");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 37601-37700 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
พรศร แปลว่า
ศรที่ประเสริฐ
สุมาตรา แปลว่า
ชื่อเกาะของประเทศอินโดนีเซีย
รัชภณ แปลว่า
พระราชดำรัส
สุรางค์พิม แปลว่า
งดงามดุจเทวดา
ปุญรวี แปลว่า
ผู้รุ่งเรืองด้วยความดี
รัตาภรณ์ แปลว่า
เครื่องประดับที่น่ายินดี
ณภัทรชญาภา แปลว่า
แสงสว่างแห่งความรู้และปัญญาอันประเสริฐ
เดชภาดา แปลว่า
พี่ชายที่มีอำนาจ
นิสัย แปลว่า
ความประพฤติที่เคยชิน
เมธากิตติ์ แปลว่า
ผู้ที่ได้รับการสรรเสริญจากนักปราชญ์
กอ แปลว่า
เชื้อสาย
พิมพ์พันธุ์ แปลว่า
วงศ์ตระกูลที่เป็นแบบอย่าง
ธัญญาธนันท์ แปลว่า
ความยืนดีของพระเจ้าแผ่นดินในสิ่งที่เป็นมงคล
นิชานุช แปลว่า
น้องสาวที่เป็นตัวของตัวเอง
เบญจณัฏฐ์ แปลว่า
ผู้มีความรู้มั่นคงทั้ง ๕ ประการ
กัลย์ แปลว่า
หญิงสาวสวย
ศักดิ์อุดร แปลว่า
มีอำนาจเหนือกว่าผู้อื่น
เมธาวร แปลว่า
ประเสริฐเหมือนนักปราชญ์
ปัณพัฒน์ แปลว่า
ผู้เจริญในความรอบรู้
มินท์ธิตา แปลว่า
[มินตร์ธิตา]
สิยาพัฒน์ แปลว่า
ผู้ที่อยู่อาศัยในที่เจริญ
ศยานิดา แปลว่า
ผู้ฝึกการอยู่อาศัย
อารุณ แปลว่า
[อรุณ]
ศิริสุนันทา แปลว่า
ผู้ยินดีในความงดงาม, ผู้ยินดีในความเจริญงอกงาม
เสฏฐ์นิน แปลว่า
[เสฏฐนิล]
เสฏฐนิล แปลว่า
นิลอันประเสริฐ
รุ่งกฤต แปลว่า
ความสำเร็จที่รุ่งเรือง
สิตารี แปลว่า
รอยยิ้มแห่งความเอื้อเฟื้อ
อำพลิกา แปลว่า
งดงามมาก
พินิจวริศา แปลว่า
ผู้ประเสริฐยิ่งในการไตร่ตรอง
ภูมิกวิน แปลว่า
นักประพันธ์ผู้มีภูมิรู้
รัตน์ภูมิ แปลว่า
แผ่นดินที่มีค่ายิ่ง
บุญญิกา แปลว่า
หญิงที่มีบุญ
สัตยานันท แปลว่า
ผู้ยินดีในความซื่อสัตย์
ศิร์ภาโชติ แปลว่า
รุ่งเรืองสูงสุด
ประสิทธิโชติ แปลว่า
ผู้รุ่งเรืองด้วยความสำเร็จ
รัตธิรา แปลว่า
ความยินดีของนักปราชญ์
รุ่งกฤษฎ์ แปลว่า
ต้นกล้าของความรุ่งเรือง
รัจนี แปลว่า
การเขียน
รดาภาณี แปลว่า
ถ้อยคำที่น่ายินดี
ปริยาภัท แปลว่า
ผู้เป็นที่รักอันประเสริฐ
ธนัญณัฐ แปลว่า
ผู้มีความรอบรู้ในการหาทรัพย์
พัณณ์วรา แปลว่า
ผู้ประเสริฐด้วยวงศ์ตระกูล
พงษกรณ์ แปลว่า
การกระทำของวงศ์ตระกูล
พิชชญาพร แปลว่า
ผู้ประเสริฐด้วยวิชาความรู้
ปิยดิศ แปลว่า
[ปิยรดิศ]
ทัพพ์ธีรชัย แปลว่า
ทรัพย์สมบัติที่เกิดจากชัยชนะของนักปราชญ์
ศิริณญา แปลว่า
ผู้มีปัญญาความรู้อันงดงาม
สุฐิตา แปลว่า
ผู้มั่นคงดี
เปรมปวีณ์ แปลว่า
ผู้ฉลาดในความยินดี
ณัชชาภรณ์ แปลว่า
ผู้ค้ำจุนผู้เกิดมาเพื่อความรู้
ศิริวัช แปลว่า
กรอบที่งดงาม
พิมณวรรณ แปลว่า
เชื้อสายผู้มีปัญญาและเป็นแบบอย่างที่ดี
วิมลรัต แปลว่า
ความยินดีอันบริสุทธิ์
ณิชชาภัสส์ แปลว่า
แสงสว่างที่ทำให้เกิดความบริสุทธิ์
ธีรสุวัฒน์ แปลว่า
ผู้เจริญงอกงามเหมือนนักปราชญ์
มหาสมุทร แปลว่า
ทะเลใหญ่
ลัลน์ธนัตถ์ แปลว่า
สาวสวยผู้รู้ประโยชน์ของทรัพย์
พิมพิลาไล แปลว่า
[พิมพิลาไลย]
พาทิศ แปลว่า
เจ้าแห่งคำพูด
สิทธิรักษ์ แปลว่า
ผู้ปกป้องความสำเร็จ
พิพิธธนวดี แปลว่า
ผู้มีทรัพย์ต่างๆกันไป
นวัตกรณ์ แปลว่า
การกระทำซึ่งสิ่งใหม่ ๆ
วรัชญ์ชญา แปลว่า
ความรู้อันประเสริฐ
ศุภชาติ แปลว่า
ผู้เกิดมาเจริญงอกมาก
อัญญาภัคร์ แปลว่า
แสงสว่างแห่งความรู้อันยิ่งใหญ่
ประโลมจิตต์ แปลว่า
ทำให้จิตใจเบิกบาน
ธรรพ์ณภัทร แปลว่า
คนธรรพ์ที่รู้ในสิ่งประเสริฐ
มยุรพัชร์ แปลว่า
นกยูงแก้ว
บริสุทธิ์ แปลว่า
แท้, ไม่มีอะไรเจือปน
วงศ์ตะวัน แปลว่า
เชื้อสายพระอาทิตย์
เอกณภัท แปลว่า
ผู้มีความรู้อันประเสริฐที่เป็นหนึ่ง
ธิดาภรณ์ แปลว่า
เครื่องประดับของลูกสาว,ลูกสาวที่ค้ำจุน
กาบ แปลว่า
เปลือกหุ้มชั้นนอกของผล ช่อดอก หรือลําต้นของต้นไม้บางชนิด ลอกออกได้
วรรณวรา แปลว่า
ผู้ประเสริฐด้วยวงศ์ตระกูล
อักษรศาสตร์ แปลว่า
วิชาการหนังสือ เน้นในด้านภาษาและวรรณคดี
ปิยรดิศ แปลว่า
เจ้าแห่งความยินดีและเป็นที่รักยิ่ง
นัชชาพัช แปลว่า
ผู้อยู่ในกรอบของตัวเอง
อิสรสิทธิ์ แปลว่า
ความสำเร็จอันยิ่งใหญ่
นรธัช แปลว่า
คนที่เป็นดั่งธงชัย
รัตนหทัย แปลว่า
ดวงใจที่มีคุณค่ายิ่ง
ปอทิพย์ แปลว่า
ต้นปอสวรรค์
ณัฐศรัญญ์ แปลว่า
นักปราชญ์ผู้มีความรู้ที่เกี่ยวกับศร
รัชมัย แปลว่า
สำเร็จด้วยทรัพย์สมบัติ
เตชห์ แปลว่า
[เตช]
วีรภาพ แปลว่า
มีความกล้าหาญ
พูลผล แปลว่า
[พูนผล]
ยศวัจน์ แปลว่า
คำพูดที่ทำให้เกิดเกียรติยศ
ภิราช แปลว่า
[อภิราช]
อภิราช แปลว่า
พระเจ้าแผ่นดินที่ยิ่งใหญ่
เสาว์ลักษณ์ แปลว่า
ผู้มีลักษณะที่ดี
พีร์ชญา แปลว่า
ความรู้ที่กล้าหาญ
ณิชารี แปลว่า
ความเอื้อเฟื้ออันบริสุทธิ์
พารวรินทร์ แปลว่า
เมืองที่เป็นใหญ่ในสิ่งประเสริฐ
สโรสินี แปลว่า
หญิงที่ฉลาดเฉียบแหลม
พชญา แปลว่า
กรอบความรู้
พนมชัย แปลว่า
ชัยชนะที่มั่นคง
สุภัสรดา แปลว่า
ความยินดีต่อแสงสว่างที่ดี
ธนะพร แปลว่า
ทรัพย์ที่ประเสริฐ
ศิตากาญจน์ แปลว่า
รอยยิ้มที่งดงามดั่งทอง
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี