");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 38801-38900 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
สิรินรัตน์ แปลว่า
สิริที่มีค่ายิ่ง, ดวงแก้วที่งดงาม
ดารายา แปลว่า
ดวงดาว
พิธารณ์ แปลว่า
ผู้ค้ำจุนความรู้แจ้ง
ปณิอร แปลว่า
หญิงผู้มีปัญญา
เมรี แปลว่า
ชื่อนางวรรณคดีเป็นบุตรของนางยักษ์สันธมารและชายาของพระรถเสน
สุริเยนทร์ แปลว่า
พระอาทิตย์ผู้เป็นใหญ่, ยิ่งใหญ่ดุจพระอาทิตย์
อรพันธุ์ แปลว่า
หญิงสาวที่มีวงศ์ตระกูลที่ดี
นพพนธ์ แปลว่า
ความผูกพัน ๙ ประการ
ณิศาภัทร์ แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่ในปัญญาอันประเสริฐ
ศิริพัชรวดี แปลว่า
มีเพชรที่นำมาซึ่งความเจริญ
พัชธิราวดี แปลว่า
นักปราชญ์ที่อยู่ในกรอบ
พัชร์วดี แปลว่า
มีเพชร
วริญดา แปลว่า
ผู้มีปัญญาอันประเสริฐ
ณัฏฐ์ชุภา แปลว่า
แสงสว่างอันเกิดแต่ต้นไม้ของนักปราชญ์
วีณากร แปลว่า
ผู้สร้างพิณ
พิทยาภัส แปลว่า
แสงสว่างแห่งปัญญา
ภัทรธนสิทธิ์ แปลว่า
ผู้ประสบความสำเร็จในทรัพย์อันประเสริฐ
พอพิศ แปลว่า
งดงาม
ณฐบงกช แปลว่า
ดอกบัวของนักปราชญ์
สุดโสภา แปลว่า
งดงามยิ่ง
พลอยบงกช แปลว่า
ดอกบัวพลอย
รตนกมล แปลว่า
บัวแก้ว
ธามธรรม์ แปลว่า
ธรรมะที่ทำให้เกิดยศศักดิ์
ธนญญา แปลว่า
ปัญญาที่ทำให้เกิดทรัพย์, ความรู้ที่ทำให้เกิดทรัพย์
โอษฐ์ แปลว่า
ปาก
ทรงนิติ แปลว่า
ผู้อยู่ในระเบียบแบบแผน
อดิไชย แปลว่า
ดีกว่ามาก
ธามธัมม์ แปลว่า
ธรรมที่ทำให้เกิดยศศักดิ์
ภูว แปลว่า
แผนดิน, โลก
ธามธัม แปลว่า
ธรรมะที่ทำให้เกิดยศศักดิ์
ธามธรรม แปลว่า
ธรรมะที่ทำให้เกิดยศศักดิ์
สลิล แปลว่า
น้ำ
ธัมมะ แปลว่า
ความดี
ธัมม์ แปลว่า
ความดี, ธรรมะ
ธัม แปลว่า
ความดี, ธรรมะ
อุเทศ แปลว่า
ธีธัมม์ แปลว่า
ธรรมของนักปราชญ์
เพลินจิตร แปลว่า
ผู้เพลิดเพลินในความงดงาม
วฒน แปลว่า
ความเจริญงอกงาม
ร่มธรรม แปลว่า
ร่มเงาแห่งความดี,ร่มเงาแห่งธรรมะ
มนธิตา แปลว่า
ลูกสาวผู้เป็นที่รักดุจดวงใจ
ปารัณณ์ แปลว่า
ฝั่งแม่น้ำ, ฝั่งพระนิพพาน
วิรัญรัตน์ แปลว่า
ผู้มีความกล้าหาญในความรู้ที่มีค่า
ภูมิธัมม์ แปลว่า
ผู้รู้ธรรม, ผู้มีธรรมะอันมั่นคง, ธรรมะของแผ่นดิน
วิกรณ์ แปลว่า
ผู้กระทำด้วยความรู้แจ้ง
ภูธัมม์ แปลว่า
แผ่นดินธรรม
สุภรณี แปลว่า
ผู้ค้ำจุนสิ่งดี
โตธัมม์ แปลว่า
ธรรมะอันยิ่งใหญ่
พิรัมภา แปลว่า
นางฟ้าผู้วิเศษ
ภัคบดี แปลว่า
เจ้าแห่งโชค
รัตนพัฒน์ แปลว่า
ความเจริญงอกงามที่มีคุณค่า
รัตนพัช แปลว่า
กรอบแก้ว
รัตน์พัช แปลว่า
กรอบแก้ว
ปิยพัช แปลว่า
ความรักที่อยู่ในกรอบ
ฐานัฐ แปลว่า
ผู้มีฐานะมั่นคง
ปณัฏฐา แปลว่า
นักปราชญ์
นภานุพงษ์ แปลว่า
วงศ์ย่อยของเทวดา
วราศรณ์ แปลว่า
ผู้เป็นที่พึ่งอันประเสริฐ
นิวัติภรณ์ แปลว่า
ผู้ค้ำจุนการกลับมา
ณมนพรรณ แปลว่า
วงศ์ตระกูลที่มีปัญญา
วริษา แปลว่า
[วริศา]
ธัญญนุช แปลว่า
หญิงสาวที่ประเสริฐ, หญิงสาวผู้เลี้ยงดู
พิรภพ แปลว่า
ผู้กล้าหาญในแผ่นดิน
วงศ์วิสิฐ แปลว่า
วงศ์ตระกูลของผู้ประเสริฐ
เพ็ญพิมพ์ แปลว่า
สตรีที่งดงามและเพียบพร้อม
อลิศร แปลว่า
นางพญาผึ้ง
ศรายุ แปลว่า
การดำรงอยู่แห่งศร
วันวฤณณ์ แปลว่า
วันของผู้มีบุญ
อชิรวิชช์ แปลว่า
ผู้ที่เรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว
สุภรณ์พัชร แปลว่า
เพชรที่ค้ำจุนเป็นอย่างดี
พิภูษณะ แปลว่า
เครื่องประดับที่พิเศษ
อลิษา แปลว่า
[อลิศา]
สุภาริน แปลว่า
ความเจริญงอกงามต่อเนื่อง
มัทน์ แปลว่า
คำสดุดี
ศิฐา แปลว่า
ทชากร แปลว่า
ผู้เกิดมาให้แสงสว่าง
ทชากรณ์ แปลว่า
ผู้ทำให้เกิดแสงสว่าง
ณัฐมาพร แปลว่า
ความรู้อันประเสริฐ ๘ ประการ
โสพิน แปลว่า
[โศภิน]
โศภิน แปลว่า
งดงาม, สุกใส
โศภินทร์ แปลว่า
เจ้าแห่งความงาม
ปุลวัตร แปลว่า
ผู้มีความประพฤติเพียบพร้อม
สุติกา แปลว่า
หญิงที่รับฟัง
วัชรพันธ์ แปลว่า
ผูกพูนด้วยเพชร, ผูกพันเข้มแข็ง
อิศรารักษ์ แปลว่า
ผู้ปกป้องความเป็นใหญ่
อธิวัตร แปลว่า
หน้าที่อันยิ่งใหญ่
พรพญา แปลว่า
พรของผู้เป็นใหญ่
ภรณ์ภญา แปลว่า
ผู้ค้ำจุนแสงสว่างแห่งความรู้
ศิรินทร์รัตน์ แปลว่า
ดวงแก้วที่งดงามยิ่ง
เพชรพญาภรณ์ แปลว่า
เพชรที่ค้ำจุนผู้เป็นใหญ่
ปิยชาติ แปลว่า
ผู้เกิดมาเป็นที่รัก
รัฐธนินทร์ แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่ในทรัพย์ที่สุดของประเทศ
ณัฐวีรากรณ์ แปลว่า
กระทำด้วยความกล้าหาญเยี่ยงนักปราชญ์
มนชญา แปลว่า
ใจที่มีความรู้
วรัสยาภรณ์ แปลว่า
ผู้ค้ำจุนและสร้างสิ่งประเสริฐ
ทรงสันติ์ แปลว่า
ทรงไว้ซึ่งความสงบ
พลชาติ แปลว่า
ผู้เกิดมามีกำลัง
ธัญญ์พัทธ์ แปลว่า
ผู้เกี่ยวพันกับความเจริญ
รำลึก แปลว่า
นึกถึง
ณัฐชญาณิช แปลว่า
ผู้มีความรู้อันบริสุทธิ์เหมือนนักปราชญ์
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี