");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 37801-37900 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
ลักษณพร แปลว่า
ลักษณะที่ดีและประเสริฐ
เทวกร แปลว่า
แขนของเทวดา
ปุณพัฒน์ แปลว่า
เจริญบริบูรณ์
พร้อมศิริ แปลว่า
งามพร้อม
ศรีคคนางค์ แปลว่า
ท้องฟ้าที่งดงาม
ศตะ แปลว่า
ร้อย(๑๐๐)
หิน แปลว่า
ของแข็งที่ประกอบด้วยแร่ชนิดเดียวหรือหลายชนิดรวมตัวกันอยู่ตามธรรมชาติ
เมธาวิษณุ์ แปลว่า
พระนารายณ์ผู้เป็นดั่งนักปราชญ์
สุรัต แปลว่า
รักดี
ทวิชาติ แปลว่า
การเกิดสองครั้ง
บุญรัฐ แปลว่า
เป็นบุญของประเทศ
อิสรียาพร แปลว่า
ประเสริฐและยิ่งใหญ่
ศาตะ แปลว่า
[ศตะ]
สุพัชร์ แปลว่า
เพชรดี
อรรถภูมิ แปลว่า
ทรัพย์ในแผ่นดิน
สุษิรา แปลว่า
ภาณิภัค แปลว่า
โชคจากการกล่าว
เสฎฐพัชร์ แปลว่า
เพชรที่ประเสริฐ
อยวัต แปลว่า
ความประพฤติที่ยิ่งใหญ่
ิอารีญา แปลว่า
ผู้เอื้อเฟื้อความรู้
ธามไท แปลว่า
เป็นใหญ่ในยศศักดิ์
ณัฐพรพรรณ แปลว่า
เชื้อสายของผู้ที่ประเสริฐเหมือนนักปราชญ์
ณัฐปรเมศร์ แปลว่า
นักปราชญ์ที่ยิ่งใหญ่
สุพัชร์ธิดา แปลว่า
ลูกสาวที่ดีเหมือนเพชร
ณฐชล แปลว่า
สายน้ำของนักปราชญ์
สกุลสิงห์ แปลว่า
เชื้อสายของราชสีห์ หมายถึง เชื้อสายของผู้ยิ่งใหญ่และกล้าหาญดุจราชสีห์
ณัฐภัฏสร แปลว่า
ศรของทหารที่มีความรู้มั่นคง
ณัฐภัทสร แปลว่า
ศรอันประเสริฐของนักปราชญ์
ศริลักษณ์ แปลว่า
ลักษณะอันงดงาม
ศราภรณ์ แปลว่า
ผู้ประดับตนด้วยศร
ศริฐิลักษณ์ แปลว่า
ลักษณะที่มั่นคงและงดงาม
ปรนัย แปลว่า
ข้อสอบแบบตัวเลือก
นันทน์ แปลว่า
ความยินดี, ความสุข
สุวิภรณ์ แปลว่า
ผู้ค้ำจุนสิ่งวิเศษดี
ณลลัลล์ แปลว่า
ผู้ที่งดงามด้วยปัญญา
นนทฤทธิ์ แปลว่า
อำนาจที่น่ายินดี
นนทชาติ แปลว่า
ผู้เกิดมามีความสุข
นนทวงศ์ แปลว่า
วงศ์ตระกูลที่มีความสุข
นนทวิทย์ แปลว่า
ความรู้ที่น่ายินดี
นนทหัตถ์ แปลว่า
มือที่น่ายินดี
นนทเทพ แปลว่า
เทวดาแห่งความสุข
ตรีนนท์ แปลว่า
ความยินดี ๓ ประการ
เนติรุจ แปลว่า
รุ่งเรืองด้วยระเบียบแบบแผน
เนติรุจจ์ แปลว่า
รุ่งเรืองด้วยระเบียบแบบแผน
ภีมพันธ์ แปลว่า
ผู้ผูกพันด้วยความน่าเกรงขาม
หมูแดง แปลว่า
ชื่ออาหารชนิดหนึ่ง
เนติรักษ์ แปลว่า
ผู้ปกป้องระเบียบแบบแผน
สุทธิรัก แปลว่า
ความรักอันบริสุทธิ์
อนชา แปลว่า
ผู้ไม่เกิดอีกแล้ว
อธิชล แปลว่า
สายน้ำที่ยิ่งใหญ่
ดาวเรียง แปลว่า
ดาวที่เรียงตัวกัน
สุชยา แปลว่า
ผู้ชนะสิ่งดี
รณวี แปลว่า
[รณวีร์]
อธิพล แปลว่า
มีกำลังมาก
พิชาพัทธ์ แปลว่า
ผู้ผูกพันด้วยความรู้
ปรวิช แปลว่า
ความรู้อื่นๆ
ปรวัช แปลว่า
กรอบอื่นๆ
นันทวีร์ แปลว่า
ความกล้าหาญที่น่ายินดี
นนทภาส แปลว่า
แสงสว่างที่น่ายินดี
อภิชน แปลว่า
คนที่ยิ่งใหญ่
ศรัณลักษณ์ แปลว่า
ที่พึ่งที่มีลักษณะดี
มีหวัง แปลว่า
มีความหวัง
ศยาพร แปลว่า
ผู้อยู่อาศัยในที่ประเสริฐ
ยุคลธร แปลว่า
ทรงไว้ซึ่งคู่
ปัณณพัสดุ์ แปลว่า
ตำรา
วาสนาดี แปลว่า
มีชีวิตที่ดี
อััยย์ฐิดา แปลว่า
เป็นใหญ่อย่างมั่นคง
ภิรมยา แปลว่า
รื่นเริงยิ่ง ดีใจยิ่ง ยินดียิ่ง
บุญทัย แปลว่า
ความกรุณาและความดี
นภัช แปลว่า
ผู้เกิดจากฟ้า
ฐาณัฐ แปลว่า
นักปราชญ์ที่มีความมั่นคง
นัทธกานต์ แปลว่า
ที่รักที่ผูกพัน
ธนาสาร แปลว่า
สาระแห่งทรัพย์
พรสี แปลว่า
สีที่ดี
นรินท์ แปลว่า
คนที่เป็นใหญ่
พันชนา แปลว่า
พันคน
วิศวภัทร์ แปลว่า
สิ่งประเสริฐทั้งปวง
ปั้น แปลว่า
เอาสิ่งอ่อน ๆ เช่นขี้ผึ้งดินเหนียวเป็นต้นมาทําให้เป็นรูปตามที่ต้องการ
วนาภรณ์ แปลว่า
ผู้ค้ำจุนป่าไม้
เอมวิกา แปลว่า
[เอมิกา]
อุมารังษี แปลว่า
รัศมีของพระอุมา
ณกาณฑ์ แปลว่า
ผู้มีปัญญาเฉียบแหลม
ทองอินทร์ แปลว่า
ทองที่เป็นใหญ่
นัยน์ภัสสร แปลว่า
แสงสว่างในดวงตา
ธีร์ธนัตถ์ แปลว่า
ผู้รู้ประโยชน์ของทรัพย์
ธนะดี แปลว่า
ผู้มีทรัพย์ดี
ศศิกานรี แปลว่า
หญิงที่งดงามเหมือนดวงจันทร์
วนภร แปลว่า
ผู้ค้ำจุนป่าไม้
วรรณวดี แปลว่า
ผู้มีวงศ์ตระกูล
พชรมนต์ แปลว่า
เพชรที่น่าหลงไหล
ภัสส์ณิศา แปลว่า
ผู้มีปัญญามากเป็นเครื่องนำทาง
ฐณัชญ์พร แปลว่า
ผู้ประเสริฐด้วยความรู้อันมั่นคง
อัยย์อัญญา แปลว่า
ผู้มีความรู้อันยิ่งใหญ่
พีรพัทธ์ แปลว่า
ผู้ผูกพันด้วยความกล้าหาญ
วรฉัตรฤดี แปลว่า
ผู้ยินดีในร่มเงาอันประเสริฐ
สุธารีช์ลักษณ์ แปลว่า
ผู้ที่เกิดมามีลักษณะเพื่อค้ำจุนความดี
จิระพัฒน์ แปลว่า
ผู้ที่มีความเจริญงอกงามตลอดไป
ณวิดาภรณ์ แปลว่า
ผู้ค้ำจุนปัญญาเป็นพิิเศษ
นาราภัทร์ แปลว่า
ผู้มีรัศมีอันประเสริฐ
หมู แปลว่า
สัตว์สี่เท้าชนิดหนึ่ง หาอาหารโดยใช้จมูกดุน เป็นทั้งสัตว์เลี้ยงเพื่อใช้เนื้อเป็นอาหารและสัตว์ป่า
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี