");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 39001-39100 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
ติณห์ปรีชา แปลว่า
[ติณณ์ปรีชา]
ิอุษา แปลว่า
รุ่งเช้า, เวลาเช้า
พันธ์รัตน์ แปลว่า
ความผูกพันที่มีคุณค่ามาก
บุญณดา แปลว่า
ผู้นอบน้อมต่อความดี
ณพัทธิกา แปลว่า
สตรีผู้เกี่ยวเนื่องด้วยความรู้
นรินทร์ภัสสร แปลว่า
แสงสว่างของพระเจ้าแผ่นดิน
นทีภัทร์ แปลว่า
ประเสริฐดุจสายน้ำ
นันท์อดุลย์ แปลว่า
ความสุขมากจนมิอาจประมาณได้
สาละ แปลว่า
ชื่อไม้ชนิดหนึ่งเป็นต้นไม้ที่เกี่ยวเนื่องกับพุทธประวัติ
ลมโชย แปลว่า
ลมที่พัดเรื่อยๆ
เพิ่มพูนบุญ แปลว่า
ความดีที่เพิ่มขึ้น
มุตฐา แปลว่า
ผู้มีความรู้อันมั่นคง
ติณณ์ปวีร์ แปลว่า
ผู้กล้าหาญและข้ามพ้นความทุกข์แล้ว
วรินทร์นุช แปลว่า
หญิงสาวผู้เป็นเจ้าแห่งประเสริฐ
รัฏฐาธิป แปลว่า
พระเจ้าแผ่นดิน
แพรวพิชชา แปลว่า
ความรู้อันงดงาม
หมูหวาน แปลว่า
อาหารคาวชนิดหนึ่ง ประกอบด้วยเนื้อหมู น้ำตาลและเครื่องปรุงอีกหลายชนิด มีรสหวาน
ปพิชญา แปลว่า
นักปราชญ์
ณัฐนีย์ แปลว่า
[ณัฏฐินีย์]
ปัญญสิริ แปลว่า
ผู้เจริญด้วยสติปัญญา
พัชรินดา แปลว่า
มีเพชรมาก
ณฐธัญญา แปลว่า
เจริญงอกงามดุจนักปราชญ์
ดารณีนุช แปลว่า
เรือของหญิงสาว
ณัฐกุลรดา แปลว่า
ผู้ยินดีในวงศ์ตระกูลของนักปราชญ์
อธิชภู แปลว่า
ผู้เกิดมายิ่งใหญ่ในแผ่นดิน
วรันต์ภรณ์ แปลว่า
ผู้ค้ำจุนสิ่งประเสริฐสุด
สลิลทิพย์ แปลว่า
น้ำทิพย์
ธัญญธิดา แปลว่า
ลูกสาวที่มีความเจริญงอกงาม
สมเอก แปลว่า
เสมอด้วยความเป็นหนึ่ง
วิทวัช แปลว่า
[วิทวัส]
ประไพรัตน์ แปลว่า
ดวงแก้วที่งดงาม
นุชทยา แปลว่า
ความเอ็นดูต่อน้องสาว
รัชดาพรรณ แปลว่า
ผิวเงิน,วงศ์ตระกูลที่มีเงิน
พงณวัชน์ แปลว่า
พงณวัฒน์ แปลว่า
[พงศ์ณวัฒน์]
ปักษกร แปลว่า
ผู้สร้างนก
ฐิรกมล แปลว่า
ใจที่มั่นคง
บัวเรียน แปลว่า
สุพลวัฒน์ แปลว่า
ผู้เจริญในกำลังที่ดี
สิริภัสสร แปลว่า
รัศมีที่งดงาม
สุุวิมล แปลว่า
บริสุทธิ์ดี
ธนศต แปลว่า
ทรัพย์ ๑๐ ประการ
วราพัฒน์ แปลว่า
ความเจริญที่ประเสริฐ
ณัฏฐินีย์ แปลว่า
ผู้ปรารถนาในการเป็นนักปราชญ์
พิมณ์ดา แปลว่า
แบบอย่างของผู้มีความนอบน้อม
รหัส แปลว่า
เครื่องหมาย,สัญลักษณ์
สกลวัฒน์ แปลว่า
ผู้เจริญงอกงามเต็มบริบูรณ์
โศภิษฐา แปลว่า
ผู้ปรารถนาความงาม
ณชวรรณ แปลว่า
วงศ์ตระกูลที่เกิดความรู้
เทวธิดา แปลว่า
บุตรสาวของเทวดา
ภูพญา แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดิน
นาถรำไพ แปลว่า
ผู้เป็นที่พึ่งที่งดงาม
สรณธรรม แปลว่า
ธรรมะอันเป็นที่พึ่ง
รมยะ แปลว่า
น่าชม, น่ารัก, น่ายินดี, งดงาม
อภินฤเดช แปลว่า
ผู้มีอำนาจมาก
นาถติยา แปลว่า
ที่พึ่ง ๓ ประการ
พรพินิต์ แปลว่า
ผู้อบรมในสิ่งประเสริฐ
วรโพธิ แปลว่า
ร่มเงาอันประเสริฐ
พิงผกา แปลว่า
ดุลฤดี แปลว่า
ผู้ยินดีในความยุติธรรม
แพรใจ แปลว่า
อุ่นใจ
วชิรเดช แปลว่า
อำนาจที่เกิดแต่สายฟ้า
พิมพ์พันธ์ุ แปลว่า
ผู้มีวงส์ตระกูลเป็นแบบอย่าง
วณิช แปลว่า
การค้า
พอฤทัย แปลว่า
พอใจ
พรหมปัญโญ แปลว่า
ผู้มีปัญญาบริสุทธิ์
มฆวรรณ แปลว่า
เชื้อสายแห่งงู
พิมวรรณ แปลว่า
วงศ์ตระกูลที่เป็นแบบอย่าง
ปนัส แปลว่า
พิมพรรณธิดา แปลว่า
ลูกสาวที่มีวงศ์ตระกูลเป็นแบบอย่าง
พิมพ์พรรณธิดา แปลว่า
ลูกสาวที่มีวงศ์ตระกูลเป็นแบบอย่าง
อัฒฑสิริกร แปลว่า
ผู้สร้างความเจริญเพียงครึ่งเดียว
ณธรินทร์ แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่ในการทรงไว้ซึ่งความรู้
พีรวุธ แปลว่า
ปัญญาอันกล้าหาญ
พรนพพล แปลว่า
กำลังอันประเสริฐ ๙ ประการ
สุดาธุวภัทร แปลว่า
บุตรสาวที่มีความมั่นคงในสิ่งที่เป็นเลิศ
อธิชาพร แปลว่า
ผู้เกิดมายิ่งใหญ่ในสิ่งประเสริฐ
ปาริชาตรัตต์ แปลว่า
ผู้ชื่นชอบดอกทองหลาง
ภาวิศา แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่ในโลก
วิศรัตน์ แปลว่า
ดวงแก้ว ๒๐ ประการ
ณพรรษสร แปลว่า
ความรู้ที่เคลือนไปเหมือนสายฝน
รัชนิกาญจน์ แปลว่า
ทองยามค่ำคืน
มนตระการ แปลว่า
ใจที่งดงาม
สมคุณ แปลว่า
เสมอด้วยความดี
ณัธรินทร์ แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่ในการทรงไว้ซึ่งความรู้
ณมาตร แปลว่า
การวัดความรู้
มณฑินี แปลว่า
สตรีผู้ประดับตน
พงศ์ศรัณย์ แปลว่า
ผู้เป็นที่พึ่งของวงศ์ตระกูล
พัฒน์ณิชา แปลว่า
ความเจริญที่บริสุทธิ์
วรัญภรณ์ แปลว่า
ผู้ค้ำจุนความรู้อันประเสริฐ
วรกิตติ์ แปลว่า
ผู้มีชื่อเสียงที่ดี
ปวรัตม์ แปลว่า
ประเสริฐสุด
ธีมพัฒน์ แปลว่า
ผู้เจริญด้วยความรู้
ธิดาภา แปลว่า
ลูกสาวผู้มีความรุ่งเรือง
วรรณฤทธิ์ แปลว่า
วงศ์ตระกูลที่มีอำนาจ
วิรวัตร แปลว่า
ผู้ทำหน้าที่ด้วยความกล้าหาญ
อภิวัตร แปลว่า
ผู้มีหน้าที่อันยิ่งใหญ่
อรรถวิวัตร แปลว่า
รายได้จากหน้าที่พิเศษ
วรวัตร แปลว่า
หน้าที่อันประเสริฐ
ณัฐชวิน แปลว่า
เชาว์ปัญญาของนักปราชญ์
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี