");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 3701-3800 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
ขัตติยานารี แปลว่า
นางกษัตริย์
ขวัญณรงค์ แปลว่า
มิ่งขวัญในการรบ
เขริกา แปลว่า
ขวัญจิตร แปลว่า
มิ่งขวัญที่งดงาม
เขมศิตา แปลว่า
เขมจีรัสย์ แปลว่า
ความสุขที่อยู่ตลอดกาล
ขวัญชีวา แปลว่า
มิ่งขวัญของชีวิต
ขวัญชีวี แปลว่า
มิ่งขวัญของชีวิต
ขวัญธิมา แปลว่า
นักปราชญ์ผู้เป็นที่รักยิ่ง
ขจร แปลว่า
ฟุ้งไป
ขุนทอง แปลว่า
นกขุนทอง
เขมณัฎฐ์ แปลว่า
นักปราชญ์ที่มีความสุข
เขตโสภน แปลว่า
เขมินทร์ แปลว่า
เจ้าแห่งความสุข
ขษมา แปลว่า
ขนิฐา แปลว่า
เขมรัฐ แปลว่า
ประเทศแห่งความสุข
ขวัญหทัย แปลว่า
ขวัญใจ
เข็มทอง แปลว่า
้เข็มทอง
ขวัญสิริ แปลว่า
ผู้นำมาซึ่งความเจริญและเป็นมิ่งขวัญ
เขมณัฐชณี แปลว่า
ขวัญชิต แปลว่า
มิ่งขวัญของชัยชนะ
ขจีไขแสง แปลว่า
ส่องแสงงดงาม
แขไข แปลว่า
พระจันทร์ส่องสว่าง
ขวัญวิอร แปลว่า
หญิงผู้เป็นมิ่งขวัญอันวิเศษ
ขจรกฤษฎิ์ แปลว่า
ฉลาดมาก
ขันติ แปลว่า
ความอดทน
ขวัญอุไร แปลว่า
ทองที่่เป็นมิ่งขวัญ
ขจีวรรณ แปลว่า
ผู้มีผิวพรรณงาม
ขจีพร แปลว่า
ผู้งามอันประเสริฐ
ขจรลาภ แปลว่า
มีลาภมาก
ขวัญทิพย์ แปลว่า
มิ่งขวัญของเทวดา
เขมภัทร แปลว่า
มีความสุขอันประเสริฐ
เข็มจิรา แปลว่า
เข็มที่ยืนนาน
ขวัญชีวิน แปลว่า
มิ่งขวัญของชีวิต
ขวัญหยี่หวา แปลว่า
ขวัญหล้า แปลว่า
มิ่งขวัญของแผ่นดิน
ขอบฟ้า แปลว่า
ขอบฟ้า
เข็มอัปสร แปลว่า
จุดมุ่งหมายของนางฟ้า
ไขแสง แปลว่า
เริ่มส่องแสง
ขวัญพัฒน์ แปลว่า
มิ่งขวัญที่เจริญ
ขวัญณภัทร แปลว่า
มิ่งขวัญที่ดีงามด้วยความรู้
เเขไข แปลว่า
พระจันทร์ที่ส่องสว่าง
ไข่มุก แปลว่า
วัตถุมีค่า มักมีลักษณะกลม ๆ เกิดจากหอยบางชนิด
เขมฤทธิ์ แปลว่า
มีความสุขและอำนาจวิเศษ
ขุนแผน แปลว่า
ชื่อตัวละครในวรรณกรรมเรื่องขุนช้างขุนแผน
เขษม แปลว่า
ความสบายใจ ความพ้นภัย
ขวัญขิณีย์ แปลว่า
เขมจาริ แปลว่า
ผู้ประพฤติอันทำให้เกิดความสุข
เขมณัฐชนนี แปลว่า
ความสบายใจของมารดานักปราชญ์
คเนศ แปลว่า
เค้ามูล แปลว่า
คนึง แปลว่า
คณิฎฐ์ษา แปลว่า
[คณิฏฐ์]
คำนึง แปลว่า
คิดถึง, นึก, คิด
คชินทร์ แปลว่า
พญาช้าง,เจ้าแห่งช้าง
คนิฎฐา แปลว่า
[คณิฏฐา]
คเณศ แปลว่า
พระพิฆเนศ,ผู้เป็นใหญ่เหนือหมู่คณะ
คฑายุทธ แปลว่า
การรบด้วยคฑา
คุณธรรม แปลว่า
สภาพคุณงามความดี
คุณาโชติ แปลว่า
รุ่งเรืองด้วยความดี
คณยศ แปลว่า
เกียรติคุณของหมู่คณะ
คมสัน แปลว่า
มีหน้าตาท่าทางเข้าทีน่าดู
คณพร แปลว่า
ผู้ประเสริฐด้วยหมู่คณะ
คำแสง แปลว่า
แสงทอง
คมชรัน แปลว่า
คชณัฏฐ์ แปลว่า
ผู้มีความรู้เรื่องช้าง
คณิต แปลว่า
การนับ การคํานวณ วิชาคํานวณ
ความเพียร แปลว่า
ความขยัน
คนึงพร แปลว่า
การคิดทบทวนอันประเสริฐ
คณัฐกรณ์ แปลว่า
ผู้กระทำให้มีความมั่นคงในหมู่คณะ
คิดชอบ แปลว่า
คิดในทางที่ถูกต้อง
คชาชาญ แปลว่า
ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องช้าง
คคนานต์ แปลว่า
ฟ้า,ท้องฟ้า
คัมภีร์ แปลว่า
หนังสือตําราที่สําคัญและลึกซึ้ง
คนึงนิจ แปลว่า
คิดถึงเสมอ
คณัฐชกร แปลว่า
ผู้ทำให้เกิดความมั่นคงในหมู่คณะ
คณัฐกร แปลว่า
ผู้สร้างความมั่นคงในหมู่คณะ
คณัฐพร แปลว่า
ประเสริฐและมั่นคงในหมู่คณะ
คฑาวุฒิ แปลว่า
ตะบองแห่งคำสำเร็จ
คริณภักษ์ แปลว่า
คนองเดช แปลว่า
คณินนิจ แปลว่า
เป็นใหญ่ในคณะเสมอ
คำรณ แปลว่า
กระหึ่ม
ครองภพ แปลว่า
ครองแผ่นดิน, พระเจ้าแผ่นดิน
คณิตกาญจน์ แปลว่า
การคำนวณที่มีคุณค่า
คณินทร์ชิตา แปลว่า
ผู้ชนะและเป็นใหญ่ในหมู่คณะ
คมภาคิน แปลว่า
ผู้ฉลาด มีโชค และกำไร
คณิสร แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่ในหมู่คณะ
คชสร แปลว่า
การเคลื่่อนไปของช้าง
คณาทิตย์ แปลว่า
ความรุ่งเรืองของหมู่คณะ
คชาภา แปลว่า
แสงสว่างแห่งช้าง
คณินทร์ แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่ในหมู่คณะ
คนึงจิต แปลว่า
ใจที่คิดถึง
คงศักดิ์ แปลว่า
ผู้มีอำนาจอันมั่นคง
คนธา แปลว่า
ของหอม
คณินภณ แปลว่า
คำพูดของครูบาอาจารย์
คำนวน แปลว่า
[คำนวณ]
คนัมภรณ์ แปลว่า
คงมี แปลว่า
มี
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี