");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 37401-37500 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
ภัสสิกานต์ แปลว่า
พิญาดา แปลว่า
นักปราชญ์ผู้วิเศษ
นิติรส แปลว่า
ความดีของกฏระเบียบ
ลัลตา แปลว่า
[ลันตา]
ณภัชนันท์ แปลว่า
ผู้ยินดีในการจำแนกความรู้
ปีชยา แปลว่า
ปีแห่งชัยชนะ
ปรีชานนท์ แปลว่า
ยินดีในความสามารถ
บุศรีย์รัตน์ แปลว่า
ณชานนท์ แปลว่า
ผู้ยินดีในการเกิดขึ้นของความรู้
ณรงค์วิทย์ แปลว่า
ความรู้เกี่ยวกับการรบ
สมัญญารัตน์ แปลว่า
ชื่อเรียกอันมีค่า
พิชาพร แปลว่า
ผู้ประเสริฐด้วยความรู้
พิญดา แปลว่า
[พิญาดา]
บุณยชวนะ แปลว่า
ผู้มีความรวดเร็วในการทำความดี
พรณรินทร์ แปลว่า
[พรนิรินทร์]
เสาวนันท์ แปลว่า
ความยินดีอันประเสริฐ
ศศินรีย์ แปลว่า
สตรีที่งดงามเหมือนพระจันทร์
สวยใส แปลว่า
สดใสและงดงาม
ภูวฤณ แปลว่า
ผู้ที่ทำให้ยินดีในแผ่นดิน
วริทธิ์พงษ์ แปลว่า
เชื้อสายผู้ประสบความสำเร็จ
วรสฤษดิ์ แปลว่า
สร้างสิ่งประเสริฐ
ปภาณี แปลว่า
คนที่พูดเก่ง
หนูรัก แปลว่า
คำเรียกเด็กหญิงที่ชื่อรัก
สันต์สินี แปลว่า
หญิงที่มีความสงบ
อินทศักดิ์ แปลว่า
อำนาจที่ยิ่งใหญ่
พัชราวดี แปลว่า
มีเพชร
นลิศา แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่ในการเปล่งแสง หมายถึง พระอาทิตย์
ลาภิศร แปลว่า
เจ้าแห่งโชคลาภ
ลาภิศรา แปลว่า
เจ้าแห่งโชคลาภ
นานา แปลว่า
มาก, หลาย
ศักดิศิลป์ แปลว่า
ศิลปะที่มีอำนาจ
นิจิรา แปลว่า
ไม่ยั่งยืน
มุรธา แปลว่า
หัว, ยอด, สูงสุด
หนิง แปลว่า
วรัญธร แปลว่า
ผู้ทรงไว้ซึ่งความรู้อันประเสริฐ
สิงหเดชะ แปลว่า
มีอำนาจมากเหมือนราชสีห์
เศรษฐินีรัช แปลว่า
สมบัติของหญิงที่มั่งมีทรัพย์
ธิษณามตี แปลว่า
ผู้มีความคิดเฉลียวฉลาด
ธีร์ระวี แปลว่า
ผู้รุ่งเรืองเหมือนนักปราชญ์
พรพิทยา แปลว่า
ความรู้อันประเสริฐ
ปุณณ์ปวีร์ แปลว่า
ผู้มีความกล้าหาญที่เปี่ยมบริบูรณ์
เบ็ญจรงค์ แปลว่า
[เบญจรงค์]
พัฒน์ญาภา แปลว่า
แสงสว่างแห่งปัญญาที่ทำให้มีความเจริญ
บรรลือ แปลว่า
โด่งดัง, เลื่องลือ
สุวิกานต์ แปลว่า
ผู้เป็นที่รักยิ่ง
สุรีย์ญา แปลว่า
ความรู้เกี่ยวกับดวงอาทิตย์,ผู้มีปัญญารุ่งเรือง
พิมพ์วิอร แปลว่า
หญิงผู้รู้แจ้งและเป็นแบบอย่าง
เบญจวัฒน์ แปลว่า
ความเจริญ ๕ ประการ
ปุณณ์ปวีย์ แปลว่า
[ปุณณ์ปวีร์]
ณิศราวัลย์ แปลว่า
เชื้อสายของผู้เป็นใหญ่ในความรู้
เสฏฐพงศ์ แปลว่า
เชื้อสายผู้ประเสริฐ
ธิติยศ แปลว่า
ผู้มีเกียรติอันมั่นคง
เฌอณัฏฐ์ชา แปลว่า
ต้นไม้ที่เกิดจากนักปราชญ์
พลอยลภัส แปลว่า
ผู้มีลาภเป็นพลอย
ปิลันธนิต แปลว่า
เครื่องประดับ
วรียะ แปลว่า
ผู้ประเสริฐ
พุทธบดินทร์ แปลว่า
พระเจ้าแผ่นดินที่มีความรอบรู้
บุญชนิต แปลว่า
ทำให้เกิดความดี
อุโฆษ แปลว่า
ประกาศ, ป่าวร้อง, กึกก้อง, สนั่น, แพร่งพราย
นครากร แปลว่า
ผู้สร้างนคร
อิสรีย์ยา แปลว่า
ยาที่ดีเป็นใหญ่
ปรัศนีย์ แปลว่า
[ปรัศนี]
ยศกรณ์ แปลว่า
ผู้กระทำด้วยเกียรติยศ
รียา แปลว่า
พัสสิตา แปลว่า
รอยยิ้มแห่งสายฝน
นัดชา แปลว่า
[นัชชา]
ประดิภาส แปลว่า
แสงสว่างแห่งความรู้
ปุญพร แปลว่า
ผู้ประเสริฐด้วยความดี
ปภัสชญา แปลว่า
ความรู้เป็นเครื่องนำทาง
ณพกร แปลว่า
[นพกร]
ณปภณ แปลว่า
[ณปพน]
นภามาศ แปลว่า
ฟ้าสีทอง
ศิร์วัชร์ แปลว่า
เข้มแข็งมาก, เพชรที่สูงส่ง
นันท์ณภัชสรณ์ แปลว่า
ผู้เป็นที่พึ่งและยินดีในความรู้ที่จำแนกแล้ว
ปริชญ์ แปลว่า
ความรอบรู้
วรรณพงษ์ แปลว่า
เชื้อสายผู้มีผิวพรรณงาม
ณปพน แปลว่า
ผู้บริสุทธิ์ด้วยปัญญา
ทรัพยมัย แปลว่า
สำเร็จในทรัพย์
ดลนภาวรรณ แปลว่า
บันดาลผิวพรรณที่งดงาม
ธัญชยธร แปลว่า
ทรงไว้ซึ่งชัยชนะอันเป็นมงคล
อัญญารตน์ แปลว่า
ดวงแก้วแห่งปัญญา
อรรถวัฒน์ แปลว่า
ผู้เจริญงอกงามในประโยชน์,ผู้เจริญงอกงามในรายได้
นรินี แปลว่า
หญิงสาว
วิทย์สรัช แปลว่า
ความรู้อันเกิดจากเทวดา
วิราพร แปลว่า
ผู้ประเสริฐด้วยความกล้าหาญ
ศุกมล แปลว่า
ใจดี
อัญชรินทร์ แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่ในสายน้ำแห่งความรู้
มนติกาล แปลว่า
ลออง แปลว่า
[ละออง]
สุนุช แปลว่า
น้องสาวที่ดี, หญิงที่ดี
รติกาญจน์ แปลว่า
ทองคำที่น่ายินดี
แพรวณิสรา แปลว่า
เป็นใหญ่ในความรู้และมีประกาย
ทศเทพ แปลว่า
เทวดาทั้ง ๑๐
รัชชภา แปลว่า
แสงสว่างที่เกิดจากพระเจ้าแผ่นดิน,แสงสว่างที่เกิดจากสมบัติ
ปัญสุดา แปลว่า
ลูกสาวผู้มีปัญญา
ปัญสุดาพรรณ แปลว่า
วงศ์ตระกูลของลูกสาวผู้มีปัญญา
เปรมพิพัฒน์ แปลว่า
ผู้เจริญในความสุข
ภัคภัทร แปลว่า
ผู้ประเสริฐในโชค
วิลาธินี แปลว่า
[วิลาสินี]
ณัฐชลี แปลว่า
ผู้อ่อนน้อมต่อนักปราชญ์
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี