");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 37201-37300 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
อิมา แปลว่า
เด่นชาติ แปลว่า
ผู้เกิดมาดีเด่น
รัตนวรินท์ แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่ในความเป็นเลิศอันมีค่า
แสนกลาง แปลว่า
หนึ่งแสนห้าหมื่น
เรือนคำ แปลว่า
บ้านทองคำ
ภัสร์ปภาวี แปลว่า
ผู้ที่มีความรุ่งเรืองในอำนาจ
รักมณี แปลว่า
ผู้รักแก้วมีค่า
พรภิญญา แปลว่า
ความรู้อันประเสริฐ
สีแก้ว แปลว่า
สีของแก้ว
พิมพ์จิรภา แปลว่า
แบบอย่างที่เป็นแสงสว่างตลอดกาล
วรภัทรียา แปลว่า
ผู้มีความเจริญและประเสริฐ
นิตย์ชยา แปลว่า
ผู้ชนะเสมอ
พีรพัชร แปลว่า
ผู้ที่เข้มแข็งและกล้าหาญ
พราวพุธ แปลว่า
ผู้มีความรู้อันงดงาม
ดนุพงษ์ แปลว่า
เชื้อสายของตนเอง
ธนวัลย์ แปลว่า
เชื้อสายผู้มีทรัพย์
สุกันตา แปลว่า
น่ารักดี
ลักษณ์ศุภางค์ แปลว่า
ลักษณะอันเป็นมงคล
เจิม แปลว่า
เสริม, เพิ่ม
ศิริณทิพย์ แปลว่า
ความรู้ของเทวดาที่นำมาซึ่งความเจริญ
ธีร์ตา แปลว่า
ดวงตาของนักปราชญ์
ภัสรานุกูล แปลว่า
แสงสว่างอันประเสริฐ
สุวปรียา แปลว่า
ความรักที่ดีงาม
อวิรุทธ แปลว่า
สะดวก ไม่ขัดข้อง ไม่ผิดพลาด
ภูมิเกียรติ แปลว่า
ผู้มีเกียรติในแผ่นดิน
ศริตา แปลว่า
ผู้มีศร
สิริกานดา แปลว่า
หญิงผู้เป็นที่รักและงดงาม
เด็ดดวง แปลว่า
ดีเด่นทีเดียว
ธัญญพรรษ แปลว่า
ฝนอันเป็นมงคล,ฝนแห่งโชค
ธันยดา แปลว่า
ผู้มากไปด้วยโชคดี
ภิญญารัศมิ์ แปลว่า
แสงสว่างแห่งปัญญา
นันทวารี แปลว่า
สายน้ำที่น่ายินดี
วันรบ แปลว่า
วันที่ทำการรบ
ปรียากาญจน์ แปลว่า
ทองคำอันเป็นที่รัก
ทัสสยุ แปลว่า
ชนพื้นเมืองในลุ่มแม่น้ำสินธุ,มิลักขะ(คนป่า)
สิตาพัชญ์ แปลว่า
รอยยิ้มอันเกิดจากความรู้ที่อยู่ในกรอบ
รินญภัสร์ แปลว่า
แสงสว่างแห่งความรู้ที่มาเรื่อยๆ
ฐิภาพรรณ แปลว่า
ผู้มั่นคงในผิวพรรณที่ผ่องใส
ณัจรีย์ แปลว่า
ผู้มีความประพฤติดีและมีปัญญา
นภัสชญา แปลว่า
ผู้มีความรู้เกี่ยวกับท้องฟ้า
ปรัชญ์วริศร์ แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่และประเสริฐเหมือนนักปราชญ์
รติวัชร์ แปลว่า
เพชรที่น่ายินดี, เพชรที่งดงาม
นันทัชพร แปลว่า
สิ่งประเสริฐที่เกิดจากความรัก
พัทธ์พศุตม์ แปลว่า
ผู้ที่เกี่ยวเนื่องด้วยอำนาจสูงสุด
ณัฏฐเศฏฐ์ แปลว่า
[ณัฏฐเสฏฐ์]
สิปป์วิชฐ์ แปลว่า
ผู้มั่นคงในความรู้ทางศิลปะ
สุศิรา แปลว่า
ดีที่สุด
พีระพร แปลว่า
ผู้ประเสริฐด้วยความกล้าหาญ
สาทิส แปลว่า
เหมือนกัน, คล้ายกัน, เช่นกัน
วโรตม์ แปลว่า
ผู้ประเสริฐที่สุด
เตชพัฒน์ แปลว่า
ผู้เจริญในอำนาจ
พิณฉวี แปลว่า
ผิวของพิณ
รุจิพรรณ์ แปลว่า
ผู้มีผิวพรรณงาม
พัทธนันท์รัชต์ แปลว่า
เงินที่ทำให้เกิดความยินดีและผูกพัน
ภัคจิราฐ์ แปลว่า
ผู้มั่นคงและยั่งยืนในโชค
นิลาเนตร แปลว่า
ตาดำ
วรรณศิลป์ แปลว่า
ศิลปะในการประพันธ์หนังสือ
เฌอลลิตา แปลว่า
ต้นไม้ที่งดงาม
วรัชญากรณ์ แปลว่า
การกระทำด้วยความรู้อันประเสริฐ
สันติพงศ์ แปลว่า
เชื้อสายของผู้สงบ
ศิริจิตร แปลว่า
งดงามและเป็นมงคล
วิลัญญรัตน์ แปลว่า
ผู้มีค่าและงดงามด้วยความรู้
ณัฏฐเสฏฐ์ แปลว่า
ผู้ประเสริฐด้วยการมีความรู้ที่มั่นคง,ประเสริฐเหมือนนักปราชญ์
ทัสยุ แปลว่า
ชนพื้นเมืองในลุ่มแม่น้ำสินธุ,มิลักขะ(คนป่า)
พิสิษฐ์พงษ์ แปลว่า
เชื้อสายผู้ที่ดีเลิศ
ปรียามน แปลว่า
ใจอันเป็นที่รัก
นันทนาถ แปลว่า
ผู้เป็นที่พึ่งและมีความสุข
ธิดาธิป แปลว่า
ลูกสาวที่เป็นใหญ่
มนัสพงษ์ แปลว่า
เชื้อสายผู้มีจิตใจงดงาม
วรัฎฐนันท์ แปลว่า
ผู้ยินดีในความมั่นคงอันประเสริฐ
ยุทธกานต์ แปลว่า
ผู้เป็นที่รักในการต่อสู้
ณัชวรัตน์ แปลว่า
[ณัชวรัตม์]
ธัญธริกา แปลว่า
หญิงที่ทรงไว้ซึ่งโชค,หญิงที่ทรงไว้ซึ่งสิ่งอันเป็นมงคล
เศรษฐวัตร แปลว่า
ผู้ทำหน้าที่อันประเสริฐ
ภัชนันท์ แปลว่า
ผู้รักการจำแนก
แมว แปลว่า
ชื่อสัตว์เลี้ยงสี่เท้าชนิดหนึ่ง เลี้ยงเพื่อเป็นมิตรกับมนุษย์
เชื่อม แปลว่า
ทำให้ติดกัน
ธรัช แปลว่า
ผู้เกิดมาปกป้องรักษา
ปลูกขวัญ แปลว่า
สร้างมิ่งขวัญ
ดาลิน แปลว่า
สุดศรี แปลว่า
งดงามที่สุด,เป็นมงคลที่สุด
ุสุดใจ แปลว่า
ตั้งใจมาก,รักมาก
โสภณิศรา แปลว่า
เจ้าแห่งความงดงาม
สุชฎา แปลว่า
ชฎาที่ดี,ผู้ที่ประเสริฐสูงสุด
นรภัท แปลว่า
คนที่ประเสริฐ
ลดาวดี แปลว่า
มีวงศ์ตระกูล
โสภณิศา แปลว่า
เจ้าแห่งความงดงาม
ศจิกา แปลว่า
หญิงที่มีความงดงาม
ทรรศเทพ แปลว่า
ทรรศน์เทพ แปลว่า
โสภณิศ แปลว่า
เจ้าแห่งความงดงาม
ณัฐฐ์ แปลว่า
ผู้มั่นคงในความเป็นนักปราชญ์
วัฒน์ดนัยณัฐ แปลว่า
บุตรที่มั่นคงในความรู้และความเจริญ
ปริยารัศมิ์ แปลว่า
แสงสว่างอันเป็นที่รัก
ภัทรวัต แปลว่า
ผู้ประพฤติในสิ่งประเสริฐ
ปรารินทร แปลว่า
[ปารินทร]
บุญไสว แปลว่า
ผู้รุ่งเรืองด้วยความดี
วีรวัต แปลว่า
ผู้ประพฤติด้วยความกล้าหาญ
พารา แปลว่า
เมือง
อาภาวี แปลว่า
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี