");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 37701-37800 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
ยอดธงชัย แปลว่า
สูงสุดของธงแห่งชัยชนะ
สุทธกานต์ แปลว่า
ความรักที่บริสุทธิ์
พนชนก แปลว่า
ผู้ให้กำเนิดป่าไม้
ณิชชนาภา แปลว่า
แสงสว่างของคนที่บริสุทธิ์
ศรัณภัทร แปลว่า
ผู้มีความรอบรู้เรืองศรที่ประเสริฐ
อากร แปลว่า
บ่อเกิด, หมู่ กอง, ค่าธรรมเนียมอย่างหนึ่งที่รัฐบาลเรียกเก็บ
ทยาวีร์ แปลว่า
ผู้มีความเอ็นดูและความกล้าหาญ
ณัฏฐ์พันธุ์ แปลว่า
วงศ์ตระกูลของนักปราชญ์
ณธีพัฒน์ แปลว่า
ผู้เจริญในปัญญาเหมือนนักปราชญ์
ปิยชัย แปลว่า
ชัยชนะอันเป็นที่รัก
บุษบัน แปลว่า
ดอกไม้, ดอกบัวเผื่อน
โสภิศสุดา แปลว่า
ลูกสาวที่เป็นเจ้าแห่งความงาม
ระวีวัฒน์ แปลว่า
ผู้เจริญรุ่งเรือง
โสพิศสุดา แปลว่า
ลูกสาวที่เป็นเจ้าแห่งความงาม
สิรินนภส แปลว่า
ท้องฟ้าที่งดงาม
โสภิษฐ์สุดา แปลว่า
[โสภิศสุดา]
สิริวรรณภา แปลว่า
ผู้มีผิวพรรณงามผ่องใส
ณฐธีรา แปลว่า
นักปราชญ์ผู้มีความรู้อันมั่นคง
พิมพ์พิดา แปลว่า
แสงสะท้อน
สุกัลยาพร แปลว่า
หญิงที่ดีและประเสริฐ
อิสรานุพงษ์ แปลว่า
วงศ์ย่อยที่ยิ่งใหญ่
ภูริภาคย์ แปลว่า
โชคของแผ่นดิน
ไอ แปลว่า
สิ่งที่มีลักษณะอย่างควัน ลอยออกมาจากของที่ถูกความร้อนทําให้ระเหย
สิริญญ์ธร แปลว่า
ทรงไว้ซึ่งความรู้ที่งดงาม
สาธิน แปลว่า
ผู้ประสบความสำเร็จ
โสภาวลี แปลว่า
ถ้อยคำที่ไพเราะ, ถ้อยคำที่งดงาม
พงษ์วิทิต แปลว่า
เชื้อสายผู้รู้
ณกัญญารมณ์ แปลว่า
หญิงผู้มีปัญญาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวใจ
ทัศนันทน์ แปลว่า
ความยินดี ๑๐ ประการ
รชนุช แปลว่า
หญิงสาวที่มีสมบัติ
ปริศยาภรณ์ แปลว่า
ผู้ค้ำจุนที่อยู่โดยรอบ
ภูวศิษย์ แปลว่า
ผู้ที่รับการสั่งสอนในแผ่นดิน
ณภัคชา แปลว่า
โชคที่เกิดจากปัญญา
ธัญลภัส แปลว่า
ผู้มีโชคที่เจริญงอกงาม
ยศศิริ แปลว่า
ผู้งดงามด้วยเกียรติคุณ
บรรจงศักดิ์ แปลว่า
ตั้งใจทำให้เกิดอำนาจ
ปานัดดา แปลว่า
[ปนัดดา]
ณัฐภทร แปลว่า
ผู้ประเสริฐเหมือนนักปราชญ์
สุวรรณศร แปลว่า
ศรทอง
วีณารัตน์ แปลว่า
พัดแก้ว
ภาสิณี แปลว่า
[ภาสินี]
สุวรรณนภา แปลว่า
ฟ้าทอง
เวศ แปลว่า
[เวศม์]
ใสทวี แปลว่า
ความผ่องใสที่เพิ่มขึ้น
ศรัณญารัตน์ แปลว่า
ผู้มีปัญญาที่มีค่ายิ่งในความรู้อันเกี่ยวกับศร
ศรีฟ้า แปลว่า
ฟ้างาม
พูนเทพ แปลว่า
เทวดาที่ทำให้เจริญงอกงาม
ธีรธรรศ แปลว่า
ความกล้าหาญของนักปราชญ์
ศรีเพชร แปลว่า
เพชรที่งดงามยิ่ง
เวศม์ แปลว่า
บ้าน เรือน ที่อยู่
วัฒนพร แปลว่า
ความประเสริฐที่เจริญงอกงาม
ณปาล แปลว่า
ผู้รักษาความรู้
รดิวันต์ แปลว่า
ผู้ละทิ้งแล้วซื่งความสุข
ปัตฐิตา แปลว่า
ผู้มั่นคงในบาตร
ณัฏฐกร แปลว่า
ผู้สร้างความรู้ที่มั่นคง
ลัลลพัชร์ แปลว่า
เพชรที่งดงาม
ลัลล์ณิชา แปลว่า
บริสุทธิ์งดงาม
ชู แปลว่า
ยกย่อง, ยกให้สูงขึ้น
นาดา แปลว่า
มีที่นามาก
ลภัสสิริณ แปลว่า
มีลาภเป็นความรู้ที่งดงาม
ปฐวีเดช แปลว่า
อำนาจของแผ่นดิน
อานันทพร แปลว่า
ความยินดีที่ประเสริฐ
สำลี แปลว่า
ใยจากต้นฝ้าย
ณัฏฐ์ธมล แปลว่า
งดงามเหมือนนักปราชญ์
วรมนัส แปลว่า
ใจประเสริฐ
กรุง แปลว่า
เมืองหลวง
ศิวพล แปลว่า
กำลังของพระอิศวร
อิศรากร แปลว่า
ผู้สร้างความยิ่งใหญ่
ศวพล แปลว่า
[ศิวพล]
เมธินทร์ แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่ในหมู่นักปราชญ์
เมธิน แปลว่า
นักปราชญ์
ณัฐธิญา แปลว่า
ความรู้ของนักปราชญ์ที่มีปัญญามั่นคง
โรจน์ประยูร แปลว่า
วงศ์ตระกูลที่มีความรุ่งเรือง
อนงค์รัก แปลว่า
หญิงที่มีความรัก
วิทิตา แปลว่า
ผู้รู้
ปัทมธรรมา แปลว่า
ดอกบัวแห่งธรรม
มโนชญ์ แปลว่า
ปัญญาที่เกิดจากการคิด
สิริรัชนี แปลว่า
กลางคืนอันงดงาม
ณัฐชนันพร แปลว่า
คนที่เป็นนักปราชญ์ที่ประเสริฐ
สิริลักขณ์ แปลว่า
ลักษณะที่ดีงาม
สุทธิกานด์ แปลว่า
ความรักอันบริสุทธิ์
วิชชญา แปลว่า
วิชาความรู้
ณัฏฐสิทธิ์ แปลว่า
ความสำเร็จของนักปราชญ์
สนิกานต์ แปลว่า
[ศนิกานต์]
สารณี แปลว่า
[สารินี]
สุภยงสฤษฎ์ แปลว่า
สร้างความกล้าหาญที่นำมาแห่งความเจริญ
รุจินทร์ แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่ในความรุ่งเรือง
พุทธิธรรศ แปลว่า
ผู้มีความกล้าหาญและความรู้แจ้ง
ธนัญญรัชด์ แปลว่า
ผู้มีความรู้เป็นทรัพย์และเงิน
สนธนา แปลว่า
ผู้สนใจในทรัพย์
รัตนาวรรณ์ แปลว่า
สีของแก้วมณี, ผิวพรรณงามดุจแก้วมณี
พรรณพิภา แปลว่า
ผิวพรรณผุดผ่องเป็นพิเศษ
พุฒิเศรษฐ์ แปลว่า
ผู้ที่รู้ในสิ่งประเสริฐ
โอด แปลว่า
ชื่อเพลงดนตรีบทหนึ่งทำเมื่อถึงบทเศร้าโศก
วรกุล แปลว่า
วงศ์ตระกูลที่ประเสริฐ
เรืองเดช แปลว่า
อำนาจที่รุ่งเรือง
พรชารีย์ แปลว่า
เกิดสิ่งประเสริฐและเจริญรุ่งเรือง
ศรีคนางค์ แปลว่า
[ศรีคคนางค์]
สุภัควีร์ แปลว่า
ผู้กล้าหาญและโชคดี
อัมพาพรรณ แปลว่า
เชื้อสายของมารดา
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี