");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 38501-38600 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
ฐายิกา แปลว่า
สตรีที่มีความมั่นคง, สตรีที่มีอายุยืน
เวชนรินทร์ แปลว่า
แพทย์ของพระเจ้าแผ่นดิน, แพทย์ที่เป็นใหญ่เหนือคนทั้งปวง
ดลลยา แปลว่า
[ดลยา]
ดังหทัย แปลว่า
ดังใจ
วรดิษย์ แปลว่า
ประเสริฐและเป็นมงคล
พลอยประดับ แปลว่า
พลอยสำหรับประดับตน
พรรณมัย แปลว่า
ผู้ประสบความสำเร็จในเรื่องผิวพรรณ
ดลยารัศม์ แปลว่า
ผู้เป็นแสงสว่างของแผ่นดิน
ศิรวรกาญจน์ แปลว่า
ผู้ประเสริฐสุดดุจทองคำ
รฐานิษฐ์ แปลว่า
ผู้ตั้งอยู่บนความสำเร็จของประเทศ
ยอดหทัย แปลว่า
ยอดดวงใจ, รักมาก
พริกไทย แปลว่า
ต้นไม้เถาชนิดหนึ่ง ใบเหมือนพลู ผลกลมเล็กติดกันเป็นพวงๆ
วรินทร์ธรณ์ แปลว่า
ผู้ทรงไว้ซึ่งความเป็นใหญ่ในสิ่งที่ประเสริฐ
ลภัสดา แปลว่า
ผู้มีลาภมาก
ประดิทิพย์ แปลว่า
ผู้มีความเก่งกล้า
ภาภิญญา แปลว่า
แสงสว่างแห่งความรู้, ผู้ที่มีความรู้เป็นเครื่องนำทาง
อนันต์เอก แปลว่า
ผู้เป็นที่หนึ่งอันประมาณมิได้
สุกัญญ แปลว่า
หญิงสาวที่ดี
อภิสร แปลว่า
ศรที่ยิ่งใหญ่
เยี่ยมยุทธ แปลว่า
ผู้เป็นเลิศในการรบ
พีร์ชนก แปลว่า
ผู้ทำให้เกิดความกล้าหาญ
วิวัฒนาพร แปลว่า
ผู้ที่มีความเจริญรุ่งเรือง
นันทนาการ แปลว่า
กิจกรรมที่ทําตามสมัครใจในยามว่าง เพื่อให้เกิดความ สนุกสนานเพลิดเพลินและผ่อนคลายความตึงเครียด การสราญใจ
ธเมศ แปลว่า
เจ้าแห่งธรรมะ
สิริภูมิ แปลว่า
แผ่นดินที่เจริญงอกงาม
อังศุมณฑ์ แปลว่า
อัจฉรินทร์ แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่เหนือนางฟ้าทั้งปวง
นภภัค แปลว่า
โชคจากฟ้า
ศรัณย์ณภัทร แปลว่า
ผู้รู้ในสิ่งประเสริฐและเป็นที่พึ่งของคนทั้งหลาย
ฐปนกร แปลว่า
ผู้สร้างความมั่นคง
อมรารัตน์ แปลว่า
ดวงแก้วของเทวดา, ดวงแก้วบนสวรรค์
สุจรีย์พันธุ์ แปลว่า
วงศ์ตระกูลของผู้ประพฤติดี
สุธิรา แปลว่า
นักปราชญ์
ปรุงสุคนธ์ แปลว่า
ผู้ปรุงแต่งของหอม
สินีรัตน์ แปลว่า
หญิงที่ประเสริฐ, นางแก้ว
ธัมมวิทย์ แปลว่า
ความรู้เกี่ยวกับธรรมะ
ณัฎฐการณ์ แปลว่า
เหตุอันทำให้เกิดนักปราชญ์
นพดารา แปลว่า
ดาวทั้ง ๙ ดวง
ศิริณภา แปลว่า
แสงสว่างแห่งปัญญาที่นำมาซึ่งความเจริญ
พงศ์เทพ แปลว่า
วงศ์ตระกูลของเทวดา
พิณสุดา แปลว่า
พิณของลูกสาว
วิสุทธิ์ตรา แปลว่า
เครื่องหมายแห่งความบริสุทธิ์
รู้ธรรม แปลว่า
ผู้รู้แจ้งในธรรมะ
ธนนชัย แปลว่า
ชัยชนะของผู้มีทรัพย์
ภคธนกฤต แปลว่า
ผู้มีโชคและสำเร็จในทรัพย์
เอกพัทย์ แปลว่า
ผู้เป็นที่หนึ่งในพัทยา
ณัฐพุทธิญา แปลว่า
ผู้มีปัญญารู้แจ้งดุจนักปราชญ์
ภคธนชยกฤต แปลว่า
ผู้ประสบความสำเร็จ มีชัยชนะ และมีโชคในทรัพย์
ศศิทิพพา แปลว่า
พระจันทร์บนสวรรค์
ศศิยานันท์ แปลว่า
ผู้มีความสุขและยินดีในกระต่าย
พีร์กัญญา แปลว่า
หญิงสาวที่กล้าหาญ
ศักดิ์อนันต์ แปลว่า
มีอำนาจมากจนมิอาจประมาณได้
ปุณณธัม แปลว่า
ผู้เพียบพร้อมไปด้วยธรรมะ
พิชยวริทธิ์ แปลว่า
ผู้ประสบความสำเร็จในชัยชนะอันประเสริฐ
อโนรัตน์ แปลว่า
มาตร แปลว่า
เครื่องวัด
ภคธรณ์ แปลว่า
ผู้ทรงไว้ซึ่งโชค
ภูษณิศ แปลว่า
ผู้ประดับตนด้วยความรู้ที่เหนือกว่าคนทั้งปวง
บุญญามีน แปลว่า
ปลาที่มีบุญ
ปณ แปลว่า
ตำรา
อภัย แปลว่า
ไม่มีภัย, งดโทษ
เรืองเวช แปลว่า
แพทย์ที่มีความเจริญรุ่งเรือง
ณัทภร แปลว่า
ค้ำจุนผู้ให้ความรู้
ภูภัค แปลว่า
โชคที่เกิดแต่แผ่นดิน
บุญญวีร์ แปลว่า
บุญที่เกิดจากความกล้าหาญ
ปวริศรา แปลว่า
เจ้าแห่งความประเสริฐ
บุษยชา แปลว่า
ผู้เกิดแต่ตอกบัว, ผู้เกิดในเดือนยี่
สุภาวะดี แปลว่า
สภาพดี
ธิปพัทธ์ แปลว่า
ความผูกพันอันยิ่งใหญ่
พัชร์ชานนท์ แปลว่า
ความยินดีที่เกิดจากเพชร
ฐิชารัศม์ แปลว่า
รัศมีที่เกิดจากความมั่นคง
รัตน์ศริน แปลว่า
แก้วที่งดงาม
แพรววารินทร์ แปลว่า
เจ้าแห่งความกล้าหาญอันงดงาม
กฤษ แปลว่า
[กฤต]
รัชต์ชญา แปลว่า
ผู้ที่มีความรู้ที่เกี่ยวเนื่องกับเงิน
ศรัญญ์รัชต์ แปลว่า
เงินที่เกิดจากปัญญาอันฉลาดเฉียบแหลม
พรพรรณทิพย์ แปลว่า
วงศ์ตระกูลของเทวดาอันประประเสริฐ
วิศว์พธู แปลว่า
ผู้เป็นที่รักของคนทั้งปวง
สุรัญชนา แปลว่า
คนที่มีปัญญาอันกล้าแข็ง
พิมพ์พิชญา แปลว่า
ผู้มีนักปราชญ์เป็นแบบอย่าง
ประภารดี แปลว่า
ผู้ยินดีในแสงสว่าง
สุภัสสรณ์ แปลว่า
ผู้เป็นที่พึ่งและแสงสว่างของคนทั้งหลาย
รุ่งศักดิ์ แปลว่า
อำนาจอันรุ่งเรือง
รวิวัฒน์ แปลว่า
ผู้ที่มีความเจริญรุ่งเรือง
ธีภัททา แปลว่า
ผู้ประเสริฐเหมือนนักปราชญ์
ดิศรินทร์ญา แปลว่า
ผู้มีปัญญาเฉียบแหลม ๓ ประการ
สินานันท์ แปลว่า
ผู้ยินดีในทรัพย์สินเงินทอง
วิชวิศ แปลว่า
ความรู้ ๒๐ ประการ
ํธนภรณ์ แปลว่า
ผู้ค้ำจุนทรัพย์
พิมพัน แปลว่า
งดงามมาก
อารีชา แปลว่า
ผู้เกิดมาเอื้อเฟื้อ
ณิชาลักษณ์ แปลว่า
ลักษณะอันบริสุทธิ์
พิทิด แปลว่า
ผู้เจริญรุ่งเรือง
พัทธียา แปลว่า
ความผูกพัน
พอโชค แปลว่า
โชคพอประมาณ
พงศ์พิสิทธิ์ แปลว่า
วงศ์ตระกูลที่ประสบความสำเร็จสูงสุด
วีรณัฐ แปลว่า
นักปราชญ์ที่มีความสามารถ
พงศ์ณวัช แปลว่า
วงศ์ตระกูลที่อยู่ในกรอบของปัญญา
อติวรรธน์ แปลว่า
ผู้เจริญงอกงามยิ่ง
อิงค์ณิชาพา แปลว่า
ผู้นำพาความบริสุทธิ์อันน่าอัศจรรย์
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี