");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 37501-37600 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
ปริปุญโญ แปลว่า
ผู้มีบุญรอบ
เปรมศิรินทร์ แปลว่า
เจ้าแห่งความเป็นมงคลและมีความสุข
ปีติ แปลว่า
ความปลาบปลื้มใจ
ตุลย์ราณี แปลว่า
ราชินีผู้ยุติธรรม
ตุลราณี แปลว่า
ราชินีผู้ยุติธรรม
พิฏฐ์ภิญชญา แปลว่า
[พิตรภิญชญา]
อัมพาพัชร์รดี แปลว่า
ความยินดีของหญิงที่ดีดั่งเพชร
สิวัฒน์ แปลว่า
[สิร์วัฒน์]
ยศอนันต์ แปลว่า
ผู้มีอำนาจมากไม่สิ้นสุด
เศรษฐวัชญ์ แปลว่า
กรอบความรู้อันประเสริฐ
ศุภิภัทรา แปลว่า
ประเสริฐและเป็นมงคล
ทรรศิตา แปลว่า
อธิบาย
วรรษิตรี แปลว่า
สามปี
บุญสนอง แปลว่า
ตอบแทนความดี
ปัณดารีย์ แปลว่า
[ปัณฑารีย์]
โสภณัฐ แปลว่า
นักปราช์ผู้มีความงดงาม,ผู้มั่นคงในความงาม
นภพล แปลว่า
กำลังสวรรค์,กำลังของเทวดา,กำลังจากฟ้า
รติชาติ แปลว่า
ผู้เกิดมายินดี
ปิติดล แปลว่า
บันดาลให้เกิดความปลื้มใจ
ตูน แปลว่า
พิตรภิญชญา แปลว่า
ผู้มีปัญญาและความรู้เป็นทรัพย์
พิตราภิญชญา แปลว่า
ผู้มีปัญญาและความรู้เป็นทรัพย์
สุรยุทธ แปลว่า
การรบของเทวดา, การรบอย่างกล้าหาญ
บรรณณดา แปลว่า
หนังสือที่ทำให้เกิดความรู้ยิ่ง
นรีภัทร แปลว่า
หญิงที่ประเสริฐ
อรภิญญา แปลว่า
หญิงที่มีความรู้
ส่งเสริม แปลว่า
สนับสนุน
ณิชยา แปลว่า
ยาที่บริสุทธิ์
วรางค์อร แปลว่า
หญิงที่ประเสริฐ
ธนัทสรณ์ แปลว่า
ผู้ให้ทรัพย์และเป็นที่พึ่ง
สุพิณ แปลว่า
พิณที่ดี
ทองกรม แปลว่า
กองทอง
วง แปลว่า
รูปที่มีเส้นที่โค้งเข้ามาบรรจบกัน ล้อมรอบเป็นขอบเขตสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
นนทวัตร แปลว่า
ผู้ทำหน้าที่ได้อย่างน่าพอใจ
รัญชน์ปรัตม์ แปลว่า
[รัญชน์ปรมัตถ์]
อาณัติพล แปลว่า
กำลังที่เป็นเครื่องหมาย
อัฏฐกฤตา แปลว่า
ความสำเร็จ ๘ ประการ
รัญชน์ปรมัตถ์ แปลว่า
ผู้ยินดีในความจริงอันเป็นที่สุด
ศิริชนม์ แปลว่า
การเกิดที่เป็นมงคล
สุขแก้ว แปลว่า
แก้วแห่งความสุข
ศุภวัชร แปลว่า
เพชรที่นำมาซึ่งความเจริญ
ทัศน์ แปลว่า
ความคิดเห็น
นุชธรา แปลว่า
ทรงไว้ซึ่งน้องสาว
วรภัทร์ แปลว่า
ประเสริฐยิ่ง
นิภาวัน แปลว่า
วันที่คล้ายกัน
สมารัฐ แปลว่า
แผ่นดินของประเทศ
ปุณณ์ณวรรธน์ แปลว่า
ผู้เจริญในปัญญาที่เต็มเปี่ยม
บรรณวัจน์ แปลว่า
คำพูดในหนังสือ
นวกร แปลว่า
ผู้สร้างสิ่งใหม่, ผู้สร้าง ๙ ประการ
รัฐธรรม แปลว่า
ความยุติธรรมของประเทศ
วรณิษฐ์ แปลว่า
[วรนิษฐ์]
นทีภัทร แปลว่า
ผู้ประเสริฐเหมือนสายน้ำ
เพียงตา แปลว่า
เสมอระดับสายตา
ปองคำ แปลว่า
มุ่งหวังสิ่งที่มีค่า
ธนารัศมิ์ แปลว่า
แสงสว่างแห่งทรัพย์
ศิริพง แปลว่า
ป่าที่งดงาม
ภูมิเพชร แปลว่า
เพชรในแผ่นดิน
พัฒน์ณิชดา แปลว่า
ความเจริญอันบริสุทธิ์
ธรรมภรณ์ แปลว่า
ผู้ค้ำจุนธรรมะ
ปุณณารมย์ แปลว่า
ผู้มีความสุข
สารนันท์ แปลว่า
ผู้ยินดีในความเป็นแก่นสาร
พนพรรณ แปลว่า
เชื้อสายแห่งป่า
ทองลักษณ์ แปลว่า
ผู้มีลักษณะงดงามดุจทองคำ
วังน้อย แปลว่า
วังเล็ก
ปนินาท แปลว่า
นพทิพย์ แปลว่า
ของสวรรค์ ๙ ประการ
เมธากฤต แปลว่า
ผู้ประสบความสำเร็จในการเป็นนักปราชญ์
สรวิศิษฏ์ แปลว่า
ประเสริฐดุจเทวดา
เลิศพงษ์ แปลว่า
เชื้อสายผู้เป็นเลิศ
บานระหงษ์ แปลว่า
พรปภัส แปลว่า
แสงสว่างอันประเสริฐ
สุวัจน์ชัย แปลว่า
ผู้ชนะด้วยคำพูดที่ดี
สุวัจนชัย แปลว่า
ผู้ชนะด้วยคำพูดที่ดี
ไอวรินทร์ แปลว่า
ไอที่ประเสริฐและเป็นใหญ่
ภานลิน แปลว่า
ดอกบัวที่มีแสงสว่าง
ศิริศร แปลว่า
ศรที่เป็นมงคล
ณัทธมล แปลว่า
ผู้งดงามด้วยการให้ความรู้
ปรบาล แปลว่า
ผู้รักษาอื่นๆ
พุทธิพันธุ์ แปลว่า
เชื้อสายผู้รู้แจ้งชัด
ธันย์วดี แปลว่า
มีโชคดี
ลักยิ้ม แปลว่า
รอยเล็ก ๆ ที่บุ๋มลงไปที่แก้ม
ทอจันทร์ แปลว่า
สร้างพระจันทร์
สินก้องภพ แปลว่า
ผู้มีชื่อเสียงมากในเรื่องเงิน
เพียงจันทร์ แปลว่า
งดงามดุจพระจันทร์
ภูพฤกษา แปลว่า
ต้นไม้ในแผ่นดิน
ส่องอรุณ แปลว่า
พระอาทิตย์ขึ้นยามเช้า
นภฤทธิ์ แปลว่า
อำนาจจากสวรรค์
พัทธนะ แปลว่า
[พรรธนะ]
ธมพสิษฐ์ แปลว่า
ผู้ยิ่งใหญ่และดีที่สุด
ภูรัฐเกล้า แปลว่า
แผ่นดินและประเทศเป็นสิ่งสูงสุด
ภูแสง แปลว่า
ผู้เป็นแสงสว่างของแผ่นดิน
พรรธนะ แปลว่า
ความเจริญก้าวหน้า
ภูสราญ แปลว่า
แผ่นดินที่มีความสุข
อรุณสุข แปลว่า
เริ่มต้นความสุข
อัฐกาล แปลว่า
ยามทั้ง ๘
อัฐสิงห์ แปลว่า
ราชสีห์ทั้ง ๘
วรันธรณ์ แปลว่า
ผู้ทรงไว้ซึ่งสิ่งประเสริฐ
ศิธพงศ์ แปลว่า
วงศ์ตระกูลที่ประสบความสำเร็จ
พลเสฎฐ์ แปลว่า
ผู้มีกำลังอันประเสริฐ
ไทย แปลว่า
ประเทศไทย
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี