเสริฐ
ณัฏฐาธิญาณ์ แปลว่า
ผู้มีความรู้อันยิ่งใหญ่เหมือนนักปราชญ์
สุรินทิพย์ แปลว่า
ผู้มีความกล้าหาญยิ่ง
เปรมยา แปลว่า
พราวตะวัน แปลว่า
แวววาวดุจดวงอาทิตย์
ฌานะ แปลว่า
การทำใจให้สงบ
ว่าน แปลว่า
ชื่อเรียกพืชบางชนิดที่มีหัวบ้าง ไม่มีหัวบ้าง ใช้ทำยาบ้าง หรือเชื่อกันว่าทำให้อยู่ยงคงกระพันและเป็นสิริมงคล
พนิ แปลว่า
บุณฐิสา แปลว่า
ผู้เพียบพร้อมไปด้วยความยิ่งใหญ่อันมั่นคง
รพิชญา แปลว่า
ความรู้ที่เจริญรุ่งเรือง
วิสุทธิ์ชัย แปลว่า
ชัยชนะที่บริสุทธิ์
วสันต์พัฒน์ แปลว่า
เจริญรุ่งเรืองดุจฤดูใบไม้ผลิ
สุภเลิศ แปลว่า
มงคลอันประเสริฐ
มยุระ แปลว่า
นกยูง
ณัฐธนันกรณ์ แปลว่า
นักปราชญ์ผู้กระทำให้เกิดทรัพย์
มนูญพิทักษ์ แปลว่า
ผู้รักษาใจให้มีความสุข
ธีราธาดา แปลว่า
ผู้สร้างความรอบรู้
ธิติญาภรณ์ แปลว่า
ผู้ค้ำจุนความรู้ให้มั่นคง
พุทธมาลี แปลว่า
ดอกไม้แห่งปัญญา
ธรรมพน แปลว่า
ป่าแห่งคุณธรรม,สวนแห่งธรรม
ภูวพล แปลว่า
กำลังแผ่นดิน
ทััศพร แปลว่า
พร ๑๐ ประการ
อิศรศักดิ์ แปลว่า
ผู้มีอำนาจอันยิ่งใหญ่
ภาสา แปลว่า
แสงสว่าง
เสาร์ศิริ แปลว่า
งดงามดุจพระเสาร์
ณัฐกวิตา แปลว่า
ผู้มีความรู้มั่นคงเกี่ยวกับกาพย์กลอน
พัสภรพรรณ แปลว่า
วงศ์ตระกูลผู้ค้ำจุนความสามารถ
ชินากร แปลว่า
ผู้สร้างชัยชนะ
พัสภร แปลว่า
ผู้ค้ำจุนความสามารถ
นันท์ณภัทรสร แปลว่า
ความยินดีในปัญญาที่เฉียบแหลมและประเสริฐ
พรนับร้อย แปลว่า
ประเสริฐมาก, มีพรมาก
ศุภานิชา แปลว่า
เป็นมงคลตลอดกาล
อุษาวรรณ แปลว่า
แสงเงินแสงทอง
เอกวัสส์ แปลว่า
สายฝนอันเป็นที่หนึ่ง
พัทธิยา แปลว่า
ความผูกพันที่น่าปรารถนา
บุญญาลักษณ์ แปลว่า
ลักษณะของผู้มีบุญ
พักตรพิมล แปลว่า
ผู้ที่มีใบหน้าสะอาดหมดจด
พราวพร แปลว่า
มีความงดงามและประเสริฐ
อานันทิชา แปลว่า
ผูเกิดมามีความสุข
ณภัช แปลว่า
ผู้จำแนกความรู้
ศรัทธาพงษ์ แปลว่า
วงศ์ตระกูลที่มีความเชื่อที่มีเหตุผลประกอบ
สายธารทิพย์ แปลว่า
สายน้ำสวรรค์
ดาราพิศุทธิ์ แปลว่า
บริสุทธิ์ดุจดวงดาว
พัสภรภัส แปลว่า
แสงสว่างที่ค้ำจุนอำนาจ
อภิวัน แปลว่า
ป่าใหญ่
วรัชญานนท์ แปลว่า
ผู้ยินดีในความรู้อันประเสริฐ
ภัทรดาณัฐ แปลว่า
นักปราชญ์ผู้ยินดีในความเจริญงอกงาม
เพ็ญญาภร แปลว่า
ผู้ค้ำจุนความรู้อันบริบูรณ์
โรจน์ฤทธิ์ แปลว่า
มีอำนาจรุ่งเรือง
วายุพักตร์ แปลว่า
พระพักตร์ของพระพาย,ใบหน้าของพระพาย
ทองรชฏ แปลว่า
เงินทอง
สนธณี แปลว่า
[สาธนี]
ปัณณ์ทวี แปลว่า
เพิ่มความรู้
พี แปลว่า
อ้วน
อธิวิชญ์ แปลว่า
นักปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่
ฐิชา แปลว่า
ผู้เกิดมามั่นคง
ขาล แปลว่า
เสือ
ณัฏฐ์ณภัทร แปลว่า
ผู้มีปัญญาอันประเสริฐดุจนักปราชญ์
วัชรภัทร แปลว่า
ประเสริฐประดุจเพชร
สกาวใจ แปลว่า
ใจที่บริสุทธิ์
วชิรภัทร แปลว่า
ประเสริฐประดุจเพชร
นพกฤษฏิ์ แปลว่า
ปัญญา ๙ ประการ
ปทุมแก้ว แปลว่า
บัวแก้ว
สุทธิตรา แปลว่า
เครื่องหมายแห่งความบริสุทธิ์
ภควัศฐ์ แปลว่า
ผู้เจริญในความสามารถที่ยั่งยืน
เต็มฟ้า แปลว่า
มาก,ดาษดื่น
มัณทนา แปลว่า
[มัณฑนา]
รัชชาวดี แปลว่า
ผู้เกิดมามีสมบัติ
ฐานิตากรณ์ แปลว่า
กระทำให้มีความมั่นคง
ภริมา แปลว่า
ค้ำจุน
ศุภาณิชา แปลว่า
ผู้นำมาซึ่งความเจรืญงอกงามอันบริสุทธิ์
วัลย์นิศา แปลว่า
เชื้อสายกลางคืน
สายใย แปลว่า
ความผูกพัน
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี