");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 38601-38700 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
รติรส แปลว่า
รสอันน่ายินดี, มีความไพเราะยิ่ง
ดวงจิต แปลว่า
ดวงใจ
ธนพัช แปลว่า
ทรัพย์ที่อยู่ในกรอบ
ภูษณะ แปลว่า
เครื่องประดับ
นิตญาคุณ แปลว่า
ประโยชน์ของความรู้ที่เกิดจากการอบรม
สุภาพัช แปลว่า
ความเจริญงอกงามที่อยู่ในระเบียบแบบแผน
พลณัฏฐ์ แปลว่า
กำลังของนักปราชญ์
วัชรวุฒิ แปลว่า
ผู้มีความรู้ประดุจเพชร
เมชญาพัช แปลว่า
ความรู้อันยิ่งใหญ่และอยู่ในระเบียบแบบแผน
ธีรารัศมิ์ แปลว่า
แสงสว่างที่เกิดแต่นักปราชญ์
วิวิศน์ แปลว่า
งดงามยิ่ง
รัชดาภา แปลว่า
แสงเงิน
ยุทธเกียรติ แปลว่า
การรบที่น่าสรรเสริญ
สุจิปุลิ แปลว่า
หัวใจนักปราชญ์(ฟัง คิด ถาม เขียน)
ภัสชานนท์ แปลว่า
ผู้ยินดีในการเกิดขึ้นของแสงสว่าง
วลัยมาศ แปลว่า
กำไลทอง
ธีรารัศม์ แปลว่า
นักปราชญ์ผู้เป็นดั่งแสงสว่าง
ประสิทธิ์ศักดิ์ แปลว่า
ผู้ประสบความสำเร็จด้วยความสามารถ
้เพลินจิต แปลว่า
มีความสุข
วาสิกา แปลว่า
เครื่องนุ่งห่มของสตรี
อิสรพงศ์ แปลว่า
วงศ์ตระกูลที่เป็นใหญ่
ทนุพงษ์ แปลว่า
ผู้รักษาวงศ์ตระกูล
ภาสวิชญ์ แปลว่า
นักปราชญ์ที่เป็นดั่งแสงสว่าง
รณธัช แปลว่า
ธงชัย
วรหาญ แปลว่า
ผู้กล้าในสิ่งประเสริฐ
เดมิกา แปลว่า
[เปมิกา]
เอกบดินทร์ แปลว่า
ผู้เป็นที่หนึ่งในด้านความยิ่งใหญ่ในแผ่นดิน
พิมลพัชญ์ แปลว่า
ความรู้ที่อยู่ในกรอบอันงดงาม
วิศนะ แปลว่า
งาม
รชนีรมย์ แปลว่า
ความสุขในเวลากลางคืน
ณัฐนิตา แปลว่า
ผู้ฝึกตนเหมือนนักปราชญ์
ณัฏฐนิตา แปลว่า
ผู้ฝึกตนเหมือนนักปราชญ์
วัสสุ แปลว่า
อำนาจความดี
นิตยาวรรณ แปลว่า
ผิวพรรณงามเสมอ
ปัณณธวัล แปลว่า
งดงามด้วยความรู้
วรรณนิศา แปลว่า
สิรภัสสร แปลว่า
แสงที่สูงสุด
อทิชา แปลว่า
ผู้เกิดมาเป็นแบบอย่าง
มณฑ แปลว่า
ประดับ
วศิธา แปลว่า
ฐานิตย์รดา แปลว่า
ผู้มีความสุขสม่ำเสมอมาก
ดุลรดา แปลว่า
ผู้มีความยินดีมากจนไม่อาจประมาณได้
ดุลดา แปลว่า
เป็นธรรมมาก
สิริสิน แปลว่า
เงินที่นำมาซึ่งความเจริญ
เอนกพงศ์ แปลว่า
[เอนกพงศ์]
พัฒน์ภิรมย์ แปลว่า
ความสุขที่เจริญงอกงาม
ภีมพรรณ แปลว่า
วงศ์ตระกูลที่มีความน่าเกรงขาม
บัวรส แปลว่า
ปุณลดา แปลว่า
เต็มไปด้วยเชื้อสาย
รุ่งรัตดา แปลว่า
มีความยินดีมากและรุ่งเรือง
ณธัช แปลว่า
ผู้มีปัญญาเป็นธงชัย
นพวุธ แปลว่า
ความรู้ ๘ ประการ
ธีระพร แปลว่า
ผู้ที่ประเสริฐเหมือนนักปราชญ์
ศิริมารตี แปลว่า
ผู้เป็นที่รักยิ่งและนำมาซึ่งความเจริญ
ณัฐอุมา แปลว่า
แสงสว่างแห่งนักปราชญ์
ปัณฑ์ณัฐ แปลว่า
นักปราชญ์
รัชนก แปลว่า
ผู้ทำให้เกิดทรัพย์สมบัติ
ปรียาสินี แปลว่า
หญิงผู้เป็นที่รัก
รุจิ แปลว่า
งดงาม
พริ้งพรรณพราย แปลว่า
ผิวพรรณงดงามผ่องใส
ธีรวัตร แปลว่า
หน้าที่ของนักปราชญ์
รวินทร์รัตน์ แปลว่า
ดวงแก้วที่รุ่งเรืองมาก
ณัฏฐานุช แปลว่า
สตรีที่เป็นนักปราชญ์
ภาณุรัตน์ แปลว่า
ดวงแก้วของพระอาทิตย์
ทัณฑิกานต์ แปลว่า
อาชญารัก
พิรุณวรา แปลว่า
ผู้ประเสริฐดุจสายฝน
อิสรพงษ์ แปลว่า
วงศ์ตระกูลที่เป็นใหญ่
ไหมทอง แปลว่า
เส้นไหมที่ทำจากทองคำ
นิธิกันต์ แปลว่า
ผู้มีความงามเป็นขุมทรัพย์
พิชญาพัฒน์ แปลว่า
ผู้เจริญงอกงามเหมือนนักปราชญ์
พิเนตร แปลว่า
ดวงตาที่เห็นแจ้ง
ติรยา แปลว่า
สายน้ำ ๓ สาย
ธนัชกัญ แปลว่า
หญิงสาวที่เกิดมามีทรัพย์, หญิงสาวที่เกิดจากทรัพย์
ทัศนาพร แปลว่า
ความคิดเห็นที่ประเสริฐ
พลอยผกา แปลว่า
ดอกไม้ที่เป็นพลอย
อัณติกา แปลว่า
[อันติกา]
ธราวดี แปลว่า
มี
เอมอัชฌา แปลว่า
ผู้มีความประพฤติดีและมีความสุข
พิชญนาถนันท์ แปลว่า
ความยินดีในการมีนักปราชญ์เป็นที่พึ่ง
พิชญศุภสิตา แปลว่า
นักปราชญ์ผู้มีรอยยิ้มที่นำมาซึ่งความเจริญ
พิชญ์ศุภสิตา แปลว่า
นักปราชญ์ผู้มีรอยยิ้มที่นำมาซึ่งความเจริญ
พริ้มพราว แปลว่า
สวยงาม เพราพริ้ง หรือ เพราเพริศ
พิรนันท์ แปลว่า
ผู้ยินดีในความกล้าหาญ
พิชญนาถมณี แปลว่า
ผู้เป็นที่พึ่งของนักปราชญ์และมีคุณค่ายิ่ง
พิชญนาถ แปลว่า
ผู้เป็นที่พึ่งของนักปราชญ์
พิชญภาสินีนาถ แปลว่า
นักปราชญ์ผู้เป็นที่พึ่งอันรุ่งเรือง
เพชรรัช แปลว่า
เพชรของพระเจ้าแผ่นดิน
แสนไชย แปลว่า
ดีกว่าสิ่งทั้งปวง
ภูวิวรรธน์ แปลว่า
ผู้ที่มีความเจริญรุ่งเรืองในแผ่นดิน
รัศมีแข แปลว่า
แสงจันทร์
อัฑฒ์ฐวิชญ์ แปลว่า
ผู้รอบรู้เพียงครึ่งเดียว
พักตร์ แปลว่า
ใบหน้า
วรนนท์ แปลว่า
ความยินดีอันประเสริฐ
สาวิตรา แปลว่า
พระอาทิตย์
วิญญูชน แปลว่า
คนที่ประเสริฐ
พรรณพา แปลว่า
ผู้นำพาวงศ์ตระกูล
สุธีกาญจน์ แปลว่า
ทองของนักปราชญ์
วินท์ณพัต แปลว่า
ผู้ที่ประพฤติตนด้วยปัญญา
สิริรัศมี แปลว่า
แสงสว่างที่งดงาม
นิธินนท์ แปลว่า
ผู้ยินดีในขุมทรัพย์
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี