");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 38701-38800 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
มนทิตา แปลว่า
ใจที่สว่าง
นันทกรานต์ แปลว่า
การมาถึงของความยินดี
พิชากร แปลว่า
ผู้สร้างความรู้
เศรษฐิวัฒน์ แปลว่า
ผู้เจริญงอกงามเหมือนเศรษฐี
ณัทภัทร แปลว่า
ผู้ประเสริฐในการให้ความรู้
ณัทภัค แปลว่า
โชคที่เกิดจากการให้ความรู้
วันนา แปลว่า
[วรรณา]
วัชระพงศ์ แปลว่า
วงศ์ตระกูลที่มีความเข้มแข็งเหมือนเพชร
อิสรินทร์ แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่
ศจินันท์ แปลว่า
ความสุขที่เกิดแต่พระศจีบดี
พิมพ์มารดา แปลว่า
ผู้ที่มีมารดาเป็นแบบอย่าง
วราภรณ แปลว่า
ผู้ค้ำจุนสิ่งที่ประเสริฐ
เพ็ญยุพา แปลว่า
หญิงสาวที่มีความเพียบพร้อม
ณรดา แปลว่า
ผู้ยินดีในวิชาความรู้
อรัญญาณ แปลว่า
ความรู้ที่เกี่ยวเนื่องกับป่า
ภณพิชญ์ทักข์ แปลว่า
ผู้พูดที่มีความสามารถเท่านักปราชญ์
ศิชานันท์ แปลว่า
ผู้ยินดีในการเกิดมาดี
ณัฐธนนท์ แปลว่า
ความยินดีของพระเจ้าแผ่นดินที่ทรงเป็นปราชญ์
สหวัฒน์ แปลว่า
ผู้เจริญร่วมกัน
ศาสตร์สัมพันธ์ แปลว่า
ผู้เกี่ยวเนื่องด้วยวิชาความรู้
เรืองนาม แปลว่า
มีชื่อเสียง
มลทิพย์ แปลว่า
[มนทิพย์]
ตฤณภพ แปลว่า
แผ่นดินที่มีต้นหญ้า
สุรศิษฏ์ แปลว่า
ผู้ได้รับการฝึกแล้วจากเทวดา
เนยนรี แปลว่า
เนยและสตรี
ศรันย์รักษ์ แปลว่า
ผู้ปกป้องสิ่งเป็นที่พึ่ง
ภค แปลว่า
โชค
สนับ แปลว่า
เสื้อ เครื่องสวม เครื่องรองอย่างเครื่องรองมือของช่างเย็บเพื่อกันเข็มแทงมือเป็นต้น
ศิริพา แปลว่า
ผู้นำพาซึ่งความเจริญ
ประไพพิทย์ แปลว่า
ความรู้ที่งดงาม
พุทธสรณ แปลว่า
ผู้มีปัญญารู้แจ้งเป็นที่พึ่ง
อัญณัฐ แปลว่า
ปัญญาของนักปราชญ์
วิไลสุก แปลว่า
งดงามสุกใส
ภูวกร แปลว่า
ผู้สร้างแผ่นดิน
นวลวงศ์ แปลว่า
วงศ์ตระกูลที่ผิวพรรณขาวงาม
ตติภัส แปลว่า
แสงสว่าง ๓ ประการ
สหพัฐ แปลว่า
มีความสามารถร่วมกัน
วรุณรัตน์ แปลว่า
ฝนแก้ว
เพชรอารีย์ แปลว่า
ประเสริฐเหมือนเพชร
เอกวรรธน์ แปลว่า
ผู้เป็นหนึ่งในความเจริญ
ภัควรัญญ์ แปลว่า
ผู้มีโชคเป็นความรู้ที่ประเสริฐ
นัทธ์ฐภัค แปลว่า
ผู้เกี่ยวเนื่องด้วยโชคที่มั่นคง
ปัญญาสี แปลว่า
สีืืีแห่งปัญญา
ดอกดิน แปลว่า
ดอกไม้ชนิดหนึ่งที่งอกออกจากดิน สีม่วง ไม่มีใบ ต้นอยู่ใต้ดิน ใช้ทำผักหรือขนม
วรเมศวร์ แปลว่า
[ปรเมศวร์]
วรกฤษณ์ แปลว่า
ประเสริฐเหมือนพระกฤษณะ
วรากฤษณ์ แปลว่า
ประเสริฐเหมือนพระกฤษณะ
พิราวัลย์ แปลว่า
วงศ์ตระกูลผู้มีความกล้าหาญ
อัญพร แปลว่า
ผู้เกิดมาแตกต่างในสิ่งประเสริฐ, ผู้มีปัญญาอันประเสริฐ
พันธุ์พร แปลว่า
ผู้ประเสริฐด้วยวงศ์ตระกูล
สิริอัจฉริยา แปลว่า
ผู้มีปัญญาอย่างน่าอัศจรรย์และนำมาซึ่งความเจริญ
น้ำพร แปลว่า
น้ำที่ประเสริฐ
พิดาพร แปลว่า
พรภัคดี แปลว่า
ผู้ประเสริฐและมีโชคดี
วรรณลภา แปลว่า
วงศ์ตระกูลที่มีลาภ
นรชน แปลว่า
คนดี
วิสุทธ์ แปลว่า
บริสุทธิ์
รังสิกรณ์ แปลว่า
ผู้กระทำให้เกิดแสงสว่าง หมายถึง พระอาทิตย์
ลักษณวารี แปลว่า
ลักษณะของน้ำ
ลักษณภรณ์ แปลว่า
ลักษณะของการค้ำจุน
พิมพ์จิรา แปลว่า
ผู้มีความงดงามตลอดกาล
พิมพ์จิราพร แปลว่า
ผู้เป็นแบบอย่างที่ประเสริฐตลอดกาล
พิมพ์จิรพร แปลว่า
ผู้เป็นแบบอย่างที่ประเสริฐตลอดกาล
พิมพ์จิณณ์ แปลว่า
ผู้มีความประพฤติดีและเป็นแบบอย่าง
ลักษณาปวีณ์ แปลว่า
ลักษณะของผู้มีปัญญา
ลักษณปวีณ์ แปลว่า
ลักษณะของผู้มีปัญญา
พิมพ์มาภา แปลว่า
แสงจันทร์ที่งดงาม
พิชญาปวีณ์ แปลว่า
ผู้มีปัญญาดุจนักปราชญ์
พิชญ์ชาพัชร์ แปลว่า
เพชรที่เกิดแต่นักปราชญ์
พิชญ์ชาภรณ์ แปลว่า
นักปราชญ์ผู้ค้ำจุน
พิชญ์ชาพัช แปลว่า
กรอบที่เกิดแต่นักปราชญ์
พิชญ์ชลักษณ์ แปลว่า
ลักษณะที่ดีและเกิดขึ้นแต่นักปราชญ์
พลอยพัชร์ แปลว่า
เพชรพลอย
พัชรพัชร์ แปลว่า
เพชร
พัชรานิษฐ์ แปลว่า
ความสำเร็จที่มีค่ายิ่ง
พัชราพัชร์ แปลว่า
เพชร
พัชร์ แปลว่า
เพชร
พิมพ์พัชร แปลว่า
เพชรที่งดงามยิ่ง, แบบอย่างที่มีคุณค่ายิ่ง
พิมพ์พัชรา แปลว่า
เพชรที่งดงามยิ่ง, แบบอย่างที่มีคุณค่ายิ่ง
พิมพ์พัชร์ แปลว่า
เพชรที่งดงาม, แบบอย่างที่มีคุณค่ายิ่ง
พิมพ์วิรุฬห์ แปลว่า
แบบอย่างแห่งความเจริญงอกงาม
พิมวิรุฬห์ แปลว่า
แบบอย่างแห่งความเจริญงอกงาม
พิมพ์วิรากร แปลว่า
ผู้สร้างความกล้าหาญและเป็นแบบอย่าง
พิมพ์จิระภา แปลว่า
แบบอย่างของแสงสว่างที่มั่นคง
พิมพ์โมรี แปลว่า
งดงามเหมือนนกยูง, นกยูงที่มีความงดงาม
พิมพ์ปารวี แปลว่า
จุดมุ่งหมายที่ดี
พิมพ์กัลยา แปลว่า
หญิงสาวที่บริสุทธิ์ งดงาม มีทรัพย์และเป็นแบบอย่างที่ดี
ปัณฑ์ณพัชญ์ แปลว่า
ความรู้ที่อยู่ในกรอบแห่งปัญญาของนักปราชญ์
รวิสุดา แปลว่า
ลูกสาวผู้เกิดแต่พระอาทิตย์, ลูกสาวผู้เจริญรุ่งเรือง
บุญราม แปลว่า
ผู้มีบุญเหมือนพระราม
ศริญรัตน์ แปลว่า
ผู้มีปัญญาฉลาดเฉียบแหลมที่มีคุณค่า
อัฑฒวิชญ์ แปลว่า
ผู้มีความรู้เพียงครึ่ง
อัฏฐกฤศ แปลว่า
สิ่งเล็กน้อย ๘ ประการ
อัฏฐกฤษฎิ์ แปลว่า
ปัญญา ๘ ประการ
อัฐกฤษฎิ์ แปลว่า
ปัญญา ๘ ประการ
พงษ์พิศาล แปลว่า
วงศ์ตระกูลที่ยิ่งใหญ่
พิมพ แปลว่า
งดงาม, แบบอย่าง
นิษฐ์ภตี แปลว่า
[นิษฐ์วดี]
ทองหยาด แปลว่า
ทองที่งดงาม
สุภัทราภรณ์ แปลว่า
ผู้ค้ำจุนความเจริญงอกงาม
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี