");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 38401-38500 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
สร้อยอาทิตยา แปลว่า
สร้อยของพระอาทิตย์
เสาวรีย์ แปลว่า
ผู้ปรารถนาความประเสริฐที่มั่นคง
ธีรเสฏฐ์ แปลว่า
ผู้ประเสริฐเหมือนนักปราชญ์
ธีระเสฏฐ์ แปลว่า
ผู้ประเสริฐเหมือนนักปราชญ์
ณัฐฐิติชา แปลว่า
ผู้เกิดมามั่นคงในความเป็นปราชญ์
ฐิติธันย์ชญา แปลว่า
ความรู้ที่นำมาซึ่งความเจริญและมั่นคง
วรรษกร แปลว่า
ผู้สร้างฝน, ผู้ทำให้เกิดความชุ่มชื้น
พิศักดิ์ แปลว่า
อำนาจวิเศษ
วิชสุนีย์ แปลว่า
ผู้มั่นคงในความดีงามและความรู้
นิธินรภัทร แปลว่า
ผู้ประเสริฐด้วยขุมทรัพย์
บุษยภัทร แปลว่า
ประเสริฐเหมือนดอกบัว
ประภาวินี แปลว่า
หญิงสาวที่มีความเจริญรุ่งเรือง
บุษยภัทร์ แปลว่า
ประเสริฐเหมือนพระจันทร์
ฐิตาชัญญ์ แปลว่า
ผู้มีความรู้อันมั่นคง
ฐิติชัญญ์ แปลว่า
ผู้มีความรู้อันมั่นคง
สีวลี แปลว่า
นามของพระอรหันตสาวกของพระพุทธเจ้า ผู้เป็นเอตทัคคะในด้านผู้มีลาภมาก
ทิพย์วิชชา แปลว่า
ผู้มีความรู้กล้าแข็ง
ณิชช์ แปลว่า
ผู้ที่เกิดมาบริสุทธิ์
ณัฏฐวานิช แปลว่า
ผู้กระทำการค้าเหมือนนักปราชญ์, ผู้กระทำการค้าด้วยความรู้ที่มั่นคง
ณัฏฐวาณิช แปลว่า
ผู้กระทำการค้าเหมือนนักปราชญ์, ผู้กระทำการค้าด้วยความรู้ที่มั่นคง
ลือชัย แปลว่า
ชัยชนะที่มีชื่อเสียง, ชัยชนะอันเลื่องลือ
ศิษฏพล แปลว่า
ผู้ฝึกกำลังมาแล้ว
หวานอ้อย แปลว่า
รสหวานจากอ้อย
สุรียพร แปลว่า
ประเสริฐดุจพระอาทิตย์
เตรียม แปลว่า
จัดแจง,จัด,จัดเตรียม,ตระเตรียม
ดวงสุดา แปลว่า
ลูกสาวผู้เป็นดั่งดวงใจ
พร้อม แปลว่า
ร่วมกัน, ในเวลาเดียวกัน, ทันกัน, ครบครัน, เสร็จ
เพ็ญพรรณ แปลว่า
ผิวพรรณงดงามดุจพระจันทร์
อะนีฆา แปลว่า
ผู้ไม่มีทุกข์
อะนีฆาพานิช แปลว่า
การค้าขายที่ไม่มีทุกข์
รุจาพร แปลว่า
ผู้เป็นเลิศในความงดงาม
พชาวดี แปลว่า
มีกรอบ
พชรวดี แปลว่า
มีเพชร
สลิตา แปลว่า
[สริตา]
ณฐาภัค แปลว่า
ผู้มีโชคอันเกิดจากนักปราชญ์
ปทุมา แปลว่า
ต้นกระเจียว
รัศมีแสง แปลว่า
แสงสว่าง
นวลรัตน์ แปลว่า
แก้วสีขาว
ทองพญา แปลว่า
ยิ่งใหญ่ในทองคำ
ศศิโสฬส แปลว่า
กระต่าย ๑๖ ตัว
ณัฎฐิสินี แปลว่า
นักปราชญ์สตรี
สฤษฎ์ แปลว่า
การทํา, การสร้าง
ทองอยู่ แปลว่า
รักษาทองไว้ได้
อรอนงค์ภรณ์ แปลว่า
สตรีผู้ค้ำจุนความงดงาม
เบญญาธร แปลว่า
ผู้ทรงไว้ซึ่งปัญญา
ปลื้ม แปลว่า
เบิกบานยินดีมาก
สุนัชชา แปลว่า
สายน้ำแห่งความดี
วรรณจันทน์ แปลว่า
ผิวพรรณงดงามดุจต้นจันทน์หอม
ราษี แปลว่า
[ราศี]
พงศ์กฤษฏิ์ แปลว่า
วงศ์ตระกูลของผู้มีปัญญา
ดิรณา แปลว่า
ไตร่ตรองด้วยปัญญา
วีระวุฒิธร แปลว่า
ผู้ทรงไว้ซึ่งความรู้และความกล้าหาญ
สิร์วิรา แปลว่า
ผู้มีความกล้าหาญที่สุด
นนท์ฐโรจน์ แปลว่า
ความรุ่งเรืองอันมั่นคงในความยินดี
บัวแพง แปลว่า
บัวอันเป็นที่รัก
ทานิดา แปลว่า
การให้
ปุณณาพัชร์ แปลว่า
เพชรน้ำงาม
ทองดำ แปลว่า
สิรินัดดา แปลว่า
หลานที่นำมาซึ่งความเจริญงอกงาม
ปัณณพัทธ์พงษ์ แปลว่า
วงศ์ตระกูลที่เกี่ยวเนื่องด้วยตำรา
ปัณณพัทธ์ แปลว่า
ผู้เกี่ยวเนื่องด้วยตำรา
นนทโรจน์ แปลว่า
ผู้มีความรุ่งเรืองในความสุข
ณัฐติกานต์ แปลว่า
นักปราชญ์ผู้เป็นที่รัก ๓ ประการ
พลอยศรุดา แปลว่า
พลอยที่มีชื่อเสียง
ประกฤษฎิ์พล แปลว่า
กำลังอันเกิดจากปัญญา
ประภากรณ์ แปลว่า
การกระทำให้เกิดแสงสว่าง
พีระกรณ์ แปลว่า
การกระทำด้วยความกล้าหาญ
วิระ แปลว่า
กล้าหาญ
พิพัฒน์พล แปลว่า
กำลังที่ทำให้เกิดความเจริญงอกงาม
ศิริสรณ์ แปลว่า
ที่พึ่งที่ทำให้เกิดความเจริญงอกงาม
ปทากร แปลว่า
ผู้สร้างเป็นครั้งคราว
ณัฐวราภรณ์ แปลว่า
ผู้ค้ำจุ้นสิ่งที่ประเสริฐของนักปราชญ์
ลัลน์วรา แปลว่า
ผู้ที่เป็นเลิศในความงดงาม
นุชสบา แปลว่า
ทรงอภิสิทธิ์ แปลว่า
มีสิทธิ์เหนือคนอื่น
นิติดล แปลว่า
ผู้ทำให้เกิดกฏระเบียบ
ธนนริศร์ แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่เหนือคนทั้งปวงในเรื่่องทรัพย์
ปัณณพัทธพงษ์ แปลว่า
วงศ์ตระกูลที่เกี่ยวเนื่องด้วยตำรา
แรกขวัญ แปลว่า
สุเจษฏ แปลว่า
ยิ่งใหญ่ดี
อนันตพงษ์ แปลว่า
วงศ์ตระกูลที่มากจนมิอาจประมาณได้
ดนัยเทพ แปลว่า
ลูกชายของเทวดา
พีรพิชญ์พร แปลว่า
ประเสริฐดุจนักปราชญ์ที่มีความกล้าหาญ
สุขฤชา แปลว่า
ความสุขตามธรรมเนียม
เนติ แปลว่า
ระเบียบแบบแผนของบ้านเมือง
นาวินทร์ แปลว่า
ผู้ที่เป็นใหญ่เหนือคนทั้งปวงในเรือ
นวินทนันท์ แปลว่า
ความยินดีของผู้เป็นใหญ่เหนือสิ่งใหม่ๆ
สุระชาติ แปลว่า
ผู้เกิดแต่เทวดา, ผู้เกิดมาเก่งกล้าเหมือนเทวดา
นิราศ แปลว่า
จากไป
สุทิต แปลว่า
รุ่งเรืองดี
พรวรินทร์ แปลว่า
พรที่เป็นใหญ่ในสิ่งประเสริฐ
บงกชเพชรา แปลว่า
ดอกบัวแก้ว, ดอกบัวเพชร
พีรญาพร แปลว่า
ผู้เจริญด้วยปัญญาเกิดจากความเพียร
อธิปักข์ แปลว่า
ผู้มีปีกอันยิ่งใหญ่
ฐนัทธ์ทัชช แปลว่า
ผู้เกิดมาผูกพันกับเป็นผู้ให้ที่มั่นคง
ณปภัสร แปลว่า
แสงสว่างแห่งปัญญา
มาลทิพย์ แปลว่า
ดอกไม้สวรรค์
ฐญามน แปลว่า
ดวงใจที่มีความรู้อันมั่นคง
ลัลน์ฐิดา แปลว่า
ผู้มั่นคงในความงดงาม
อธิโชค แปลว่า
ผู้ที่มีโชคอันยิ่งใหญ่
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี