");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 38901-39000 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
ธัญพัทธ์ แปลว่า
ผู้เกี่ยวเนื่องด้วยความเจริญ
จาด แปลว่า
สีขาวใช้ทาฝาเรือนและอื่น ๆ
รพิศา แปลว่า
เจ้าแห่งแสงสว่าง, พระอาทิตย์
ศุภรัฐ แปลว่า
ประเทศที่เจริญรุ่งเรือง
ณฐาพรรณ แปลว่า
วงศ์ตระกูลของนักปราชญ์
สุพัฒน์ธาระ แปลว่า
ผู้ทรงไว้ซึ่งความเจริญงอกงาม
ภัทรฐิกุล แปลว่า
วงศ์ตระกูลที่มั่นคงในสิ่งที่ดี
บุญญาธิพัช แปลว่า
กรอบความดีอันยิ่งใหญ่
ธิดาฟ้า แปลว่า
ลูกสาวของเทวดา
ธนาบุญ แปลว่า
ความดีที่เป็นทรัพย์
สัจจวัฒน์ แปลว่า
เจริญในความจริง
ภณิดา แปลว่า
กล่าว
สรัลลักษณ์ แปลว่า
ลักษณะที่ซื่อตรง
ธนัทชัย แปลว่า
ผู้ชนะในการให้ทรัพย์,ผู้ชนะด้วยการให้ทรัพย์
อริยารักษ์ แปลว่า
ผู้รักษาความเจริญ
สุทธิภัทร แปลว่า
ประเสริฐและบริสุทธิ์
วชรวัฒน์ แปลว่า
ผู้เจริญงอกงามดุจเพชร
อินทเดช แปลว่า
ผู้มีอำนาจอันยิ่งใหญ่
ธัญมนต์ แปลว่า
ผู้หลงไหลในความเจริญ
พิสัย แปลว่า
ลักษณะที่เป็นอยู่, ส่วนต่างของค่าสูงสุดและต่ำสุด,ระยะ
วรรณราตรี แปลว่า
เชื้อสายกลางคืน
ทศนิยม แปลว่า
จํานวนจริงในรูปเลขฐานสิบ โดยกําหนดจุดจุดหนึ่งให้อยู่ข้างหน้าหรืออยู่ระหว่างตัวเลขต่าง ๆ
ศิริดล แปลว่า
การบันดาลในสิ่งอันเป็นมงคล
พชรพรหม แปลว่า
เพชรที่บริสุทธิ์, เพชรของพระพรหม
ดลกมล แปลว่า
บันดาลด้วยใจ
ทิพย์รดา แปลว่า
ความยินดีที่เก่งกล้า
อมรเศรษฐ์ แปลว่า
ประเสริฐในสวรรค์
วาทิสี แปลว่า
สตรีผู้เป็นใหญ่ในการกล่าว
แท่น แปลว่า
ที่นั่งที่นอนเป็นต้นคล้ายเตียง แต่ไม่มีขารองรับ ยกพื้น
บุญพบ แปลว่า
เจอความดี
สุปรางค์ แปลว่า
เจดีย์ที่ดี
ณัฎฐนันท์ แปลว่า
ผู้ยินดีในความรู้ที่มั่นคง
พิรีย์พิชญา แปลว่า
นักปราชญ์ผู้มีความเพียร
เพชราพร แปลว่า
ประเสริฐดุจเพชร
นิลฉัตร แปลว่า
ฉัตรนิล
เสกข์ แปลว่า
นักศึกษา
สกุลดี แปลว่า
วงศ์ตระกูลที่ดี
ณัฐฐานิฎฐ์ แปลว่า
ผู้ปรารถนาความมั่นคงเหมือนนักปราชญ์
ทิพทิวา แปลว่า
ภคนางค์กุล แปลว่า
วงศ์ตระกูลที่มีโชค
ณัฐภาส แปลว่า
แสงสว่างที่เกิดแต่นักปราชญ์
ณัทธนวัฒน์ แปลว่า
ผู้เจริญในทรัพย์และให้ความรู้
ศกลฐวิช แปลว่า
ความรู้ที่มีส่วนมั่นคง
ทองแก้ว แปลว่า
ทองและแก้วมณี
วรางคนางค์ แปลว่า
หญิงที่มีส่วนในสิ่งประเสริฐ
พิชญ์มาลย์ แปลว่า
พวงดอกไม้ของนักปราชญ์
ศิริรัฐ แปลว่า
ประเทศที่มีความสวยงาม, ประเทศที่มีความเจริญรุ่งเรือง
ศุภเชฏฐ์ แปลว่า
ผู้ที่เป็นใหญ่ในสิ่งอันเป็นมงคล,ผู้เป็นใหญ่ในการสร้างความเจริญงอกงาม
วิษณุพงศ์ แปลว่า
เชื้อสายของพระนารายณ์,เชื้อสายของผู้ปกป้อง
วรรณบงกช แปลว่า
ผิวพรรณบริสุทธิ์ดุจดอกบัว,วงศ์ตระกูลที่บริสุทธิ์เหมือนดอกบัว
สอางค์ศรี แปลว่า
งดงามหมดจด
เภา แปลว่า
พรทิพย์พา แปลว่า
[พรทิพา]
วรเกียรติ แปลว่า
การสรรเสริฐในสิ่งที่ประเสริฐ
นพกรณ์ แปลว่า
การกระทำ ๙ ประการ
พัชรศิริ แปลว่า
งดงามดุจเพชร
สิรินญาฉัตร แปลว่า
ร่มเงาของความรู้ที่นำมาซึ่งสิริ,ร่มเงาของความรู้ที่นำมาซึ่งความเจริญงอกงาม
พจีกานต์ แปลว่า
ผู้ที่มีวาจาอันเป็นที่รัก
รณจักร แปลว่า
การรบด้วยจักร
สิวารินทร์ แปลว่า
เศกสิทธิ์ แปลว่า
พัทธฤทัย แปลว่า
ใจที่มีความผูกพัน
เอกอรรถพล แปลว่า
ผู้เป็นที่หนึ่งในด้านกำลังทรัพย์,ผู้มีทรัพย์มาก
บุญนภัส แปลว่า
บุญที่มาจากฟ้า
ผิน แปลว่า
หัน ผัน หรือ หิน
ทัตดา แปลว่า
ให้มาก
วราพรรณ์ แปลว่า
ผู้มีผิวพรรณดีมาก,วงศ์ตระกูลที่ประเสริฐ
พลอยมณี แปลว่า
พลอย
นธี แปลว่า
[นที]
ศรรัตน์ แปลว่า
ศรแก้ว
มณีชา แปลว่า
ผู้ที่เกิดมามีค่ายิ่ง,ผู้ที่เกิดจากแก้วมณี
พงษ์สุวัฒน์ แปลว่า
วงศ์ตระกูลที่มีความเจริญงอกงามดี
พิสิฏฐ์ แปลว่า
ประเสริฐ, วิเศษ
ธนาเสฎฐ์ แปลว่า
ผู้ประเสริฐในทรัพย์, ผู้เจริญในทรัพย์
นภานุภาพ แปลว่า
อำนาจแห่งฟ้า
ศุภการ แปลว่า
งานที่นำมาซึ่งความเจริญ
ธาราเทพ แปลว่า
เทวดาผู้ทรงไว้,เทวดาแห่งสายน้ำ
เสาภิรมย์ แปลว่า
ตั้งมั่นอยู่กับความสุข
ภทรธร แปลว่า
ทรงไว้ซึ่งสิ่งประเสริฐ
ธาดาภรณ์ แปลว่า
ค้ำจุนการสร้าง
สุภมิตร์ แปลว่า
มิตรที่นำมาซึ่งความเจริญ
สวัสดิโชค แปลว่า
โชคดี
ฐิติรัชต์ แปลว่า
ผู้มีเงินมั่นคง
ณัฏฐ์ฤทัย แปลว่า
หัวใจนักปราชญ์
ณัฐนิติ แปลว่า
ผู้มีความรู้ยิ่งในกฏหมาย
โรจน์เมธิศร์ แปลว่า
รุ่งเรืองเหมือนนักปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่
ภัชริยา แปลว่า
[พัชริยา]
วงศภัค แปลว่า
วงศ์ตระกูลที่มีโชค
วิริญา แปลว่า
ผู้มีความรู้อันกล้าหาญ
ศรอินท์ แปลว่า
ศรของผู้เป็นใหญ่
ภัคกมลพัชร แปลว่า
ใจที่เข้มแข็งและประเสริฐ
สกุณชัย แปลว่า
ชัยชนะที่เกิดแต่นก
ณัชติกาล แปลว่า
ผู้เกิดมาเพื่อความรู้ ๓ ครั้ง
สุธีกานติ์ แปลว่า
ผู้เป็นที่รักของนักปราชญ์
ธนบุญ แปลว่า
ผู้มีความดีเป็นทรัพย์
บุญพัฒน์ แปลว่า
ผู้เจริญในความดี
บุญพัช แปลว่า
กรอบความดี
อธิวิชช์ แปลว่า
ผู้มีความรู้อันยิ่งใหญ่
ณฐพลอย แปลว่า
พลอยของนักปราชญ์
พจน์ศักดิ์ แปลว่า
ผู้มีความสามารถในการพูด
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี