");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 37101-37200 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
ภรณ์ทิพย แปลว่า
ทรงไว้ซึ่งของเทวดา
ศุภากาญจน์ แปลว่า
ทองคำที่นำมาซึ่งความเจริญ
พัชรณัฏฐ แปลว่า
ผู้มีความมั่นคงในความรู้และมีความเข้มแข็ง
นง แปลว่า
นาง
พัฒนพันธ์ แปลว่า
ชัยชนะที่นำมาซึ่งความเจริญ
สิรีลภัสญ์ แปลว่า
ผู้มีปัญญาความรู้ที่นำมาซึงความเจริญ
พชรณัท แปลว่า
ผู้ให้ปัญญาอันเข้มแข็ง
ตุลญาณี แปลว่า
นักปราชญ์ผู้มีความเที่ยงธรรม
นราภัทร แปลว่า
คนที่ประเสริฐ
ธนฤทธิ์ แปลว่า
อำนาจแห่งทรัพย์
ปภัสลภัส แปลว่า
ผู้รุ่งเรื่องในทรัพย์สมบัติ
ณัฐปภัส แปลว่า
แสงสว่างแห่งความรู้ที่มั่นคง
นันท์ธนัท แปลว่า
ผู้ยินดีในการให้ทรัพย์
ภพรัตน์ แปลว่า
แผ่นดินที่ทรงคุณค่า
ปรางค์ทิตา แปลว่า
ผู้รุ่งเรืองเหมือนเจดีย์
ณัชญ์พิสิษฐ์ แปลว่า
ผู้ประเสริฐด้วยการเกิดมาเพื่อความรู้
วินิชา แปลว่า
ผู้มีความจำดี
บดิน แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่
พิชญ์พิสุทธิ์ แปลว่า
ผู้บริสุทธิ์เหมือนนักปราชญ์
พงษ์พัตร แปลว่า
เสื้อผ้าของวงศ์ตระกูล
อาศยา แปลว่า
ที่พัก, ที่อยู่, ที่ตั้ง
วรัญวลัย แปลว่า
กำไลที่ประเสริฐด้วยปัญญา
พัทธ์ศรัณย์ แปลว่า
ผู้เป็นที่พึ่งและผูกพัน
ณภัสสรณ์ แปลว่า
แสงสว่างแห่งปัญญาอันเป็นที่พึ่ง
เดือนเด่น แปลว่า
พระจันทร์ที่เห็นได้ชัด
วนัฐพงศ์ แปลว่า
เชื้อสายของป่าที่มั่นคง
ธนวดี แปลว่า
ผู้มีทรัพย์
พัฒนทรัพย์ แปลว่า
ทรัพย์ที่เจริญ
จุก แปลว่า
สูงสุด, ผมที่มุ่นไว้
วัชรีย์รัชญ์ แปลว่า
ผู้มีปัญญาเป็นสมบัติที่เข้มแข็ง
ดลใจ แปลว่า
บันดาลให้คิด
ภัคสุรีย์ แปลว่า
ผู้รุ่งเรืองในโชค
ณัฐชวรินทร์ แปลว่า
เจ้าแห่งเชาว์ปัญญาเหมือนนักปราชญ์
สุภัทสรณ์ แปลว่า
ผู้เป็นที่พึ่งอันประเสริฐ
พิชชาภร แปลว่า
ผู้ค้ำจุนวิชาความรู้
ลักษณ์สุดา แปลว่า
ลูกสาวที่มีลักษณะดี
พัฒชนก แปลว่า
[พัฒน์ชนก]
นรัญกุล แปลว่า
เชื้อสายผู้มีความรู้
ประทุมวัน แปลว่า
กลางวันและดอกบัว
สิริญญา แปลว่า
ความรู้ที่นำมาซึ่งความเจริญ
วาสน์ แปลว่า
บุญบารมี
วาสน์วาริน แปลว่า
สายน้ำแห่งบุญบารมี
วารีวาสน์ แปลว่า
บุญบารีของสายน้ำ
บอนสี แปลว่า
บอนประดับที่มีสีสันบนใบงดงาม
พริมลดา แปลว่า
เชื้อสายของผู้ประเสริฐ
วิภาวรรณา แปลว่า
ผิวพรรณงาม
พิมวดี แปลว่า
ผู้เป็นแบบอย่าง
พัฒน์ชนก แปลว่า
ผู้ทำให้เกิดความเจริญ
บุญกอง แปลว่า
ความดีที่กองไว้
สิทธชัย แปลว่า
ผู้มีชัยชนะและประสบความสำเร็จ
เนติ์ชาพร แปลว่า
ผู้ประเสริฐด้วยการเกิดมาอยู่ในกฏระเบียบ
ณัฐมนัสศยา แปลว่า
ผู้อาศัยใจในการทำความรู้ให้มั่นคง
เบญญศิร์ญา แปลว่า
ความรู้อันสูงสุดของผู้มีปัญญา
นภัสรัชญ์ แปลว่า
เทพีแห่งความรู้
วรัชญ์ทิตา แปลว่า
ผู้รุ่งเรืองด้วยความรู้อันประเสริฐ
วรัชญ์ธิตา แปลว่า
ลูกสาวผู้มีความรู้อันประเสริฐ
สวภูสินธุ์ แปลว่า
ผู้ที่มีสายน้ำและแผ่นดินเป็นของตน
อริยาณัฐ แปลว่า
นักปราชญ์ผู้มีความเจริญ
ล้อมเดช แปลว่า
ผู้แวดล้อมด้วยอำนาจ
นภัสชนก แปลว่า
ผู้ทำให้เกิดท้องฟ้า
เทพโยธิน แปลว่า
ทหารสวรรค์
สิรวัชญ์ แปลว่า
ความรู้ที่อยู่ในกรอบที่สูงสุด
ศิริรมย์ แปลว่า
ผู้มีความสุขในความเจริญ
ศิรธรณ์ แปลว่า
ผู้ทรงไว้ซึ่งสิ่งสูงสุด
ปรียานันท์ แปลว่า
ผู้ยินดีในสิ่งอันเป็นที่รัก
รุ่งราตรี แปลว่า
กลางคืนอันรุ่งเรือง
นันท์ธนัฐ แปลว่า
ผู้มั่นคงในทรัพย์และมีความสุข
้เอกกมล แปลว่า
ผู้มีใจเดียว
ทัตธนะ แปลว่า
ทรัพย์ที่ให้
ดวงคำ แปลว่า
ชะตาที่งดงาม
พลตรีมูรติ แปลว่า
กำลังของเทพผู้ยิ่งใหญ่ทั้ง ๓
รวมพร แปลว่า
รวมสิ่งที่ประเสริฐ
ธรินี แปลว่า
หญิงผู้ทรงไว้
สืบพงษ์ แปลว่า
ผู้สืบเชื้อสาย
นราวิชญ แปลว่า
คนที่เป็นนักปราชญ์
สยามราช แปลว่า
พระเจ้าแผ่นดินของไทย
สิวพร แปลว่า
ผู้ประเสริฐเหมือนพระอิศวร
ปานรวี แปลว่า
เหมือนพระอาทิตย์
ศรัณย์รดา แปลว่า
ผู้ยินดีในการเป็นที่พึ่ง
เสาร์ภิรมย์ แปลว่า
วันเสาร์ที่มีความสุข
มีนารัตน์ แปลว่า
ปลาแก้ว
ศรัณย์พัฒน์ แปลว่า
ผู้เจริญและเป็นที่พึ่ง
แปร แปลว่า
เปลี่ยนกลายไปจากลักษณะหรือภาวะเดิม
ปัถย์ภัคธีมา แปลว่า
ผู้มีปัญญาและโชคที่เหมาะสม
พิณทิพาพร แปลว่า
พิณของพระอาทิตย์
มณฑิดา แปลว่า
ผู้ประดับตน
ธนาฐินี แปลว่า
หญิงผู้มีความมั่นคงในทรัพย์
เปมสินี แปลว่า
หญิงผู้มีความรัก
รัชศยา แปลว่า
ผู้อาศัยทรัพย์สมบัติ
มาลีญา แปลว่า
ความรู้เกี่ยวกับดอกไม้
เสริมพงศ์ แปลว่า
ผู้ทำวงศ์ตระกูลให้เต็ม,ผู้สืบเชื้อสาย
ธรรมกรณ์ แปลว่า
กระทำความดี
ปติพร แปลว่า
ผู้ประเสริฐด้วยสามี
พรรณพิมล แปลว่า
บริสุทธิ์เหมือนวงศ์ตระกูล
พลอยวรัศม์ แปลว่า
[พลอยวรัตม์]
วรกัลยาณ์ แปลว่า
หญิงผู้มีปัญญาอันประเสริฐ
อริยวรรณ แปลว่า
เชื้อสายผู้เจริญแล้ว
ทองสุก แปลว่า
ทองที่สว่างสุกใส,ชื่อทุเรียนพันธุ์หนึ่ง
กด แปลว่า
ชื่อปลาชนิดหนึ่ง
ณชา แปลว่า
เกิดปัญญา
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี