");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 39101-39200 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
อรระวี แปลว่า
หญิงที่มีความรุ่งเรือง
ยชญ์ธเนศ แปลว่า
การบูชาเจ้าแห่งทรัพย์
ณภัทร์สร แปลว่า
ผู้มีปัญญาเฉียบแหลมเป็นเลิศ
สกุลชัย แปลว่า
วงศ์ตระกูลที่มีชัยชนะ
ภัทพงศ์ แปลว่า
วงศ์ตระกูลที่ประเสริฐ
สิริพุฒิกร แปลว่า
ผู้สร้างความรู้ให้เจริญงอกงาม
เริ่ม แปลว่า
สุวรรณวดี แปลว่า
มีทองคำ
นันทาชา แปลว่า
ผู้เกิดมามีความสุข
สุพักตร์ แปลว่า
หน้าตาดี
ณฐชานันท์ แปลว่า
ผู้มีความยินดีในการเกิดมามีความรู้มั่นคง
อัษฏาพร แปลว่า
[อัษฎาพร]
วิศัลย์ แปลว่า
ปัญญาเฉียบแหลม
ปวีณ์พร แปลว่า
ผู้มีปัญญาที่ประเสริฐ
นัท แปลว่า
[ณัท]
ปรียลักษณ์ แปลว่า
ลักษณะอันเป็นที่รัก
ไตรเก้า แปลว่า
สามและเก้า
พิมนารี แปลว่า
สตรีผู้เป็นแบบอย่างที่ดี
ปิ่นธิมา แปลว่า
ผู้ฉลาดที่สุด
สิปชัย แปลว่า
ผู้มีชัยชนะด้านศิลปะ
พยับ แปลว่า
ครึ้ม มืดมัว
พิชชญา แปลว่า
ผู้มีปัญญาและความรู้ หมายถึง นักปราชญ์
เพชรอรุณ แปลว่า
เพชรในเวลาเช้า
วิทัศน์ แปลว่า
ความคิดที่แจ่มแจ้ง
ศรัณยภัทร แปลว่า
ผู้เป็นที่พึ่งอันประเสริฐ
รชกันต์ แปลว่า
พระเจ้าแผ่นดินที่เป็นที่รัก
ปิ่นมณีรายา แปลว่า
ปิ่นแก้วของพระเจ้าแผ่นดิน,พระเจ้าแผ่นดินผู้ยิ่งใหญ่ที่สุด
วาดฝัน แปลว่า
คิดหวัง
พงษ์อุมา แปลว่า
เชื้อสายของพระอุมา
นรินทร์วัฒน์ แปลว่า
ความเจริญที่เกิดแต่พระเจ้าแผ่นดิน
พัทธ์ชนิศา แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่เหนือคนทั้งปวงในเรื่องความผูกพัน
ธีริณ แปลว่า
หนี้ของนักปราชญ์
ประสิิทธิิทรััพย์ แปลว่า
ผู้ประสบความสำเร็จในทรัพย์
พลอยประภา แปลว่า
แสงที่เกิดจากพลอย
ดารัญ แปลว่า
ความรู้เกี่ยวกับดวงดาว
วิชชากาญจน์ แปลว่า
ความรู้ที่มีค่าดั่งทอง
พันธ์เพชร แปลว่า
ความผูกพันที่เข้มแข็ง,ผูกพันด้วยเพชร
สุรีภรณ์ แปลว่า
ค้ำจุนไว้ซึ่งความกล้ากล้า
ภูมิกิติ แปลว่า
ผู้มีชื่อเสียงในแผ่นดิน
เณรีรัตน์ แปลว่า
สามเณรีแก้ว
โพธิ์สิทธิ์ แปลว่า
ประสบความสำเร็จในการเป็นร่มเงา
สุภัสชญาน์ แปลว่า
แสงสว่างที่เกิดจากความรู้ที่ดี
ยุวพร แปลว่า
หนุ่มสาวที่ประเสริฐ
ณัฐภาคย์ แปลว่า
โชคของนักปราชญ์
นันทิกาญจน์ แปลว่า
ทองคำที่น่ายินดี
บำนาญ แปลว่า
รางวัล, เงินเลี้ยงชีพ, เงินค่าตอบแทนข้าราชการที่เกษียณอายุราชการหรือลาออกแล้ว โดยรับเป็นรายเดือน
พรรัตติยา แปลว่า
ผู้ปกป้องสิ่งที่ประเสริฐ
เทพรัตติยา แปลว่า
เทวดาที่ปกป้อง
บาลิกา แปลว่า
สตรีผู้ปกป้อง
ศรพงศ์ แปลว่า
วงศ์ตระกูลแห่งศร,เชื้อสายผู้มีปัญญาเฉียบแหลม
ภัสติยา แปลว่า
แสงสว่างสามประการ
สกานต์ แปลว่า
บุญทูล แปลว่า
ให้ความดี,ให้สิ่งที่เป็นบุญ
ปุญรวิภา แปลว่า
แสงสว่างแห่งบุญ
วิรินทร์ภร แปลว่า
ผู้ค้ำจุนเจ้าแห่งความกล้าหาญ
สาธิษฐ์ แปลว่า
ชำชองที่สุด
ภัตติญา แปลว่า
ความรู้เกียวกับอาหาร ๓ ประการ
ศุภรัตน แปลว่า
ดวงแก้วที่นำมาซึ่งความเจริญ
พลรบ แปลว่า
กำลังรบ
พรวรัญ แปลว่า
ผู้เจริญด้วยปัญญาอันเป็นเลิศ
โสภิรดา แปลว่า
ผู้ยินดีในความงดงาม
ณฐมนต์ แปลว่า
ผู้หลงไหลในความรู้ที่มั่นคง
ณดาบงกช แปลว่า
การน้อมไหว้
อัธยา แปลว่า
นุชธิสา แปลว่า
พุทธอภิวรรณ แปลว่า
วงศ์ตระกูลผู้เป็นใหญ่ด้วยปัญญา
ณัทชัย แปลว่า
ชัยชนะที่เกิดจากการให้ความรู้
อ้อมฤทัย แปลว่า
อ้อมใจ
วรยล แปลว่า
การมองที่ประเสริฐ
ปริวัตน์ แปลว่า
การดำเนินไปโดยรอบ
สุภกานต์ แปลว่า
ผู้เป็นที่รักและนำมาซึ่งความเจริญ
ณภัทญา แปลว่า
ผู้มีปัญญาและความรู้อันประเสริฐ
ณภัชญาภา แปลว่า
ผู้จำแนกแสงสว่างแห่งปัญญา
ณิชชานันทน์ แปลว่า
ผู้ยินดีที่เกิดมาบริสุทธิ์
ณิชาภัท แปลว่า
ผู้ความบริสุทธิ์เป็นเลิศ
ศรัณย์ชัยพร แปลว่า
ผู้มีชัยชนะอันประเสริฐและเป็นที่พึ่ง
ณิชภัท แปลว่า
ประเสริฐและบริสุทธิ์
วรรธนธรณ์ แปลว่า
ผู้ทรงไว้ซึ่งความเจริญ
ณัชญาณา แปลว่า
ผู้เกิดมามีปัญญาบริสุทธิ์
ณิชญาณา แปลว่า
ผู้มีปัญญาบริสุทธิ์
สันต์ภพ แปลว่า
แผ่นดินที่มีความสงบ
อักษราภัช แปลว่า
ผู้จำแนกตัวอักษร
บุญญกร แปลว่า
ผู้สร้างความดี
มุกรดา แปลว่า
ผู้ที่ชอบมุก
ปุณยนันท์ แปลว่า
ผู้มีความยินดีในบุญ
อครกร แปลว่า
ผู้สร้างความยิ่งใหญ่
ปิยาภัค แปลว่า
โชคอันเป็นที่รัก
วิริสา แปลว่า
เจ้าแห่งความกล้าหาญ
อ้าย แปลว่า
พี่
ปณวดี แปลว่า
หญิงผู้มีปัญญา
ลูกจันทร์ แปลว่า
ลูกที่เกิดแต่พระจันทร์
ภัทรพรรณ์ แปลว่า
วงศ์ตระกูลที่ประเสริฐ
รุุ้งเพชร แปลว่า
รุ่งอันงดงามเหมือนเพชร,รุ้งและเพชร
พงษ์ภูภัทร์ แปลว่า
วงศ์ตระกูลที่ประเสริฐในแผ่นดิน
สุพิชัย แปลว่า
ผู้ชนะในสิ่งที่ดี
ณัฐวรกมล แปลว่า
ผู้มีใจประเสริฐเหมือนนักปราชญ์
ณัฐวีรกมล แปลว่า
ผู้มีจิตใจที่กล้าหาญเหมือนนักปราชญ์
ณัทวรกมล แปลว่า
ผู้มีใจประเสริฐในการให้ความรู้
ณัฏฐ์ธาดา แปลว่า
ผู้สร้างความรู้ให้มั่นคง
อิสิญา แปลว่า
ความรู้ที่เกิดแต่ฤาษี
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี